Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


CODUL ETIC AL FUNCTIONARULUI PUBLIC

Administratie+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATEA ,,SPIRU HARET'' CONSTANTA

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABILMASTERAT MANAGEMENTUL FINANCIAR CONTABIL AL ADMINISTRATIEI PUBLICE

REFERAT

CODUL ETIC AL FUNCTIONARULUI PUBLIC

CUPRINS

Pag.

INTRODUCERE3

CAPITOLUL I

Principii fundamentale..................4

CAPITOLUL II

Obiective...............7

CAPITOLUL III

Obligatiile functionarului fiscal11

CAPITOLUL IV

Respectarea prevederilor prezentului cod..16

CAPITOLUL V

Dispozitii finale17

CONCLUZII........................18

BIBLIOGRAFIE.....................19

Introducere

Codul etic al functionarului public din administratia fiscala, care isi desfasoara activitatea in domeniul asistentei contribuabililor, denumit in continuare functionar fiscal, stabileste obligatii pentru personalul care isi desfasoara activitatea in Ministerul Finantelor Publice si unitatile sale subordonate, formuleaza principii fundamentale si defineste obiective care trebuie respectate de catre toti functionarii fiscali din cadrul structurilor de asistenta contribuabililor, precum si de intregul personal fiscal care vine in contact cu acestia, in vederea cresterii increderii in autoritatea fiscala si a  prestigiului acesteia in randul publicului.

Obligatiile functionarilor fiscali inscrise in cod au in vedere aspecte legate de pregatirea profesionala, aptitudinile in domeniul comunicarii si normele etice care trebuie sa guverneze activitatea de asistenta fiscala a contribuabililor.

Functionarul fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si unitatilor sale subordonate actioneaza conform prevederilor Constitutiei Romaniei, Statutului functionarilor publici, Regulamentului de organizare si functionare a unitatii din care face parte si a celorlalte dispozitii legale care reglementeaza activitatea de asistenta.   

CAPITOLUL I

Principii fundamentale

In activitatea de asistenta a contribuabililor vor fi respectate urmatoarele principii fundamentale :

Principiul egalitatii

   Potrivit art. 16 din Constitutie (Egalitatea in drepturi), cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari. Nimeni nu este mai presus de lege.

   Pornind de la prevederile constitutionale mentionate, unitatea fiscala trebuie sa asigure un tratament egal tuturor contribuabililor in ceea ce priveste corectitudinea stabilirii obligatiilor fiscale fata de stat, a termenelor de depunere a declaratiilor fiscale si de plata a impozitelor, a taxelor si contributiilor sociale datorate statului, precum si privind accesul la serviciile de asistenta din cadrul administratiei fiscale.

   Principiul nediscriminarii

   Acest principiu deriva din principiul egalitatii si impune ca nici un contribuabil, beneficiar al asistentei fiscale, sa nu fie pus intr-o situatie de inferioritate fata de alti contribuabili in ceea ce priveste conditia sociala, etnia, sexul, convingerile politice, filozofice, religioase, situatia de persoana cu  handicap etc.

   Principiul accesului la informatiile de interes public

   Potrivit art. 31 din Constitutie (Dreptul la informatie), dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit. Autoritatile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal.

   Acordarea asistentei implica un caracter permanent si regulat, in functie de nevoile si asteptarile acestora si de resursele disponibile ale administratiei fiscale.

In conformitate cu prevederile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii.

   Principiul gratuitatii asistentei fiscale a contribuabililor

   Potrivit art. 47 din Constitutie, exercitarea dreptului de petitionare este scutita de taxa.

   Facand parte din categoria serviciilor cu caracter public, asistenta si informarea contribuabililor se acorda in mod gratuit de catre personalul care isi desfasoara activitatea in acest domeniu.

   Principiul transparentei

   Principiul transparentei deriva din dreptul la informare a cetatenilor, potrivit art. 31 din Constitutie. Ca urmare, fiecare unitate fiscala trebuie sa aplice cu consecventa acest principiu in relatia cu contribuabilii.

   Transparenta trebuie conceputa ca o conditie a dialogului, dar si ca un instrument de control al activitatii administratiei fiscale de catre contribuabili.

Acest principiu trebuie corelat cu dreptul contribuabilului la confidentialitatea informatiilor de ordin fiscal si cu prevederile legale.

Prin prevederile Ordonantei de urgenta nr. 13/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 62/6.02.2001 si aprobata prin Legea nr. 502/2001, este reglementat modul de solutionare (termene, responsabilitati) a contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice.

   Principiul adaptarii administratiei fiscale la cerintele contribuabililor

   Administratia fiscala trebuie sa gaseasca calea unei cooperari active pentru imbunatatirea asistentei si informarii contribuabililor, potrivit cerintelor acestora.

   Functionarul fiscal care acorda asistenta trebuie sa inteleaga problematica fiscala formulata de contribuabil, sa tina cont de asteptarile si nevoile acestuia. Totodata, administratia fiscala orientata catre contribuabili trebuie sa aiba capacitatea de a se adapta in permanenta la nevoile acestora. Numai o buna intelegere a contribuabilului si adaptarea raspunsului fiecarei situatii particulare asigura o asistenta eficienta si de calitate.

Principiul respectului si consideratiei fata de contribuabili

   Potrivit acestui principiu, functionarii administratiei fiscale trebuie sa adopte un comportament bazat pe respect si consideratie fata de contribuabili. Functionarii administratiei fiscale trebuie sa manifeste solicitudine, limbaj politicos, respect si promptitudine in relatiile cu contribuabilii, si sa evite - pe cat posibil -  situatiile conflictuale, tensionate.

Principiul confidentialitatii

Toate informatiile oferite de contribuabil autoritatilor fiscale trebuie sa ramana confidentiale si nu pot fi transmise in nici o circumstanta catre o terta parte, cu exceptia cazului in care se obtine permisiunea contribuabilului sau in situatia in care legea prevede altfel.

CAPITOLUL II

Obiective

Obiectivul general al activitatii de asistenta il constituie furnizarea de informatii de calitate catre contribuabili, referitoare la prevederile legislatiei fiscale, obligatiile care le revin in materie fiscala, precum si promovarea conformarii fiscale voluntare, printr-o abordare orientata catre contribuabil, in care acesta este privit ca partener egal al administratiei fiscale.

   Obiectivele specifice ale activitatii asistentei contribuabililor sunt urmatoarele :

Respectarea dreptului la petitionare al contribuabililor

   Articolul 21 din Constitutie (Accesul liber la justitie) stipuleaza ca orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, libertatilor si  intereselor sale legitime. Totodata, nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept.

   Art. 51 din legea fundamentala (Dreptul la petitionare) stipuleaza ca cetatenii au dreptul sa se adreseze autoritatilor publice prin petitii formulate numai in numele semnatarilor. La randul lor, autoritatile publice au obligatia sa raspunda la petitii in termenele si in conditiile stabilite potrivit legii.

Potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 122/8.11.1990, cu modificarile si completarile ulterioare, orice persoana fizica sau juridica, daca se considera vatamata in drepturile sale, recunoscute de lege, printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autoritati administrative de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, se poate adresa instantei judecatoresti competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins si repararea pagubei ce i-a fost cauzata.

   Se considera refuz nejustificat de rezolvare a cererii referitoare la un drept recunoscut de lege si faptul de a nu se raspunde petitionarului in termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii respective, daca prin lege nu se prevede un alt termen.

       Angajarea administratiei in slujba contribuabilului, orientarea administratiei fiscale catre client

   Orientarea activitatii de asistenta catre client contribuie la indeplinirea obligatiilor fiscale si cresterea gradului de conformare fiscala a contribuabililor. In acelasi timp aceasta orientare il ajuta pe contribuabil in indeplinirea obligatiilor fiscale.

Claritate, simplitate si corectitudine in relatia cu contribuabilii

   Mesajele transmise de administratia fiscala trebuie sa fie accesibile pentru toate categoriile de contribuabili, indiferent de nivelul de pregatire al acestora. Totodata, daca o anumita problema a fost cauzata contribuabilului din vina administratiei, aceasta va trebui sa-si recunoasca eroarea si sa ia masuri corespunzatoare pentru indreptarea acesteia.

Raspunsuri competente si la timp la intrebarile contribuabililor

   Raspunsurile clar formulate de functionarii fiscali in concordanta cu prevederile legale si transmiterea acestora in timp util contribuabililor definesc de fapt calitatea activitatii de asistenta si informare a contribuabililor.

   Impactul public al actiunilor functionarilor fiscali poate avea efect asupra respectarii legii si conformarii fiscale voluntare. Totodata, de modul in care fiecare functionar intelege sa adopte un comportament adecvat pozitiei de persoana publica in care se gaseste depinde, in ultima instanta, imaginea administratiei fiscale si a Ministerului Finantelor Publice in general.

Raspunsuri complete la intrebarile contribuabililor

   Asistenta si informarea contribuabililor trebuie sa aiba ca obiectiv formularea unor raspunsuri complete, astfel incat sa se diminueze nevoia unui contact  suplimentar din partea contribuabilului pentru aceeasi problema.

   Solutionarea problematicii ridicate de contribuabil in cadrul unui singur contact cu administratia fiscala prezinta urmatoarele avantaje :

   - reduce stress-ul pentru contribuabil;

   - imbunatateste conformare fiscala voluntara;

   - contribuie la satisfacerea cerintelor contribuabilului;

- creste eficienta muncii la nivelul administratiei.

Comunicare intre toate nivelurile de asistenta

   Atat intre directia specializata de la nivel central si structurile judetene, cat si intre acestea si structurile de la nivelul unitatilor subordonate, trebuie sa existe o comunicare permanenta, care sa contribuie la intelegerea mesajelor primite de la contribuabili si sa asigure transparenta sistemului fiscal.

Folosirea celor mai diverse mijloace pentru informarea contribuabililor

   Unitatea fiscala va elabora programe de asistenta si va urmari materializarea acestora, in concordanta cu nevoile exprimate de contribuabili.

   Eforturile vor fi orientate spre determinarea nevoilor contribuabililor si satisfacerea acestora intr-un grad cat mai inalt.

   Informatiile vor fi furnizate printr-o varietate de mijloace (corespondenta scrisa, posta electronica, telefon, mass media, publicatii, programe complexe de asistenta si informare).

Programe orientate pe grupuri tinta

   Unitatea fiscala va elabora programe specifice pentru acele categorii de contribuabili ale caror nevoi de informare in materie fiscala sunt mai eficient de indeplinit prin folosirea acestor programe.

   Programele vor include actiuni adaptate la conditiile economico-culturale si la cerintele contribuabililor, care sa contribuie la indeplinirea obligatiilor fiscale si sa raspunda la problemele de interes major ale acestora.

Asistenta furnizata pentru corectarea eventualelor erori din evidentele fiscale

Eventualele erori si neconcordante din evidentele fiscale semnalate de contribuabili vor fi aduse la cunostinta compartimentului de specialitate in vederea corectarii acestora si regularizarii diferentelor de impozit.

   Totodata, unitatea fiscala va furniza toate informatiile solicitate de contribuabili in vederea clarificarii situatiei fiscale a acestora.

CAPITOLUL III

Obligatiile functionarului fiscal

Functionarul fiscal care isi desfasoara activitatea in cadrul structurilor de asistenta ale contribuabililor va depune toate eforturile in vederea realizarii unei autoinstruiri continue in ceea ce priveste continutul reglementarilor in materie fiscala.

   Pe langa o foarte buna pregatire de specialitate in domeniul impozitelor si taxelor, functionarul fiscal trebuie sa dispuna de aptitudini in domeniul comunicarii, astfel incat sa fie in masura sa prezinte contribuabilului, intr-un limbaj accesibil acestuia, prevederile legislatiei fiscale.

   Obligatiile functionarului fiscal din structurile de asistenta pentru contribuabili, care intra in contact direct cu acestia, sunt:

Perfectionarea permanenta a pregatirii profesionale

Functionarul fiscal din structurile de asistenta pentru contribuabili este obligat sa-si perfectioneze permanent pregatirea profesionala pentru a putea raspunde tuturor intrebarilor referitoare la sistemul de impozite si taxe reglementat de legislatia in vigoare. In acest scop, este necesar ca unitatea fiscala sa asigure o specializare a functionarilor fiscali pe grupe de impozite si taxe.

Prin cresterea nivelului de pregatire profesionala, functionarul fiscal este in masura sa ofere toate informatiile pe care contribuabililii le solicita si sa ii ajute sa identifice formularele de declaratii fiscale, in concordanta cu situatia fiscala particulara, si totodata sa raspunda intrebarilor formulate de contribuabili in legatura cu modul de completare a datelor din declaratiile fiscale, termenul de depunere a acestora si de efectuare a platilor in contul impozitelor si taxelor, dreptul de a face contestatii, precum si consecintele neindeplinirii obligatiilor fiscale.

Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare

Functionarul fiscal din structurile de asistenta pentru contribuabili va depune intregul efort pentru a aprecia cat mai corect nivelul de intelegere si starea emotionala a contribuabilului si totodata pentru a intelege cat mai corect intrebarea sau problema ridicata de acesta, astfel incat sa-i poata oferi raspunsul corect, intr-un mod pe care contribuabilul sa-l inteleaga.

Functionarul fiscal trebuie sa aiba capacitatea de a obtine informatii complete si relevante de la contribuabil, in vederea incadrarii legale corecte a intrebarii sau spetei prezentate de contribuabil si formularii directe sau, dupa caz, in urma obtinerii punctului de vedere de la directiile (serviciile) de specialitate, a unor raspunsuri clare, in concordanta cu reglementarile fiscale si asteptarile sau exigentele contribuabilului.

In urma analizarii situatiei contribuabilului, functionarul fiscal va aduce la cunostinta acestuia pasii care trebuie urmati pentru a se conforma reglementarilor si procedurilor fiscale in vigoare.

Depasirea eventualelor obstacole care pot afecta comunicarea cu contribuabilii

In activitatea de asistenta, functionarul fiscal va depune intregul efort in vederea depasirii eventualelor dificultati care pot afecta realizarea unei comunicari depline cu contribuabilii si care pot fi cauzate de ambele parti implicate :

in ceea ce priveste contribuabilii :

- gradul de perceptie, determinat de nivelul de pregatire al contribuabilului;

- lipsa de interes din partea contribuabilului pentru mesajul transmis de administratia fiscala;

- dificultati de exprimare (ton, cuvinte folosite);

in ceea ce priveste functionarul fiscal :

- insuficienta incredere in sine, atunci cand se urmareste transmiterea mesajului catre contribuabil;

- emotiile necontrolate;

- incompatibilitate pentru sustinerea dialogului.

Respectarea normelor etice

In activitatea desfasurata, functionarul fiscal va tine seama de calitatea sa de functionar public, care impune respectarea urmatoarelor obligatii etice:

sa faca cunoscute contribuabililor datele proprii de identificare (nume, prenume, functia si locul de munca), prin intermediul unui ecuson, purtat in mod vizibil asupra sa. In situatia in care isi desfasoara activitatea la ghiseul de acordare a asistentei, ghiseul de informatii sau alte ghisee de relatii cu publicul, functionarul va face cunoscute, prin afisare, la loc vizibil, datele sale de identificare;

sa aiba o tinuta decenta, corespunzatoare demnitatii si prestigiului functiei;

sa dea dovada de disciplina, atat in relatiile cu contribuabilii, cat si in cadrul institutiei in care isi desfasuara activitatea;

sa ramana calm, politicos si respectuos pe intreaga durata de acordare a asistentei;

sa manifeste o atitudine pozitiva si rabdare in relatia cu contribuabilii;

sa foloseasca un limbaj corect din punct de vedere gramatical;

sa nu utilizeze un limbaj neadecvat situatiei (argou sau limbaj de stricta specialitate);

sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor relevante obtinute de la contribuabil;

sa depuna intregul efort pentru a raspunde la solicitarile contribuabilului;

sa acorde intreaga sa atentie contribuabilului pe parcursul desfasurarii asistentei fiscale;

sa ofere raspunsuri complete si corecte contribuabilului;

sa se asigure ca raspunsurile oferite sunt intelese de catre contribuabili;

sa indrume contribuabilii la directia (serviciul) de specialitate, in vederea obtinerii de informatii detaliate, care depasesc competentele structurii de asistenta;

sa multumeasca contribuabilului pentru faptul ca a contactat serviciul de asistenta pentru contribuabili si sa-l asigure de intreaga disponibilitate profesionala a administratiei fiscale;

sa pastreze nestirbita autoritatea institutiei pe care o reprezinta fata de contribuabili.

Intreruperea acordarii asistentei

Situatiile in care este permisa intreruperea acordarii asistentei, dupa o avertizare prealabila a contribuabilului, sunt urmatoarele :

- folosirea de catre contribuabil a unui limbaj trivial;

amenintari la adresa functionarului fiscal;

utilizarea de catre contribuabil a violentei verbale si/sau fizice.

Contribuabilul trebuie avertizat ca, in cazul in care continua in nota respectiva, discutia cu acesta se va incheia.

In astfel de cazuri, functionarul fiscal va intrerupe imediat discutia cu contribuabilul si va solicita, dupa caz, informatii de identificare a contribuabilului si sprijinul organelor de ordine pentru propria protectie.

CAPITOLUL IV

Respectarea prevederilor prezentului cod

Respectarea prevederilor prezentului cod este obligatorie pentru toti functionarii publici din administratia fiscala care isi desfasoara activitatea in domeniul asistentei contribuabililor.

In acest scop functionarii fiscali vor lua masuri in vederea imbunatatirii pregatirii profesionale, a perfectionarii aptitudinilor de comunicare si modelarii corespunzatoare a comportamentului in raport de cerintele Codului etic.

Nerespectarea prevederilor prezentului cod atrage suportarea de masuri disciplinare, cu efecte negative asupra carierei profesionale a celor implicati.

In cazurile in care exista indicii ca faptele savarsite de functionarul fiscal intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, se vor  sesiza de urgenta organele abilitate ale statului.

Raspunderea materiala a personalului din activitatea de asistenta se stabileste potrivit prevederilor legale in vigoare.

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

Codul etic al functionarului fiscal va fi pus la dispozitia contribuabililor la solicitarea acestora.

Conducerea unitatilor fiscale va lua masurile necesare pentru a se asigura ca personalul din subordine cunoaste si respectaa, in exercitarea atributiilor de serviciu, Codul etic al functionarului public din administratia fiscala care isi desfasoara activitatea in domeniul asistentei contribuabililor.

CONCLUZII

Functionarul fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si unitatilor sale subordonate actioneaza conform prevederilor Constitutiei Romaniei, Statutului functionarilor publici, Regulamentului de organizare si functionare a unitatii din care face parte si a celorlalte dispozitii legale care reglementeaza activitatea de asistenta.   

Obiectivul general al activitatii de asistenta il constituie furnizarea de informatii de calitate catre contribuabili, referitoare la prevederile legislatiei fiscale, obligatiile care le revin in materie fiscala, precum si promovarea conformarii fiscale voluntare, printr-o abordare orientata catre contribuabil, in care acesta este privit ca partener egal al administratiei fiscale.

Functionarul fiscal care isi desfasoara activitatea in cadrul structurilor de asistenta ale contribuabililor va depune toate eforturile in vederea realizarii unei autoinstruiri continue in ceea ce priveste continutul reglementarilor in materie fiscala.

BIBLIOGRAFIE

Dictionarul Enciclopedic Roman, vol.I, Ed. Politica, Bucuresti, 1962, pag. 825

Berea A. , Stoica E. - ,,Finante publice'', Editura Ateneul Roman, Universitatea Ecologica, Bucuresti, 2000

Gorgea Corneliu - ,,Lexicon fiscal si bugetar'', Editura Economica, Bucuresti, 1996

Legea Finantelor Publice, 1996, art.36Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1892
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved