Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Gradinita

CALENDARUL miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar

didactica pedagogie+ Font mai mare | - Font mai micAnexa la ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului

nr. _______/______2008C A L E N D A R U L

miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar

pentru anul scolar 2009 - 2010

In conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificarile si completarile ulterioare, lucrarile privitoare la mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat se organizeaza la nivelul inspectoratelor scolare si sunt coordonate de comisia de mobilitate a personalului didactic numita, prin decizia inspectorului scolar general, pana la data de   5 ianuarie 2009. Comisia este formata din:

a) presedinte - inspector scolar general adjunct cu atributii in domeniul managementului resurselor umane;

b) vicepresedinte - inspector cu atributii referitoare la managementul resurselor umane/inspector scolar cu managementul institutional/inspector scolar de specialitate;

c) secretari - inspectori cu atributii referitoare la managementul resurselor umane/inspectori scolar cu managementul institutional/inspectori scolar de specialitate/directori de liceu;

d) membri - inspectori scolari de specialitate/inspectori scolari/profesori metodisti, cate unul pentru fiecare specialitate, consilierul juridic si analistul programator de la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.

Comisia, mentionata mai sus, isi desfasoara activitatea conform prezentului Calendar si este abilitata sa ia decizii si in afara perioadei prevazute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situatiilor care pot sa apara, in baza hotararii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar, cu informarea si avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu exceptia pretransferarii si a transferarii pentru restrangere de activitate.

Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic isi desfasoara activitatea pe durata unui an calendaristic.

Reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de judetean/al municipiului Bucuresti participa ca observatori la toate etapele miscarii personalului didactic de predare si pregatire/instruire practica din invatamantul preuniversitar. In aceasta calitate au acces la documentele comisiei de mobilitate a personalului didactic, au dreptul de a semnala presedintelui comisiei eventualele nerespectari ale prevederilor legale si semneaza alaturi de membrii comisiei, documentele finale.

I. Ca urmare a restructurarii retelei scolare, a transformarii unor unitati de invatamant in unitati de alt nivel si a schimbarii denumirii unitatilor de invatamant, inspectoratele scolare vor revizui deciziile de restructurare a retelei scolare si in baza acestora si a art. 11 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, vor emite noi documente de numire pentru personalul didactic titular afectat de aceste schimbari.

Perioada: 5-23 ianuarie 2009

II. Ordinea de prioritate a miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2008-2009 este urmatoarea:

1. Intocmirea listelor cuprinzand personalul didactic titular care urmeaza sa fie pensionat cu data de 1 septembrie 2009:

a) pentru limita de varsta standard;

b) la cerere, conform art. 127 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.

Perioada: 26 ianuarie-6 februarie 2009

c) Cadrele didactice care doresc sa-si continue activitatea didactica, in anul scolar 2009-2010, in conditiile prevazute la art. 128 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, depun cererile la inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti (care trebuie sa contina avizul consiliului profesoral al unitatii de invatamant).

Perioada: 26 ianuarie-6 februarie 2009

d) Cadrele didactice titulare care solicita continuarea activitatii in invatamant, conform art. 128 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi mentinute ca titulare in functia didactica peste varsta standard de pensionare, numai daca a fost asigurat numarul necesar de posturi didactice/catedre vacante corespunzatoare pentru solutionarea restrangerilor de activitate. Consiliul de administratie al inspectoratului scolar aproba mentinerea in activitate a cadrelor didactice peste varsta standard de pensionare, in functie de: evolutia demografica, planurile de scolarizare, dinamica resurselor umane, politicile de personal si evolutia planurilor de invatamant.

Perioada: 9-10 februarie 2009

e) Comunicarea acordului/refuzului de mentinere in activitate sau avizului de pensionare.

Termen: 11 februarie 2009

f) Depunerea contestatiilor la inspectoratul scolar.

Perioada: 11-13 februarie 2009

g) Solutionarea contestatiilor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar.

Termen: 16 februarie 2009

h) Comunicarea rezultatelor la contestatii.

Termen: 17 februarie 2009

2. Constituirea catedrelor si incadrarea personalului didactic titular in invatamant (conform actului de numire/transfer) pentru anul scolar 2009-2010:

a) la nivelul unitatilor de invatamant;

b) la nivelul inspectoratului scolar.

Perioada: 18 februarie-6  martie 2009

3. Solutionarea completarilor si a intregirilor de norma didactica a cadrelor didactice titulare pentru anul scolar 2009-2010:

a) solutionarea, in consiliul de administratie al inspectoratului scolar, a cererilor de intregire a normei, prin transferul cadrelor didactice titulare in doua sau in mai multe unitati de invatamant/specializari, intr-o singura unitate de invatamant/specializare;

Perioada: 9-11 martie 2009

b) afisarea la inspectoratele scolare a listei orelor/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 13 martie 2009

c) inregistrarea cererilor la inspectoratul scolar;

Perioada: 16-19 martie 2009

d) completarea de catre comisia de mobilitate judeteana/a municipiului Bucuresti, a normei didactice cu ore la alta/alte specializare/specializari la nivelul unitatii de invatamant, la solicitarea si cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an scolar;

e) completarea, in sedinta publica organizata de catre comisia de mobilitate judeteana/a municipiului Bucuresti, a normei didactice cu ore la alta/alte unitati de invatamant, la solicitarea si cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an scolar;

Perioada: 23-24 martie 2009

f) emiterea si comunicarea deciziilor de completare de norma/transfer.

Termen: 25 martie 2009

4. Pretransferarea personalului didactic titular, la cerere si transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare:

a) afisarea la inspectoratele scolare a listei posturilor didactice/catedrelor care intra in restrangere de activitate, incepand cu 1 septembrie 2009;

Termen: 13 martie 2009

b) afisarea la inspectoratul scolar a listei cuprinzand posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, mentionandu-se in lista posturile didactice/catedrele alocate pentru solutionarea restrangerilor de activitate, in baza hotararii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar;

Termen: 27 martie 2009

c) afisarea la inspectoratele scolare a listei cadrelor didactice care intra in restrangere de activitate, incepand cu 1 septembrie 2009;

Termen: 6 aprilie 2009

d) inregistrarea cererilor personalului didactic care solicita pretransferare si transferare pentru restrangere de activitate la comisia de mobilitate a inspectoratului scolar;

Perioada: 7-22 aprilie 2009

e) afisarea la inspectoratul scolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicita pretransferul si transferul pentru restrangere de activitate;

Termen: 23 aprilie 2009

f) inregistrarea contestatiilor la punctajele acordate de catre inspectoratul scolar;

Perioada: 23-24 aprilie 2009

g) solutionarea contestatiilor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea listelor finale;

Termen: 27 aprilie 2009

h) efectuarea pretransferarilor si transferarilor pentru restrangere de activitate in aceeasi sedinta publica;

Perioada: 28-29 aprilie 2009

i) inregistrarea contestatiilor la inspectoratul scolar;

Perioada: 4-6 mai 2009

j) solutionarea contestatiilor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, emiterea si comunicarea deciziilor de pretransfer si transfer pentru restrangere de activitate.

Termen: 7 mai 2009

5. Detasarea in interesul invatamantului:

a) inregistrarea, de catre inspectorii de specialitate, a solicitarilor unitatilor de invatamant;

Perioada: 8-15 mai 2009

b) discutarea si solutionarea propunerilor facute de inspectorii scolari de specialitate in consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

Termen: 18 mai 2009

c) afisarea listei cadrelor didactice detasate in interesul invatamantului la inspectoratele scolare;

Termen: 19 mai 2009

d) emiterea si comunicarea deciziilor de detasare in interesul invatamantului.

Termen: 20 mai 2009

6. Ocuparea prin concurs national a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante:

a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului a listei actualizate cu posturile didactice/catedrele vacante titularizabile/netitularizabile propuse pentru concurs de catre comisia de mobilitate judeteana/a municipiului Bucuresti a personalului didactic si afisarea acesteia la inspectoratul scolar;

Termen: 22 mai 2009

b) stabilirea listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante titularizabile pentru concurs de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

Termen: 27 mai 2009

c) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului a listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile stabilite de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea acesteia la inspectoratul scolar si afisarea acesteia la inspectoratul scolar;

Termen: 29 mai 2009

d) inregistrarea cererilor de inscriere a candidatilor la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la secretariatul comisiei de mobilitate a inspectoratului scolar (inclusiv pentru absolventii promotiei 2009);

Perioada: 1-19 iunie 2009

-absolventii promotiei 2009 depun adeverinta de absolvire si valideaza fisa de inscriere (prin semnatura).

Termen: 8 iulie 2009

e) verificarea si avizarea dosarelor candidatilor de catre comisia de mobilitate;

Perioada: 22-26 iunie 2009

f) validarea fiselor de inscriere de catre candidati (prin semnatura), conform graficului stabilit de inspectoratul scolar;

Perioada: 29 iunie-3 iulie 2009

g) extragerea din aplicatia Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului a situatiei preliminare cu numarul total de posturi didactice/catedre vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile pe specialitati si numarul total al candidatilor inscrisi;

Termen: 9 iulie 2009

h) desfasurarea concursului (locul va fi anuntat public cu cel putin 30 de zile inainte);

Termen: 15 iulie 2009

i) transmiterea situatiei statistice a derularii concursului (numarul candidatilor prezenti si numarul candidatilor absenti) la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;

Termen: 15 iulie 2009 ora 12.00

j) afisarea rezultatelor finale.

Termen: 24 iulie 2009

Etapa I - repartizarea computerizata, la nivel judetean, a candidatilor care au obtinut cel putin nota/media 7,00 (sapte), pe posturi didactice/catedre titularizabile:

k) depunerea si verificarea optiunilor (cu fisa martor) de catre candidatii care si-au validat fisa de inscriere;

Perioada: 27-28 iulie 2009

l) repartizarea computerizata, in ordinea descrescatoare a mediei obtinute la concurs, pe posturi didactice/catedre vacante titularizabile a cadrelor didactice participante la concursul national care au obtinut minim nota/media 7,00 (sapte);

Termen: 29 iulie 2009

m) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.

Termen: 3 august 2009

7. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, prin concurs, in unitatile de invatamant preuniversitar din judetele nominalizate in ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5573/2008:

a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului a listei actualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile si afisarea acesteia la inspectoratul scolar si la unitatile de invatamant/centrele care organizeaza concurs;

Termen: 22  mai 2009

b) stabilirea centrelor de concurs si a listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante titularizabile de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

Termen: 27 mai 2009

c) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului a listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile stabilite de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea acesteia la inspectoratul scolar si la unitatile de invatamant/centrele care organizeaza concurs;

Termen: 29 mai 2009

d) inregistrarea cererilor de inscriere a candidatilor pentru concurs (inclusiv pentru absolventii promotiei 2009), detasare la cerere prin concurs/concurs specific, continuitate pentru suplinire si suplinire insotite de documentele prevazute in cerere, la secretariatul unitatii de invatamant sau la centrul care organizeaza concurs;

Perioada: 1-12 iunie 2009

e) verificarea dosarelor de catre comisia de concurs si avizarea acestora de catre consilierul juridic al inspectoratului scolar, la sediul inspectoratului scolar, cu exceptia dosarelor absolventilor promotiei 2009. Verificarea si evaluarea dosarelor cadrelor didactice care solicita detasare la cerere, in baza criteriilor de evaluare a personalului didactic cuprinse in anexa nr. 2 din Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar;

Perioada: 15-17 iunie 2009

f) afisarea la centrele de concurs a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicita detasare la cerere prin concurs specific;

Termen: 18 iunie 2009

g) depunerea contestatiilor la inspectoratul scolar privind punctajele acordate;

Perioada: 18-19 iunie 2009

h) solutionarea contestatiilor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

Termen: 22 iunie 2009

g) comunicarea solutiilor la contestatii;

Termen: 23 iunie 2009

h) validarea fiselor de inscriere de catre candidati (prin semnatura);

Perioada: 22-24 iunie 2009

i) organizarea concursului cu probe scrise si a probelor practice/orale in profilul postului.

Perioada: 25 iunie-14 iulie  2009

j) repartizarea candidatilor admisi la concurs.

Perioada: 16-28 iulie 2009

k) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.

Termen: 3 august 2009

Nota. Absolventii promotiei 2009 pot participa la proba scrisa in cadrul concursului organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar din judetele nominalizate in ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5573/2008, numai dupa prezentarea adeverintei de absolvire.

8. Publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului a listei cu posturile didactice/catedrele netitularizabile ramase vacante, inclusiv a celor titularizabile ramase neocupate care au devenit netitularizabile si a posturilor didactice/catedrelor rezervate si afisarea acestora la inspectoratul scolar,

Termen: 3 august 2009

9. Detasarea la cerere, a persoanelor interesate si/sau prin continuitate:

a) comunicarea acordului/refuzului continuitatii cadrelor didactice pentru detasare la cerere de catre unitatea de invatamant la inspectoratul scolar;

Perioada: 11-15 mai 2009

b) inregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare care solicita detasare la cerere;

Perioada: 2-19 iunie 2009

c) verificarea si evaluarea dosarelor in baza criteriilor de evaluare a personalului didactic cuprinse in anexa nr. 2 din Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar;

Perioada: 22-25 iunie 2009

d) afisarea la inspectoratul scolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicita detasare la cerere prin concurs specific;

Termen: 26 iunie 2009

e) depunerea contestatiilor la inspectoratul scolar privind punctajele acordate;

Perioada: 26-29 iunie 2009

f) solutionarea contestatiilor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

Termen: 30 iunie 2009

g) comunicarea solutiilor la contestatii;

Termen: 1 iulie 2009

h) validarea fiselor de inscriere de catre candidati (prin semnatura);

Perioada: 29 iunie-3 iulie 2009

i) afisarea la inspectoratul scolar a listei cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate netitularizabile si numele cadrelor didactice care beneficiaza de continuitate pentru detasare la cerere pe aceste posturi didactice/catedre, conform prevederilor art. 83 din Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar;

- afisarea listei cadrelor didactice titulare care au solicitat detasare la cerere;

- actualizarea si afisarea listei cu posturile didactice/catedrele ramase vacante/rezervate netitularizabile.

Termen: 3 august 2009

Etapa a II-a - repartizarea in sedinta publica, la nivel judetean, a candidatilor care au solicitat detasare la cerere:

j) repartizarea, in sedinta publica, in ordinea descrescatoare a notelor/mediilor obtinute la concursul national sau a punctajului obtinut prin aplicarea criteriilor si punctajelor de evaluare a personalului didactic cuprinse in anexa nr. 2 din Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, a cadrelor didactice care au solicitat detasare la cerere, conform art. 83 din Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar;

Perioada: 21-22 august 2009

k) emiterea si comunicarea deciziilor de detasare la cerere.

Termen: 24 august 2009

10. Ocuparea, prin suplinire/cumul/plata cu ora, a posturilor didactice/catedrelor rezervate si a posturilor didactice/catedrelor ramase vacante:

a) comunicarea acordului/refuzului continuitatii pentru suplinire a cadrelor didactice de catre unitatea de invatamant la inspectoratul scolar;

Perioada: 11-15 mai 2009

b) inregistrarea cererilor cadrelor didactice care solicita continuitate pentru suplinire;

Perioada: 2-19 iunie 2009

c) inregistrarea cererilor candidatilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate netitularizabile prin suplinire;

Perioada: 2-19 iunie 2009

d) verificarea si avizarea dosarelor candidatilor de catre comisia de mobilitate;

Perioada: 22-26 iunie 2009

e) validarea fiselor de inscriere de catre candidati (prin semnatura);

Perioada: 29 iunie-3 iulie 2009

f) revalidarea fiselor de inscriere de catre candidati (prin semnatura) pentru candidatii care s-au inscris in perioadele 1-12 iunie 2009/1-19 iunie 2009; depunerea si inregistrarea dosarelor pentru detasare la cerere prin concurs specific si suplinire pentru candidatii care nu s-au inscris in perioadele 1-12 iunie 2009/1-19 iunie 2009;

Perioada: 17-18 august 2009

g) organizarea la nivel judetean a concursului pentru suplinire

Termen: 20 august 2009

h) afisarea rezultatelor;

Termen: 21 august 2009

i) depunerea contestatiilor, analizarea si rezolvarea acestora;

Perioada: 21-23 august 2009

j) afisarea rezultatelor definitive.

Termen: 24 august 2009

Etapa a III-a - repartizarea, in sedinta publica, la nivel judetean, a candidatilor care au obtinut cel putin nota/media 5,00 (cinci) si solicita suplinire:

k) actualizarea si afisarea listei cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate netitularizabile;

Termen: 24 august 2009

l) solutionarea cererilor de continuitate prin suplinire si repartizarea in sedinta publica a suplinitorilor calificati, conform prevederilor art. 84-86 din Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar;

Perioada: 25 - 31 august 2009

m) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra;

Termen: 1 septembrie 2009

n) depunerea si inregistrarea dosarelor pentru cumul/plata cu ora, ale candidatilor prevazuti la art. 83 alin. (11) din Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar si ale suplinitorilor cu/fara studii corespunzatoare postului

Perioada: 2-3 septembrie 2009

o) organizarea concursului/testarii suplinitorilor cu/fara studii corespunzatoare postului;

Perioada: 4-7 septembrie 2009

p) afisarea rezultatelor;

Termen: 8 septembrie 2009

q) depunerea contestatiilor;

Perioada: 8-9 septembrie 2009

r) analizarea si rezolvarea contestatiilor, precum si afisarea rezultatelor definitive.

Termen: 10 septembrie 2009

Etapa a IV-a - acordarea orelor in regim de plata cu ora/cumul cadrelor didactice titulare, asociate si pensionate si repartizarea, in sedinta publica la nivel judetean, a suplinitorilor cu/fara studii corespunzatoare postului care au obtinut cel putin nota 5,00 (cinci) la concurs/testare:

s) sedinta publica pentru:

- corecturi;

- repartizarea candidatilor ramasi nerepartizati in etapele anterioare si a candidatilor prevazuti la art. 83 alin. (11) din Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar

Perioada: 8-10 septembrie 2009

- repartizarea suplinitorilor cu studii corespunzatoare postului care au participat la concursul din 4-7 septembrie 2009 si au obtinut cel putin nota 5,00 (cinci);

Termen:11 septembrie 2009

t) acordarea orelor ramase neocupate in regim de cumul/plata cu ora personalului didactic titular si a cadrelor didactice asociate/pensionate.

Perioada:14-15 septembrie 2009

u) repartizarea suplinitorilor fara studii corespunzatoare pe posturile didactice/ catedrele ramase vacante/rezervate.

Perioada: 16-17 septembrie 2009

v) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.

Termen: 18 septembrie 2009

III. Transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a situatiei statistice globale privind repartizarea candidatilor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate.

Termen: 25 septembrie 2009Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1951
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved