Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


EXECUTAREA SILITA

Drept+ Font mai mare | - Font mai micEXECUTAREA SILITA

este a doua faza a procesului civil - are ca scop realizarea practica a drepturilor stabilite prin hotarare si se exercita atunci cand debitorul nu isi executa de buna-voie obligatiile stabilite de instanta;este parte a procedurii civile;

Codul de procedura civila - sediul general al materiei - exista si reglamentari speciale.

= procedura prin intermediul careia titularul dreptului subiectiv civil recunoscut printr-un titlu executoriu constrange, cu ajutorul organelor de stat competente, pe acel ce-i incalca dreptul, sa execute prestatia specificata in titlu, asigurand in acest fel respectarea dreptului si restabilirea ordinii de drept incalcate.

Clasificarea normelor executionale

a.       in functie de intinderea camplui de aplicare: generale si speciale;

b.      in functie de obiectul reglementarii: de organizare, de competenta si de procedura propriu-zisa);

c.       dupa caracterul obligatoriu sau susceptibil de derogare al normei: imperative si dispozitive.

A.     Modalitatile si formele executarii silite

2 modalitati:

a.      executarea silita directa (in natura):

mobiliara;

imobiliara;

executarea altor obligatii de a face sau a nu face.

b.      Executarea silita indirecta (executarea obligatiei pecuniar):

mobiliara;

imobiliara;

urmarirea frcutelor prinse de radacini;

urmarirea veniturilor unui imobil;

decontarea bancara.

transformarea executarii silite directe in indirecta se poate face:

daca exista o hotarare cu condamnare alternativa = o condamnare principala - de predare a bunului in natura si o candamnare alternativa = daca obligatia principala nu mai poate fi executata in natura, ea va fi executata in bani (contravaloarea bunului);

daca hotararea este cu o singura condamnare, creditorul, pentru a realiza aceasta transformare, trebuie sa obtina un nou titlu executoriu (prin revizuirea hotararii initiale sau prin formularea unei noi cereri de chemare in judecata);

participantii sunt: partile, organele de executare, tertele persoane direct interesate, anumite organe de stat, altele decat instantele judecatoresti;

partile: creditor urmaritor si debitor urmarit; coparticiparea procesuala, posibila in faza de judecata, inceteaza in faza executarii silite (explicatia - caracterul unipatrimonial al executarii silite); creditorul are dreptul de a alege bunurile debitorului pe care vrea sa le urmareasca - determina si metoda de urmarire - exceptii:

pentru persoanele incadrate in munca - dreptul de urmarire al persoanelor juridice creditoare este limitat la procedura de retinere a unei parti limitate din salariu;

imobilul unui minor sau interzis nu poate fi pus in vanzare inaintea vanzarii mobilelor sale;

creditorul nu poate urmari vanzarea imobilelor care nu ii sunt ipotecate decat in cazul in care bunurile ce ii sunt ipotecate nu ajung pentru acoperirea creantei;

vanzarea silita a bunurilor situate in diferite raze teritoriale nu poate fi provocata decat succesiv, afara de cazul cand acele bunuri fac parte din una si aceeasi exploatare;

daca debitorul justifica, prin contracte de arenda autentice, ca venitul curent al imobilelor sale pe timp de 1 an este de ajuns pentru plata capitalului datoriei, dobanzilor si cheltuielilor, si daca el da delegatie creditorului de a percepe acel venit, judecatoria poate suspenda urmaririle (care pot fi continuate daca se prezinta vreun obstacol sau vreo opozitie la plata datoriei).

este posibila transmisiunea dreptului => executarea silita poate fi ceruta de succesorii sau creditorii debitorului; transmisiunea poate fi universala, cu titlu universal, cu titlu particular; pot fi urmariti si garantii, mostenitorii debitorului (in cazul in care au acceptat succesiunea pur si simplu; sub beneficiu de inventar - numai in limita mostenirii; mostenitorii cu titlu particular - doar pentru bunul mostenit, si daca obligatia este in legatura cu bunul respectiv);

poate exista NUMAI o coparticipare activa - mai multi debitori sa urmareasca acelasi creditor;

in cazul in care debitorul a decedat, trebuie facuta distinctia dupa cum:

decesul a survenit inainte de a incepe executarea - hotararile si titlul executoriu nu se vor putea executa impotriva mostenitorilor (sub sanctiunea nulitatii) mai devreme de 8 zile din momentul in care s-a facut o incunostiintare colectiva a titlului/hotararii la domiciliul deschiderii succesiunii, in numele colectiv al succesorilor, fara a se arata numele si calitatea fiecarui succesor;

decesul a survenit dupa inceperea executarii - si au ramas mostenitori care toti sunt majori, executarea a inceput asupra bunurilor => se va continua in contra mostenitorilor la 8 zile dupa ce, printr-o notificare au fost instiintati colectiv la ultimul domiciliu al defunctului; daca exista mostenitori minori, executarea se susepnda pana la numirea unui reprezentant legal.

instanta competenta - prima instanta de fond; daca prima instanta este curta de apel, hotarare se executa prin mijlocirea tribunalului din localitatea in care isi are sediul curtea de apel; atributiile ei:

judeca contestatia la executare (ce se formuleaza pentru litigii in timpul executarii silite);

judeca cererile de poprire;

judeca cererile de executare silita imobiliara;

controleaza activitatea executorilor judecatoresti.

procurorul - poate cere punerea in executare a hotararilor judecatoresti; poate pune concluzii in procedura executarii; exercita cai de atac specifice (contestatia la executare);

tertii - pot interveni pentru urmarirea bunurilor proprietatea lor, precum si datorita obligatiei impuse de lege de a comunica date despre bunuri, sume de bani (datorie, dobanda);

organele de executare silita = executorii judecatoresti, ce functioneaza pe langa judecatorii si tribunale si sunt numiti de ministrul justitiei; ei efectueaza executarea silita din ordinul instantei sau la cererea creditorului (bazata pe titlul executoriu);

obiectul executarii silite - obligatia in natura (la executarea silita directa); banii sau bunurile debitorului (cu exceptii) ce urmeaza sa fie vandute la licitatie (pentru executarea silita indirecta); exceptii - vezi mai jos.

II.    Pornirea executarii silite

conditii:

sa existe un titlu executoriu;

cererea de executare - formulata in termenul de prescriptie;

debitorul - sa fie instiintat prealabil de pornirea executarii silite;

sa nu existe impedimente la efectuarea executarii.

Titlurile executorii

= actele ce servesc la pornirea executarii silite, respectiv la realizarea drepturilor prevazute in act

in principiu, sunt hotararile judecatoresti ramase definitive, iar pentru stramutarea de hotare si toate celelalte asezari sunt hotararile judecatoresti ramase irevocabile;

titluri executorii: hotararile judecatoresti, actele autentice, cambiile, biletele la ordin, CEC-urile, titlurile executorii notariale, pv de contraventii, contractele de v-c, contractele de prestari servicii, contractele de inchiriere de locuinte de stat, contractul de imprumut, hotararea de partaj, hotarari arbitrale investite cu formula executorie.

conditii pentru ca hotararea judecatoreasca sa poate fi pusa in executare

sa fie definitiva;

sa fie investita cu formula executorie de prima instanta de fond (se face pe baza unei cereri a creditorului, timbrata, introdusa la prima instanta, iar instanta da o incheiere, fara citarea partilor);

creanta sa fie certa (suma datorata sa rezulte chiar din act), lichida (suma sa rezulte din act, catimea sa fie determinata), exigibila (ajunsa la scadenta - cand s-a dat un termen, executarea nu se poate face pana la sosirea acelui termen - creditorul va putea sa ceara executarea inainte de termen daca:

debitorul a fugit;

debitorul risipeste averea sa;

alti creditori executa alta hotarare asupra averii sale;

prin fapta sa debitorul micsoreaza asigurarile date creditorului, sau nu a dat asigurarile promise, incuviintate sau e in stare de insolvabilitate notorie.)

Cererea de executare. Instiintarea prealabila a debitorului

actul procedural prin care se declanseaza executarea; cuprinde toate mentiunile unei cereri de chemare in judecata, precum si unele mentiuni cu privire la titlul executoriu; la cerere se anexeaza titlul executoriu, pentru a se intocmi somatia; cererea se depune:

la prima instanta - in cazul hotararilor definitive si irevocabile;

la instanta care a pronuntat ultima hotarare asupra fondului - aceasta va trimite cererea si hotararea pentru investire si executare la prima instanta;

cererea trebuie formulata in termenul de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita (prescriptia este o institutie si o sanctiune de drept procesual civil = cauza legala de stingere a fortei executorii a titlului executoriu, ce produce urmatoarele efecte juridice:

stinge obligatia organului de executare de a da curs executarii;

stinge dreptul creditorului de a obtine executarea silita;

stinge obligatia debitorului de a se supune executarii silite.)

instanta trimite cererea executorului judecatoresc, impreuna cu titlul executoriu - pentru indeplinirea formelor de somare;

instiintarea - nici o hotarare nu se va putea executa decat dupa instiintarea debitorului odata cu somatia sau comandamentului - sub sanctiunea nulitatii.

I.           Incidente care impiedica, suspenda sau sting executarea silita

Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - 3 ani, iar pentru drepturile reale si cele personale nepatrimoniale = 30 de ani;

termenul incepe sa curga

de regula, de la ramanerea definitiva a hotararii,

iar pentru hotararile cu executie vremelnica sau hotararile executorii de drept - de la pronuntarea hotararii;

pentru hotararile cu prestatie succesiva, termenul curge pentru fiecare din aceste prestatii, de la data cand a devenit exigibila;

pentru hotararile cu termen de gratie pentru debitor - de la expirarea termernului de gratie.

daca termenul de prescriptie s-a implinit - obligatia nu se mai poate executa silit, iar hotararea judecatoreasca nu mai are putere de lucru judecat (prescriptia se constata si din oficiu, de organul de executare silita); daca debitorul executa de buna-voie obligatia, nu mai are dreptul sa ceara prestatia inapoi;

termenul de prescriptie se poate suspenda pentru

forta majora;

cand debitorul sau creditorul se afla in fortele armate ale Romaniei, aflate pe picior de razboi;

cat timp socotelile ocrotitorului legal nu au fost date si aprobate;

cat timp incapabilul nu are orcotitor legal;

in timpul casatoriei, intre soti.

Dupa suspendare - la perioada viitoare se adauga perioada trecuta pana la suspendare.

cursul prescriptiei se intrerupe cand

se face primul act de executare silita;

cand debitorul recunoaste datoria si promite plata benevola;

cand creditorul a facut cerere de executare silita, cu conditia ca ea sa nu fie anulata, perimata, respinsa.

Dupa intreruperea termenului de prescriptie, curge un nou termen de prescriptie, la care nu se adauga cel scurs anterior.

repunerea in termenul de prescriptie - se poate cere intr-o luna de la incetarea imprejurarii, printr-o cerere de repunere in termen si o cerere de executare, ambele depuse la prima instanta de fond.

Suspendarea executarii silite = oprirea provizorie a executarii obligatiei pe calea executarii silite; ea poate fi:

a.      suspendare voluntara:

expresa (cand creditorul comunica executorului judactoresc sa suspende executarea silita);

tacita (cand creditorul este dezinteresat de executarea silita - ex: nu participa la anumite operatiuni unde prezenta lui era obligatorie)

b.      suspendare legala:

de drept - in cazurile de suspendare legala de drept;

judecatoreasca - la latitudinea instantei sesizata cu cererea celui interesat (in cazul exercitarii revizuirii, contestatiei in anulare, contestatiei la executare, in cazul hotararilor cu executare vremelnica, in cazul urmaririi bunurilor imobile) - dupa incetarea motivului, la staruinta creditorului, executarea isi reia cursul firesc.

Perimarea executarii silite = sanctiune procedurala ce consta in stingerea executarii silite inceputa; se aplica pentru discontinuitatea actelor executarii silite, din vina creditorului, pe o perioada de 6 luni.

in cazul in care nu a expirat termenul de a putea cerere executarea silita, creditorul va face o noua cerere la executorul judecatoresc, care trimite o noua somatie debitorului => se va putea incepe executarea silita;

cursul perimarii poate fi intrerupt - printr-un nou act, facut pana la implinirea celor 6 luni: ori un act de executare facut de debitor, ori o noua staruinta a creditorului;

cursul perimarii poate fi suspendat

cand exista un motiv de suspendare a executarii silite;

cand exista un motiv independent de vointa partilor.

Efectul perimarii executarii silite = stingerea executarii silite in faza in care se afla.

Alte impedimente care duc la intarzierea executarii silite:

termenul de gratie

termenul de instiintare prealabila a debitorului (prin somatie, comandament = 1 zi, 8 zile, 30 de zile);

depunerea unei cautiuni de catre creditor;

decesul debitorului inainte de pornirea executarii silite, executarea fiind amanata pana la rezolvarea succesiunii;

imobilul minorului sau interzisului nu se poate pune in vanzare pana cand nu s-au vandut bunurile mobile ale acestora;

cand asupra bunului urmarit exista proprietate comuna, trebuie efectuat partajul;

in cazul beneficiului de discutiune - detinatorul unui bun ipotecat poate cere creditorului sa se indrepte mai intai asupra celorlalte imobile ipotecate ale debitorului;

concursul de urmariri impotriva aceluiasi debitor: cand sunt mai multi creditori pentru mai multe imobile ale debitorului: debitorul cere sa i se acorde timp pentru a pune in vanzare un imobil care i-ar indestula pe toti, apoi celelalte imobile;

beneficiul de discutiune (atunci cand fidejusorul ii cere creditorului sa ii urmareasca prima oara imobilele creditorului si apoi pe ale sale) si cel de diviziune in cazul fidejusiunii (cand sunt mai multi fidejusori, cel care este urmarit poate cere creditorului sa isi divida urmarirea si pe ceilalti fidejusori; daca unul dintre fidejusori este insolvabil - acesta trebuie urmarit inainte de a se cere divizarea, deoarece dupa aceea el nu mai este raspunzator; daca creditorul face de la sine in putere diviziunea, el va suporta eventuala insolvabilitate a unor fidejusori, indiferent de momentul aparitiei acesteia); beneficiul de discutiune poate fi opus si cand creditorul personal al unuia sdin soti urmareste bunurile comune inainte de a urmari bunurile proprii ale sotului debitor.

II.        Obiectul executarii silite

distinctie intre

obiectul executarii silite directe - bunurile mobile/imobile din titlul executoriu, pe care debitorul trebuie sa le predea creditorului sau o alta obligatie de a face/a nu face la care debitorul este obligat prin hotarare/alt titlu;

obiectul executarii silite indirecte - bunurile care pot fi urmarite silit pentru realizarea creantei; avand in vedere ca patrimoniul are si functia de a constitui dreptul de gaj general al creditorilor chirografari => oricine este obligat personal este tinut sa indeplineasca datoriile sale cu toate bunurile sale, mobile si imobile, prezente si viitoare; pot fi urmarite toate bunurile care nu sunt expres exceptate de lege:

bunurile insesizabile datorita caracterului inalienabil (dreptul de uz si de abitatie; bunurile cumparate in rate, pana la restituirea integrala a creditului);

bunurile insesizabile datorita scopului pentru care sunt folosite

a.       bunuri supuse unei insesizabilitati neconditionate si absolute - nu intereseaza daca debitorul mai are sau nu alte bunuri care pot fi urmarite; nu se vor putea urmari/vinde pentru orice fel de datorie:

lucrurile trebuincioase pentru culcatul datornicului si a familiei sale care traieste in casa;

vesmintele cu care sunt acoperiti sau care le slujesc la trebuinta de fiecare zi;

armele, echipamentele, imbracamintea ofiterilor;

icoane, portrete de familie.

b.      bunurile supuse unei insesizabilitati conditionate si relative - pot fi urmarite numai pentru anumite datorii si numai in cazul inexistentei altor bunuri; ex: nu se pot urmari si vinde decat in lipsa de alte bunuri si pentru datorii de alimente, chirii, arenzi sau alte creante privilegiate asupra bunurilor mobile: instrumente de arat, animale, seminte, ingrasaminte pentru cultivarea pamantului, faina, malaiul, alte produse pentru hrana debitorului si a familiei sale pentru o luna, 1 vaca, sau 2 boi sau 5 capre sau 4 porci sau 10 oi la alegerea debitorului, instrumente sau carti neceasre pentru stiinta, arta, profesia debitorului etc.

c.       bunuri supuse unei insesizabilitati neconditionate si relative - nu se vor putea urmari, sechestra, decat numai pentru datorii de alimente, chirii: sumele, pensiile care s-au acordat de instanta sau au fost stabilite ca pensie alimentara; rentele viagere daruite debitorului sub conditia de a nu se putea urmari; => cand aceste sume pot fi urmarite, instanta poate stabili ce cota din ele se urmareste;

d.      regimul veniturilor debitorului

venituri supuse unei insesizabilitati absolute si partiale: salariile, celelalte drepturi banesti cuvenite angajatilor de orice fel; sumele cuvenite in baza dreptului de autor, inventator, inovator; remuneratiile membrilor cooperativelor mestesugaresti; pensiile de orice fel; => toate acestea pot fi urmarite:

pana la ½ din salariul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere;

pana la 1/3 din salariul lunar net pentru repararea daunelor pricinuite proprietatii publice;

pana la 1/5 - pentru orice alte datorii.

Cand asupra aceluiasi venit exista mai multe urmariri, ele pot fi toate acoperite pana la o suma ce nu depaseste ½ din slariul lunar net.

veniturile debitorului supuse insesizabilitatii relative si partiale: ajutoarele pentru incapacitate temporara de munca, compensatia in caz de desfacere a contractului de munca si ajutorul de somaj - nu pot fi urmarite DECAT pentru sume ca obligatia de intretinere si despagubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau vatamare corporala, dar numai pana la ½ din salariul lunar net;

veniturile supuse insesizabilitatii absolute si totale - nu se pot urmari pentru nici o datorie: ajutorul pentru caz de deces; ajutorul pentru sarcina, lehuzie, ingrijirea copilului bolnav, bursele de studii;

e.       daca veniturile depuse la CEC se bucura de secretul bancar- ele nu pot fi urmarite decat daca urmarirea se face in baza hotararilor penale sau a hotararilor civile decurgand din cele penale.

III.     Executarea silita directa

Executarea silita mobiliara

creditorul face somatie debitorului, prin executorul judecatoresc pentru ca, in cazul in care nu preda intr-o zi bunul, se va trece la executarea silita;

daca debitorul nu executa, executorul se deplaseaza la domiciliul acestuia si il deposedeaza de bunul care face obiectul executarii;

daca debitorul refuza sa deschida usa executorului, acesta trebuie sa se deplaseze obligatoriu cu un politist pentru a intra;

in cazul in care deschide, dar refuza sa predea bunul, executorul ii va lua bunul in prezenta a doi martori, dupa care il preda creditorului => incheierea a 2 pv (unul de ridicare a bunului si al doilea de predare a acestuia catre creditor) pe care le depune la instanta de executare, iar aceasta pronunta o incheiere a ultimului act de executare.

Executarea silita directa imobiliara (predarea silita a imobilelor)

creditorul someaza debitorul prin executor - ii pune in vedere ca daca in 8 zile de la primirea somatiei nu evacueaza, va fi evacuat fortat;

executorul, insotit de politist si de creditor - evacueaza fortat debitorul;

daca debitorul refuza sa deschida, sau deschide dar refuza sa evacueze - pv de impotrivire si se trece la evacuarea fortata: bunurile imobile sunt scoase din imobil si incredintate unui custode si creditorul este pus in posesia bunului;

se incheie pv de predare a imobilului in 3 execmplare: instanta, creditor si debitor; instanta - da incheierea ultimului act de executare.

Executarea silita a altor obligatii de a face/a nu face

obligatia de a face/a nu face se schimba in dezdaunari in caz de neexecutare;

creditorul poate cere sa se distruga ce s-a facut cu incalcarea obligatiei de a nu face - poate fi autorizat sa distruga el, pe cheltuiala debitorului + despagubiri;

daca debitorul nu indeplineste obligatia de a face - creditorul poate fi autorizat sa o aduca el la indeplinire, pe cheltuiala debitorului (in cazul in care nu este vorba de o obligatie care sa implice faptul personal al debitorului).

IV.      Executarea silita indirecta (urmarirea silita)

a.      Urmarirea silita mobiliara

prin valorificarea bunurilor mobile ale creditorului la licitatie:

creditorul face somatie, prin executor pentru ca creditorul, intr-o zi de la primirea somatiei sa plateasca;

executorul constata ca obligatia nu s-a executat - se deplaseaza la domiciliul debitorului, ii identifica si sechestreaza o cantitate de bunuri mobile (valoarea cuantumului obligatiei);

intocmeste pv de sechestru si o lista a bunurilor sechestrate (o copie pentru custode);

depune la instanta originalul pv si al listei, iar instanta dispune ziua si locul unde se va face vanzarea la licitatie (nu in mai putin de 2 saptamani de la ridicarea bunurilor - nulitatea vanzarii - timp pentru debitor sa isi achite totusi obligatia; dar nu in mai mult de 1 luna de la ridicare); locul licitatiei poate fi: in fata judecatoriei, la locul unde se afla bunurile sau in alte locuri destinate licitatiilor);

instanta instiinteaza debitorul de data si locul vanzarii cu 3 zile inainte, iar executorul lipeste afise (afipte) pentru publicitatea vanzarii: pe strazi, la usa judecatoriei, la Primarie, la locul vanzarii (in caz contrar executorul - amenda si despagubiri);

in ziua licitatiei, executorul se duce la locul unde se afla bunurile - ii da custodelui o chitanta de eliberare, ia bunurile si le duce la locul vanzarii;

licitatie: executorul striga pretul minim - le adjudeca cel care ofera pretul cel mai mare; dupa ce a vandut toate bunurile care acopereau creanta    - pv despre modul in care s-a desfasurat licitatia, iar restul bunurilor le preda debitorului; executorul depune banii la CEC iar recipisa si pv - la instanta;

distribuirea pretului: (1) sumele pentru executor; (2) suma ce reprezinta creanta creditorului si sumele pe care acesta le-a cheltuit cu executarea;

instanta finalizeaza executarea, dand ultimul act de executare.

b.      Poprirea

= acea forma de executare silita indirecta, prin care creditorul urmareste suma pe care un tert o datoreaza debitorului urmarit, in scopul satisfacerii creantei sale. => se naste un nou raport juridic - cel intre creditor si tert.

subiectele popririi: creditorul popritor, debitorul poprit si tertul poprit;

in cazul popririi executorii (cea bazata pe titlu executoriu si cand creditorul nu depune cautiune) suma obtinuta de la tertul poprit se da creditorului.

daca sunt mai multi creditori, unii cu titluri executorii si altii fara, dupa ce instanta valideaza poprirea, suma de la tertul poprit se imparte creditorilor cu titluri executorii, ceilalti urmand sa se indestuleze dupa ce au obtinut titlu executoriu;

daca poprirea actioneaza asupra tertului poprit, ordinea de preferinta a platii este urmatoarea:

pentru obligatii de intretinere;

despagubiri pentru moarte sau vatamare corporala;

impozite si taxe datorate statului;

plata pagubelor provocate domeniului public;

alte datorii, toate pana la ½ din salariul net.

daca poprirea este supra altor sume decat salariul, ordinea de preferinta este:

creditorul urmaritor caruia i se achita cheltuielile cu executarea silita si suma datorata de debitor;

se plateste custodele;

alti creditori care au facut declaratie ca urmaresc si ei averea debitorului;

ceilalti creditori.

obiectul popririi: oricare sume urmaribile si oricare bunuri mobile sesizabile datorate de tert debitorului; NU se pot urmari imobile.

Procedura popririi executorie

se caracterizeaza prin existenta titlului executoriu;

are doua faze: (1) infiintarea popririi si (2) validarea porpririi;

pe baza titlului si a unei cereri de poprire formulata de creditor (care cuprinde: cauza pe baza careia se face poprirea, suma creantei si titlul executoriu anexat) instanta de executare (in a carei raza se afla domiciliul debitorului, sau cea de la domiciliul tertului = judecatoria, indiferent de natura si valoarea creantei) judeca cererea (in camera de consiliu, de un judecator);

daca cererea este admisa, instanta va incuviinta poprirea, pronuntand ordonanta/incheierea de poprire (care are ca efect indisponibilizarea totala a sumelor pe care le datoreaza tertul - pentru protejarea de concursul altor creditori); in prealabil judecarii cererii sunt citati creditorul, tertul si debitorul pentru termenul la care o valideaza, iar la termenul de validare au loc dezbateri contradictorii, se administreaza probe, aparari, se rezolva contestatii la poprire, daca sunt mai multi creditori le conexeaza cererile => se pronunta hotararea de validare a popririi (prin care se naste raportul juridic dintre creditor si tertul poprit); se poate face apel in 15 zile de la comunicare;

orice parte interesata poate face contestatie la poprire PANA la validarea acesteia, DAR nici in cadrul contestatiei si nici in cadrul validarii nu se poate pune in discutie legalitatea si temeinicia titlului executioriu (DECAT daca acesta este un act care nu este rezultatul judecarii contradictorie)

executarea popririi se face atunci cand hotararea de validare a ramas definitiva.

Poprirea executorie fara validare

este o forma speciala de poprire si se incuviinteaza pentru: pensii de intretinere, restituirea alocatiilor pentru copii;

pe baza hotararii definitive investita cu formula executorie (titlu executoriu) - instanta dispune efectuarea popririi printr-o incheiere care este executorie de drept si care se comunica din oficiu tertului poprit; daca debitorul se muta cu seviciul, tertul poprit va instiinta noua instituite - trimite titlul executioriu prin scrisoare recomandata.

Poprirea asiguratorie

creditorul nu are inca titlul executoriu si depune cautiune => poate fi o masura de asigurare a creantei sale ce se afla in faza de judecata;

consta in indisponibilizarea unor sume de bani pe care debitorul parat la are de primit de la un tert datornic.

cererea se introduce la instanta unde se afla cererea principala sau, daca creditorul nu a introdus inca cererea de chemare in judecata - la instanta domiciliului paratului sau la cea de la domiciliul tertului poprit;

daca este admisa cererea de poprire - instanta pronunta o ordonanta de poprire.

c.       Urmarirea fructelor prinse de radacini

pentru a interveni aceasta urmarire silita:

creditorul trebuie sa aiba titlu executoriu (daca nu - nu se va pune sub sechestru);

debitorul sa fie proprietarul sau uzufructuarul fondului

fructele sa fie neculese

urmarirea sa fie in perioada cu minim 6 saptamani inaintea coacerii fructelor;

creditorul trebuie sa faca cererea (care sa fie incuviintata de instanta) si sa trimita somatie debitorului ca acesta in 2 zile sa isi plateasca datoria;

executorul judecatoresc se deplaseaza la recolta, insotit de 1 politist si 2 martori, stabileste un custode in grija si administrare caruia se da recolta, apoi - pv referitor la operatiunile facute, semnat de cei prezenti la urmarire; originalul pv se depune la instanta care citeaza partile, iar la termenul din citatie, in urma dezbaterilor stabileste ziua si locul vanzarii, se face publicitatea vanzarii;

suma obtinuta din vanzarea fructelor va fi distribuita de instanta de executare creditorilor; instanta da incheierea ultimului act de executare.

d.      Urmarirea veniturilor unui bun imobil

se urmaresc chiriile, arenzile si orice alte venituri ale imobilului al carui proprietar sau uzufructuar este debitorul;

creditorul introduce cererea de executare silita, de sechestrare a veniturilor imobilului, la instanta in a carei raza teritoriala se afla imobilul;

daca creditorul are titlu executoriu - nu trebuie sa plateasca cautiune;

daca instanta incuviinteaza sechestrul se va trece la publicitate si instanta da hotararea de incuviintare a sechestrului, care va fi transcrisa in registul imobiliar;

executorul se deplaseaza la imobil si intocmeste pv din care sa rezulte ca i-a instiintat pe chiriasi de infiintarea sechestrului si de obligatia de a depune chiriile la CEC sau la instanta;

originalul pv se preda la instanta, care ii citeaza pe creditori si pe debitori, au loc dezbateri; cand instanta admite cererea de executare pronunta o hotarare de validare a urmaririi, prin care se dispune plata periodica de sume pana la indestularea creantei creditorului; cand creditorul si-a indestulat creanta, instanta da incheierea ultimului act de executare.

e.      Urmarirea silita imobiliara

cerere de executare - la instanta in a carei raza se afla imobilul - in care se arata si valoarea imobilului, apreciata de creditor sau de un expert;

instanta face adresa de executare catre biroul executorilor judecatoresti;

creditorul face somatia catre debitor (= primul act de executare) si il someaza sa isi plateasca datoria;

comandamentul cuprinde mentiuni referitoar la: titlul executoriu, somatia sa plateasca datoria, instiintarea ca daca nu va palti imobilul va fi vandut la licitatie, valoarea imobilului; este inaintat judecatorului pentru a-l transcrie in registrul de transcriptiuni-inscriptiuni, pentru a fi indisponibilizat imobilul; dupa indisponibilizare, imobilul este incredintat debitorului sau altei persoane;

dupa expirarea celor 30 de zile, executorul se deplaseaza la imobil - pv, care va fi depus la instanta de executare; la cererea crditorului, instanta fixeaza data vanzarii si se face publicitate prin ziare si prin afisare (data vanzarii - mimim 4 saptamani de la data primei publicatii);

in 4 saptamani de la instiintarea vanzarii se intocmeste de catre un judecator delegat de instanta tabelul cu creditorii; instanta rezolva eventualele contestatii privind tablolul de ordine, in regim de urgenta;

partile pot face opozitii la executare (cu cel putin 20 de zile inainte de ziua fixata pentru adjudecarea provizorie);

vanzarea se poate amana

daca prin contestatie se cere desfiintarea urmaririi pentru nulitatea titlului pe baza caruia se urmareste;

cand amanarea se cere de creditor si de debitor, iar creditorii care au intervenit nu se impotrivesc;

cand executarea hotararii sau a actului pe baza caruia se face urmarirea s-a suspendat.

la data stabilita are loc licitatia in sedinta publica: se verifica modul in care a fost facuta publicitatea; se citesc conditiile de vanzare ale imobilului; incep strigarile, dupa ce creditorul declara in fata instantei ca doreste vanzarea imobilului; strigarile incep de la pretul strigat de creditor, ce a fost publicat - 75% din valoarea de circulatie a bunului; daca bunul nu se vinde - la urmatoarea licitatie pretul se scade cu cca 10%, daca nu se vinde, la a treia licitatie - bunul va fi vandut la pretul maxim oferit (bunul se adjudeca provizoriu, iar prin incheiere se stabileste un termen de 8 zile de supralicitare; daca se prezinta o persoana care ofera cu cel putin 10% mai mult decat adjudecatorul provizoriu, acesta va primi bunul, daca nu - dupa trecerea celor 8 zile - adjudecatarul provizoriu devine definitiv); se adjudeca imobilul la pretul cel mai mare oferit, peste pretul stabilit de creditor; cel care a castigat licitatia depune la CEC sau al administratia financiara pretul + taxa pentru executorul judecatoresc (in termen de 1 luna de la data adjudecarii);

instanta da ordonanta de adjudecare, care are urmatoarele efecte: transfera dreptul de proprietate si il pune in posesie pe cel care a castigat licitatia; ordonanta se transcrie in Cartea funciara; in termen de 40 de zile de la transcriere, impotriva ordonantei se poate exercita recurs pentru motivele aratate de lege; se pot exercita si caile speciale de atac => legea exclude doar apelul;

orice cerere de evictiune totala sau partiala a bunului adjudecat se prescrie in 5 ani din momentul executarii ordonantei de adjudecare

imobilul adjuidecat nu se transmite libr de orice sarcina (ex: un contract de locatiune trebuie respectat de adjudecator); imobilul este degrevat doar de ipotecile sau privilegiile la care era suspus; este aparat impotriva evictiunilor, debitorul purtand raspunderea fata de adjudecator;

dupa ce ordonanta de executare a ramas definitiva si executorie, creditorii depun titlurile executorii, in vederea intocmirii tabloului de creditori; tot in acest scop instanta citeaza creditorii, au loc discutiile in contradictoriu, iar instanta emite mandatele de plata; creditorii merg cu mandatele de plata si cu un extras de pe tabloul de imparteala la CEC sau la administratia financiara - se fae plata, creditorii semneaza pe mandatul de plata si pe marginea extrasului de pe tablolul de imparteala, confirmand ca au primit sumele; CEC -ul le trimite instantei , impreuna cu chitantele de plata - finalizarea urmaririi silite a imobilului.

V.         Contestatia la executare

= mijlocul procedural prin care partea vatamata sau procurorul solicita desfiintarea actelor de executare silita nelegale sau clarificarea dispozitivului hotararii ce constituie titlu executoriu;

subiectele: vatamatul (debitorul, creditorul, tertul), procurorul; tertul - in cazul in care este vatamat prin executare, in sensul ca au fost urmarite ca fiind bunuri ale debitorului, bunuri ce constituie proprietatea tertului; in acest caz contestatia are caracterul unei actiuni in revendicare, iar daca tertul a pierdut termenul pentru exercitarea contestatiei, poate formula o actiune pe calea principala;

obiectul contestatiei

contestatia la titlu (cand se solicita clarificarea dispozitivului hotararii ce constituie titlu executoriu);

contestatia la executare propriu-zisa (cand se contesta hotararea propriu-zisa, respectiv urmarirea silita);

trebuie facuta distinctia intre ipoteza in care dispozitivul nu este suficient de clar => contestatia in anulare si ipoteza in care dispozitivul cuprinde dispozitii potrivnice, ce nu pot fi aduse la indeplinire => revizuirea; NU poate fi folosita contestatia la titlu cand exista contradictii intre considerente si dispozitiv - calea aleasa este apelul (daca hotararea este de prima instanta ) sau recursul (daca hotararea este definitiva);

cauza contestatiei

in cazul contestatiei la titlu - clarificarea dispozitivului hotararii;

in cazul contestatiei la executare - desfiintarea actelor de excutare nelegale;

instanta competenta

in cazul contestatiei la titlu - instanta ce a pronuntat hotararea ce se executa;

in cazul contestatiei la executare - instanta care executa hotarare (prima instanta de fond);

termenul de exercitare: in intervalul dintre primul si ultimul act de executare;

primul act de executare

somatia - la executarea silita directa;

pv de sechestru - la executarea silita indirecta mobiliara;

comandamentul - la executarea silita indirecta imobiliara.

ultimul act de executare

la poprire - ramanerea definitiva a hotararii de validare a popririi;

la urmarirea silita imobiliara indirecta - ramanerea definitiva a ordonantei de executare;

la toate celelalte tipuri de executare - incheierea de executare.

exista repunere in termen - care se poate cere in termen de 15 zile de la incetarea motivului impiedicarii;

cererea - este ca o cerere de chemare in judecata; se arata pe larg motivele plangerii; se anexeaza actele doveditoare, se timbreaza;

procedura de judecata

se judeca in regim de urgenta; se citeaza partile;

se administreaza probele (in cazul contestatiei la titlu - proba este numai hotararea a carei interpretare se cere; in cazul contestatiei la executare - orice proba);

au loc dezbaterile, se pronunta hotararea;

in cadrul contestatiei la executarea se poate realiza, pe cale incidentala, impartirea bunurilor comune ale sotilor;

pentru hotararea ce solutioneaza contestatia la titlu - poate fi atacata cu aceleasi cai cu care putea fi atacata hotararea al carei dispozitiv se cere a fi lamurit;

pentru hotararea ce solutioneaza contestatia la executare - apel in 15 zile de la comunicare;

efectele hotararii in cazul contestatiei la executare propriu-zisa:

daca ii respinge contestatia - se reia urmarirea (in cazul in care fusese suspendata) si se vor achita despagubiri pentru intarzierea executarii;

daca este admisa contestatia - se va executa hotararea conform celor stabilite in actuala hotarare.

VI.      Intoarcerea executarii

are loc atunci cand titlul executoriu a fost desfiintat si urmeaza ca partile sa fie repuse in situatia anterioara introducerii cererii de chemare in judecata;

se aplica:

hotararilor cu executie vremelnica

hotararilor definitive casate

hotararilor definitive desfiintate prin contestatia in anulare, revizuire sau contestatia la executare

creditorul trebuie sa inapoieze debitorului ceea ce a luat prin executarea obligatiei de catre acesta; in cazul in care a vandut bunurile - creditorul va restitui contravaloarea acestora;

intoarcerea executarii este dispusa cand exista cererea debitorului de intoarcerea a executarii, formulata in termenul de prescriptie a dreptului de a obtine condamnarea paratului (3 ani), in cazul in care nu se refera la un drept imprescriptibil; termenul incepe sa curga de la ramanerea definitiva a hotararii prin care s-a desfiintat titlul executoriu ce a fost pus in executare.

VII.           Executarea creantelor bugetare

se executa creantele constand in impozite, taxe, contributii, amenzi si alte venituri ce reprezinta venituri publice

se realizeaza, in primul rand, prin incasare efectiva, si numai cand e cazul prin executarea silita;

daca asupra acelorasi venituri sau bunuri ale debitorului este pornita atat executarea pentru realizarea titlurilor executorii privind creante bugetare, cat si titluri ce se executa in conditiile prevazute de alte dispozitii legale, intreaga executare se va face potrivit OG 11/1996;

organele de executare

pentru creantele bugetare administrate de MF si de institutii publice

organele de specialitate ale directiilor generale ale finantelor publice si unitatile subordonate acestora;

unitatile subordonate directiei generale a vamilor;

directiile de specialitate din MF;

pentru alte creante bugetare - prin imputernicitii propri ai organelor administratiei publice centrale/locale;

competenta - organul de executare in a carui raza teritoriala se gasesc bunurile urmaribile; in cazuri exceptionale - executorul judecatoresc - in cazul confiscarilor dispuse prin hotarari judecatoresti sau prin acte de urmarire penala;

titluri executorii = actele emise de organele competente sau alte inscrisuri carora legea le recunoaste calitatea de titlu executoriu; de regula - sunt titluri de creanta care dobandesc acesta calitate de la data la care creanta bugetara devine scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul competent ori in alt mod prevazut de lege; pentru obligatiile bugetare, titlul executoriu il constituie actul prin care acestea se stabilesc;

instiintarea prealabila a debitorului - incunostiintare de plata = act premergator executarii silite; daca debitorul nu plateste in 15 zile, executorul ii va comunica o somatie prin care este invitat sa plateasca in 15 zile; somatia - caracterul unui act incepator de executare;

prescriptia dreptului de a obtine executarea silita - 5 ani de la data nasterii dreptului de a cere executarea silita - pentru creantele provenind din imopozite, taxe, contributii, majorarile aferente; pentru celelalte creante - 3 ani;

sunt prevazute cazuri de intrerupere si de suspendare a termenului de prescriptie - deosebite fata de dreptul comun;

sumele achitate de debitor in cazul achitarii unor obligatii bugetare dupa implinirea termenului de prescriptie nu se restituie;

nu se pot urmari urmatoarele categorii de bunuri

bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor si la formarea profesionala si la exercitarea profesiei sau a altei ocupatii cu caracter permanent, inclusiv cele necesare muncii agricole;

bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului si familiei sale, precum si obiectele de cult religios, daca nu sunt mai multe de acelasi fel;

alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de 2 luni, iar daca debitorul se ocupa exclusiv cu agricultura - alimentele strict neceare pana la urmatoarea recolta;

combustibilul necesar debitorului si familiei sale pentru incalzirea si prepararea hranei, socotit pe 3 luni de iarna;

casa locuita de debitor si de familia sa, impreuna cu anexele si terenul din jur (daca are mai multe - se excepteaza doar cea folosita); aceasta poate fi urmarita numai daca executarea se face pentru stingerea creantelor bugetare rezultate din savarsirea de infractiuni;

obiectele necesar persoanelor handicapate sau destiante ingrijirii persoanelor bolnave.

modalitatile de executare - pot fi folosite succesiv sau concomitent: poprirea, executarea silita a bunurilor mobile sau executarea silita a bunurilor imobile;

Poprirea

se infiinteaza de catre organul de executare printr-o adresa trimisa tertului poprit, impreuna cu o copie certificata de pe titlul executoriu;

creditorul trebuie sa il instiinteze pe debitor;

poprirea nu e supusa validarii; tertul poprit este obligat ca in termen de 5 zile sa instiinteze organele de executare daca datoreaza vreo suma debitorului, iar poprirea se considera infiintata la data instiintarii - tertul este obligat sa faca retinerile de indata; pentru creantele bugetare - tertii care detine conturi bancare pot fi urmariti prin decontare bancara;

daca tertul poprit instiinteaza ca nu datoreaza nimic sau nu face retinerile, organul de executare sau alte persoane interesate - sesizeaza instanta in a carei raza teritoriala se afla domiciliul/sediul tertului poprit, care, pe baza de probe, va mentine poprirea sau o va desfiinta; tertul poprit poate fi amendat daca nu isi respecta obligatiile.

Executarea silita asupra bunurilor mobile

prin sechestrarea si valorificarea bunurilor mobile ale debitorului - care nu sunt exceptate;

sechestrul se aplica de organul de executare, printr-un proces verbal care are ca efect indisponibilizarea bunului; bunul poate fi lasat in custodie sau ridicat; odata cu aplicarea sechestrului organul de executare va face si evaluarea bunului - prin persoane specializate;

daca obligatia nu se achita in termen de 30 de zile de la data incheierii pv de sechestru se va proceda la valorificarea bunului, cu exceptia situatiilor in care instanta a dispus desfiintarea sechestrului, suspendarea sau amanarea executarii;

se poate proceda la valorificare potrivit intelegerii partilor, prin vanzarea in regim de consignatie, prin vanzarea directa unui cumparator, prin licitatie sau prin alte modalitati admise de lege; in termen de 30 de zile de la incheierea pv, chiar debitorul poate proceda la vanzarea bunurilor, cu acordul organului de executare;

daca vanzarea se face prin licitatie publica, ea trebuie sa fie adusa la cunostinta publica prin anunturi in ziare de larga circulatie si afisarea anuntului;

dupa adjudecarea bunurilor, adjudecatorul este obligar sa depuna intregul pret in numerar/ordin de plata;

desfasurarea licitatiei - pv => document justificativ pentru cumparatori;

daca la primul termen de licitatie nu se obtine cel putin pretul de inceput, in cel mult 60 de zile se fixeaza un nou termen - la care pretul de inceput va fi mai mic cu 10%, iar daca nici acum nu se vinde - bunul va fi vandut la cel mai bun pret oferit;

daca bunurile nu au putut fi valorificate, bunurile se restituie debitorului, creanta urmand sa fie stinsa.

Executarea silita a bunurilor imobile

masura premergatoare - organul de executare va intocmi un pv de identificare a bunurilor mobile, iar cu 5 zile inainte de a trece la executare I se va comunica o somatie;

se face evaluare - ca si in cazul bunurilor mobile; se poate numi o persoana sechestru;

valorificarea se face prin vanzare la licitatie publica, vanzare directa, alte moduri admise de lege;

vanzarea la licitatie - la locul unde se afla imobilul sau la alt loc, stabilit de organul de executare;

primul termen este stabilit numai dupa 30 de zile de la comunicarea somatiei; cu cel putin 10 zile inainte se face publicitatea prin afisare, ziare; amatorii trebuie sa prezinte in scris organului de executare oferte de cumparare + dovada platii unei sume de 10% din valoarea imobilului;

licitatia va incepe de la cel mai mic pret din oferte (daca este superior celui stabilit prin evaluare); daca nu se obtine acest pret - un nou termen in 30 de zile - incepe de la acelasi pret; daca nu - al treilea termen - cand bunul mobil poate fi vandut la cel mai mare pret obtinut;

organul de executare - pv de licitatie = titlu de proprietate pentru cumparator;

cu acordul organului de executare si al creditorului care participa pentru realizarea altor creante - cumparatorul pf poate plati pretul in cel mult 12 rate lunare, cu un avans minim de 50% din pret + dobanda la nivelul dobanzii de referinta a BNR; ei vor primi pv de licitati dupa plata avansului, si nu pot instraina bunul decat dupa plata integrala; daca nu plateste la termen, se va trece la executarea silita impotriva lui, iar pv = titlu executoriu;

daca bunul nu a putut fi valorificat, organul de executare va repeta procedura de executare cel putin 1 data pe an in cursul termenului de prescriptie, bunul ramanand indisponibilizat; procedura de urmarire va inceta daca bunul nu a putut fi valorificat.

Contestatia la executare

se poate face impotriva oricarei executari silite, a fiecarui act de executare, si in cazul in care organul de executare refuza sa indeplineasca un act incepator de executare in conditiile legii; poate fi facuta si impotriva titlului executoriu (daca nu e vorba de o hotarare judecatoreasca sau de hotararea altui organ de jurisdictie si daca impotriva lui nu exista o procedura jurisdictionala);

contestatia se poate introduce la instanta judecatoreasca competenta, in 15 zile de la data cand cel interesat a luat cunostinta de executare, sau de actul de executare pe care il contesta, de refuzul indeplinirii unui act de executare sau de eliberarea/distribuirea sumelor pe care le contesta;

in cazul in care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra imobilului urmarit, contestatia poate fi introdusa cel mai tarziu in 15 zile dupa efectuarea executarii; pana la judecare, instanta poate sa suspende executarea silita cu sau fara plata unei cautiuni;

la judecarea contestatiei se citeaza si organul de executare;

se poate cere impartirea bunurilor comune ale sotilor sau a bunurilor pe care debitorul le detine in proprietate comuna cu alte persoane;

instanta care a admis contestatia va dispune odata cu desfacerea executarii sa i se restituie celui indreptatit sumele cuvenite din valorificarea bunului sau din retinerile din poprire (daca nu se mai poate face restituirea in natura).Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2945
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved