Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Aspecte teoretice si practice privind constatarea si sanctionarea contraventiilor la regimul silvic. Sanctiuni complementare ce se aplica. Legea nr.31 din 3 aprilie 2000.

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Organizatiile
Conditii de eligibilitate
Introducere in Relatiile Publice
CONCEPTUL DE MANAGEMENT PUBLIC
Eficacitatea in sectorul public
DIRECTIA PENTRU COMUNITATI LOCALE (analiza strategica)
HOTARARE privind reorganizarea Institutului National de Informare si Documentare
FUNCTIONARUL PUBLIC1
COMUNICAREA IN ACTIVITATEA DE RELATII PUBLICE
RAPORTURILE POLITIEI CU SOCIETATEA CIVILA IN CATEVA TARI ALE LUMII


Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina

Promotia 2003 – 2005
Aspecte teoretice si practice privind constatarea si sanctionarea contraventiilor la regimul silvic. Sanctiuni complementare ce se aplica.

Legea nr.31 din 3 aprilie 2000.

Profilul

Ordine publica

CUPRINS

ASPECTE TEORETICE SI PRACTICE PRIVIND CONSTATAREA SI SANCTIONAREA CONTRAVENTIILOR LA REGIMUL SILVIC.SANCTIUNI COMPLEMENTARE CE SE APLICA.

LEGEA 31 din 3 aprilie 2000

Cap I Continutul contraventiilor la regimul silvic

1.Regimul silvic.

2.Documente de provenienta si documente de insotire ale materialelor lemnoase.

3.Continutul si analiza contraventiilor prevazute de Legea nr. 31/2000 privind

stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice.

4.Continutul contraventiilor prevazute de H.G nr. 427/2004 pentru aprobarea

normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei

acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund.

Cap II Procedura constatarii contraventiilor la regimul silvic

1.Procedura constatarii contraventiilor prevazute de Legea nr. 31/2000 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice.

Regimul juridic al contraventiilor.

Competenta de constatare si sanctionare a contraventiilor.

Subiect al contraventiilor.

Sanctiuni contraventionale principale.

Sanctiuni contraventionale complementare.

Modalitati de plata ale amenzii contraventionale.

Calea de atac.

Cap III Aspecte practice privind constatarea si sanctionarea contraventiilor la

regimul silvic.

Anexa

Bibliografie

Capitolul I.

Continutul contraventiilor la regimul silvic

Regimul silvic.

Regimul silvic reprezinta un sistem unitar de norme cu caracter tehnic silvic, economic si juridic, referitoare la amenajarea, paza, protectia contra daunatorilor, exploatarea si regenerarea padurilor, in vederea asigurarii gestionarii durabile a ecosistemelor forestiere.

Dupa forma de proprietate, fondul forestier national, este constituit din:

a) fondul forestier proprietate publica a statului;

b) fondul forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii);

c) fondul forestier proprietate privata a unitatilor de cult (parohii, schituri, manastiri), a institutiilor de invatamant sau a altor persoane juridice;

d) fondul forestier proprietate privata indiviza a persoanelor fizice (fosti composesori, mosneni si razesi sau mostenitori ai acestora);

e) fondul forestier proprietate privata a persoanelor fizice.

Exploatarea produselor lemnoase ale padurilor se face numai in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice si cu respectarea instructiunilor privind termenele, modalitatile si epocile de recoltare si transport al materialului lemnos din paduri, emise de autoritate publica centrala care raspunde de silvicultura.

Pentru masa lemnoasa a se exploata, proprietarii sau detinatorii cu orice titlu de paduri intocmesc acte de punere in valoare, in conformitate cu normele tehnice in vigoare, cu inventarierea prealabila a arborilor destinati taierii de catre personalul silvic delegat sa utilizeze ciocanul silvic de marcat.

Marcarea si evaluarea arborilor destinati taierii, pentru proprietarii de paduri, persoane fizice, care isi administreaza singuri padurile, se fac, la cerere, de catre personalul silvic autorizat din cadrul ocoalelor silvice ale Regiei Nationale a Padurilor si de personalul din unitatile silvice. O data cu plata acestor prestatii proprietarii vor primi documentele legale pentru exlpoatarea si transportul materialului lemnos respectiv.

Prezentele norme reglementeaza circulatia materialelor lemnoase, precum si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund.

In sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) materiale lemnoase – lemnul rotund sau despicat de lucru si lemnul de foc, obtinute ca rezultat al aplicarii taierilor autorizate de produse principale, secundare, accidentale si din actiuni de igienizare a padurilor, cheresteaua, precum si lemnul ecarisat sau cioplit, lemnul brut, prelucrat sau semifabricat, potrivit art. 76 alin. 2 din Legea nr. 26/1996 – Codul silvic cu modificarile si completarile ulterioare. Pomii de Craciun sunt produse lemnoase care au acelasi regim de provenienta si circulatie ca si materialele lemnoase;

b) provenienta materialelor lemnoase – localizarea sursei de unde au fost obtinute materialele lemnoase, respectiv:

- fondul forestier national proprietate publica si/sau privata, asa cum este definit in art. 1 din Legea nr. 26/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

- vegetatia forestiera situata pe terenuri din afara fondului forestier national, prevazuta la art. 6 din Legea 26/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

-centre de sortare, prelucrare si depozitare a materialelor lemnoase;

c) document de provenienta – document care certifica localizarea sursei de unde au fost obtinute materialele lemnoase;

d) circulatia materialelor lemnoase – actiunea de transport al materialelor lemnoase de la locul de unde au fost recoltate, obtinute sau depozitate la un alt loc, folosindu-se in acest scop orice mijloc de transport, si/sau transmiterea proprietatii asupra materialelor lemnoase in orice mod;

e) aviz de insotire – document care insoteste materialul lemnos, cu scopul de a atesta provenienta legala a acestora, pe perioada transportului si/sau pe perioada depozitarii;

f) controlul provenientei, al circulatiei materialelor lemnoase, precum si al instalatiilor de transformare a lemnului rotund – actiunile intreprinse pentru stabilirea provenientei materialelor lemnoase recoltate, a celor comercializate, precum si a celor transportate pe orice fel de cai de transport si/sau care sunt supuse proceselor de prelucrare ori depozitare. Actiunile respective se exercita asupra tuturor mijloacelor care efectueaza transporturi de materiale lemnoase, in locurile si spatiile in care se afla materiale lemnoase, cum sunt: depozite aflate pe domeniul public sau privat, incintele instalatiilor de transformare a lemnului rotund, punctele de lucru ale instalatiilorde

debitat lemn – fixe sau mobile, centrele de sortare sau de comercializare si altele asemenea, precum si la sediul persoanelor juridice unde se afla documentele supuse verificarii;

g) detinator – titularul dreptului de proprietate, al altor drepturi reale asupra fondului forestier, vegetatiei forestiere din afara fondului forestier si/sau a materilelor lemnoase sau cel care,potrivit legii civile, are calitate de posesor ori detinator precar al acestora;

h) unitate silvica – ocolul silvic, district silvic sau canton silvic.

2. Documentele de provenienta si documentele de insotire ale materialelor lemnoase.

Documentele de provenienta a materialelor lemnoase sunt, dupa caz: actul de punere in valoare, bonul de vanzare si factura fiscala pentru materialele lemnoase.

A. Actul de punere in valoare denumit in continuare APV, este documentul primar de provenienta a materialelor lemnoase rezultate din masa lemnoasa pe picior inventariata si/sau marcata in conformitate cu prevederile legale pentru a fi exploatata. APV este un document tehnico-economic care contine rezultatele evaluarii cantitative, calitative si valorice, precum si localizarea conform cadastrului forestier, respectiv cadastrul general, dupa caz, a masei lemnoase destinate exploatarii.APV se intocmeste conform normelor tehnice silvice pentru evaluarea masei lemnoase destinate exploatarii si se inregistreaza in registrul APV valabil pe perioada de aplicare a amenajamentului de unitate silvica care a efectuat punerea in valoare conform art.41 din Legea 26/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatia in care detinatorul de padure ori de vegetatie forestiera din afara fondului forestier foloseste materialul lemnos provenit din padurea ori din vegetatia forestiera pe care o are in proprietate/detinere legala, pentru nevoi proprii, fara sa se realizeze un act de comert, provenienta materialului lemnos se dovedesta prin inscrierea in documentul de insotire pe timpul transportului a principalelor elemente de identificare a APV, si anume: numar APV, anul inregistrarii acestuia, denumirea structurii silvice unde a fost inregistrat, astfel: Nr. APV/An inregistrare/ Denumire ocol.In situatia vanzarii-cumpararii materialelor lemnoase de la locul de taiere, provenienta lor se dovedeste prin inscrierea pe documentele secundare de provenienta si pe cele de insotire a transportului a principalelor elemente de identificare a APV prevazute la alin. 2.

B. Bonul de vanzare anexa 1) este documentul secundar de provenienta a materialelor lemnoase comercializate, in situatia in care in actul de comert cel putin una dintre parti este persoana fizica.

La completarea bonului de vanzare se respecta urmatoarele reguli:

a)      rubrica „Emitent” se completeaza dupa caz;

b)      rubrica „Vanzator” se completeaza cu : numele, prenumele, actul de identitate si

domiciliul, in cazul persoanelor fizice, respectiv denumirea, numarul de inregistrare in registrul comertului si adresa sediului, in cazul persoanelor juridice;

c)      rubrica „Provenienta” se completeaza astfel:

- in cazul in care materialele lemnoase provin din fondul forestier: principalele

elemente de identificare a APV prevazute la lit. A alin. 2, identificarea conform cadastrului forestier a amplasamentului partizii, respectiv unitate de productie, unitate amenajistica;

- in cazul in care materialele lemnoase provin din vegetatia forestiera din afara fondului forestier:denumirea, localizarea administrativ-teritoriala si categoria vegetatiei forestiere din afara fondului forestier, conform Normelor tehnice silvice privind gospodaria vegetatiei forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier national elaborate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, precum si principalele elemente de identificare a APV prevazute la litera A alin. 2;

- in cazul in care materialele lemnoase provin din depozite sau centre de sortare si prelucrare: denumirea depozitului sau centrului de prelucrare a materialelor lemnoase, adresa la care se afla, precum si seria registrului unic de evidenta in care a fost inregistrata iesirea materialului lemnos respectiv;

-in cazul in care materialele lemnoase provin din piete, targuri sau alte centre de comercializare: denumirea si adresa centrului de comercializare si numarul avizului de insotire a materialelor pana la centrul respectiv de comercializare;

d) rubrica „Cumparator” se completeaza cu : numele, prenumele, actul de identitate si domiciliul, in cazul persoanelor fizice, respectiv denumirea, numarul de inregistrare in registrul comertului si adresa sediului, in cazul persoanelor juridice;

e) rubrica „Mentiuni speciale” se completeaza sau se aplica o stampila cu inscriptia „FARA DREPT DE COMERCIALIZARE”;

f) rubrica „Denumirea materialului lemnos” se completeaza, dupa caz, cu denumirile, conform standardelor in vigoare, ale sortimentelor de materiale lemnoase comercializate;

g) rubrica „Avize de insotire eliberate pentru transport” se completeaza pe bonul de vanzare numai la incarcarea materialelor lemnoase care au facut obiectul vanzarii-cumpararii pe baza bonului de vanzare respectiv, de catre emitentul documentelor de

insotire a transportului. Se inscriu: seria si data avizului de insotire, cantitatea transportata, urmate de semnatura emitentului documentelor de insotire.

Bonul de vanzare se foloseste in cazul vanzarii materialelor lemnoase de catre:

- unitatile silvice, persoane fizice, persoane juridice sau alti detinatori legali de materiale lemnoase, de catre persoane fizice;

- persoanele fizice catre perrsoane juridice.

Bonul de vanzare face dovada provenientei materialelor lemnoase, pana la prelucrarea

sau punerea in opera a materialelor lemnoase respective.

Bonul de vanzare se emite numai pentru o singura persoana fizica sau juridica,iar originalul documentului- exemplarul1 – se preda cumparatorului.

In cazul cumpararii de materiale lemnoase de catre persoane juridice de la persoane fizice, bonurile de vanzare se emit cu respectarea prevederilor alin . 4, dar pentru fiecare mijloc de transport in parte.

C. Factura fiscala (anexa 2) pentru materiale lemnoase este documentul secundar de provenienta pentru:

a)      masa lemnoasa pe picior comercializata intre persoane juridice;

b)      materiale lemnoase comercializate intre persoane juridice.

La completarea facturilor fiscale prevazute la alin. 1 se aplica reglementarile specifice din domeniul financiar-fiscal.

In factura fiscala se inscriu in mod obligatoriu: volumul brut pe specii in cazul prevazut la alin. 1 lit. a si sortimentele si cantitatile pe specii in cazul prevazut la alin. 2 lit b.

Formularul de factura fiscala pentru materiale lemnoase are la baza modelul si continutul formularului de factura fiscala obisnuita, individualizat prin inscriptionarea pe diagonala stanga jos-dreapta sus a sintagmei „Materiale lemnoase”, si este destinat pentru utilizarea exclusiva in circulatia materialelor lemnoase.

D. Documentul de insotire a materialelor lemnoase pe durata transportului cu orice mijloc de transport este avizul de insotire pentru materiale lemnoase, denumit in continuare aviz de insotire .

Continutul si modelul formularului de aviz de insotire sunt prevazute in anexa nr. 3.

Originalul avizului de insotire -exemplarul 1- insoteste obligatoriu transportul de materiale lemnoase.

Termenul de valabilitate a avizului de insotire este de maximum 24 de ore de la data si ora plecarii transportului, data si ora ce se consemneaza in mod obligatoriu in acest document.

Se excepteaza de la prevederile alin. 4 avizele de insotire care insotesc transportul de materiale lemnoase realizat cu mijloace de transport feroviare si navale, cazuri in care termenele de valabilitate sunt termenele legale de executie a contractului de transport.

Avizul de insotire se elibereaza pentru fiecare mijloc de transport in parte.

Materialele lemnoase care sunt transportate succesiv cu mai multe mijloace de transport, timp de mai multe zile, trebuie sa fie insotite de cate un aviz de insotire pentru fiecare mijloc de transport.

La completarea avizului de insotire se respecta urmatoarele reguli:

a) rubrica „Provenienta” se completeaza, dupa caz, conform prevederilor lit. B alin. 3 lit.c;

b) rubrica „Documente provenienta”se completeaza , dupa caz, cu;

- principalele elemente de identificare a APV prevazute la lit. A alin.2 in cazul

transportului tehnologic intern sau pentru consum propriu al materialelor lemnoase care nu se comercializeaza si care se transporta direct de la locul de taiere de catre detinatorii legali ai terenurilor;

- denumirea depozitului sau a centrului de prelucrare ori de comercializare, adresa la care se afla, precum si seria registrului unic de evidenta in care a fost inregistrata iesirea materialului lemnos, in cazul transportului tehnologic intern sau pentru consum propriu, fara comercializare, cu exceptia transportului direct din padure;

- seria si data bonului de vanzare sub forma „BV seria……./data……..” in cazul vanzarii materialelor lemnoase in conditiile prevazute a lit. B.

- numarul si data facturii sub forma: „F nr. ……./data…….” in cazul vanzarii materialelor lemnoase in conditiile prevazute la lit. C, cand factura se elibereaza anterior avizului de insotire. In cazul in care factura fiscala se elibereaza ulterior transportului si avizarii, pe avizul de insotire se face mentiunea „urmeaza factura”, iar pe factura fiscala se inscriu avizele de insotire care au stat la baza emiterii facturii;

c) denumirea sortimentelor de materiale lemnoase si cantitatea, conform standardelor in vigoare, astfel:

- pentru lemnul rotund, ecarisat sau cioplit, cu diametrul sau, dupa caz, latura mica al/a sectiunii transversale la capatul subtire peste 18 cm, se indica pe specii numarul curent pentru fiecare piesa, diametrul in centrimetri, lungimea in metri si volumul in metri cubi;

- pentru lemnul rotund, ecarisat sau cioplit, cu diametrul sau , dupa caz, latura mica al/a sectiunii transversale la capatul subtire sub 18 cm, se indica numarul total de piese si volumul acestora, pe specii;

- pentru lemnul fasonat in steri, cheresteau si alte sortimente de materiale lemnoase, cantitatile se exprima in unitati conventionale, pe specii;

d) completarea rubricilor privind sortimentele, dimensiunile si cantitatile se face pe baza masuratorilor executate in momentul incarcarii in mijlocul de transport;

e) pe versoul avizului de insotire se aplica dispozitivul dreptunghiular precizat la rubrica „Mentiuni”, folosindu-se in acest scop tus sau vopsea.   

In cazul agentilor economici care cumpara materiale lemnoase de la persoane fizice, avizul de insotire propriu va fi insotit in mod obligatoriu de documentele de provenienta, respectiv bonurile de vanzare – exemplarul 1, ale materialelor lemnoase.

Bonul de vanzare si avizul de insotire sunt documente cu regim special si sunt prevazute cu elemente de securizare specifice.

Completarea datelor pe documentele prevazute mai sus se face cu pasta pix, citet, fara stersaturi sau adaugiri ulterioare.

Documentele se completeaza in mod obligatoriu la toate pozitiile pe care acestea le contin. Acolo unde nu este cazul a fi inscrise date, pozitia respectiva se bareza cu o linie orizontala.

Documentele de provenienta si cele de insotire completate si/sau eliberate cu incalcarea prevederilor prezentelor norme sunt nule de drept.

3. Continutul si analiza contraventiilor prevazute de Legea nr. 31/ 3 aprilie 2000 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice.

Potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 31/2000 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice constituie contraventii silvice si sanctioneaza cu inchisoare de la 2 luni la 6 luni sau cu amenda de la 10.000.000. lei la 30.000.000 lei urmatoarele fapte:

a) ocuparea unor suprafete din fondul forestier national mai mari decat cele aprobate legal, amplasarea lucrarilor pe alte terenuri din acest fond decat cele aprobate

sau neredarea terenurilor din fondul forestier national, folosite temporar in alte scopuri decat silvice, la termenul stabilit prin actul de aprobare si in stare de a fi impadurite;

b) reducerea suprafetei fondului forestier national sau a terenurilor cu vegetatie forestiera din afara acestui fond, in alte conditii decat cele prevazute de lege, inclusiv prin defrisare;

d) sustragerea ori insusirea, fara drept, de arbori doborati sau rupti de fenomene naturale ori de arbori, puieti, lastari care au fost taiati ori scosi din radacini, cu sau fara drept, de alte persoane, din fondul forestier national sau de pe terenurile cu vegetatie forestiera din afara acesteia, daca valoarea pagubei stabilita conform legii, este de pana la de 5 ori pretul mediul al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior;

j) taierea, ruperea sau scoaterea din radacini, de catre proprietarii padurilor proprietate privata sau de detinatorii terenurilor cu vegetatie forestiera din afara fondului forestier national, de arbori nemarcati de personalul silvic autorizat;

k) provocarea de incendii prin diverse mijloace in paduri sau in vegetatia forestiera din afara fondului forestier national;

n) taierea ori insusirea, fara drept, de arbori ornamentali sau pomi de iarna din padurile proprietate de stat sau privata ori de pe terenurile cu vegetatie forestiera din afara fondului forestier national sau vanzarea ori transportul acestora fara sa fie insotite de documente legale de provenienta;

o) neachitarea contra valorii efectelor functiilor de protectie a padurilor, stabilite in conditiile legii;

p) transportul materialelor lemnoase sau al celorlalte produse specifice fondului forestier, cu orice mijloc de transport, fara documente legale de provenienta, sau refuzul conducatorului mijlocului de transport auto sau hipo de a transporta materialul incarcat la locul indicat de agentul constatator ori de a opri la semnalul acestuia sau de a prezenta, la cerere, actele de provenienta.

r) folosiea altor modele de documente de insotire a materialelor lemnoase pe durata transportului decat cele stabilite potrivit reglementarilor legale;

s) primirea de materiale lemnoase pentru a fi incarcate si transportate cu orice mijloc de transport, fara a fi insotite de documente legale de provenienta;

s) functionarea fara autoirzatie a instalatiilor de prelucrat lemn rotund in cherestea;

t) primirea lemnului rotund la instalatiile de prelucrare in cherestea sau prelucrarea acestuia in cherestea fara documente legale de provenienta.

Potrivit prevederilor art.2 din Legea nr. 31/2000 constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu inchisoare de la 2 luni la 6 luni sau cu amenda de la 1.200.000 lei la 2.000.000 lei urmatoarele fapte:b) deteriorarea prin orice mijloace a drumurilor forestiere sau a lucrarilor aferente acestora, inclusiv prin folosirea unor utilaje cu tonaj sau gabarit peste limitele admise de proiectele acestor lucrari, prin practicarea transporturilor pe timp ploios sau prin deteriorarea ori nerespectarea indicatoarelor de circulatie amplasate de organele competente;

c) deteriorarea amenajarilor silvice,vanatoresti, piscicole din apele de munte, a imprejurarilor, barierelor sau altor lucrari asemanatoare, aflate in fondul forestier national;

d) deteriorarea lucrarilor de ameliorare a terenurilor degradate sau de corectare a torentilor din fondul forestier national si din vegetatia forestiera din afara acestuia;

k) comercializarea de material lemnos, de arbori ori arbusti ornamentali si de pomi de iarna, fara documente legale de provenienta sau revanzarea materialului lemnos cumparat de persoane fizice de la unitatile silvice pentru trebuinte proprii;

m) amplasarea in fondul forestier proprietate publica a statului de constructii, drumuri de scoatere sau instalatii pasagere necesare pentru exploatarea parchetelor ori a bocselor de mangalizare,fara aprobarea legala sau in alte locuri decat cele aprobate.

Potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 31/2000 constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 800.000 lei la 1.200.000 lei urmatoarele fapte:

b) lasarea animalelor sa pasuneze in fondul forestier national nesupravegheate sau in alte conditii decat cele prevazute de lege;

f) aducerea sau depozitarea in fondul forestier national sau pe terenurile cu vegetatie forestiera din afara acestuia de piatra, moloz, cadavre de animale, gunoaie, deseuri si alte asemenea;

h) stergerea marcilor sau a numerelor de pe arbori ori de pe cioturi.

Potrivit prevederilor art. 4 din Legea 31/2000 constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 600.000 lei la 1.000.000 lei urmatoarele fapte:

a) exploatarea pietrei, pietrisului, nisipului, pamantului, solului, brazdelor de iarba sau a altora asemenea, prin orice mijloace, de pe terenurile din fondul forestier national, fara aprobarea unitatilor silvice sau a detinatorului legal al acestor terenuri;

b) circulatia in fondul national forestier si pe terenurile cu vegetatie forestiera din afara acestuia cu autovehicule sau vehicule tractate de animale, nerespectarea indicatoarelor de circulatie, precum si parcarea in alte locuri decat cele marcate;

c) instalarea in fondul forestier proprietate publica a statului de corturi, tonete sau alte asemenea in alte locuri decat cele aprobate si marcate de organele sivice;

d) instalarea de stupi in fondul forestier proprietate publica a statului, fara aprobare legala, sau amplasarea acestora in alte locuri si in alte conditii decat cele aprobate.

Potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 31/2000 constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 600.000 lei la 800.000 lei urmatoarele fapte:

a) neparticiparea la actiunile de stingere a focului a celor care desfasoara activitati in zonele in care s-au declansat incendii asupra vegetatiei forestiere din fondul forestier national sau din afara acestuia;

c) circulatia persoanelor in fondul forestier proprietate publica a statului, prin locuri interzise, stabilite si marcate de organele silvice prin indicatoare instalate la locuri vizibile;

d) aruncarea sau lasarea in interiorul ori la liziera padurii de ambalaje si resturi menajere sau alte asemenea;

e) aducerea si mentinerea pe vetrele de stupina,atribuite in fondul forestier proprietate publica a statului, de animale domestice si pasari.

4. Continutul contraventiilor prevazute de H.G. nr. 427/2004 pentru aprobarea normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al

instalatiilor de transformat lemn rotund

Art. 3 – Constituie contraventii silvice urmatoarele fapte:

a) refuzul de a se supune controlului asupra circulatiei materialelor lemnoase si al instalatiillor de transformat lemn rotund sau impiedicarea efectuarii acestuia;

b) nerespectarea de catre emitenti a prevederilor privind modul de eliberare si completare a documentelor de provenienta si de insotire a materialelor lemnoase;

c) transportul de materiale lemnoase insotite de avizul de insotire intocmit cu incalcarea dispozitiilor normelor prevazute in anexa la prezenta hotarare;

d) transportul materialelor lemnoase care nu corespund din punct de vedere cantitativ si/sau calitativ cu datele inscrise in avizul de insotire;

e) transportul de materiale lemnoase neinsotite de aviz de insotire sau cu aviz de insotire a carui valabilitate a expirat;

[…]

h) neaplicarea dispozitivului dreptunghiular de marcat pe materialele lemnoase transportate si a sigiliilor pe pomii de Craciun (anexa 5), indepartarea acestora si/sau transportul materialelor lemnoase fara a purta amprenta dispozitivului de marcat si, respectiv, sigiliul crotaliu;

[…]

k) refuzul expeditorului de a plati cheltuielile de transport la locul de pastrare in custodie stabilit de agentul constatator;

l) depozitarea si/sau prelucrarea materialelor lemnoase fara avize de insotire valabile, de catre detinatorii de depozite si/sau instalatii de transformat lemn rotund;

m) nerespectarea obligatiilor de catre detinatorii de depozite si/sau instalatii de transformat lemn rotund;

n) nedeclararea pierderii, furtului sau distrugerii registrului unic de evidenta a materialelor lemnoase de catre detinatorii de depozite si/sau instalatii de transformat lemn rotund ( anexa 6 ).

Cu prilejul efectuarii controlului provenientei si circulatiei materialelor lemnoase, agentii constatatori procedeaza, dupa caz, astfel:

a) in cazul in care avizul de insotire prezentat la control este intocmit corespunzator, iar datele inscrise corespund realitatii, personalul care efectueaza controlul restituie avizul respectiv, consemnand pe verso data si ora efectuarii controlului, denumirea punctului de control, numele si prenumele, precum si caliatate a persoanei care a efectuat controlul, scrise citet;

b) in cazul in care avizul de insotire prezentat la control nu este intocmit potrivit prevederilor prezentelor norme, dar datele inscrise in acesta, referitoare la materialul

lemnos transportat- numar de piese,sortiment/specie, lungime, diametru, volum, corespund cu realitatea, retin documentele si materialele lemnoase respective si intocmesc conform competentelor documentele de constatare si sanctionare. Materialele lemnoase retinute se dau in custodie, in vederea stabilirii provenientei legale,de catre organul constatator.

Capitolul II.

Procedura constatarii contraventiilor la regimul silvic.

1.Procedura constatarii contraventiilor prevazute de Legea nr. 31/2000 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice.

Regimul juridic al contraventiilor

Regimul juridic silvic este reglementat de Legea nr. 31 din 3 aprilie 2000 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice.

Competenta de constatare si sanctionare a contraventiilor.

Contraventiile silvice prevazute la art. 1-5 se constata de padurari, brigadieri, sefii districtelor silvice, inginerii si tehnicienii silvici din cadrul Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Regiei Nationale a Padurilor, inspectoratelor silvice teritoriale si a celorlalte subunitati silvice, precum si de alti angajati imputerniciti de Ministerul Apelor,Padurilor si Protectiei Mediului si de Regia Nationala a Padurilor.

De asemenea, contraventiile prevazute la art. 1-5, cu exceptia celor prevazute la art. 1 lit. e),f), i), m), u), v), la art. 2 lit. f), g), i), j), si la art.3 lit. a), c), d), e), g), h), i), j), k), se constata si de catre primari sau, dupa caz, imputernicitii acestora, de ofiterii si

subofiterii de politie, iar cele prevazute la art. 1 lit. k) si de ofiterii sau subofiterii pompieri.

Agentul constatator depune procesul-verbal de constatare la ocolul silvic in a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia, in termen de 5 zile de la data constatarii, in scopul calcularii pagubei si a stabilirii amenzii.

In procesul-verbal de constatarea a contraventiei se face mentiune despre bunurile supuse confiscarii, potrivit art. 12 alin. 1 si 2.

Aplicarea sanctiunii se face dupa cum urmeaza

a) amenda si valoarea pagubei se stabileste prin rezolutia sefului ocolului silvic in a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia la propunerea organului competent;

b) in cazul in care constatare contraventiei si stabilirea pagubei s-au facut de catre seful ocolului silvic, sanctiunea amenzii se aplica de conducatorul unitatii silvice ierarhic superioare.

In termen de 15 zile de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei ocolul silvic trimite contravenientului o copie de pe acesta si instiintarea de plata in termen de maximum 30 de zile a amenzii si despagubiririlor pentru prejudiciile produse.

1.3. Subiect al contraventiilor.

Subiect al contraventiilor la regimul silvic pot fi persoanele fizice si persoanele juridice.

Sanctiunea amenzii contraventionale poate fi aplicata si persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor majorandu-se de 5 ori.1.4. Sanctiuni contraventionale principale.

Contraventiile prevazute la art. 1 si 2 din Legea nr. 31/2000 se sanctioneaza cu inchisoare de la 2 luni la 6 luni sau cu amenda, iar cele prevazute la art. 3, 4 si 5 numai cu amenda.

1.5 Sanctiuni contraventionale complementare

A.     Confiscarea.

Sunt supuse confiscarii bunurile produse sau rezultate ca urmare a savarsirii faptei contraventionale daca nu sunt restituite persoanei fizice sau juridice prejudiciate in conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 31/2000, organul silvic insotit de un politist sau jandarm ia masuri de identificare si de inventariere la locurile unde sunt situate, a materialelor rezultate prin savarsirea contraventiilor silvice.

Bunurile supuse confiscarii se retin.

Materialele lemnoase retinute/confiscate, in conditiile legii, de organele silvice, de organele de politie si de jandarmeriei, imputernicite potrivit prevederilor art.114 si 115 din Legea nr. 26/1996-Codul silvic, vor fi date in custodie celei mai apropiate unitati silvice.

Daca materialele lemnoase retinute/confiscate se afla in mijloace de transport, transportatorul este obligat sa le transporte la locul de predare in custodie stabilit de agentul constatator.

Retinerea sau confiscarea materialelor lemnoase se face in conditiile prevazute de lege, de catre agentii constatatori abilitati sa dispuna aceasta masura.

Agentul constatator ia masurile de conservare si/sau de valorificare prevazute de dispozitiile legale in privinta materialelor lemnoase retinute sau confiscate.

In cazul mijloacelor de transport feroviare, marfa va fi eliberata de catre administratia caii ferate custodelui, in cea mai apropiata statie de cale ferata de locul de pastrare, si va fi descarcata si transportata la locul de depozitare de catre custode; cheltuielile pentru operatiunile de mai sus vor fi suportate de catre expeditor.

Pentru materialele lemnoase retinute/confiscate in conditiile legii, se incheie procesul-verbal de dare in custodie (anexa 4) , in 3 exemplare, care va cuprinde urmatoarele date, dupa caz:

a) numele, prenumele si calitatea persoanei care a facut constatarea si a dispus retinerea/confiscarea materialelor lemnoase;

b) numele, prenumele si domiciliul sau denumirea si sediul destinatarului si, respectiv, ale expeditorului, numele, prenumele si datele de identificare sau denumirea si sediul transportatorului si/sau datele de identificare ale persoanei care insoteste transportul;

c) motivul si imprejurarile in care s-a luat masura retinerii/confiscarii;

d) cantitatea si sortimentele retinute/confiscate, redate pe specii,iar in cazul lemnului rotund, ecarisat sau cioplit, inventarul pe numar de piese si dimensiuni, precum si indicativul ciocanului silvic cu marca triunghiulara sau pentagonala, aplicat pe materialul retinut/confiscat, daca este cazul;

e) denumirea custodelui, precum si numele, prenumele, domiciliul si actul de identitate ale persoanei care primeste in custodie materialele lemnoase;

f) termenul stabilit pentru prezentarea actelor doveditoare a provenientei materialelor lemnoase retinute, redat prin numar de ore, mentionandu-se anul, luna, ziua siora de la care curge acest termen, documentele solicitate, precum si locul de prezentare a documentelor.

Procesul-verbal de custodie se semneaza de agentul constatator care a dispus retinerea/confiscarea materialelor lemnoase, de persoana care primeste in custodie materialele lemnoase, de transportator, destinatar si/sau de insotitorul transportului, dupa caz, precum si de 2 martori.

Cele 3 exemplare ale procesului-verbal de custodie se repartizeaza astfel: agentului constatator- un exemplar, custodelui- un exemplar si destinatarului sau persoanei care a insotit ori a efectuat transportul- un exemplar.

Termenul maxim ce se poate stabili pentru prezentarea actelor doveditoare a provenientei materialelor lemnoase transportate si retinute este de 24 de ore de la data si ora retinerii acestora. Stabilirea termenului se face de catre persoana care a facut constatarea si a dispus retinerea, in functie de situatia de fapt.

Persoana careia i-a fost retinut materialul lemnos este obligata ca, in termen stabilit de organul constatator, sa faca dovada provenientei legale a materialului lemnos prin prezentarea documentelor de provenienta solicitate de persoana care a dispus retinerea.

In situatia in care termenul stabilit sunt prezentate documentele solicitate pentru stabilirea provenientei materialelor lemnoase si dupa verificarea acestora se confirma provenienta legala a acestora, se dispune in scris custodelui, de catre persoana care a dispus retinerea, sa elibereze materialele lemnoase retinute. Restituirea se face in baza unui proces-verbal de predare-primire incheiat intre custode si persoana careia i-a fost retinut materialul, care se anexeaza la avizul de insotire ce se restituie. Pe avizul de

insotire persoana care a dispus retinerea certifica durata retinerii, cantitatea si calitatea materialului lemnos restituit.

B.     Despagubiri civile

Agentul contatator depune procesul-verbal de constatare la ocolul silvic in a carui raza teritoriala s-a savarsit contraventia, in termen de 5 zile de la data constatarii, in scopul calcularii pagubei si a stabilirii amenzii.

Daca valoarea pagubei este de peste 5 ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior ori daca valoarea pagubei este sub aceasta limita, dar fapta a fost savarsita de cel putin 2 ori in interval de 2 ani, fapta constituie infractiune si se pedepseste conform prevederilor Codului silvic.

1.6. Modalitati de plata ale amenzii contraventionale

Pentru contraventiile prevazute de art. 1 contravenientii nu beneficiaza de dreptul de a achita jumatate din minimul amenzii prevazutede lege pentru fapta savarsita.

Pentru contraventiile prevazute de art.2-5 contraventii beneficiaza de dreptul dea achita jumatate din minimul amenzii prevazute de lege pentru fapta savarsita.

1.7.Calea de atac.

Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii contraventionale se poate face plangere in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia. Partea vatamata poate face plangere numai in ceea ce priveste despagubirea, iar cel caruia ii apartin bunurile confiscate, altul decat contravenientul, numai in ceea ce priveste masura confiscarii.

Plangerea se depune pentru evidenta la ocolul silvic in a carui raza teritoriala s-a constatat contraventia, iar acesta o inainteaza impreuna cu toata documentatia, in

termen de 5 zile de la depunere, spre solutionare judecatoriei competente plangerea si celelalte acte de procedura privind solutionarea acesteia sunt scutite de taxa de timbru.    Depunerea plangerii suspenda executarea sanctiunii contraventionale.

Pentru motive temeinice instanta poate acorda un termen de plata a amenzii de cel mult 30 de zile sau poate dispune esalonarea platii intr-un termen de cel mult 3luni.

Hotararea instantei este definitiva si executorie.

III. Aspecte practice privind constatarea si sanctionarea contraventiilor la regimul silvic.

Pentru o intelegere cat mai corecta a aspectelor privind constatarea si sanctionarea contraventiilor la regimul silvic este necesara conlucrarea permanenta intre organele care au competenta de constatare a contraventiilor, respectiv organele de politie, jandarmerie si cele care au competenta de sanctionare a acestora- organele silvice.

In continuare voi prezenta cateva aspecte in care agentul constatator intocmeste procesul-verbal pe care urmeaza sa-l inainteze ocolului silvic pentru stabilirea prin rezolutia sefului acestuia a amenziii contraventionale.

Bibliografie:

1. Legea nr.31 din 3 aprilie 2000 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor silvice.

2. H.G.R nr. 427 din 23 martie 2004 pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund.

3. Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328/16.04.2004.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1272
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site