Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Alimentatie nutritieAsistenta socialaCosmetica frumuseteLogopedieRetete culinareSport

Fitness

GHID DE INFIINTARE STRUCTURI SPORTIVE

Sport+ Font mai mare | - Font mai micGHID DE INFIINTARE STRUCTURI SPORTIVELegislatie aplicabila:

1.Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, publicata in Monitorul Oficial nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.Hotararea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicata in Monitorul Oficial nr. 578 din 14 septembrie 2001;

3.Hotararea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport, publicata in Monitorul Oficial nr. 497 din 9 iulie 2003;

4.Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicata in Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000 aprobata cu modificari prin Legea nr. 246/2005 publicata in Monitorul Oficial nr. 656 din 25 iulie 2005;

5.Ordinul ministrului justitiei nr. 1417 din 8 iunie 2006 privind accesul la Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, publicat in Monitorul Oficial nr. 578 din 4 iulie 2006;

Cluburile sportive persoane juridice

de drept privat fara scop lucrativ

Se pot infiinta numai in ramurile de sport recunoscute in Romania.

In conditiile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii Clubul este o asociatie, persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial.

Potrivit Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Clubul este o structura sportiva, club sportiv de drept privat, fara scop lucrativ, persoana juridica nonprofit.

In consecinta, este obligatoriu ca in denumirea persoanei juridice sa apara denumirea de club, tinand cont ca asociatiile sportive sunt structuri sportive fara personalitate juridica, iar asociatiile nu sunt structuri sportive.

Clubul se poate constitui ca o structura monosportiva sau polisportiva.

Cluburile sportive au regim propriu de administrare si de gestionare a bugetului si a patrimoniului, aprobat de adunarile generale ale acestora, in conditiile legii.

Cluburile sportive se supun in fiecare an verificarilor financiare, potrivit legii.

In cazul dizolvarii unui club sportiv, patrimoniul sau net va fi indreptat spre realizarea unor activitati sportive, Adunarea generala urmand sa stabileasca destinatia sa concreta, cu respectarea prevederilor art. 60 din Ordonanta Guvernului nr.26/2000 si statutului propriu

Cluburile sportive, vor respecta prevederile specifice din normele si regulamentele federatiilor nationale din ramura de sport respectiva.

Scopul Clubului il constituie desfasurarea de activitati sportive intr-una sau mai multe ramuri de sport, respectiv selectionarea, initierea si pregatirea de sportivi in acest domeniu, participarea la competitii sportive interne si internationale, precum si alte activitati conexe acestora.

Obiectivele Clubului decurg si din reglementarile federatiilor sportive nationale, precum si din statutele si regulamentele federatiilor sportive internationale.

Cluburile sportive nu pot avea in scopul pentru care s-au infiintat, activitati apartinand altor domenii de activitate.

Cluburile pot infiinta sectii pe ramura de sport.

Cluburile pot infiinta societati comerciale. Dividendele obtinute din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului clubului.

Cluburile sportive pot desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice.

In vederea dobandirii personalitatii juridice asociatii incheie actul constitutiv si statutul in forma autentica sau atestata de avocat.

Actul constitutiv are rolul de a consfinti dorinta fondatorilor de a crea o asociatie anume. Statutul descrie asociatia si precizeaza principalele reguli dupa care aceasta lucreaza.

Statutul unui club sportiv persoana juridica de drept privat fara scop lucrativ cuprinde urmatoarele elemente:

 • datele de identificare a asociatilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
 • exprimarea vointei de asociere si a scopului propus;
 • denumirea clubului
 • sediul clubului
 • durata de functionare al clubului - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
 • patrimoniul initial al asociatiei. Activul patrimonial, in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei (sau la data reorganizarii, dupa caz), este alcatuit din aportul in natura, caz in care forma autentica e obligatorie si/sau in bani al asociatilor;
 • explicitarea scopului si a obiectivelor clubului;
 • nominalizarea expresa a sectiilor pe ramura de sport;
 • drepturile si indatoririle membrilor;
 • cerintele si procedura de dobandire si de pierdere a calitatii de membru;
 • regimul de disciplina pentru membrii clubului: recompense si sanctiuni, conditiile de acordare a acestora;
 • categoriile de resurse patrimoniale ale clubului;
 • atributiile organelor de conducere, administrare si control ale clubului;
 • insemnele si culorile;
 • destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii clubului;
 • semnaturile asociatilor.

Actul constitutiv va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii:

 • datele de identificare a asociatilor (acestia pot fi si persoane juridice): numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
 • exprimarea vointei de asociere si a scopului propus;
 • denumirea asociatiei ;
 • sediul asociatiei;
 • durata de functionare a asociatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
 • patrimoniul initial al asociatiei. Activul patrimonial, in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei (sau la data reorganizarii, dupa caz), este alcatuit din aportul in natura, caz in care forma autentica e obligatorie si/sau in bani al asociatilor;
 • componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;
 • persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice sau modificare, completare a statutului initial, dupa caz;
 • semnaturile asociatilor.

Clubul se constituie din 3 sau mai multe persoane care alcatuiesc adunarea generala, organul suprem de conducere al asociatiei.

Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, in limita a cel mult o patrime din componenta sa.

Nu poate fi membru al consiliului director, iar daca era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca asociatia respectiva are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice.

Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie, pentru a exercita urmatoarele atributii :

- incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;

- indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.

Controlul financiar intern este asigurat de un cenzor.

Daca numarul asociatilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie, care poate fi o persoana din afara asociatiei.

In cazul in care nu exista obligatia numirii unui cenzor, fiecare dintre asociati care nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control.

Pentru cluburile cu mai mult de 100 de membri inscrisi pana la data intrunirii ultimei adunari generale, controlul financiar intern se exercita de catre o comisie de cenzori.

Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri, din care majoritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii.

La autentificarea actului constitutiv si a statutului se va prezenta dovada eliberata de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii sau refuzul motivat al eliberarii acesteia.

Oricare din asociati, pe baza imputernicirii date, poate formula o cerere de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa isi aiba sediul.

Fuziunea intre doua cluburi se face prin absorbtia unuia de catre alt club sau prin contopirea a doua sau mai multe cluburi pentru a alcatui o persoana juridica noua.

Divizarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al unui club care isi inceteaza existenta intre doua sau mai multe cluburi existente ori care iau astfel fiinta.

Decizia de fuziune sau de divizare se ia prin hotararea a doua treimi din numarul total al membrilor organului de conducere.

Cluburile sportive persoane juridice

de drept public

Cluburile sportive de drept public se infiinteaza in conformitate cu dispozitiile art. 29 si art. 30 din Legea nr.69/2000.

ART. 29

(1) Cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, infiintate ca institutii publice in subordinea organelor administratiei de stat, si au drept obiect de activitate performanta, selectia, pregatirea si participarea la competitii interne si internationale.

(2) Cluburile sportive de drept public mono- sau polisportive se organizeaza si functioneaza dupa regulamente proprii, elaborate conform legii.

ART. 30

Cluburile sportive de drept public pot primi spre administrare sau in folosinta gratuita imobilele care deservesc activitatea sportiva, baze si instalatii sportive. Bazele si instalatiile sportive primite spre administrare si folosinta sunt considerate patrimoniu sportiv si nu isi vor schimba destinatia sportiva fara aprobarea Agentiei Nationale pentru Sport.

In consecinta actul de infiintare il constituie actul de dispozitie al organului administratiei publice centrale sau locale, respectiv ordin de ministru, ordin sau decizie de presedinte, hotarare de Consiliu Judetean, Consiliu Local etc. iar actul de functionare regulamentul de organizare si functionare.

Regulamentul de organizare si functionare va cuprinde:

a)      denumirea;

b)      forma juridica;

c) sediul;

d) patrimoniul;

e) insemnele si culorile;

f)      obiectul de activitate, selectie, pregatire si participare la sistemul competitional national si nominalizarea expresa a sectiilor pe ramura de sport;

g)   sursele de finantare;

h) organele de conducere, administrare si control si atributiile lor;

Regulamentul de organizare si functionare se stampileaza si se semneaza pe fiecare pagina, pentru conformitate cu originalul.

Actul de dispozitie al organului administratiei publice centrale sau locale prin care s-a infiintat ori s-a organizat un club sportiv, persoana juridica de drept public cuprinde in mod obligatoriu elementele sus mentionate, cu circumstantierile prevazute de legislatia in vigoare pentru institutiile publice.

In vederea inscrierii in Registrul sportiv, cluburile sportive persoane juridice de drept public vor depune la MTS, 2 cereri, precum si urmatoarele documente:

- actul de dispozitie al organului administratiei publice centrale sau locale in baza caruia s-a infiintat;

- actul de dispozitie care prevede activitati de selectie, pregatire si participare la sistemul competitional national, respectiv regulamentul de organizare si functionare;

- dovada sediului.

Cluburile sportive de drept public vor respecta prevederile specifice din normele si regulamentele federatiilor nationale din ramura de sport respectiva.

Cluburile sportive, organizate

ca societati comerciale sportive pe actiuni

Cluburile sportive organizate ca societati comerciale sportive pe actiuni se infiinteaza in conformitate cu dispozitiile art. 31 si art. 32 din Legea nr.69/2000, precum si cu prevederile Legii nr.31/1990 a societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cluburile sportive profesioniste sunt structuri sportive organizate ca societati comerciale sportive pe actiuni, care au obtinut licenta din partea federatiei sportive nationale, emisa in conformitate cu regulamentele federatiilor internationale pe ramura de sport.

Cluburile sportive profesioniste se organizeaza numai pentru o singura disciplina sportiva.

Cluburilor sportive profesioniste li se aplica regimul juridic al societatilor comerciale, cu particularitatile cuprinse in Legea nr.69/2000.

Instrainarea bazelor sportive sau a instalatiilor destinate practicarii sportului, aflate in proprietatea societatii comerciale sportive pe actiuni, se face in conditiile legii, fara schimbarea destinatiei sportive.

Ramurile de sport, precum si conditiile de practicare a sportului profesionist se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Agentia Nationala pentru Sport, la propunerea federatiilor sportive nationale.

Propunerea federatiei sportive nationale privind conditiile de practicare a profesionismului in ramura de sport respectiva se face in conformitate cu statutul si regulamentele federatiei internationale la care aceasta este afiliata si vizeaza, dupa caz:

a) cerintele obtinerii licentei de sportiv profesionist;

b) cerintele obtinerii licentei de club profesionist;

c) modul de organizare a competitiei profesioniste.

In prezent in Romania sunt recunoscute ca ramuri de sport profesioniste fotbalul, boxul si handbalul.

In consecinta nu se pot constitui cluburi sportive profesioniste decat in ramurile de sport susmentionate.

Mentionam faptul ca sportul profesionist poate fi practicat in cluburi sportive, indiferent de forma lor de organizare, cu respectarea prevederilor statutare ale federatiilor sportive nationale in acest domeniu.

Pentru inscriere in Registrul Sportiv, cluburile sportive profesioniste vor depune cereri precum si urmatoarele documente:

- actul constitutiv in forma autentica sau atestata de avocat;

- dovada sediului;

- dovada capitalului social;

- copie legalizata de pe Certificatul de inregistrare in Registrul Comertului;

- incheierea prin care a dobandit personalitate juridica.

Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti

pe ramuri de sport

Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti se infiinteaza in conformitate cu dispozitiile art. 34 din Legea nr.69/2000 si statutele federatiilor sportive nationale.

Acestea se infiinteaza numai in ramurile de sport recunoscute in Romania.

Asociatiile judetene 'Sportul pentru toti' si 'Sportul pentru persoanele cu handicap' se constituie prin asocierea persoanelor fizice si juridice cu activitate in aceste domenii din fiecare judet.

Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport sunt constituite din sectiile asociatiilor si cluburilor sportive cuprinse in sistemul competitional judetean, afiliate si recunoscute de acestea, persoanele fizice nu pot infiinta asociatii judetene, cu exceptia ramurilor 'Sportul pentru toti' si 'Sportul pentru persoanele cu handicap'.

Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti sunt persoane juridice de drept privat, avand drept scop organizarea activitatii in ramura de sport respectiva, la nivelul judetului sau al municipiului Bucuresti, cu respectarea stautelor si regulamentelor federatiilor sportive nationale.

Obiectivele, drepturile si indatoririle asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport decurg din statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale corespunzatoare, precum si din puterea delegata de catre acestea.

Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii, ca organizatie-asociatie fara scop lucrativ.

La nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, se poate constitui, pentru o ramura de sport, o singura asociatie judeteana.

Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, recunosc si sprijina asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport, care functioneaza in raza lor teritoriala.

Asociatiile sportive

Asociatiile sportive se infiinteaza in conformitate cu dispozitiile art. 25 din Legea nr.69/2000 precum si art.251-256 din codul comercial.

Asociatiile sportive sunt structuri sportive fara personalitate juridica. Asociatiile sportive fara personalitate juridica se pot constitui ca societati civile particulare, potrivit legislatiei in vigoare. Constituirea unei asociatii sportive fara personalitate juridica da dreptul acesteia la obtinerea unui certificat de identitate sportiva, precum si la afilierea la asociatia judeteana, pe ramura de sport corespunzatoare, in vederea participarii la competitiile sportive oficiale locale.

In consecinta aceste asociatii nu se inregistreaza la instantele judecatoresti si nu pot participa la competitii de nivel national si international.

Asociatii sportive se pot constitui si in cadrul institutiilor publice sau private, ca unitati fara personalitate juridica.

In cadrul institutiilor publice sau private se poate constitui o singura asociatie sportiva ca unitate fara personalitate juridica.

In vederea inscrierii in Registrul Sportiv se depun la Directia pentru sport judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti 2 cereri conform anexelor 5 si 6 precum si urmatoarele documente:

- contractul de societate civila autentificat;

- actele doveditoare ale sediului;

- actele doveditoare ale aporturilor;

PROCEDURA      INFIINTARII unei structuri sportive fara scop lucrativ: club sportiv de drept privat, asociatie judeteana pe ramura de sport, federatie sportiva nationala, liga profesionista, respectiv asociatie sau fundatie infiintata in temeiul OG nr.26/2000.

Pasul I. Obtinerea dovezii privind disponibilitatea denumirii de la Ministerul Justitiei, str. Apolodor nr.17, sector 5 - Directia pentru relatii cu publicul si cooperare cu ONG.

In acest sens se depune prin posta sau la sediul institutiei, o cerere, insotita de dovada platii taxei in cuantum de 5 lei. Taxa se achita in contul bugetului de stat nr. 20360150 - 'Alte venituri', de catre persoanele fizice, imputernicite de asociatie, la orice unitate a Trezoreriei Statului, indiferent de domiciliu.

In denumirea structurilor sportive trebuie sa se regaseasca urmatoarele sintagme: club sportiv, asociatie judeteana pe ramura de sport, federatie romana pe ramura de sport sau liga profesionista, dupa caz.

Este interzisa utilizarea in denumirea persoanei juridice a unor sintagme sau cuvinte specifice autoritatilor si institutiilor publice ori unor profesii liberale sau altor activitati cu reglementari proprii.

In cazul nerespectarii acestor dispozitii, Ministerul Justitiei va refuza eliberarea dovezii disponibilitatii denumirii.

Pasul II. Autentificarea statutului si a actului constitutiv la Biroul Notarului Public sau dupa caz atestarea de catre avocat. In acest moment este necesara dovada privind disponibilitatea denumirii sau refuzul motivat al eliberarii acesteia. Recomandam autentificarea, respectiv atestarea in cel putin sase exemplare.

Pasul III. Avizul ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea, valabil numai pentru federatiile sportive nationale si ligile profesioniste.

Asadar pentru cluburile sportive si asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport nu se emite acest aviz, acestea urmand sa depuna documentatia pentru dobandirea personalitatii juridice direct la instanta.

In acest scop se depun la MTS urmatoarele documente:

cerere tip,

statutul si actul constitutiv autentificate de notar in copie legalizata sau forma autentica.

Actele se depun personal la MTS, Serviciul prognoza si statistica sportiva - Registrul sportiv, str. Vasile Conta nr.16, sector 2, etaj 8 sau prin posta.

Pasul IV. Inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei raza teritoriala isi are sediul.

Actele necesare in vederea inscrierii sunt urmatoarele:

 • cerere care se va aviza de catre judecatorul de serviciu sau judecatorul delegat; pentru sectoarele municipiului Bucuresti si alte instante din tara exista un birou specializat pentru persoane juridice.
 • actul constitutiv si statutul - trei exemplare autentice.
 • dovada privind disponibilitatea denumirii.
 • dovada existentei sediului asociatiei.
 • dovada patrimoniului
 • avizul      MTS (numai pentru federatii sportive nationale si ligi profesioniste)
 • taxa de timbru, in cuantum de 18,3 lei si timbru judiciar de 0,3 lei.

In termen de 3 zile de la depunerea cererii, judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea acestora si dispune, prin incheiere, inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Odata cu efectuarea inscrierii, incheierea prin care s-a dispus inscrierea se comunica, din oficiu, organului financiar local in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei, pentru evidenta fiscala, cu mentionarea numarului de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

In termen de 15 zile aveti obligatia prezentarii la Administratia Finantelor Publice locale in vederea eliberarii Certificatului de inregistrare fiscala.

In cazul in care cerintele legale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite, judecatorul, la expirarea termenului, va cita, in camera de consiliu, pe reprezentantul asociatiei, punandu-i in vedere, in scris, sa remedieze neregularitatile constatate pana la termenul urmator, care nu va fi mai mare de o saptamana. Daca neregularitatile constatate privesc dispozitiile art. 40 alin. (2) din Constitutie, respectiv, organizatiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militeaza impotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranitatii, a integritatii sau a independentei Romaniei sint neconstitutionale, pentru termenul fixat va fi citat si parchetul de pe langa instanta sesizata, caruia i se vor comunica, in copie, cererea de inscriere impreuna cu actul constitutiv si statutul asociatiei. In acest caz, punerea concluziilor de catre procuror este obligatorie.

In situatia in care, la termenul fixat, neregularitatile sunt inlaturate, judecatorul, ascultand si concluziile procurorului, daca este cazul, va lua act despre aceasta prin incheiere, dispunand inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

In cazul in care neregularitatile nu au fost inlaturate sau, desi legal citat, reprezentantul asociatiei lipseste in mod nejustificat, judecatorul va respinge cererea de inscriere prin incheiere motivata.

Incheierile prevazute in acest articol se vor pronunta in cel mult 24 de ore de la inchiderea dezbaterilor si se vor redacta in termen de cel mult 48 de ore de la pronuntare.

Incheierile de admitere sau de respingere a cererii de inscriere sunt supuse numai recursului.

In cazul in care procurorul nu a participat la solutionarea cererii, Parchetului pe de langa instanta sesizata i se vor comunica si copii de pe actul constitutiv si de pe statutul asociatiei, impreuna cu incheierea de admitere ori de respingere a cererii de inscriere, dupa caz.

Termenul de recurs este de 5 zile si curge de la data pronuntarii, pentru cei care au fost prezenti, si de la data comunicarii, pentru cei care au lipsit. Recursul se solutioneaza cu citarea partilor, in camera de consiliu, de urgenta si cu precadere.

Dupa ramanerea irevocabila a incheierii de admitere a cererii ( 5 zile de la comunicarea catre parti), reprezentantul asociatiei va solicita legalizarea acesteia printr-o cerere, taxa de timbru 1,9 lei si timbru judiciar de 0,15 lei.

CERTIFICATUL DE INSCRIERE IN REGISTRUL ASOCIATIILOR, FUNDATIILOR SI FEDERATIILOR

Dupa dobandirea personalitatii juridice, instanta intocmeste certificatul de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial.

Reprezentantul asociatiei va solicita eliberarea certificatului printr-o cerere, taxa de timbru 0,8 lei si timbru judiciar de 0,15 lei.

Certificatul de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial se elibereaza, la cerere, reprezentantului ori mandatarului persoanei juridice.

In cazul admiterii cererii pentru inscrierea modificarii actului constitutiv si/sau a statutului si dupa efectuarea inscrierii instanta va proceda, din oficiu, la completarea in mod corespunzator a certificatului de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial, cu date privind denumirea, sediul sau durata de functionare. Fiecare completare a certificatului de inscriere se va face sub semnatura judecatorului si va purta stampila instantei.

In relatiile cu tertii dovada personalitatii juridice se face cu certificatul de inscriere.

Pasul V. Inscrierea in Registrul sportiv

Inregistrarea in Registrul sportiv se face pe baza a doua cereri, cererea de inregistrare in Registrul sportiv si cererea de avizare a constituirii structurilor sportive, semnate si stampilate, formulate de reprezentantul legal al fiecarei structuri sportive.

Cererea de inregistrare in Registrul sportiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii, urmatoarele:

- numele si domiciliul persoanelor imputernicite;

- numele/denumirea si domiciliul/sediul persoanelor fizice si/sau juridice care se asociaza;

- denumirea si sediul structurii sportive, telefon, fax;

- precizarea patrimoniului initial;

- numarul si data autentificarii actului constitutiv si ale statutului;

- numarul si data emiterii Certificatului de inscriere in Registrul National de la Ministerul Justitiei sau Certificatului de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa instantei;

- hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila, prin care a dobandit personalitate juridica, sau incheierea prin care s-a dispus inscrierea persoanei juridice in Registrul asociatiilor si fundatiilor;

La cerere se anexeaza, sub sanctiunea nulitatii:

- copie legalizata de pe hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila de acordare a personalitatii juridice sau de pe incheierea prin care s-a dispus inscrierea persoanei juridice in Registrul asociatiilor si fundatiilor, daca e cazul si hotararile judecatoresti prin care s-au admis modificari la statut.

- actul constitutiv si statutul, autentificate, in copie legalizata de notar sau atestate de avocat, daca e cazul si acte aditionale (procese-verbale ale Adunarilor Generale) prin care s-a modificat statutul.

- dovada sediului in copie: respectiv contracte incheiate de club: vanzare-cumparare, inchiriere, comodat sau adeverinte eliberate de institutii sau autoritati publice;

- dovada patrimoniului initial in copie: extras de cont, dovada consemnarii sumei, bilant etc.

- copie legalizata de notar de pe Certificatul de inscriere in Registrul National de la Ministerul Justitiei sau Certificatului de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa instantei;

Cererea pentru acordarea avizului va cuprinde sub sanctiunea nulitatii:

- numele si domiciliul persoanelor imputernicite;

- numele/denumirea si domiciliul/sediul persoanelor fizice sau juridice care se asociaza;

- denumirea si sediul structurii sportive;

- precizarea patrimoniului initial;

- numarul si data autentificarii actului constitutiv si ale statutului;

Dupa depunerea, analizarea cererii si inscrierea in Registrul sportiv structura sportiva primeste numar de identificare si Certificatul de identitate sportiva, in conditiile legii.

In cazul in care nu sunt intrunite conditiile legii atat pentru avizare cat si pentru inscriere in Registrul sportiv, se va pune in vedere petentului referitor la completarea documentatiei si/sau modificarea actelor constitutive.

Mentionam faptul ca orice modificare a statutului si/sau actului constitutiv trebuie admisa de catre instantele judecatoresti.

PROCEDURA INSCRIERII MODIFICARILOR ADUSE STATUTULUI

Pasul I. Obtinerea disponibilitatii denumirii de la Ministerul Justitiei - Directia relatii cu publicul si cooperare cu ONG-uri, in cazul in care s-a modificat si denumirea persoanei juridice.

Pasul II. Autentificarea actului aditional si a procesului-verbal al Adunarii Generale la Biroul Notarului Public. Recomandam autentificarea in patru exemplare si legalizarea a doua copii. Este necesara prezentarea dovezii privind disponibilitatea denumirii, in cazul in care s-a modificat si denumirea asociatiei.

Pasul III. Avizul ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea, valabil numai pentru federatiile sportive nationale si ligile profesioniste.

Asadar pentru cluburile sportive si asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport nu se emite acest aviz, acestea urmand sa depuna documentatia pentru dobandirea personalitatii juridice direct la instanta.

In acest scop se depun la MTS urmatoarele documente:

cerere tip,

Actul aditional si procesul-verbal al Adunarii Generale (numai proces-verbal in cazul in care nu s-a incheiat act aditional), prin care se modifica statutul sau actul constitutiv autentificate de notar, in copie legalizata sau in forma autentica sau atestate de avocat.

Actele se depun personal la MTS, Serviciul prognoza si statistica sportiva - Registrul sportiv, str. Vasile Conta nr.16, sector 2, etaj 8 sau prin posta.

Pasul IV. Inscrierea modificarilor aduse la statut (act aditional si proces-verbal al Adunarii Generale) in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei raza teritoriala isi are sediul persoana juridica.

Actele necesare in vederea inscrierii sunt urmatoarele:

 • cerere;
 • procesul-verbal al Adunarii Generale - un exemplar autentic;
 • actul aditional - un exemplar autentic si doua copii legalizate;
 • disponibilitatea denumirii, in cazul in care s-a modificat si denumirea asociatiei;
 • dovada sediului, in cazul in care se modifica si sediul asociatiei;
 • procura de imputernicire;
 • taxa de timbru, in cuantum de 18,3 lei si timbru judiciar de 0,3 lei.

Demersurile pentru autentificarea procesului-verbal si inscrierea modificarii se intreprind de structura de conducere executiva. Pentru efectuarea formalitatilor la notarul public nu este necesara prezenta altor persoane decat aceea a membrilor structurii insarcinate cu conducerea executiva sau a unora dintre ei, desemnati de adunarea generala ori de altcineva indreptatit, dupa caz, si mentionati in procesul-verbal, actul aditional si/sau procura.

In termen de 3 zile de la depunerea cererii, judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea acestora si dispune, prin incheiere, inscrierea asociatiei in Registrul asociatiiilor si fundatiilor.

Odata cu efectuarea inscrierii, incheierea prin care s-a dispus inscrierea se comunica, din oficiu, organului financiar local in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei, pentru evidenta fiscala, cu mentionarea numarului de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

In cazul in care cerintele legale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite, judecatorul, la expirarea termenului, va cita, in camera de consiliu, pe reprezentantul asociatiei, punandu-i in vedere, in scris, sa remedieze neregularitatile constatate pana la termenul urmator, care nu va fi mai mare de o saptamana. Daca neregularitatile constatate privesc dispozitiile art. 40 alin. (2) din Constitutie, respectiv, organizatiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militeaza impotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranitatii, a integritatii sau a independentei Romaniei sint neconstitutionale, pentru termenul fixat va fi citat si parchetul de pe langa instanta sesizata, caruia i se vor comunica, in copie, cererea de inscriere impreuna cu actul constitutiv si statutul asociatiei. In acest caz, punerea concluziilor de catre procuror este obligatorie.

In situatia in care, la termenul fixat, neregularitatile sunt inlaturate, judecatorul, ascultand si concluziile procurorului, daca este cazul, va lua act despre aceasta prin incheiere, dispunand inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

In cazul in care neregularitatile nu au fost inlaturate sau, desi legal citat, reprezentantul asociatiei lipseste in mod nejustificat, judecatorul va respinge cererea de inscriere prin incheiere motivata.

Incheierile prevazute in acest articol se vor pronunta in cel mult 24 de ore de la inchiderea dezbaterilor si se vor redacta in termen de cel mult 48 de ore de la pronuntare.

Incheierile de admitere sau de respingere a cererii de inscriere sunt supuse numai recursului.

In cazul in care procurorul nu a participat la solutionarea cererii, Parchetului pe de langa instanta sesizata i se vor comunica si copii de pe actul constitutiv si de pe statutul asociatiei, impreuna cu incheierea de admitere ori de respingere a cererii de inscriere, dupa caz.

Termenul de recurs este de 5 zile si curge de la data pronuntarii, pentru cei care au fost prezenti, si de la data comunicarii, pentru cei care au lipsit. Recursul se solutioneaza cu citarea partilor, in camera de consiliu, de urgenta si cu precadere.

Dupa ramanerea irevocabila a incheierii de admitere a cererii ( 5 zile de la comunicarea catre parti), reprezentantul asociatiei va solicita legalizarea acesteia printr-o cerere, taxa de timbru 1,9 lei si timbru judiciar de 0,15 lei.

Pasul V. Inscrierea modificarilor in Registrul sportiv

In termen de 15 zile de la producerea modificarilor aduse statutului si actului constitutiv, structura sportiva este obligata sa solicite inregistrarea lor in Registrul sportiv.

Cererea pentru inregistrarea modificarilor aduse actului constitutiv si statutului/contractului de societate, cuprinde in mod corespunzator mentiunile prevazute pentru inscriere in Registrul Sportiv.

La cerere se anexeaza, sub sanctiunea nulitatii, si urmatoarele acte:

- hotararea autentificata a organului de conducere prin care s-a dispus modificarea actelor de constituire;

- actul aditional autentificat;

- copie legalizata de pe hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila, prin care s-a dispus modificarea;

- certificatului de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor / certificatul de inregistrare pentru situatia in care s-a modificat denumirea sau sediul.

Structurile sportive notifica MTS in termen de 30 de zile orice modificare intervenita in practicarea ramurilor de sport prevazute in actul constitutiv si in statut, in vederea operarii modificarilor in Registrul sportiv.

Prevederile privind modificarea inscrierilor in Registrul Sportiv se aplica in mod corespunzator cluburilor sportive profesioniste, organizata ca societati comerciale, cluburilor sporive de drept public si asociatiilor sportive societati civile particulare.

Toate structurile sportive, indiferent de scopul lor specific si de forma juridica, se inscriu in Registrul sportiv.

Recunoasterea unei structuri sportive, in sensul prezentei legi, se dovedeste prin Certificatul de identitate sportiva, eliberat in conditiile prezentei legi.

Structurile sportive oficial recunoscute se pot afilia dupa cum urmeaza:

a) la asociatiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, pentru participarea la competitiile oficiale locale;

b) la federatia sportiva nationala corespunzatoare, pentru participarea la competitiile oficiale nationale sau internationale.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4473
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved