Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

Modelul evaluarii activului de capital

finante

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Impozitul pe teren
Continutul, rolul si clasificarea taxelor
DELIMITARI SI CONTURI PRIVIND TREZORERIA
Notiunea de finante publice - Trasaturile finantelor publice
AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE
Analiza SWOT BRD
FINANTAREA SC'PINAPAN' SA - FINANTAREA AGENTILOR ECONOMICI
Rolul macroeconomic al monedei
Controlul taxei pe valoare adaugata
Banci ipotecare Romanesti


Modelul evaluarii activului de capitalCuprins:

1.Introducere………………………………………………………………2

Concepte de baza in evaluare…………………………………………..3

3.Capm.( Capital Assets Price Model)..4

4. Modele CAPM ( Capital Assets Price Model)…………………………5

CAPM global……………………………………………………………………..5

CAPM hibrid ajustat…………………………………………………………..…6

Modelul Godfrey Espinosa……………………………………………………7

Concluzii………………………………………………………..8

6.Bibliografie………………………………………………..…….9

1.Introducere

Conform conceptului financiar al capitalului, cum ar fi cel al banilor investi i sau al puterii de cumparare investite, capitalul este sinonim cu activele nete (patrimoniul net) sau cu capitalurile proprii ale intreprinderii.

Economia de pia a include mecanismele care faciliteaza formarea, mi carea, transferal, fuziunea sau divizarea capitalului. Poate cea mai importanta din opera iile care prive te capitalul este evaluarea acestuia. In lume afacerilor proprietatea este comensurabila prin capital, iar trecerea de la un proprietar la altul schimba doar proprietarul dar nu i marimea acestuia. De exemplu, privatizarea nu mare te i nu mic oreaza valoarea capitalului (sau a patrimoniului).

Fie ca este vorba de o companie sau o parte din activele sale, transferul de proprietate necesita evaluarea acestora. Evaluarea sta la baza negocierii dintre vanzator i cumparator, sau se constituie ca pre de pornire a licita iilor organizate special pentru vanzare.

Oricare ar fi modalitatea de evaluare trebuie precizat faptul ca ea nu este vazuta in acela i fel de cele doua par i direct implicate in opera iune:

pentru vanzator este o opera ie de lichidare a patrimoniului de inut;

pentru cumparator reprezinta o investi ie sau, mai simplu, un plasament de capital.

Disciplina evaluarii a devenit tot mai sofisticata ca raspuns la noile situa ii. Evaluatorii folosesc tehnici moderne de culegere, analiza i utilizare a informa iilor pertinente valorii proprieta ii i utilizatorii ei. Opiniile lor profesionale, bazate pe o instruire sus inuta, inspira incredere i influen eaza deciziile persoanelor care poseda, conduc, vand, cumpara, investesc sau imprumuta bani asigura i de proprieta i imobiliare.

Evaluarea este o analiza, opinie sau concluzie referitoare la natura, calitatea, valoarea sau utilitatea unor anumite interese sau aspecte ale unei anumite proprieta i, exprimata de o persoana impar iala, specializata in analiza i evaluarea proprieta ilor.

Conform standardelor profesionale, evaluatorul este o persoana cu o buna reputa ie care:

a ob inut o calificare corespunzatoare de la o institu ie de inva amant/instruire recunoscuta sau o calificare universitara echivalenta;

. are o experien a corespunzatoare i este competenta sa evalueze intreprinderi in domeniul sau de activitate i in zona sa geografica.

In afara acestor condi ii care asigura intrarea libera in cadrul profesiei, evaluator poate fi:

persoana care este membru deplin al unei asocia ii profesionale recunoscute;

Concepte de baza in evaluare

Astazi sunt recunoscute urmatoarele concepte de baza in teoria si practica evaluarii:

proprietate/active;

pret;

cost;

valoare.

Proprietatea este un concept legal care consta in drepturile personale de posesiune asupra unei proprietati imobiliare (terenuri si constructii), numita proprietate reala, sau asupra obiectelor fizice, altele decat cele care formeaza proprietatea imobiliara, numita proprietate personala. In evaluarea patrimoniului unei intreprinderi, obiectul evaluarii il constituie activele corporale, necorporale, financiare aflate in proprietate sau controlate de aceasta, iar evaluarea se poate face fie in mod individual, fie in totalitatea acestora.

Pretul este rezultatul negocierii intre vanzator i cumparator. El devine un fapt istoric si un cost pentru cumparator. Pretul este doar un indicator general al valorii proprietatilor tranzactionate, neconfundandu-se cu aceasta, deoarece factori precum interesele specifice ale vanzatorului si cumparatorului, relatiile speciale dintre cele doua parti, interesele speciale ale cumparatorului etc. fac sa existe diferente sensibile intre pretul platit si valoarea de piata, estimata de un evaluator inainte de tranzactie.

Costul proprietatii/activului este o notiune care se aplica, mai degraba, la suma necesara pentru a crea sau produce un bun, prin insumarea cheltuielilor cumulate ale procesului de productie, distributie si vanzare. In evaluare se utilizeaza, in mod curent, notiunea de cost de inlocuire brut (CIB) si cost de inlocuire net (CIN).Valoarea este un concept economic care se refera la relatia monetara dintre bunurile si serviciile destinate cumpararii/vanzarii si cei care le cumpara/vand. Valoarea este o opinie care arata cat pretuiesc bunurile si serviciile la un moment dat, in concordanta cu o anumita definitie a valorii.

3.Capm.( Capital Assets Price Model

Economia financiara moderna admite ca, costul capitalului ac ionarilor in compania cotata la bursa, reflecta riscul pe care investitorii il percep in acest domeniu: dat fiind atitudinea antirisc, investitorii vor solicta un beneficiu mai mare, cand riscul perceput este mai mare. Aceasta se traduce intr-o metoda simpla de calcul a costului capitalului; adica se insumeaza rata fara de risc i prima de risc a capitalului in ac iuni a companiei produsul ίeta al companiei i prima de risc a pie ei de valori.

Costul capitalului ac ionarilor CE = Rf + ίeta x (RM - Rf) + RU

Rf = rata fara de risc

RM = beneficiul pie ei beneficiul mediu al tuturor ac iunilor cotate pe pia a

ίeta = elasticitatea beneficiilor ac iunilor companiei, comparativ cu beneficiul pie ei - din punct de vedere tehnic, panta curbei de regresie dintre beneficiile postcalculate ale ac iunilor companiei i beneficiile postcalculate ale pie ei.

RU o componenta care explica toate efectele care nu au fost explicate de termenii anterior ai ecua iei.

Folosirea metodei simple CAPM in pie ele in curs de dezvoltare este o nazuin a controversata. Insa, sunt anse ca aceasta metoda sa fie folosita in continuare, pentru mul i ani de aici inainte, din trei considerente. Primul, este ca deja exista o mul ime de date referitoare la folosirea u oara a acestui model; astfel anali tii exper i in eficien a pot sa opteze pentru utilizarea acestui model din ra iuni cost de produc ie-beneficii.

Al doilea motiv, mai important, este ca popularitatea acestui model face din el un reper standard. Anali tii nu traiesc in sfere de plastic; ei se influen eaza reciproc, in egala masura, folosind modelul clasic pentru a determina costurile activelor fixe I a evalua compania. Ignorarea acestui model ar putea pune pe un analist intr-o situa ie dezavantajoasa, datorita coresponden ei lui in exerci ii de evaluare i tranzac ii cumparare-vanzare-al i investitori.

Al treilea considerent arata ca unele din defectele modelului pot fi partial atenuate prin ajustarile specifice.

4. Modele CAPM Capital Assets Price Model

CAPM global.

Unii cercetatori sunt convin i ca integrarea progresiva (adica accelerarea circula iei de capital liber i de informa ie) a pie elor financiare, in ultimul deceniu al secolului douazeci, este o realitate. Daca situa ia s-ar prezenta a a, un investitor apar inand oricarui stat din lume ar putea sa patrunda rapid i totodata sa paraseasca orice pia a, cu certitudinea ferma ca va ob ine valoarea finala realizata, suportand costuri de tranzac ie minime.

Totusi, este greu sa se sus ina varianta CAPM global in lumina locurilor frapante pe care le prezinta pia a. Modelul poate fi mai credibil in pie ele dezvoltate, dar cu certitudine nu este credibil in pie ele in curs de dezvoltare, unde este prezent riscul de ara.

CAPM hibrid ajustat

Instabilitatea ridicata a pie elor in curs de dezvoltare face destul de complicata evaluarea primelor de pia a i a factorului βeta pe termen lung, intrucat ambele sunt foarte instabile in timp I valorile medii postcalcula ie tind sa fie nesigure sau pur i simplu neutilizabile.

Aceasta problema face ca mul i anali ti financiari sa prefere un model la care se face referire aici, ca CAPM hibrid ajustat, care etaloneaza prima de pia a globala pentru pia a locala, prin folosirea factorului βeta de ara Ultimul factor este sensibilitatea beneficiilor stocului de ac iuni din economia locala la beneficiile globale.

Acest model ese denumit hibrid deoarece combina atat parametrul de risc local cat i parametrul de risc global, dupa cum este prezentat in:

CE = RfG + RC + BCLG x BGG x (RMG - RfG) x (1-R

BCLG = reprezinta panta regresiei intre indicele bursei de ac iuni locale i indicele de bursa global;

BGG este factorul mediu βeta al companiilor comparabile cotate la bursa globala;R este coeficientul de determinare al regresiei dintre instabilitatea ac iunilor pie ei locale pe varia ia riscului de ara. Aici din nou R poate fi gandit ca suma totala a varia iilor instabilita ii bursei de ac iuni locale, care este explicat prin riscul de ara; deci includerea factorului

(1-R scade prima de risc a ac ionarilor, spre a diminua riscul calculului dublu.

Avantajul acestui model este ca include date disponibile u or din pia a globala. Totu i, se presupune o constanta intre factorii βeta ai companiei globale sau ai industriei i factorii βeta in pia a locala, fapt care este inca in mare masura neverificat in pie ele in curs de dezvoltare.

O alta varianta de model posibil, care elimina problemele de instabilitate ale factorului eta, este sa se foloseasca factorul eta al companiei inta, calculat pe indicele pie ei locale, bazat pe dolari SUA; aceasta varianta este posibila numai cand inta este o companie cotata la bursa. Alta varianta ar putea fi pur i simplu sa se foloseasca un factor eta mediu al companiilor comparabile locale, pentru a inlocui BGG. Ambele metode pot fi interpretate conceptual, ca utilizeaza BCLG pentru a etalona numai prima de risc de pia a global.

Deoarece valorile factorului βeta pentru companii comparabile

(fie locale, fie globale) disponibile public sunt valori influen ate, ele trebuiesc sa fie mai intai neinfluen ate i apoi reinfluen ate cu raportul intre pasiv i capitalul ac ionarilor (D/E) al companiei inta.

Modelul Godfrey Espinosa.

La contribu ia mare citata, Godfrey i Espinosa au propus un model βeta ad-hoc pentru a raspunde la problemele modelului tradi ional CAPM din pie ele in curs de dezvoltare

CE = RfUS RC + BA x (RMUS - RfUS

BA Gi/GUS x 6

RfUS reprezinta taxa fara de risc

BA = este un factor eta adjustat

Gi este abaterea standard a beneficilor in pia a locala

GUS este abaterea standard a beneficiilor in bursa de ac iuni americane

eta  ajustat, con inut  in model, implica o presupunere convingatoare a acestui factor (adica coeficientul de corela ie intre pie e este egal cu Factorul scade prima de risc a ac ionarilor, pentru a diminua problema riscului supraestimarii i reprezinta complementul pana la 1 al coeficientului mediu de determinare al instabilita ii bursei de ac iuni pe calitatea de credit de ara. O asemenea ajustare s-a bazat pe rezultatele empirice ob inute de Erb, Harvey i Viskanta .

5.Concluzii:

O adevarata provocare este opera ionalizarea modelului CAPM. Mai precis, nu numai ca estimarea fiecarui parametru reprezinta un proces subiectiv, foarte speculativ, dar fluctua iile valorice mici ale fiecarui parametru pot induce diferen e dramatice in valoarea rezultata a costurilor de capital al ac ionarilor i, prin urmare, in valoarea companiei care se evalueaza. Ca rezultat, mul i profesioni ti incep in mod serios sa se indoiasca de oportunitatea aplicarii ei. Aceasta este exemplificata prin numarul important de articole referitoare la CAPM, aparute in cele mai importante ziare de strategie economica care, incepand cu 1989, scad in mod constant.

6.Bibliografie:

ANGHEL, I. Informa iile financiare in analiza i evaluarea intreprinderii, Bucuresti, Tribuna Economica nr. 8/ 2001, p. 35

BRITTON, W., DAVIES, K.

Modern Method of Valuation, The

Estate Gazette, London

BRITTON, W., DAVIES, K., JOHNSON, T.

Evaluation des entreprises et des droits sociaux, Hommes et Techiques, Paris,

. DUMITRESCU, D. Evaluarea intreprinderii, Bucure ti, Editura Economica,

. HARRISON, R. Informal Venture Capital, Prentice

Hall,

. KOEPLIN, J., SARIN, A., SHAPIRO, A.

The private company Discount, Journal of Applied Corporate Finance,


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1536
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site