Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AdministratieDrept


Sistemul de control in agricultura ecologica

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai mic
Sistemul de control in agricultura ecologica

Organizarea sistemului de control in agricultura ecologica este prezentata in Anexa nr 7.
1. Autoritati competente

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Compartimentul de agricultura ecologica, are urmatoarele atributii privind controlul:

  • aproba organismelor de control insarcinate cu controlul operatorilor;
  • controleaza activitatea organismelor de control aprobate;

Asociatia Romana de Acreditare (R.E.N.A.R) reprezinta autoritatea desemnata de MAPDR in vederea aprobarii organismelor de control in conformitate cu cerintele standardului european EN 45011 RENAR ,,Criterii generale pentru organismele care aplica sisteme de certificare a produselor.

RENAR asigura ca organismul de control are capabilitatea si respecta conditiile impuse de acest standard in ceea ce priveste structura administrativa, sistemul de calitate implementat si mentinut in cadrul organismului si ca schemele de certificare sunt in acord cu legislatia nationala si comunitara din domeniu.

Organismele de inspectie si certificare care sunt organisme oficiale responsabile de controlul operatorilor din domeniu de agricultura ecologica. Lista organismelor de control aprobate de MAPDR se publica anual in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Lista organismelor de control aprobate de catre M.A.P.D.R pentru efectuarea inspectiei si certificarea produselor agroalimentare ecologice pe teritoriul Romaniei si publicata in JO al Uniunii Europene nr. 35 din 19.02.2007 se gaseste in Anexa nr. 12.

2. Metode si tehnici de control utilizate:

  • Aprobarea organismelor de control acreditate de RENAR

In vederea aprobarii de catre MAPDR, organismele candidate la aprobare ca organisme de control in agricultura ecologica trebuie sa indeplineasca cumulativ cerintele prevazute la art. 8 si art. 9 din Regulamentul Consiliului(CEE)nr. 2092/91 si prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 688/2007 si anume:

a) sa dispuna de structura, echipamente si proceduri care sa permita executarea tuturor activitatilor privind inspectia operatorilor si sistemul de certificare, inclusiv eliberarea certificatelor de conformitate pentru produselor agroalimentare ecologice;

b) sa fie persoane juridice cu sediul in Romania. Persoanele juridice care au sediul principal in Statele Membre sau in tari cu echivalenta in Uniunea Europeana obtinuta prin decizia Comisiei Europene pot fi aprobate cu conditia stabilirii si mentinerii in Romania, in conditiile legii, a unui sediu secundar pe toata durata desfasurarii activitatii lor;

c) sa aiba cel putin un an experienta in activitatea de inspectie/certificare;

d) sa dispuna de un laborator propriu acreditat sau sa aiba un contract de colaborare cu un astfel de laborator, pentru a executa toate analizele si determinarile utile in vederea controlului produselor agroalimentare ecologice;

e) sa nominalizeze o persoana responsabila de ansamblul activitatilor de inspectie si certificare;

f) sa dispuna de personal calificat pentru efectuarea inspectiei. Dovada calificarii se face prin prezentarea atestatului de formare al inspectorilor in domeniul agriculturii ecologice;

g) sa fie independente de toate partile implicate, impartiale si integre. Organismul de inspectie si certificare si personalul sau nu trebuie sa fie supuse nici unei presiuni comerciale sau financiare care ar putea sa le influenteze deciziile;

h) sa satisfaca in totalitate exigentele stabilite de standardul european EN 45011 ,,Criterii generale pentru organismele care aplica sisteme de certificare a produselor';

a)     sa dovedeasca faptul ca sistemul de inspectie si certificare aplicat este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si comunitare in domeniu.

Controlul activitatii organismelor de control

MAPDR, prin Compartimentul de agricultura ecologica, controleaza si supravegheaza periodic organismele de inspectie si certificare aprobate pentru conformitatea cu standardul european EN 45011 ,,Criterii generale pentru organismele care aplica sisteme de certificare a produselor' si cu legislatia din domeniu in conformitate cu Tematica si Programul de inspectie al MAPDR, aprobat, in fiecare an, prin:

evaluarea documentelor transmise de organismele de control mentionate in art.5, lit.f) - i) din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 688/2007;

evaluarea documentelor transmise de organismele de control mentionate in art.5, lit.f) - i) din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 688/2007;

inspectii de supraveghere ce au ca obiectiv evaluarea “in situ” a modului si eficientei activitatii organismului de inspectie si certificare aprobat, in conformitate cu programul aprobat in fiecare an.

Dupa fiecare control efectuat, persoanele desemnate cu efectuarea controlului din cadrul Ministerului Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale, respectiv Compartimentul de specialitate, intocmesc un raport de evaluare care va cuprinde daca este cazul si masurile ameliorative necesare a fi intreprinse de organismul de control pentru corectarea neconformitatilor identificate. Acest raport de evaluare sta la baza aprobarii si avizarii anuale a organismelor de inspectie si certificare.In urma actiunii de control si supraveghere a activitatii organismelor de inspectie si certificare Ministerul Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale, respectiv Compartimentul de specialitate, acorda intregului sistem de inspectie si certificare sau numai unei componente a schemei (cum ar fi implementarea legislatiei, competenta inspectorilor etc.) urmatoarele calificative:

a) nivelul satisfacator - se acorda atunci cand planul de inspectie si certificare este conform cu cerintele Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 688/2007, cu standardul european EN 45011 ,,Criterii generale pentru organismele care aplica sisteme de certificare a produselor' si cu legislatia comunitara si nationala in vigoare;

b) nivelul probleme minore – se acorda atunci cand exista nereguli sau incalcari minore, probleme izolate, erori, etc. ce nu reprezinta probleme extinse sau semnificative si nu afecteaza desfasurarea activitatii de inspectie si certificare. In aceasta situatie se solicita organismului de inspectie si certificare mai multe informatii care sa clarifice motivele neregulilor sau incalcarilor si confirmarea rezolvarii acestora;

c) nivelul nesatisfacator - se acorda atunci cand neregulile, incalcarile, problemele, motivele de ingrijorare, erorile, etc. indica faptul ca activitatea organismului de inspectie si certificare nu are nivelul de performanta cerut. In aceasta situatie, organismul de inspectie si certificare, in termen de 30 de zile, prezinta o explicatie si confirma prin dovezi ca s-au aplicat actiunile corective necesare;

d) avertismentul scris - se aplica in cazul neregulilor sau incalcarilor grave a cerintelor generale de inspectie. In aceasta situatie, in termen de 14 zile, organismului de inspectie si certificare intreprinde actiunile necesare pentru remedierea problemei si trebuie:

sa confirme ca neregula sau incalcarea a fost rezolvata in perioada mentionata;

sa prezinte dovada implementarii actiunilor corective;

ulterior, responsabilul organismului de inspectie si certificare face un control suplimentar cu martori pentru a dovedi ca actiunile corective necesare au fost implementate, iar neregula sau incalcarea operatorului a fost remediata;

e) interzicerea - se aplica in cazul incalcarilor grave si consta in retragerea aprobarii organismului de inspectie si certificare de a-si desfasura activitatea de inspectie si certificare pe teritoriul Romaniei.

Controlul operatorilor

Controlul operatorilor din domeniul de agricultura ecologica se face in Romania de catre organisme de control aprobate de MAPDR care au responsabilitatea de a verifica, prin inspectii anuntate si neanuntate, daca operatorul aplica in activitatea sa regulile de productie din agricultura ecologica si de a stabili gradul de conformitatea cu legislatia in vigoare.

Organismele de control, in conformitate cu planul tip de inspectie elaborat in fiecare an si transmis spre aprobare la MAPDR, executa minim o inspectie anuntata pe an la fiecare operator aflat sub contract cu respectivul organism de control.

De asemenea organismul de control poate sa efectueze un numar de inspectii neanuntate stabilite pe baza evaluarii generale a riscului de nerespectare a legislatiei comunitare si nationale si drept consecinta a rezultatelor primului control anuntat.

Organismele de control vor lua toate masurile necesare pentru executarea cu prioritate a inspectiilor, in unitatile de procesare unde sunt prelucrate si depozitate atat produse ecologice cat si produse care nu provin din agricultura ecologica.

Organismele de control, in conformitate cu legislatia in vigoare, vor comunica Ministerului Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale, respectiv Compartimentului de specialitate, datele statistice semestriale si anuale la termenele si in conformitate cu modelelor precizate in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 688 din 9 august 2007.

In urma efectuarii controalelor organismele de control comunica imediat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, respectiv Compartimentului de specialitate, orice neregula sau incalcare comisa de catre operator si sanctiunea aplicata.

3. Resurse alocate in realizarea controalelor oficiale:

Controlul activitatii organismelor de control se efectueaza de personalul desemnat din cadrul Compartimentului de agricultura ecologica, alcatuit in prezent de 2 persoane.

Organismele de control trebuie sa aiba o structura organizatorica, (organigrama) ca numar si grad de pregatire profesionala capabila sa implementeze masurile din cadrul planului de inspectie propriu fiecarui organism.

4. Prioritati in activitatea de control/ Clasificarea riscului

MAPDR

MAPDR controleaza si supravegheaza activitatea organismelor de control acreditate prin inspectiile de supraveghere in vederea controlului ,,in situ”a modului si eficientei activitatii organismului, prin personalul din cadrul Compartimentului de agricultura ecologica.

Programul inspectiilor se elaboreaza in luna aprilie pe un esantion de participanti la o schema de certificare a unui organism de control aprobat. Esantionul va cuprinde un numar de participanti decis in fiecare an, dar in mod normal reprezinta 1% din total operatori si va include: producatori, procesatori, importatori, producatori de nutreturi pentru animale.

Selectarea esantionului se va face in mod aleatoriu, incluzand o gama variata de operatori la libera alegere sau operatori care au prezentat un risc ridicat sau asupra carora exista suspiciuni sau reclamatii.

5. Cooperare si coordonare intre autoritatile competente cu responsabilitati in domeniu/ Modalitati de integrare a sistemelor de controlIn vederea efectuarii controlului, Ministerul Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale, respectiv Compartimentul de specialitate, solicita organismelor de control sa transmita pentru fiecare operator selectat in vederea controlului, un dosar care sa cuprinda minim urmatoarele documente:

cererea de inscriere adresata organismului de inspectie si certificare;

contractul incheiat de operator cu organismul de inspectie si certificare;

descrierea anuala a unitatii/ chestionarul anual;

fisa de inspectie a organismului de inspectie si certificare ce cuprinde lista de verificare a operatorului;

planul de conversie;

planurile fermelor;

planul actiunilor corective/ameliorative ale operatorilor, cu respectarea termenelor;

decizia de certificare;

copia ultimului raport de inspectie;

alte documente specifice ale operatorului.

Dupa analiza documentelor transmise de organismele de control si efectuarea controlului operatorilor, Ministerul Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale, respectiv Compartimentul de specialitate va constata daca:

activitatea operatorilor este conforma cu legislatia nationala si comunitara in vigoare identificandu-se orice neconformitate cu standardele si procedurile de inspectie;

inspectiile au fost efectuate de un inspector calificat;

derularea procedurilor de inspectie si certificare s-a realizat conform planului tip de inspectie al fiecarui organism de inspectie si certificare.

Inspectorii din cadrul organismului de control intocmesc dupa fiecare control (anuntat sau neanuntat) un raport in care se va consemna orice abatere sau incalcare constatata fata de dispozitiile legale privind agricultura ecologica. Operatorul contrasemneaza acest raport si intreprinde masurile corective necesare.

6. Modalitati de raportare a rezultatelor planurilor de control

Persoanele cu sarcini de control din cadrul compartimentului de agricultura ecologica vor identifica, in urma controlului ,,in situ” a activitatii organismelor de control, orice neconformitate cu standardele si procedurile de inspectie si le va inregistra in raportul de inspectie. Rapoartele de inspectie elaborate dupa fiecare control vor sta la baza evaluarii anuale a fiecarui organism de control.

Documentele folosite si rapoartele rezultate in urma controlului vor folosi Compartimentului de agricultura ecologica in luarea masurilor necesare, intr-un anumit interval de timp, pentru remedierea neconformitatilor identificate.

7. Instruirea personalului

Fiecare organism de control are responsabilitatea, in conformitate cu legislatia nationala, sa-si desemneze o persoana responsabila de ansamblul activitatilor de control din cadrul respectivului organism si care trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

sa aiba studii superioare in agricultura, horticultura, zootehnie, medicina veterinara, ecologie sau industrie alimentara;

sa aiba un nivel ridicat de cunostinte teoretice si practice privind modul de productie ecologica in conformitate cu legislatia nationala si comunitara din domeniu. Aceste cunostinte se apreciaza anual in urma testarii organizate de Ministerul Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale, respectiv de Compartimentul de agricultura ecologica.

Ministerul Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in conformitate cu legislatia nationala organizeaza cursuri de pregatire pentru inspectorii din cadrul organismelor de control si aplicatii practice pe probleme de control, si testeaza anual persoana responsabila din cadrul organismului de control.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 924
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site