Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

MODIFICAREA SOCIETATILOR BANCARE

finante+ Font mai mare | - Font mai micMODIFICAREA SOCIETATILOR BANCARE

77. Generalitati. In cazul in care este necesara modificarea societatii, din motive economice, financiare, juridice sau de alta natura, prin marirea sau reducerea capitalului social, schimbarea obiectului de activitate sau a formei juridice, prelungirea duratei societatii, se impune modificarea actului constitutiv, intrucat elementele care reclama schimbarea au fost stabilite prin acest act. Modificarea actului constitutiv nu este, insa, decat mijlocul prin care se modifica societatea bancara .Legea nr. 31/1990 reglementeaza expres doar prelungirea duratei societatii, precum si reducerea sau majorarea capitalului social. La aceste cazuri trebuie adaugate si cele prevazute de art. 113 din Legea nr. 31/1990: schimbarea obiectului societatii, mutarea sediului societatii, fuziunea cu alte societati etc.

78. Conditiile modificarii societatilor bancare. Actul constitutiv al societatii pe actiuni poate fi modificat de actionari, cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute pentru incheierea lui.

in cazul societatilor bancare , insa, la conditiile generale de modificare a societatii pe actiuni (referitoare la hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor inregistrarea si publicarea actului aditional), se adauga o serie de reglementari speciale, prevazute de Legea nr. 58/1998 si de Normele nr. 3/1999 privind modificarile in situatia bancilor , emise de banca centrala.

Astfel, potrivit art. 38 alin. 3 din Legea nr. 58/1998, modificarile in situatia bancii sunt supuse aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei, in conditiile stabilite de aceasta prin reglementari. Prin aprobare prealabila a bancii Nationale a Romaniei se intelege, conform art. 1 din Normele nr. 3/1999, aprobarea care se solicita bancii centrale si de obtinerea careia este conditionata punerea in aplicare a hotararii organelor statutare ale bancii, respectiv exercitarea functiei de catre conducatorii bancii sau a dreptului de vot de catre actionarii semnificativi (in functie de obiectul modificarii). Hotarare a organului statutar reprezinta fie hotararea adunarii generale a actionarilor sau, dupa caz, a consiliului de administratie, in cazul bancilor, persoane juridice romane, fie hotararea organelor de conducere ale bancii straine sau a conducerii sucursalei din Romania a acesteia, luata in limitele mandatului acordat, in cazul sucursalelor bancilor straine.

Sunt supuse aprobarii prealabile, potrivit art. 2 din Normele nr. 3/1999, modificarile in situatia bancilor, persoane juridice romane, referitoare la: denumire; sediul social; obiectul de activitate; nivelul capitalului social; actionarii semnificativi; conducatorii bancii, in sensul desemnarii unor noi persoane; deschiderea de catre bancile, persoane juridice romane, de reprezentante si sucursale in strainatate, precum si extinderea retelei de sucursale si alte sedii secundare pe teritoriul Romaniei; auditoriul independent.

in cazul sucursalelor bancilor straine, sunt supuse aprobarii prealabile modificarile privind sediul social, obiectul de activitate, conducatorii bancii, extinderea retelei teritoriale si majorarea capitalului de dotare prin utilizarea rezervelor constituite din profitul net, respectiv a celor din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitatilor m valuta reprezentand capital social in valuta.

Potrivit legii, inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor privind respectivele modificari se va face numai dupa obtinerea aprobarii prealabile. 0 copie de pe documentul care atesta inscrierea mentiunilor respective va fi trimisa, conform art. 3 din Normele nr. 3/1999, Bancii Nationale a Romaniei in termen de 5 zile de la efectuarea inregistrarii.

Vom analiza, in continuare, cele mai importante modificari in situatia bancilor.

79. Modificarea obiectului de activitate. Potrivit art. 7 din Normele nr. 3/1999, bancile, persoane juridice romane, si sucursalele bancilor straine pot desfasura activitatile prevazute la art. 8 din Legea nr. 58/1998, asa cum au fost prevazute in autorizatia eliberata de catre Banca Nationala a Romaniei. in cazul sucursalelor bancilor straine, activitatile desfasurate nu pot excese obiectului de activitate al bancii straine respective.

Orice modificare a obiectului de activitate, in sensul completarii, reformularii sau restrangerii acestuia este supusa aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei. Cererea de aprobare, semnata de unul dintre conducatorii bancii, va fi insotita de hotararea organului statutar privind modificarea obiectului de activitate. In cazul operatiunilor pentru care, potrivit unor legi speciale, este necesara si aprobarea prealabila sau avizul altor autoritati va fi prezentata si aprobarea sau avizul respectiv.

Cererea de aprobare si documentatia aferenta, insotite de decizia organelor statutare in problema respectiva, vor fi transmise Bancii Nationale a Romaniei - Directia generala autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a societatilor bancare. Potrivit art. 41 din Normele nr. 3/1999, hotararea Bancii Nationale a Romaniei cu privire la aprobarea sau la respingerea unei cereri va fi comunicata in scris solicitantului, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia, in cazul respingerii cererii. Decizia Bancii Nationale a Romaniei poate fi contestata in termen de 15 zile de la comunicare la Consiliul de administratie al bancii Nationale a Romaniei, care se pronunta prin hotarare in termen de 30 de zile de la data sesizarii. Hotararea Consiliului de administratie poate fi atacata, in temeiul art. 83 alin. 2 din Legea nr. 58/1998, la Curtea Suprema de Justitie, in termen de 15 zile de la comunicare.

80. Majorarea capitalului social. Pentru a dezvolta activitatea societatii bancare, pentru a inlatura unele dificultati financiare sau pentru a aduce capitalul social la nivelul minim stabilit prin reglementarile bancii Nationale a Romaniei, actionarii societatii pot hotari majorarea capitalului social al bancii. De altfel, art. 40 alin. 4 din Legea nr. 58/1998 obliga bancile sa mentina in permanenta un nivel minim al capitalului social, in forma baneasca, in conformitate cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei .

Asadar, pentru majorarea capitalului social trebuie sa existe hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, iar actul modificator, in forma autentica, sa fie mentionat in registrul comertului si publicat in Monitorul Oficial .

Alaturi de aceste conditii, valabile in cazul tuturor societatilor comerciale, pentru societatile bancare art. 42 din Legea nr. 58/1998 stabileste o conditie speciala: orice modificare a nivelului capitalului social al unei banci (inclusiv cea realizata pentru atingerea limitei minime a capitalului social, conform art. 9 din Normele nr. 3/1999) este supusa aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei. De asemenea, trebuie mentionat ca majorarea capitalului se poate face doar prin aporturi in numerar, singurele admise in cazul societatilor bancare.

Potrivit art. 10 din Normele nr. 3/1999, in cazul majorarii capitalului social, cererea de aprobare semnata de unul dintre conducatorii bancii va fi insotita de hotararea organului statutar, din care sa rezulte:

a. suma cu care urmeaza sa se majoreze capitalul social;

b. nivelul capitalului social preconizat a se realiza in urma actiunii de majorare;

c. modalitatea in care se va realiza majorarea solicitata.

Art. 41 din Legea nr. 58/1998 stabileste modalitatile de majorare a capitalului social al bancilor :

1. Subscrierea de noi aporturi informa baneasca. Astfel, conform art. 205 din Legea nr. 31/1990, capitalul social se poate mari prin subscrierea de noi actiuni sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar.

Actiunile emise de societate pentru marirea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, in primul rand, celorlalti actionari, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda. Acestia au obligatia sa-si exercite dreptul de preferinta in termenul stabilit de adunarea generala, daca in actul constitutiv nu se prevede altfel. Daca a expirat termenul de exercitare a dreptului de preferinta fara ca acesta sa fi fost exercitat, actiunile vor putea fi subscrise de public. Exista si posibilitatea ca adunarea generala extraordinara, pentru motive temeinice (de exemplu, atragerea unor investitori importanti), sa ridice actionarilor dreptul de subscriere a noilor actiuni, in tot sau in parte, in temeiul art. 212 din Legea nr. 31/1990. in acest caz, convocarea pentru adunarea generala trebuie sa arate motivele majorarii capitalului social, persoanele carora urmeaza a li se atribui noile actiuni, numarul de actiuni atribuit fiecareia dintre ele, valoarea de emisiune a actiunilor si bazele fixarii acesteia.

Prevederea art. 40 din Legea nr. 58/1998, potrivit careia capitalul social al unei banci trebuie varsat, integral si in forma baneasca, in momentul subscrierii, priveste nu numai momentul constituirii societatii, ci si subscrierile ulterioare de capital social, deci actiunile emise in schimbul noilor aporturi in numerar vor trebui platite integral la data subscrierii, potrivit art. 3 din Normele nr. 9/2000 privind capitalul minim al bancilor si al sucursalelor bancilor straine.

in cazul in care actiunile emise pentru marirea capitalului social nu sunt subscrise de actionarii societatii, ele sunt oferite tertilor, prin oferta publica, potrivit Legii societatilor comerciale. Daca majorarea capitalului social se face prin oferta publica de valori mobiliare, trebuie respectate formalitatile prevazute de Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori.

In cazul maririi capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor, hotararea adunarii generale trebuie luata cu votul tuturor actionarilor, afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, a beneficiilor sau a primelor de emisiune .

in toate cazurile, potrivit art. 214 din Legea nr. 31/1990, hotararea adunarii generale privind marirea capitalului social are efect numai in masura in care a fost adusa la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii ei.

In cazul sucursalelor bancilor straine, sursa de majorare a capitalului de dotare, echivalenta noilor aporturi la capitalul social, o reprezinta. potrivit art. 12 din Normele nr. 9/2000 privind capitalul minim al bancilor si al sucursalelor bancilor straine, contravaloarea in lei a sumelor in devize, puse la dispozitia sucursalei, cu caracter permanent, de banca straina de care apartine, insa aceasta nu

este supusa aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei, ci unei alte formalitati: notificarea bancii centrale.

2. Incorporarea primelor de emisiune sau de aport si a altor prime legate de capital, integral incasate, ramase dupa plata si acoperirea cheltuielilor neamortizate efectuate cu astfel de operatiuni, precum si a rezervelor constituite pe seama unor astfel de prime. Prima de emisiune reprezinta diferenta dintre valoarea de emisiune si valoarea nominala a actiunilor, diferenta pe care trebuie sa o suporte noii actionari. Aceasta prima este destinata sa acopere cheltuielile emisiunii, precum si diminuarea valorii intrinseci a actiunilor vechi. Marirea capitalului social prin incorporarea primelor de emisiune se realizeaza printr-o operatiune contabila de virare a unei sume intre doua conturi din pasiv .

3. Incorporarea dividendelor din profitul net cuvenit actionarilor dupa plata impozitului pe dividende, potrivit legii. Marirea capitalului social se poate realiza si prin incorporarea dividendelor cuvenite actionarilor, caz in care acestia vor primi actiuni noi emise de societate. Operatiunea se numeste marire a capitalului social prin plata dividendelor in actiuni.

4. incorporarea rezervelor din influentele de curs valutar aferente aprecierii disponibilitatilor in valuta reprezentand capital social in valuta, a rezervelor constituite din profitul net, existente in sold potrivit ultimului bilant contabil si a rezervelor constituite din diferentele favorabile rezultand din reevaluarea patrimoniului. Potrivit art. 205 din Legea nr. 31/1990, majorarea capitalului social poate fi realizata si prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale . intrucat rezervele apartin societatii, marirea capitalului social prin incorporarea acestora mai este numita si majorarea capitalului social prin autofinantare. Marirea capitalului social prin incorporarea rezervelor se realizeaza printr-o operatiune contabila, de virare a unei sume din contul "Rezerve' m contul "Capital social', ambele conturi de pasiv. Noile actiuni vor fi distribuite actionarilor societatii proportional cu numarul actiunilor vechi detinute de fiecare .

Mentionam, aici, si prevederea art. 41 alin. 2 din Legea nr. 58/1998, potrivit careia sucursalele din Romania ale bancilor straine pot majora capitalul de dotare si cu rezervele din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitatilor in valuta reprezentand capital de dotare m valuta, precum si pe cea a art. 12 din Normele nr. 9/2000 privind capitalul minim al bancilor si al sucursalelor bancilor straine, care adauga la sursa de mai sus si rezervele constituite din profitul net, existente in sold potrivit ultimului bilant contabil. Si aceste modificari ale capitalului de dotare al sucursalelor bancilor straine sunt supuse aprobarii prealabile a bancii centrale.

81. Reducerea capitalului social. Din cauza unei activitati deficitare a bancii sau a unei conjuncturi economice defavorabile, se poate ajunge la pierderea unei parti din capitalul social. in acest caz, capitalul social va trebui reintregit sau redus, intrucat altfel nu se va putea face nici o repartizare sau distribuire de beneficii. De altfel, in cazul societatilor pe actiuni art. 153 din Legea nr. 31/1990 prevede, in cazul pierderii unei jumatati din capitalul social, obligatia administratorilor de a convoca adunarea generala extraordinara pentru a hotari reconstituirea capitalului social, limitarea lui la suma ramasa sau dizolvarea societatii.

Hotararea adunarii generale a actionarilor de reducere a capitalului social, constatata printr-un inscris autentificat, trebuie mentionata in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial, dupa ce, in prealabil, a fost obtinuta aprobarea bancii Nationale a Romaniei.

Hotararea trebuie sa respecte plafonul minim al capitalului social, respectiv al capitalului de dotare ai sucursalei (potrivit art. 40 din Legea nr. 58/1998), sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei, dintre procedeele reglementate de art. 202 din Legea societatilor comerciale (in functie de cauza care impune aceasta modificare a societatii).

Reducerea capitalului social poate fi realizata numai dupa trecerea a doua luni de la data publicarii hotararii adunarii actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei. in acest termen, creditorii societatii care au creante anterioare hotararii (si, deci, al caror gaj general se micsoreaza prin reducerea capitalului social) au dreptul de a face opozitie la hotararea adunarii generale a actionarilor.

82. Modificari privind actionarii semnificativi. Asa dupa cum am mai aratat, potrivit art. 3 lit. i din Legea nr. 58/1998, actionar semnificativ, in sensul Legii bancare, este persoana care detine cel putin 5% din actiunile bancii.

Legea bancara stabileste conditiile in care o persoana poate deveni actionar semnificativ, precum si cele in care un actionar semnificativ isi poate majora participatia, cu precizarea ca fondurile destinate varsamintelor la capitalul social al bancii, efectuate de catre actionarii semnificativi, nu pot proveni dintr-un credit intem. Astfel, potrivit art. 51 din Legea nr. 58/1998, orice persoana care intentioneaza sa achizitioneze o participatie de cel putin 5% din capitalul social al bancii trebuie sa obtina aprobarea prealabila a bancii Nationale a Romaniei. De asemenea, orice actionar semnificativ care intentioneaza sa-si majoreze participatia, astfel incat proportia capitalului social detinut sa atinga sau sa depaseasca niveluri reprezentand multipli de 5%, trebuie sa obtina aprobarea prealabila a bancii centrale.

Cererea de aprobare va fi semnata de unul dintre conducatorii bancii si de persoana respectiva. Documentatia aferenta cererii de aprobare este cea prevazuta pentru fondatori in Nonn61e nr. 2/1999 privind autorizarea bancilor.

Potrivit art. 13 din Normele nr. 3/1999, persoana care solicita aprobarea prealabila trebuie sa dispuna de o situatie patrimoniala care sa ii permita onorarea obligatiilor financiare.

Nerespectarea acestor dispozitii atrage consecintele prevazute de art. 73 din Legea nr. 58/1998: exercitiul dreptului de vot al actionarilor semnificativi care nu au obtinut aprobarea Bancii Nationale a Romaniei este suspendat. Banca Nationala a Romaniei va dispune ca acesti actionari sa-si vanda, in termen de 3 luni, actiunile detinute peste participatia aprobata de Banca Nationala a Romaniei. dupa expirarea acestui termen, daca actiunile nu au fost vandute, Banca Nationala a Romaniei dispune bancii anularea actiunilor respective, emiterea unor noi actiuni purtand acelasi numar si vanzarea acestora, urmand ca pretul incasat din vanzare sa fie consemnat la dispozitia dobanditorului initial, dupa retinerea cheltuielilor ocazionate de vanzare. Aceasta procedura este identica cu cea stabilita de art. 100 in Legea nr. 31/1990 pentru cazul in care actionarii nu efectueaza varsamintele la scadenta.

Bancile sunt obligate sa organizeze o evidenta care sa le permita identificarea actionarilor semnificativi. in acest scop, vor solicita actionarilor lor, indiferent de cota de participare, informatiile necesare in vederea calificarii acestora in categoria actionari semnificativi, in sensul prevederilor art. 3 din Legea nr. 58/1998.

Bancile vor comunica de indata Bancii Nationale a Romaniei identitatea persoanelor care se incadreaza in prevederile art. 13 din Normele nr. 3/1999 si vor intreprinde demersurile necesare pentru transmiterea la Banca Nationala a Romaniei a cererii si documentatiei necesare in vederea solicitarii aprobarii prealabile.

Bancile nu vor permite persoanelor care se incadreaza in prevederile art. 13 din Normele nr. 3/1999 sa isi exercite dreptul de vot corespunzator actiunilor detinute peste participatia aprobata de Banca Nationala a Romaniei, sub sanctiunea nulitatii hotararii respective, daca fara votul aferent acestor actiuni nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

83. Modificari privind conducatorii bancii. Potrivit art. 18 din Normele nr. 3/1999, conducatorii bancii trebuie sa indeplineasca anumite conditii de onorabilitate, pregatire si experienta profesionala. Sunt supuse aprobarii prealabile a bancii centrale modificarile m situatia conducatorilor bancii, in sensul desemnarii unor noi persoane.

Schimbarea unui conducator de pe o functie de conducere (presedinte/vicepresedinte) pe o alta functie de conducere nu este supusa aprobarii prealabile. in cazul eliberarii din functie a unui conducator, banca va comunica bancii Nationale a Romaniei si motivele care au stat la baza deciziei respective.

Totodata, conform art. 21 din Normele nr. 3/1999, in situatia cand, din diferite motive, nu mai sunt indeplinite cerintele legale privind numarul conducatorilor bancii sau cetatenia acestora si, in conformitate cu dispozitiile legale si/sau statutare, aceste cerinte nu pot fi indeplinite altfel, banca va convoca de indata adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor persoane in calitate de conducatori. Completarea numarului de conducatori, cu respectarea conditiei privind cetatenia acestora, se va realiza in termen de cel mult 3 luni de la data aparitiei situatiei de mai sus. Aceste dispozitii se aplica, in mod corespunzator, si in cazul sucursalelor bancilor straine.

84. Deschiderea de catre bancile persoane juridice romane de reprezentante si sucursale sau de alte sedii secundare in strainatate. in cazul deschiderii in strainatate a unei reprezentante, sucursale sau a unui alt sediu secundar, cererea de aprobare semnata de unul dintre conducatorii bancii va fi insotita, conform art. 22 din Normele nr. 3/1999, de:

a. hotararea organului statutar, din care sa rezulte: operatiunile care urmeaza a fi desfasurate de sediul secundar (care nu pot excese obiectului de activitate al bancii, asa cum a fost autorizat de Banca Nationala a Romaniei); capitalul de dotare al sediului secundar (daca este cazul); identitatea conducatorilor sediului secundar; adresa sediului secundar;

b. studiul de fezabilitate, din care sa rezulte si rentabilitatea deschiderii respectivului sediu secundar;

c. documentatia privind conducatorii desemnati ai sediului secundar. La acordarea aprobarii prealabile se va avea in vedere si respectarea reglementarilor valutare privind autorizarea transferului de capital.

85. Obligatia de notificare in cazul altor modificari ale societatii bancare. Asa dupa cum am aratat, in cazul modificarilor analizate mai sus este necesara aprobarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei. Normele nr. 3/1999 prevad o serie de alte modificari ale societatii bancare in cazul carora nu este necesara aprobarea prealabila, insa trebuie indeplinita o alta formalitate: notificarea bancii Nationale a Romaniei.

Astfel, potrivit art. 26 din norme, bancile persoane juridice romane voi notifica bancii Nationale a Romaniei, in termen de 5 zile de la data inregistrarii mentiunilor corespunzatoare in registrul comertului, modificarile privind:

a. componenta consiliului de administratie, alta decat cea supusa aprobarii prealabile, inclusiv schimbarea unui conducator de pe o functie de conducere (presedinte/vicepresedinte) pe o alta functie de conducere;

b. cenzorii si cenzorii supleanti;

c. actul constitutiv, altele decat cele supuse aprobarii prealabile;

d. ^reteaua de sucursale si alte sedii secundare pe teritoriul Romaniei.

In primele trei cazuri, notificarea va fi insotita de hotararea organului statutar referitoare la modificarea respectiva si de copia de pe documentul care atesta inscrierea mentiunilor corespunzatoare in registrul comertului, respectiv documentatia specifica administratorilor sau cenzorilor bancii.

De asemenea, modificarile operate in reglementarile proprii ale bancii, referitoare la desfasurarea activitatii, se vor notifica Bancii Nationale a Romaniei in termen de 10 zile de la realizarea acestora.

Totodata, in temeiul art. 31 din Normele nr. 3/1999, deschiderea de sedii secundare pe teritoriul Romaniei de catre bancile, persoane juridice romane si desfiintarea acestora vor fi notificate Bancii Nationale a Romaniei, impreuna cu hotararea organului statutar referitoare la aceasta, in termen de 5 zile de la data inregistrarii in registrul comertului a mentiunilor corespunzatoare.

Persoanele desemnate sa asigure conducerea unui sediu secundar al unei banci trebuie sa aiba onorabilitatea corespunzatoare, studii superioare si vechime de cel putin un an in domeniul financiar-bancar. Nu vor putea fi desemnate in Aceasta calitate persoanele care sunt supuse vreunei interdictii de a conduce o institutie financiar-bancara, persoanele carora li s-a retras aprobarea de catre Banca Nationala a Romaniei, potrivit art. 69 din Legea nr. 58/1998 (cu titlu de sanctiune aplicata conducatorului bancii), sau care au fost inlocuite, potrivit art. 70 din Legea nr. 58/1998, ca urmare a unei masuri de remediere luate de o banca.

Potrivit art. 33 din Normele nr. 3/1999, in cazul deschiderii unui sediu secundar, se vor comunica Bancii Nationale a Romaniei:

a. statutul sediului secundar (sucursala, agentie etc.) si adresa acestuia;

b. identitatea persoanei desemnate sa asigure conducerea sediului secundar, insotita de documentatia aferenta;

c. copie de pe certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, in cazul deschiderii unei sucursale, respectiv de pe cererea de inscriere a mentiunilor, in cazul deschiderii altor sedii secundare carora nu li s-a conferit statut de sucursala.

Orice modificare ulterioara a acestor elemente va fi notificata Bancii Nationale a Romaniei in termen de 5 zile de la data producerii acesteia. Sucursalele bancii Nationale a Romaniei vor deschide conturi pentru sediile secundare ale bancilor numai pe baza comunicarii privind deschiderea sediului secundar respectiv, primita din partea Directiei generale autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a societatilor bancare.

Bancile sunt obligate sa ia masurile prudentiale care se impun pentru limitarea riscurilor implicate de extinderea retelei de sucursale si de alte sedii secundare. Art. 36 din Normele nr. 3/1999 autorizeaza Banca Nationala a Romaniei, in situatia in care va constata o evolutie necorespunzatoare a indicatorilor de prudenta bancara ai unei banci, sa interzica acesteia extinderea libera a retelei de sucursale si de alte sedii secundare, orice deschidere de sedii secundare noi urmand a fi supusa aprobarii prealabile.

Bancile cu sediul in strainatate pot deschide sucursale pe teritoriul Romaniei in conditiile stabilite de Normele nr. 2/1999 privind autorizarea bancilor. Deschiderea de catre bancile straine a unor sedii secundare m subordinea sucursalei lor din Romania se va notifica Bancii Nationale a Romaniei potrivit dispozitiilor prevazute pentru bancile, persoane juridice romane. in cazul deschiderii sediului secundar, pe baza hotararii conducerii sucursalei din Romania a bancii straine, se va prezenta si acordul bancii straine. Dispozitiile de mai sus privind prudenta bancara se aplica si in cazul extinderii retelei teritoriale a sucursalelor bancilor straine.

Normele nr. 3/1999 stabilesc obligatii de notificare si in sarcina sucursalelor bancilor straine, precum si a respectivelor banci. Astfel, sucursalele bancilor straine vor notifica bancii Nationale a Romaniei, in termen de 10 zile de la realizarea lor, modificarile privind:

a. schimbarea unui conducator de pe o functie de conducere (director/director adjunct) pe o alta functie de conducere;

b. persoana sau persoanele care, potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998, urmeaza sa verifice si sa semneze bilantul sucursalei;

c. capitalul de dotare, cu exceptia modificarilor supuse aprobarii prealabile (in caz de majorare, se va preciza sursa utilizata pentru aceasta);

d. reteaua de sedii secundare de pe teritoriul Romaniei.

Notificarea va fi insotita de documentatia aferenta si de hotararea organului statutar referitoare la respectivele modificari. Hotararea privind reducerea capitalului de dotare trebuie sa respecte nivelul minim al acestuia si sa arate motivele pentru care se face reducerea si modalitatea de realizare a acesteia.

De asemenea, bancile straine care au fost autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei printr-o sucursala vor notifica Bancii Nationale a Romaniei, in termen de 30 de zile de la realizarea lor, modificarile privind:

a. denumirea si sediul social ale bancii straine;

b. orice situatie a bancii straine rezultata din actiuni de fuziune sau divizare (in aceste situatii, se vor prezenta si documentele necesare din partea autoritatii de supraveghere din tara de origine).

Anual, bancile straine vor transmite bancii Nationale a Romaniei un raport cuprinzand informatii privind situatia lor financiara.

86. Fuziunea si divizarea societatilor bancare. Fuziunea si divizarea sunt procedee tehnico-juridice prin care se realizeaza restructurarea societatilor bancare .

Legea bancara dispune ca fuziunea sau divizarea bancilor se va efectua potrivit dispozitiilor legale (Legea nr. 31/1990), precum si cu respectarea reglementarilor bancii Nationale a Romaniei (Normele nr. 5/2000 privind fuziunea si divizarea bancilor ). Alaturi de dispozitiile cu caracter general, prevazute de Legea societatilor comerciale, referitoare la intocmirea proiectului de fuziune sau divizare, avizarea si publicarea proiectului, opozitia la proiect, informarea actionarilor, hotararea adunarii generale a actionarilor si efectele procedurii , in cazul societatilor bancare se aplica anumite dispozitii cu caracter special.

Astfel, potrivit art. 20 din Legea bancara, fuziunea a doua sau mai multe banci sau divizarea unei banci se decide de fiecare banca, conform statutului propriu. Trebuie, insa, sa fie indeplinita o conditie speciala: inaintea inceperii activitatii, banca sau bancile rezultate ca urmare a fuziunii sau a divizarii sunt obligate sa obtina autorizatia Bancii Nationale a Romaniei.

Fuziunea consta, potrivit art. 1 din Normele nr. 5/2000, in absorbirea uneia sau a mai multor banci de catre o alta banca (fuziune prin absorbtie) ori in contopirea a doua sau mai multe banci pentru a forma o banca noua (fuziune prin contopire).

Divizarea, conform acelorasi dispozitii speciale, reprezinta impartirea intregului patrimoniu al unei banci, care isi inceteaza astfel existenta, intre doua sau mai multe banci existente sau care se constituie astfel ori transmiterea unei parti din patrimoniul unei banci catre una sau mai multe banci existente sau care se constituie astfel.

Fuziunea si divizarea bancilor se pot realiza cu indeplinirea conditiilor prevazute de Normele nr. 5/2000:

a. fuziunea are loc numai intre doua sau mai multe banci autorizate;

b. in cazul divizarii pot fi autorizate ca banci numai societatile pe actiuni rezultate ca urmare a divizarii unei banci;

c. a fost obtinuta hotararea Bancii Nationale a Romaniei privind autorizarea fuziunii sau a divizarii.

inainte de solicitarea autorizarii Bancii Nationale a Romaniei, banca sau bancile participante la fuziune sau la divizare trebuie sa ia masurile necesare asigurarii indeplinirii de catre banca sau bancile preconizate sa rezulte a normelor prudentiale si de capital stabilite de Banca Nationala a Romaniei. in cazul fuziunii, se va solicita si avizul Consiliului Concurentei.

Procesul fuziunii, respectiv al divizarii, se desfasoara sub supravegherea bancii Nationale a Romaniei: banca centrala trebuie sa autorizeze atat realizarea fuziunii sau a divizarii, cat si banca sau bancile rezultate din acest proces. Fuziunea, respectiv divizarea, se autorizeaza pe baza unei documentatii cuprinzand:

a. cererea de autorizare, semnata de conducatorii bancilor participante;

b. proiectul de fuziune / divizare;

c. hotararile adunarilor generale extraordinare ale actionarilor bancilor implicate;

d. proiectul actelor constitutive sau al actelor de modificare a actelor constitutive ale bancilor rezultate, insotit de o comunicare privind repartitia actiunilor;

e. bilantul contabil de fuziune / divizare;

f. studiul de fezabilitate pentru bancile rezultate;

g. raportarea indicatorilor de prudenta bancara pentru bancile rezultate;

h. raportul auditorilor externi independenti ai bancilor participante;

i. comunicare privind identitatea actionarilor semnificativi, a conducatorilor, a membrilor consiliului de administratie, a cenzorilor si a auditorului independent, propusi pentru bancile rezultate;

j. in cazul fuziunii intre o banca - persoana juridica romana si o banca - persoana juridica straina, acordul autoritatii de supraveghere din tara de origine a bancii straine (daca aceasta banca nu are o sucursala sau o filiala autorizata sa functioneze pe teritoriul Romaniei, documentatia se completeaza cu o descriere a bancii straine, ultimele 3 rapoarte anuale si c descriere a sistemului de reglementare din tara de origine).

Banca Nationala a Romaniei se pronunta asupra cererii de autorizare in termen de 3 luni de la primirea acesteia, optiunile sale fiind autorizarea fuziunii / divizarii sau-respingerea cererii. Pe baza hotararii de autorizare (cu o valabilitate de 6 luni de la data comunicarii), bancile rezultate vor putea desfasura activitati bancare. Concomitent cu autorizarea fuziunii / divizarii, Banca Nationala s Romaniei va retrage autorizatiile bancilor care isi inceteaza existenta, hotarare care va produce efecte de la data fuziunii / divizarii.

in termen de 5 zile de la indeplinirea formalitatilor de inregistrare s: publicitate a fuziunii / divizarii, dar nu mai tarziu de 4 luni de la data comunicari hotararii de autorizare, se vor transmite Bancii Nationale a Romaniei documentele care atesta realizarea operatiunii si efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul comertului, referitoare la inmatricularea bancilor nou-infiintate, radierea bancilor care isi inceteaza existenta, majorarea sau reducerea capitalului social insotite de actele constitutive sau actele modificatoare ale acestora.

in termen de 2 luni de la primirea acestora, conform art. 8 din Normele nr. 5/2000, Banca Nationala a Romaniei va decide cu privire la autorizarea functionarii bancilor nou-infiintate. in cazul unei decizii favorabile, banca centrali va confirma incheierea procesului de autorizare si va elibera autorizatiile de functionare pentru bancile rezultate sau va modifica autorizatiile bancilor beneficiare (in cazul fuziunii prin absorbtie, respectiv al divizarii realizate prin impartirea intregului patrimoniu ori transmiterea unei parti din patrimoniu la doua sau mai multe banci autorizate).Stanciu D. Carpenaru, op, cit., p. 230.

Pe larg, cu privire la modificarea situatiei societatilor bancare sub imperiul vechii reglementari bancare, Ion Turcu, Operatiuni, p. 82-92.

Publicate in Monitorul Oficial nr. 58 din 10 februarie 1999; modificate de Normele nr. 11/1999, publicate in Monitorul Oficial nr. 5 din 10 ianuarie 2000, si Normele nr. 8/2000, publicate in Monitorul Oficial nr. 474 din 29 septembrie 2000

De asemenea, potrivit an. 40 alin. ult. din Legea nr. 58/1998, sucursalele bancilor straine vor mentine in permanenta un capital de dotare, la nivelul prevazut prin reglementarile bancii Nationale a Romaniei pentru capitalul social minim al bancilor, persoane juridice romane.

Stanciu D. Carpenaru, op. cit., p. 233; Radu I. Motica, Vasile Popa, op. cit., p 106- Elena Carcei, op. cit., p. 342-343.

Pentru o analiza a acestor modalitati, Ion Turcu, Drept bancar, vol. 1, p. 282-291.

Stanciu D. Carpenaru, op. cit., p. 234.

Stanciu D. Carpenaru, op. cit., p. 236.

Vezi nr. 68.

Stanciu D. Carpenaru, op. cit., p. 235; Elena Carcei, op. cit., p. 357.

Singurul procedeu care nu poate fi aplicat in cazul societatilor bancare este scutirea totala sau partiala a actionarilor de obligatia de a efectua varsamintele, intrucat capitalul social al bancii este integral varsat la momentul constituirii.

In legatura cu intelesul termenilor sau sintagmelor persoana, grup de persoane care actioneaza impreuna, societate aflata sub control efectiv, vezi supra nr. 42.

Stanciu D. Carpenaru, op. cit., p. 239.

Publicate in Monitorul Oficial nr. 474 din 29 septembrie 2000.

Stanciu D. Carpenaru, op. cit., p. 239-242; Radu I. Motica, Vasile Popa, op. cit., p. 108-109, Elena Carcei, op. cit., p. 377-384.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1725
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved