Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

Resurse umane

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
METODE SI TEHNICI DE ANALIZA A POSTURILOR
Cele 15 reguli de aur ale unui interviu
6 ponturi pentru o Scrisoare de Intentie perfecta
INTERVIURILE SUNT CA SI PRIMELE INTALNIRI
PROIECTAREA POSTURILOR
Exemplu 2 Scrisoare de Intentie
METODE DE DESCRIERE SI ANALIZǍ A MUNCII COMUNE CU ALTE DISCIPLINE
Cum sa-ti faci un CV
RELATIILE PUBLICE ETICA SI PRINCIPII
COMUNICAREA IN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE


CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCAincheiat si inregistrat sub nr. ../ .in registrul general de evidenta a salariatilor

A.       Partile contractului

Angajator persoana juridica / fizica ., cu sediul / domiciliul in ., inregistrata la registrul comertului / autoritatile administratiei publice din .. sub nr. ..., cod fiscal ....., telefon ., reprezentata legal prin ., in calitate de .., si salariatul / salariata domnul / doamna ., domiciliat / domiciliata in localitatea , str. . nr. ., judetul , posesor / posesoare al / a buletinului / cartii de identitate / pasaportului seria . nr. , eliberat / eliberata de . la data de , CNP .. permis de munca seria ..nr. .. din data .., nascut in .. la data de ,

am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit :

B.       Obiectul contractului :

C.      Durata contractului :

a)       nedeterminata, salariatul / salariata . urmand sa inceapa activitatea
la data de ..;

b)       determinata, de . luni, pe perioada cuprinsa intre data de . si data de
, conform art. lit. din Legea 53/2003 Codul muncii.

D.      Locul de munca

Activitatea se desfasoara la

In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel:..

E.       Felul muncii

Functia / meseria .. conform Clasificarii ocupatiilor din Romania

F.       Atributiile postului

Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.

G.      Conditii de munca

Activitatea se desfasoara potrivit Legii nr.31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe
zi pentru salariati care lucreaza in conditii deosebite vatamatoare, grele sau periculoase.

Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale / deosebite / speciale de munca, potrivit Legii
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si
completarile ulterioare.

H.      Durata muncii

O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ore / zi, . ore / saptamana.

a)       Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: .. (ore zi / ore
noapte / inegal).

b)       Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern / contractului colectiv de munca
aplicabil.

O fractiune de norma de . ore / zi (cel putin 2 ore / zi), .. ore / saptamana.

a)       Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza : ( ore zi / ore noapte ).

b)       Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern / contractului colectiv de munca
aplicabil.

c)       Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente
destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.I.         Concediul

Durata concediului anual de odihna este de . zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma
intreaga, fractiune de norma).

De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de .

J.        Salariul

Salariul de baza lunar este de lei

Alte elemente constitutive :

a)       sporuri ..;

b)       indemnizatii ;

c)       alte adaosuri ....;

Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in
zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform
contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr.53/2003 Codul muncii.

Data / datele la care se plateste salariul este / sunt .

K.       Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:

a)       echipament de protectie ;

b)       echipament de lucru ;

c)       antidoturi ..;

d)       alimentatie de protectie .;

e)       alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca . .

L.       Alte clauze:

a)       perioada de proba este de ;

b)       perioada de preaviz in cazul concedierii este de .. zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 Codul
muncii sau contractului colectiv de munca;

c)       perioada de preaviz in cazul demisiei este de . zile calendaristice, conform Legii nr.53/2003 Codul
muncii sau contractului colectiv de munca;

d)       in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la art.
18 alin. (1) din Legea nr.53/2003 Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;

e)       alte clauze .

M.      Drepturi si obligatii generale ale partilor

Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi :

a)       dreptul la salarizare pentru munca depusa;

b)       dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

c)       dreptul la concediu de odihna anual;

d)       dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

e)       dreptul la securitate si sanatate in munca;f)        dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale .

Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

a)       obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei
postului;

b)       obligatia de a respecta disciplina muncii;

c)       obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;

d)       obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;

e)       obligatia de a respecta secretul de serviciu.

Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:

a)       sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;

b)       sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;

c)       sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii,
contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.

Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

a)       sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul
colectiv de munca aplicabil si din lege;

b)       sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca
si conditiile corespunzatoare de munca;

c)       sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea
relatiilor de munca;

d)       sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;

e)       sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N.      Dispozitii finale

Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 Codul
muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului / grupului de
angajatori / ramurii / national, inregistrat sub nr./. la Directia generala de munca si
solidaritate sociala a judetului / municipiului /Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune
incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.

Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

O.      Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului
contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial,
potrivit legii.

Angajator,    Salariat,

..

Reprezentant legal,

.

Pe data de prezentul contract inceteaza in temeiul art. din Legea nr.53/2003 Codul muncii, in urma indeplinirii procedurii legale.

Angajator,

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1263
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site