Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACT DE INCHIRIERE

Contracte+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACT DE INCHIRIERE

Incheiat azi 2008I.            PARTILE CONTRACTANTE

Art 1.

-Domnul cu domiciliul in , jud .., avand CI seria , eliberat de catre , CNP , in calitate de proprietar denumit in continuare LOCATOR, si:

-Domnul , domiciliat in ,, judetul Prahova, avand CI, seria , nr , eliberat de catre Politia ,la data de ,CNP reprezentant al S.C. cu sediul in Comarnic, judetul Prahova, cod fiscal......ORC. J in calitate de chirias

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art2.

Inchirierea de catre locator a unui spatiu formnat din 5 (cinci) incaperi in suprafata totala de 100m2, impreuna cu instalatiile de iluminat,apa si gaze,situat in Comarnci, str Poiana,nr 63, jud Prahova.

Starea generala a spatiului inchiriat este buna.

Predarea-primirea spatiului se va face pe baza de proces-verbal, care face parte integranta din prezentul contract de inchiriere.

III.       DESTINATIA SPATIULUI

Art 3.

Spatiul inchiriat va fi folosit de chirias ca destiantie agentie de turism-birou de asigurari.

Destinatia spatiului inchiriat nu va putea fi schimbata fara consimtamantul scris al proprietarului.

IV.      DURATA

Art 4.

-Termenul de inchiriere este de 3(trei)ani cu incepere de la 01.08.2008 pana la 01.08.2011.

-Cu 3(trei) luni inainte de expirarea contractului la cererea scrisa a chiriasului, proprietarul poate prelungi contractul pentru o perioada de timp,convenita intre parti,conventie reprezentata prin act aditional la prezentul contract.

-Prezentul contract de inchiriere poate fi reziliat de oricare dintre parti,dupa un preaviz de 90 de zile calendaristice. In aceasta perioada de 90 de zile,obligatiile partilor vor fi cele prevazute in contractul de inchiriere respective,punerea la dispozitie a spatiului si plata chiriei stabilita prin prezentul contract.

V.        CHIRIA

Art 5.

-Chiria pentru spatiul inchiriat se stabileste pentru perioada derularii contractului in felul urmator

a) Pentru primul an, respectiv 01.08.2008-01.08.2009 chiriasul va plati lunar proprietarului echivalentul a 336 Euro.

b) Pentru al doilea si al treilea an ,respective 01.08.2009- 01.08.2011 chiria se va stabili ulterior intre propieter si chiris printr-un act aditional, chiria trebuind sa se incadreze intre suma de 400 si 500 euro pe luna.

-Chiria se va plati de chirias pana la data de 15 pentru luna in curs.

VI.      CONTINUTUL CONTRACTULUI

Art 6.1

Obligatiile chiriasului:

sa achite chiria la termenele convenite

-sa foloseasca spatial numai conform destinatiei convenite,orice modifiacre a destinatiei se va face numai cu acordul scris al proprietarului

-sa exploateze spatiul inchiriat ca un bun proprietar, evitand distrugerea, degradarea sau deteriorarea constructiilor, instalatiilor si accesoriilor aferente

-sa restituie proprietarului spatiul inchiriat la termenul stabilit pentru incetarea contractului in stare buna , respective cel putin la nivelul starii in care sa gasea acesta la momentul inchirierii, fara a avea vreo pretentie asupra investitiilor facute pe durata contractului de inchiriere.

-sa asigure spatiul si sa cesioneze dreptul acestei asigurari proprietarului

-sa plateasca cheltuielile cu utilitatile(energie electrica, gaze naturale, apa, salubritate, cablu tv,etc)

-sa raspunda pentru incendiu,daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din cauze care nu tin de modul in care chiriasul a folosit instalatiile si utilajele aferenta spatiului inchiriat, suprasolicitarea,uzura, calitatea, capacitatea si destinatia acestora,etc sau forta majora

-sa nu execute niciun fel de modificari in spatiul inchiriat sau la instalatiile aferente,fara acordul proprietarului

-sa apere contra atingerii provenite de la un tert asupra proprietatii sau posesiei spatiului inchiriat

-sa obtina toate aprobarile legale ce tin de desfasurarea activitatii in spatiul inchiriat

Art 6.2

Obligatiile proprietarului:

sa puna la dispozitia chiriasului spatiul inchiriat in starea in care se afla si cu toate utilitatile de care dispune,ocazie cu care se va incheia un proces verbal de predare-primire,ce face parte integranta din prezentul contract de inchiriere

-locatorul va intretine in bune conditii instalatiile comune proprii cladirii,respective instalatiile electrice de alimentare cu apa si gaze naturale.

-locatorul va efectua reparatiile la cladire(acoperis,fatada) daca acestea sunt necesare in timpul inchirierii

-locatorul il garanteaza pe chirias de folosinta linistita si utila a spatiului inchiriat pe perioada derularii cotractului de inchiriere

-sa plateasca impozitele si taxele pe cladire si teren datorate statului

VII.           INTERDICTIA SUBINCHIRIERII SAU CEDARII SPATIULUI

Art. 7

Este absolut interzisa subinchirierea sau cedarea sub orice forma,totala sau partiala a spatiului inchiriat,fara aprobarea scrisa a proprietarului.

VIII. IMBUNTATIRI

Art. 8

Orice imbunatatiri, transformari, dotari,adaugiri, schimbari sau instalatii s-ar face de catre chirias,raman bunuri castigate spatiului inchiriat din momentul executarii lor, fara ca prin aceasta sa le poate opune drept compensatie pentru stricaciunile facute sau pentru alte sume datorate de el proprietarului ca daune interese pentru violarea dispozitiunilor din acest contract, sau diminuarea chiriei stabilite. Ele se vor putea face numai cu aprobarea prealabila scrisa a proprietarului.

Chiriasul va putea monta firme sau reclame numai cu acordul proprietarului,in locurile acceptate de acesta si dupa obtinerea avizului organelor locale.

IX. FORTA MAJORA

Art. 9

Forta majora exonereaza de raspundere partile,in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate. Partea care invoca forta majotra are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti,in scris,in maximum 5 (cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 15(cincisprezece) zile de la aparitie.

X. CLAUZE SPECIALE

Art. 10

-Chiriasul va plati proprietarului chiria stabilita prin prezentul contract anticipat pentru primele 3(trei) luni de la inceperea contractului, respective august, septembrie si octombrie 2008.

-In cazul in care partile sunt de accord sa fie amenajat un spatiu pentru grup sanitar in una dintre incaperile spatiului inchiriat, proprietarul va contribui cu materiale si obiecte, respective: faianta,gresie,vase wc, ghiuveta, dus, conducte pentru apa, conducte canalizare, baterii ghiuveta si dus. Chiriasul va asigura pe cheltuiala lui valoarea materialelor adezive pentru gresie si faiante, rigips,vopsele,fereastra pentru aerisire(termopan), refacerea instalatiei electrice, materii si materiale pentru amenajarea cabinelor pentru barbati,femei si dus precum si intreaga valoare pentru manopera ce necesita realizarea acestui obiectiv.

-Chiriasul se obliga sa se ocupe personal de organizarea si realizarea acestui obiectiv si realizarea acestuia intra sub incienta capitolului VIII, art 8 din prezentul contract.

XI.          RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 11

-Neindeplinirea,in parte sau in tot, a conditiilor stabilite prin prezentul contract si la termenele fixate, da dreptul proprietarului, ca fara somatie, judecata, sa considere contractul reziliat

XII. CLAUZA DE NESCHIMBARE

Art.12

Partile cunosc continutul contractului si al prezentei clauze si semneaza.

Orice modificare a prezentului contract nu se poate face decat cu acordul partilor,consemnat intr-un act aditional autentificat,anexa a prezentului contract.

XIII. SOLUTIONARE LITIGIILOR

Art. 13

Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona pe cale amiabila. In caz contrar, se va apela la instantele judecatoresti competente.

XIV. DISPOZITII FINALE

Art. 14

In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre parti celeilalte este valabil indeplinita numai daca va fi transmisa in forma scrisa la adresa/sediul partii notificate prevazut in partea introductiva a prezentului contract numai cu conditia unei dovezi a comunicarii notificarii.

Prezentul contract de inchiriere reprezinta vointa reala a partilor, inlaturand orice intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

In orice relatii cu chiriasul prevazute in prezentul contract sau modificari ale acestuia,proprietarul poate fi reprezentat de catre fiul sau Jitaru Razvan, nascut la data de 06 decembrie 1976, CNP 1761206296188 cu drepturi depline.

Prezentul contract de inchiriere a fost tehnoredactat in 3 exemplare.

PROPRIETAR(LOCATOR)    CHIRIASPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 11810
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved