Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


Drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor sai, reguli de disciplina muncii in societate, abateri disciplinare si sanctiuni aplicabile

Resurse umane+ Font mai mare | - Font mai micREGULAMENT INTERN

Cuprins:I. DISPOZITII GENERALE 

II. INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

III. PRINCIPII PROPRII DE NEDISCRIMINARE SI DE RESPECTARE

A DEMNITATII SALARIATILOR SOCIETATII

IV.  DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOCIETATII SI ALE SALARIATILOR SAI

V. PROCEDURA DE ANGAJARE IN CADRUL S.C.

VI. REGULI DE DISCIPLINA MUNCII IN SOCIETATEA.

VII. ABATERI DISCIPLINARE SI SANCTIUNI APLICABILE IN SOCIETATEA.

VIII. RASPUNDEREA PATRIMONIALA A ANGAJATORULUI SI ANGAJATILOR

IX. PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SI RECLAMATILOR INDIVIDUALE ALE SALARIATILOR

X. DISPOZITII FINALE
CAPITOLUL I

.DISPOZITII GENERALE


1.1. Prezentul Regulament Intern cuprinde regulile si normele de conduita necesare pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul organizatiei S.C. STYLING WOOD & GMG S.R.L.Baza sa legala o constituie prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.  Dispozitiile acestuia respecta prevederile legislatiei muncii in vigoare, la data intocmirii acestuia si clauzele Contractului Colectiv de Munca aplicabil.

1.2. Regulamentul intern cuprinde urmatoarele categorii de dispozitii:

a) Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul Societatii;

b) Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;

c) Drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor sai;

d) Procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor;

e) Reguli concrete privind disciplina in cadrul societatii S.C. STYLING WOOD & GMG S.R.L.

f) Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;

g) Reguli referitoare la procedura disciplinara;

h) Modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice.

1.3. Prevederile prezentului Regulament intern sunt obligatorii pentru salariatii societatii, permanenti si temporari, si intra in vigoare din momentul  luarii la cunostinta de catre acestia, dupa cum urmeaza: prin afisare la sediul societatii si ale punctelor de lucru din tara, pentru salariatii aflati in activitate si anterior angajarii prin procedura de informare stabilita potrivit Codului Muncii.

1.4. Prezentul Regulament Intern este un act normativ cu caracter intern, prin care se stabilesc regulile cu privire la organizarea si disicplina muncii in cadrul societatii S.C. STYLING WOOD & GMG S.R.L.precum si drepturile si obligatiile salariatilor.


CAPITOLUL II

REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCA


2.1. Conducerea S.C. STYLING WOOD & GMG S.R.L.are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru protejarea vietii si sanatatii salariatilor inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, de a asigura securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de munca prin informarea si pregatirea, punerea in aplicare a organizarii protectiei muncii si mijloacelor necesare acesteia.

2.2. Normele de protectie a muncii stabilesc masuri generale de protectie a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, aplicabile tuturor angajatilor, masuri de protectie a muncii specifice pentru anumite profesii sau anumite activitati, masuri de protectie specifice aplicabile anumitor categorii de personal, dispozitii referitoare la organizarea si functionarea unor organisme speciale de asigurare a securitatii si sanatatii in munca.

2.3. Angajatorul are obligatia sa organizeze instruirea salariatilor sai in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Instruirea se realizeaza periodic, prin modalitati specifice stabilite de comun acord de catre angajator, impreuna inspectorul de securitate si sanatate in munca. Instruirea se realizeaza conform normelor generale de securitate si sanatate in munca.  

2.4. Angajatorul trebuie sa stabileasca in fisa postului atributiile si raspunderea angajatilor in domeniul protectiei muncii, corepunzator functiilor exercitate.

 2.5. Salariatii vor fi supusi obligatoriu unui examen medical efectuat de medicul de medicina muncii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

 2.6.Salariatii din cadrul firmei vor fi dotati cu echipament de protectie si lucru prevazut in normele pentru activitatea pe care o desfasoara si il vor purta si folosi in timpul programului. Dupa terminarea programului echipamentul din dotare se va curata si depozita corespunzator.

 2.7.In functie de categoriile profesionale din cadrul firmei se impune dotarea cu echipamente de protectie conform contractului colectiv de munca.

 2.8. In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii la locurile de munca conducerea societatii va lua cel putin urmatoarele masuri:

a) amenajarea ergonomica a locurilor de munca;

b) asigurarea conditiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperetura, aerisire, umiditate);

c) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, bai, grupuri sanitare);

2.9. Angajatorul este obligat sa incheie angajatilor un contract cu medicul de medicina muncii care sa presupuna controale obligatorii la angajare si periodice (in functie de riscurile sau responsabilitatile fiecarui post).

2.10. Angajatorul este obligat sa respecte intocmai indicatiile medicului de medicina muncii pentru fiecare angajat.

2.11. Angajatul trebuie sa ia la cunostinta ca este obligat sa anunte orice defectiune tehnica sau alte situatii care constituie un pericol si sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice accident suferit de el sau/si de ceilalti membri din echipa. Totodata ii revine obligatia de a-si insusi si respecta normele si instructiunile de protectia muncii.

2.12. Incalcarea dispozitiilor legale privitoare la protectia muncii atrage raspunderea disicplinara, administrativa, materiala, civila sau penala dupa caz, potrivit legii.

2.13. Angajatorul se obliga sa ia masuri privind igiena, protectia sanatatii si securitatea in munca a salariatelor gravide si/sau mame, lauze sau care alapteaza, conform OUG 96/14.10.2003 cu privire la protectia maternitatii la locurile de munca, a normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 96/2003 si a legii 25/2004 pentru aprobarea OUG 96/14.10.2003.

2.14. In vederea mentinerii starii de sanatate a angajatilor in perioadele cu temperaturi externe ridicate, angajatorul trebuie sa asigure programul de lucru si facilitatile conform OUG 99/2000.

CAPITOLUL III

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII  SI AL INLATURARII ORICAREI FORME DE INCALCARE A DEMNITATII


3.1 S.C. STYLING WOOD & GMG S.R.L.respecta prevederile legale cu privire la nediscriminare si la respectarea demnitatii umane si aplica principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii sai. Astfel relatiile de munca din cadrul Societatii nu sunt conditionate:

a) de participarea la o activitate economica sau exercitarea libera a unei profesii, de apartenenta salariatului la o rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala, de convingerile, sexul sau orientarea sexuala, de varsta sau de apartenenta salariatului la o categorie defavorizata;

b) la angajarea in munca a unei persoane pe motiv ca aceasta apartine unei rase, nationalitati, etnii, religii, categorii sociale sau categorii defavorizate ori datorita convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia;

c) la ocuparea unui post, prin anunt sau concurs lansat de societate sau de reprezentantul acesteia, de apartenenta la o rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau categorie defavorizata, de varsta, de sexul sau orientarea sexuala, respectiv de convingerile candidatilor;

d) la acordarea prestatiilor sociale de care beneficiaza salariatii, datorita apartenentei angajatilor la o rasa, nationalitate, comunitate lingvistica, origine etnica, religie, categorie sociala sau categorie defavorizata ori datorita varstei, sexului, orientarii sexuale sau convingerilor acestora.

3.2. Reglementarile legale mai sus precizate nu pot fi interpretate in sensul restrangerii dreptului societatii de a refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerintelor si standardelor uzuale in domeniul respectiv, atata timp cat refuzul nu constituie un act de discriminare;

3.3. S.C. STYLING WOOD & GMG S.R.L.asigura confidentialitatea datelor privitoare la rasa, nationalitatea, etnia, religia, sexul, orientarea sexuala sau a altor date cu caracter privat care privesc persoanele aflate in cautarea unui loc de munca.

3.4. Societatea va aplica principiile din prezentul Regulament intern in urmatoarele domenii:
a) incheierea, suspendarea, modificarea sau incetarea contractului individual de munca;

b) stabilirea si modificarea atributiilor de serviciu, locului de munca sau a salariului;

c) acordarea drepturilor sociale, altele decat cele ce reprezinta salariul;

d) formarea, perfectionarea, reconversia si promovarea profesionala;

e) aplicarea masurilor disciplinare;

f) dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta;

g) orice alte conditii de prestare a muncii, potrivit legislatiei in vigoare.


CAPITOLUL IV

DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI SI ALE SALARIATILOR SAI


4.1. Conform Legii 53/2003, Contractului Colectiv de Munca angajatorului ii revin in principal urmatoarele drepturi:

a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;

b) sa stabileasca pentru fiecare salariat atributiile corespunzatoare, sa exercite control asupra modului de indeplinire a acestora precum si asupra bugetului de venituri si cheltuieli ;

c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiuni corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil;

d) sa dispuna, potrivit legii, de patrimoniul societatii;

e) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;

f) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;

g) sa stabileasca structura organizatorica a societatii, precum si conditiile referitoare la angajare, promovare si incetare a activitatii salariatilor, normele de disciplina muncii, normele de raspundere juridica a salariatilor si sanctiunile primite pentru incalcarea acestora;

4.2. Conducerea S.C. STYLING WOOD & GMG S.R.L.asigura buna organizare a intregii activitati pentru utilizarea rationala a fondurilor materiale si banesti. In acest sens stabileste norme de disciplina muncii, obligatiile salariatilor, precum si raspunderea acestora in cazul incalcarii atributiilor de serviciu.

4.3. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;

b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditii corespunzatoare de munca;

c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;

d) sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;

e) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;

f) sa infiinteze Registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;

g) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;

h) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

4.4. Salariatii S.C. STYLING WOOD & GMG S.R.L au, in principal, urmatoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;

b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

c) dreptul la concediu de odihna anual;

d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

e) dreptul la demnitate in munca;

f) dreptul la securitate si sanatate in munca;

g) dreptul la acces la formarea profesionala;

h) dreptul la informare si consultare;

i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca;

j) dreptul la protectie in caz de concediere;

k) dreptul la negociere colectiva;

l) dreptul de a participa la actiuni colective;

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

4.5. Salariatii S.C. STYLING WOOD & GMG S.R.L.au, in principal, urmatoarele obligatii:

a) obligatia de a respecta programul de lucru stabilit, de a indeplini atributiile ce le revin conform fisei postului, precum si sarcinile transmise pe linie ierarhica; 

b) obligatia de a a-si insusi cunostintele profesionale necesare rezolvarii in conditii optime a atributiilor de serviciu, de a participa la toate formele de instruire profesionala organizate sau puse la dispozitie de societate;

c) obligatia de a respecta disciplina muncii;

d) obligatia de a nu desfasura activitati cu caracter politic in unitate;

e) obligatia de a se prezenta la locul de munca in stare corespunzatoare indeplinirii in bune conditii a sarcinilor ce le revin conform fisei postului;

f) obligatia de a respecta secretul de serviciu, de a folosi informatiile pe care le obtin strict in domeniul profesional; Salariatii au obligativitatea sa pastreze confidentialitatea datelor si informatiilor pe toata durata contractului individual de munca, cat si pe o perioada de 1 an de la data incetarii acestuia pentru functiile de conducere si 6 luni pentru functiile de executie.

In cazul in care salariatul cu intentie sau din culpa divulga informatii, date si documente considerate confidentiale, va fi obligat sa suporte consecintele legale in vigoare.

g) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;

h) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;

i) obligatia de a respecta confidentialitatea nivelului salarial.

j) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in prezentul regulament intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;

CAPITOLUL V

PROCEDURA DE ANGAJARE IN CADRUL  S.C. STYLING WOOD & GMG S.R.L.


5.1.1. Formele de angajare agreate de S.C. STYLING WOOD & GMG S.R.L..sunt contractul individual de munca pe perioada nedeterminata, determinata si contractul individual de munca cu timp partial (drepturile si obligatiile acestor salariati stabilindu-se in raport cu timpul de munca efectiv lucrat)

5.1.2. Administratorul are obligatia sa traseze si sa aduca la cunostinta noilor angajati sarcinile, atributiile si responsabilitatile ce decurg din executarea functiei, felul muncii desfasurate, regulile specifice pentru munca ce urmeaza sa o presteze, modul de intrebuintare al echipamentelor de lucru, rolul profesional indeplinit in cadrul societatii precum si faptul ca vor fi supusi unei perioade de proba pentru a fi verificati daca corespund din punct de vedere aptitudinal postului ocupat.

5.1.3. Conducerea S.C. STYLING WOOD & GMG S.R.L.are obligatia incheierii unui contract individual de munca in forma scrisa. Anterior angajarii persoana este informata cu privire la clauzele generale si speciale pe care intentioneaza sa fie inscrise in contractul individual de munca, clauze ce vor respecta actele normative in vigoare.

5.1.4. Contractele individuale de munca ale salariatilor se incheie sub forma scrisa, semnate de parti dupa ce in prealabil conducerea societatii verifica aptitudinile profesionale ale persoanei care solicita angajarea. Verificarea aptitudinala se realizeaza prin perioada de proba mentionata in contractul individual de munca ce nu poate depasi 30 de zile calendaristice pentru functiile de executie, 90 de zile calendaristice pentru functiile de conducere si 5 zile pentru muncitori necalificati (in cazul unui contract de munca pe perioada nedetrminata), 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului de munca mai mica de 3 luni, 15 zile lucratoare pentru o durata de contractului cuprinsa intre 3 - 6 luni, 30 zile lucratoare pentru functiile de executie si 45 zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functie de conducere pentru o durata a contractuluui individual de munca mai mare de 6 luni, constituind vechime in munca.

5.1.5. a) Dupa expirarea perioadei de proba, angajatii cu functie de executie vor fi evaluati de catre superiorul ierarhic direct si directorul de departament care au obligatia intocmirii unui raport de evaluare. Raportul de evaluare va preciza gradul in care angajatul corespunde din punct de vedere al competentei profesionale si a capacitatii de munca cerintelor postului si din punct de vedere comportamental cerintelor societatii. In baza acestui raport conducerea societatii poate lua decizia de mentinere a raportului de munca sau de incetare a acestuia.

b) Angajatii cu functie de conducere vor fi evaluati de conducerea societatii.

c) Dupa expirarea perioadei de proba, conducerea societatii isi rezerva dreptul de a-l incadra pe angajat pe alt post decat cel prevazut initial corespunzator aptitudinilor si competentei angajatului.

5.1.6. Relatia de munca incepe in momentul prezentarii salariatului la locul de munca nu mai devreme de data convenita in contractul individual de munca. Noul angajatul dobandeste statutul de salariat doar atunci cand exista acordul sau scris, respectiv a semnat contractul individual de munca. 

5.1.7. Conducerea societatii S.C. STYLING WOOD & GMG S.R.L.stabileste locurile de munca ale salariatilor in functie de pregatirea profesionala, aptitudini, existand posibilitatea ca sarcinile de serviciu sa nu fie realizate intr-un cadru stabil.

5.1.8. La semnarea contractului individual de munca fiecarui salariat i se va aduce la cunostinta, sub semnatura, prevederile fisei postului si Regulamentului intern. Noii angajati nu vor fi repartizati la lucru decat dupa ce si-au insusit temeinic normele de protectia muncii si regulile de prevenire a incendiilor pentru locul de munca unde isi vor desfasura activitatea.

5.1.9. Documentele necesare angajarii, ce constituie totodata si dosarul personal al noului angajat, sunt  prezentate in anexa nr. 5, parte integranta a prezentului Regulament Intern.

5.1.10 Conducerea societatii trebuie instiintata, in termen de 30 de zile, de orice modificare a situatiei personale a salariatilor sai (obtinerea sau pierderea unui statut social - situatie de handicapat, graviditate, acordarea sau pierderea pensiei, pensie de boala, deces familial, imbolnavire; ordine de recrutare/incorporare militara; schimbarea domiciliului, actului de identitate, etc).

 5.1.11. Societatea are dreptul de a impune incheierea unui contract de confidentialitate cu privire la informatiile furnizate salariatului prealabil incheierii/modificarii contractului individual de munca.CAPITOLUL VI.

REGULI DE DISCIPLINA MUNCII IN SOCIETATE


Fiecare salariat al S.C. STYLING WOOD & GMG S.R.L.are obligatia de a respecta urmatoarele reguli de disciplina interna:

  • Reguli obligatorii la angajare:

6.1.1. Candidatul va respecta urmatoarele reguli:

a) accepta sa prezinte toate documentele solicitate de departamentul resurse umane in vederea identificarii sale corecte, de constituire a dosarului sau de personal si de completare a contractului sau individual de munca;

b) accepta sa completeze toate formularele privind asigurarile sociale obligatorii si declaratiile legate de impozitarea globala a veniturilor, cat si a altor documente prevazute de legislatia muncii in vigoare;

c) permite societatii sa efectueze verificarea prealabila angajarii, acordand acceptul de i se verifica activitatea la fostul/fostii sai angajatori; refuzul candidatului de a respecta regulile societatii de verificare prealabila determina incetarea procedurii de recrutare - angajare;

 d)  neprezentarea candidatului la postul de munca la data convenita de parti cu ocazia incheierii documentelor de angajare, cu exceptia situatiilor temeinic justificate si comunicate in timp util conducerii societatii, determina neinceperea activitatii candidatului; in aceasta situatie aceasta este exonerata de raspunderea neexecutarii si anularii contractului individual de munca respectiv;

  • Reguli obligatorii pe durata executarii contractului individual de munca:

6.2.1. Salariatul va respecta urmatoarele reguli

a) respecta programul de lucru: acesta incepe la ora si se termina la ora . Salariatii au obligatia de a semna zilnic condica de prezenta.

b) participa la instructajul introductiv general de protectia muncii, de prevenire si stingere a incendiilor si la instructajele periodice planificate pe toata durata executarii contractului individual de munca;

c) respecta pauza de masa. Durata pauzei de masa este de 15 minute incluse in cele 8 ore de lucru;

d) respecta structura organizatorica a firmei - organigrama

e) executa la timp si in conditiile cerute dispozitiile primite de superiorii ierarhici;

f) respecta circuitul documentelor. Toate documentele care intra in societate vor fi inregistrate in registrul de evidenta al documentelor de la secretariatul societatii si vor fi repartizate de catre conducerea societatii (directorul general sau inlocuitorul de drept acestuia) compartimentelor interesate.

Distribuirea documentelor repartizate catre departamentele interesate se va face de catre secretariatul societatii, pe baza de semnatura, in registrul de evidenta. Atunci cand la rezolvarea unei probleme concura mai multe departamente, documentul care contine problemtaica respectiva va fi multiplicat de catre secretariatul societatii si remis, pe baza de semnatura, fiecarui departaemnt care concura la rezolvarea problemei respective.

Toate documentele care ies din societate, vor fi semnate de directorul general si de departamentul care le-a intocmit.

Documentele vor fi inregistrate in regsitrul de evidenta al documentelor de la secretariatul societatii si expediate celor care le sunt destinate.

In cazul in care documentele sunt expediate prin delegat, acesta va semna in registru pentru preluarea lor si va presta intreaga raspundere pentru atingerea lor la destinatie.

g) salariatii sunt obligati sa nu paraseasca locul de munca, indiferent de motiv, in timpul programului fara  aprobarea superiorului ierarhic (cu exceptia situatiilor de pericol iminent). Daca sarcinile de serviciu impun acest aspect salariatii au obligatia de a-si anunta superiorii ierarhici consemna in registrul de la secretariatul unitatii ora la care au plecat, motivul parasirii locului de munca, iar la intoarecere ora intoarcerii in firma.

Salariatii pot fi invoiti sa lipseasca de la locul de munca pentru rezolvarea unor probleme personale numai pe baza unui bilet de invoire aprobat de superiorul ierarhic si directorul general al societatii.

In biletele de voie se va specifica in mod obligatoriu durata de timp pentru care se acorda invoirea, ora parasirii incintei, precum si ora de intoarcere.

La revenirea in societate, salariatul va preda biletul de voie la secretariatul societatii. Dupa vizarea biletelor de voie de catre directorul general acestea vor fi predate de catre secretariat serviciului salarizare.

Serviciul salarizare insumeaza perioadele de timp pentru care s-au acordat unui angajat bilete de voie, urmand ca aceste perioade sa fie scazute din concediul de odihna al salariatului.

Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal se compenseaza cu timp liber corespunzator, in urmatoarele 30 de zile calendaristice pe baza programarii stabilite de directorul general al societatii;

j) personalul Tesa are obligatia de a utiliza complet timpul de munca pentru realizarea sarcinilor de serviciu care le-au fost planificate de directorii de departament, sefi birou/compartiment/;

k) muncitorii productivi au obligatia de a respecta sarcinile de productie planificate de conducatorul locului de munca,  de a nu incuraja timpii morti in procesul muncii precum si de a preda locul de munca in bune conditii de functionare; 

l) muncitorii productivi au obligatia de a asigura o calitate corespunzatoare operatiunilor pe care le executa; orice defectiune datorata neglijentei in serviciu sau neglijentei in executarea sarcinilor de serviciu atrage dupa sine imputarea pagubelor produse;

m) muncitorii productivi au obligatia sa poarte echipamentul de lucru si de protectie, dupa caz;

n) sa folosesca un limbaj si o atitudine civilizata cu colegii sai de munca, cu subalternii si cu personalul de conducere al societatii; orice disputa personala pe teritoriul societatii si in timpul programului normal de lucru este interzisa si constituie abatere disciplinara, cu toate consecintele care decurg din prezentul Regulament intern;

o) sa aplice si sa respecte normele legale de securitate si sanatate in munca, de prevenire si stingere a incendiilor;

p) sa anunte imediat orice situatie care poate pune in pericol locul sau de munca sau orice situatie de pericol iminent;

q) sa anunte in maximum 48 de ore sefii ierarhici situatia in care sunt obligati sa lipseasca de la serviciu din motive de sanatate, constatate prin acte legal eliberate, care trebuie prezentate pana in prima zi de revenire in procesul muncii. Neanuntarea in termenul prevazut determina nerecunoasterea de catre societatea a certificatului medical si pontarea salariatului absent nemotivat.

r) verificarea medicala la angajare si periodica pe durata executarii contractului individual de munca sunt obligatorii si se desfasoara in conformitate cu regulile stabilite de societate; refuzul de a se supune verificarii medicale periodice programate sau la solicitarea expresa a societatii constituie abatere disciplinara, cu toate consecintele care decurg din prezentul Regulament intern;

s) sa anunte administratorul despre orice modificare a datelor personale intervenite in situatia sa, pentru o corecta preluare in sistemul informatic al asigurarilor sociale obligatorii si de impozitare a veniturilor;

t) sa participe, in caz de calamitate, la salvarea si punerea la adapost a bunurilor societatii, in conformitate cu planurile de evacuare aprobate de directorul general al societatii;

u) sa respecte orice alte masuri luate de administratorul societatii, care vizeaza imbunatatirea conditiilor de securitate si sanatate in munca si de dezvoltare a capacitatilor tehnice ale locului sau de munca;

y) personalul de specialitate are obligatia de a asigura intocmirea corecta a documentelor;

6.2.2. Se interzice salariatilor societatii S.C. STYLING WOOD & GMG S.R.L.

a) sa absenteze nemotivat, sa intarzie de la programul de lucru sau sa paraseasca locul de munca , indiferent de motiv, inaintea terminarii programului de lucru, fara a avea aprobarea scrisa a conducatorului direct al locului de munca;

Parasirea locului de munca (indiferent de motiv) fara aprobarea superiorului ierarhic constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu reducerea salariului de baza cu 10% timp de trei luni

b) cumularea unui numar de minimum 3 absente nemotivate consecutive sau la cumularea a 5 absente nemotivate pe parcursul unui an indreptateste conducerea societatii sa procedeze la incetarea disciplinara a contractului individual de munca al salariatului respectiv, pe motiv de abatere disciplinara;

c) sa consume bauturi alcoolice in timpul prezentei in spatiile si pe teritoriul societatii sau sa se prezinte la programul de lucru in stare de ebrietate; constatarea starii de ebrietate la locul de munca indreptateste directorul general al societatii sa procedeze la incetarea diciplinara a contractului individual de munca al salariatului in cauza, pentru abatere disciplinara grava;

d) sa presteze munci contrare recomandarilor medicale de catre salariatul aflat in perioda de recuperare medicala (care a facut dovada in acest sens). Daca in urma controlului efectuat de Comisia administratie - sindicat (comisie constituita pentru depistarea salariatilor care in perioada concediului medical presteaza munci contrare recomandarilor medicale) se constata ca salariatul desfasoara o activitatea contrara recomandarilor medicale, pentru perioada respectiva salariatul va fi pontat in concediu de odihna dar nu i se va plati concediul medical;

e) nerespectarea normelor si regulilor de protectia si securitatea in munca, neluarea de masuri sau nerespectarea masurilor dispuse care ar putea crea un pericol iminent de producere a unui accident de munca sau imbolnavire profesionala, neefectuarea instructajului de protectia muncii (instructajul introductiv general, instructajul la locul de munca si instructajul periodic) a celor responsabili, precum si nerespectarea regulilor privind accesul si circulatia la locurile de munca din sectoarele de productie;

f) sa introduca rechizite de fumat in locurile care prezinta pericol de incendiu, respectiv in sectii;  fumatul este permis numai in locurile special amenajate;

g) sa presteze activitati de divertisment (jocuri pe calculator, jocuri de noroc, manifestari sportive si culturale, etc.) in timpul programului de lucru si incinta societatii;

h) sa adreseze injurii sau jigniri celorlalti salariati sau sefilor pe linie ierarhica; ;

i) sa introduca si sa consume substante stupefiante ;

j) sa introduca, sa raspandeasca sau sa afiseze manifeste de orice fel in incinta societatii ;

k) sa desfasoare in incinta societatii, activitati politice de orice fel ;

l) sustragerea sau degradarea, sub orice forma, de bunuri si valori apartinand societatii si personalului angajat, indiferent de functia celui care a savarsit-o;

m) instrainarea sub orice forma a bunurilor mobile sau imobile din patrimoniul societatii catre eprsoane fizice sau juridice, fara aprobarea prealabila a conducerii societatii;

n) angajarea unei persoane sau promovarea salariatilor pe alte criterii decat cele de competenta profesionala, eficienta profesionala (favorizarea angajarii pe criterii de rudenie, politice), inlesniri sau ingreunari in acordarea drepturilor salariatilor;

o) sa primeasca de la o institutie, client sau terta persoana cu care societatea intretine relatii comerciale si cu care salariatul intra in contact datorita sarcinilor de servici, orice indemnizatie, cadou sau alt avantaj;

p) inregistrarea si expedierea documentelor care nu poarta ca prima semnatura, semnatura directorului general.

r) sa utilizeze orice bun din patrimoniul societatii in interes personal fara aprobarea expresa a conducerii societatii;

s) sa faca publice drepturile salariale; salariatii sunt obligati sa pastreze secretul asupra dovezii lunare de plata prin care se detaliaza elementele constitutive ale salariului;

t) sa comita orice alte fapte interzise de prevederile legale in vigoare;

x) sa reprezinte societatea in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice, fara a avea imputernicire scrisa prealabila;

y) sa foloseasca informatiile de care a luat cunostinta in exercitarea functiei pentru obtinerea de avantaje personale, orice fapta de aceasta natura este considerata abatere disciplinara si sanctionata cu incetarea disciplinara a contractului individual de munca. 

  • reguli obligatorii la incetarea contractului individual de munca:

a) sa prezinte departamentului resurse umane solicitarea scrisa de incetarea a raportului de munca aprobata de conducerea societatii;

b) sa asigure predarea tuturor instalatiilor, dispozitivelor tehnice, sculelor, a echipamentului de protectie si de lucru, a materialelor de protectia muncii (dupa caz);

c) sa asigure indeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu care i-au fost ordonate, anterior incetarii contractului sau  individual de munca;


  • reguli generale aplicabile pe teritoriul societatii:

a) personalul care asigura paza in cadrul societatii va respecta Regulamentul Intern de paza intocmit de seful serviciului administrativ;

b) personalul societatii are obligatia de a pastra curatenia la locul de munca;


CAPITOLUL VII

ABATERI DISCIPLINARE SI SANCTIUNI APLICABILE IN

S.C. STYLING WOOD & GMG S.R.L.

7.1. In acceptiunea S.C. STYLING WOOD & GMG S.R.L..abaterea disciplinara este definita ca fiind o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, prevederile Regulamentului intern, clauzele contractului sau individual de munca sau ale Contractul colectiv de munca la nivel de societate, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

Societatea dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere  disciplinara.

Sanctiunile disciplinare se aplica de catre administratorul societatii.

7.1.1 Societatea stabileste urmatoarele sanctiuni disciplinare:

a) avertismentul scris;

c) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare;

d) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile calendaristice;

e) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;

f) reducerea salariului de baza si, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;

g) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

Societatea garanteaza dreptul la contestatie si la aparare in favoarea sa a salariatului considerat vinovat.

Conducerea S.C. STYLING WOOD & GMG S.R.L.stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsita de catre salariat , avandu-se in vedere imprejurarile in care a fost savarsita fapta, gradul de vinovatie a salariatului, consecintele abaterii disciplinare, comportarea generala in serviciu a salariatului, eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.

 7.2. Sanctiuni disciplinare:

Avertismentul scris este sanctiunea prin care se atrage atentia salariatului asupra abaterii comise si i se fac recomandarile corespunzatoare.

Avertismentul se aplica la prima abatere savarsita de salariat, atata vreme cat aceasta se considera a nu avea consecinte prejudiciabile pentru societate. Se considera asemenea abateri: nerespectarea sarcinilor de serviciu, nesocotirea ordinelor primite pe scara ierarhica, jignirile aduse conducatorilor locurilor de munca sau colegilor de munca, comportamentul ireverentios fata de clientii societatii, orice fapta sau gest ce presupune lipsa de educatie sau bune maniere.

Se sanctioneaza cu avertisment scris savasirea abaterilor prevazute la art..

Suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare se aplica ca urmare a neindeplinirii uneia dintre atributiile sale stabilite conform fisei postului sau a prevederilor din prezentul Regulament intern, cu mentiunea ca in cazul repetarii abaterii i se vor aplica sanctiuni mai aspre, inclusiv desfacerea contractului individual de munca, in conformitate cu prevederile art. 61 lit. a) din Codul Muncii.

Se aplica salariatului care a fost sanctionat cu avertisment scris si care nu si-a corectat tinuta profesionala sau in cazul in care, desi nu a fost sanctionat, prin faptele sale au fost aduse sau ar fi putut fi aduse prejudicii Societatei sau s-a produs o dereglare a activitatii acesteia.

Se sanctioneaza cu suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare savasirea abaterilor disciplinare prevazute la art..

Retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o perioada ce nu poate depasi 60 de zile, se aplica ca urmare a neindeplinirii uneia dintre atributiile sale stabilite conform fisei postului sau a prevederilor din prezentul Regulament intern, cu mentiunea ca in cazul repetarii abaterii i se vor aplica sanctiuni mai aspre, inclusiv desfacerea contractului individual de munca, in conformitate cu prevederile art. 61 lit. a) din Codul Muncii,

Se aplica salariatului pentru abaterile care, prin urmarile lor produc un prejudiciu sau o dereglare in activitatea societatii, precum si in cazul repetarii unor abateri sanctionate anterior.

Reducerea salariului cu 5-10% pe o perioada de 1-3 luni ca urmare a neindeplinirii sau a indeplinirii necorespunzatoare uneia dintre atributiile sale stabilite conform fisei postului sau a prevederilor din prezentul Regulament intern, cu mentiunea ca in cazul repetarii abaterii i se vor aplica sanctiuni mai aspre, inclusiv desfacerea contractului individual de munca, in conformitate cu prevederile art. 61 lit. a) din Codul Muncii.

Se aplica salariatilor care nu sunt la prima abatere sau savarsesc fapte grave de incalcare a ordinii si disciplinei, prin nerespectarea atributiilor din fisa postului sau a prevederilor Contractului colectiv de munca la nivel de societate si Regulamentului intern aducand prejudicii materiale sau morale societatii.

 Incetarea contractului individual de munca pentru savarsirea unei fapte grave, incalcarea repetata a obligatiilor de serviciu (inclusiv absentele nemotivate de la programul de lucru) sau nerespectarea regulilor de comportare in cadrul  societatii, asa cum rezulta acestea din prezentul Regulament intern.


7.3. Reguli referitoare la procedura disciplinara:

Neprezentarea salariatului la convocarea facuta, fara un motiv obiectiv, da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.

In cursul cercetarii disciplinare prealabile, salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care la considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului.

Conducerea societatii dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:

a) descrierea faptei ce constituie abatere disciplinara;

b) precizarea articolului din contractul colectiv de munca, regulamentul intern aplicabil care au fost incalcate de salariat;

c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost facuta cercetarea;

d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;

e) termenul in care sanctiunea oate fi contestata;

f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.

Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si prduce efecte de la data comunicarii.

Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul ori resedinta comunicata de acesta.

Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente.


CAPITOLUL VIII

.RASPUNDEREA PATRIMONIALA A ANGAJATORULUI SI A ANGAJATILOR

8.1. Conducerea S.C. STYLING WOOD & GMG S.R.L.este obligata, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, sa il despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa societatii  in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul.

In cazul in care angajatorul refuza sa il despagubeasca pe salariat, acesta se poate adresa cu plangere instantelor judecatoresti competente.

Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor.

8.2. Raspunderea materiala a salariatilor are caracter personal, pentru antrenarea acesteia fiind necesar sa fie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

  1. calitatea de salariat la S.C. STYLING WOOD & GMG S.R.L..a celui care a produs paguba;
  2. fapta ilicita si personala a angajatului sa fie savarsita in legatura cu munca sa;
  3. existenta prejudiciului cauzata angajatorului S.C. STYLING WOOD & GMG S.R.L.
  4. existenta raportului de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu;
  5. culpa salariatului;

8.3.a Recuperarea pagubei de catre angajator se face prin retinerea sumei aferente acesteia din salariul salariatului vinovat de producerea pagubei.

8.3.b In cazul in care paguba a fost produsa de mai multi angajati, cuantumul raspunderii fiecaruia se stabileste in raport cu masura in care a contribuit la producerea ei. Daca este dificil a stabili ponderea fiecaruia la producerea pagubei raspunderea se stabileste proportional cu salariul sau net de la data constatarii pagubei si, unde este cazul, in functie de timpul efectiv lucrat de la ultimul sau inventar.

8.4 Salariatii nu rapund de pagubele provocate de forta majora (asa cum este definita de lege), de alte cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate si nici de pagubele care se incadreaza in riscul normal al serviciului.

8.5 Recuperarea pagubelor produse angajatorului se face prin echivalent banesc, potrivit dispozitiilor Codului Muncii. 


CAPITOLUL IX

Procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor


9.1. Orice cerere sau reclamatie venita din partea unui salariat are caracter confidential si trebuie transmisa in scris catre departamentul/biroul caruia i se adreseaza. Cererile sau reclamatiile verbale sunt nule.

9.2. Constituie cerere orice solicitare care vizeaza obtinerea de informatii cu caracter personal, obtinerea de materiale si instrumente care faciliteaza desfasurarea activitatii in firma, obtinerea de resurse materiale (imprumuturi, deconturi), obtinerea de mijloace de transport care sa faciliteze desfasurarea activitatii in firma, etc.

 9.3. In cadrul societatii S.C. STYLING WOOD & GMG S.R.L..cererile pot fi adresate direct administratorului.

9.4. Fara a avea un caracter limitativ reclamatiile venite din partea unui salariat pot fi impartite in:

a) reclamatii referitoare la incalcarea anumitor drepturi prevazute de lege;

b) problemele privind conditiile de munca sau sarcinile trasate;

c) conflictele aparute in procesul de munca;

9.5. In cadrul S.C. STYLING WOOD & GMG S.R.L.reclamatiile de orice natura vor fi adresate administratorului.


CAPITOLUL X.

DISPOZITII FINALE:

1) Acest regulament intra in vigoare de la data luarii la cunostinta si semnarii de catre fiecare angajat al S.C. STYLING WOOD & GMG S.R.L.si este obligatoriu pentru toti angajatii.

2) Orice varianta precedenta a Regulamentului intern, precum si alte dispozitii anexe ale acestuia se anuleaza incepand cu data intrarii in vigoare a acestui regulament.

3) Prevederile prezentului regulament pot fi modificate de catre conducerea societatii  si intra in vigoare imediat dupa prelucrarea modificarilor cu toti angajatii si certificarea sub semnatura de catre acestia a prelucrarii.

4) Prevederile prezentului Regulament intern se completeaza cu proceduri, regulamente ulterioare, dupa caz, care vor face parte integranta din acesta.

Subsemnatii, declaram ca am luat la cunostinta de toate prevederile prezentului Regulament intern al S.C. STYLING WOOD & GMG S.R.L.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2195
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved