Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Gradinita

CRITERII SI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC

didactica pedagogie

+ Font mai mare | - Font mai micCRITERII SI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA

PERSONALULUI DIDACTICI.          Inspectia scolara la clasa

Pentru restrangere de activitate, inspectia scolara se face in cazul in care sunt vizate doua sau mai multe cadre didactice de aceeasi specialitate la nivelul unitatii de invatamant, in urma aplicarii criteriilor II-VI, daca punctajul acordat difera pana la maximum 1 p.

Inspectia scolara la clasa este realizata in perioada 12 martie - 7 aprilie 2008 de catre o comisie numita de inspectorul scolar general, al carei presedinte este inspectorul scolar de specialitate, in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (5) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aprecierea inspectiei scolare se exprima prin note de la 10 la 1.

Punctajul acordat prin cuantificarea notelor de la 10 la 5 obtinute la inspectia

scolara se include in punctajul pe baza caruia se ierarhizeaza cadrele didactice la nivelul unitatii de invatamant, dar nu se va include in punctajul pe baza caruia se ierarhizeaza cadrele didactice de catre comisia judeteana pentru solutionarea cererilor de restrangere de activitate. Pentru notele de la 10 la 5 punctajul acordat este egal cu nota acordata impartita la10.

II. Nivelul studiilor

A. Absolventi ai scolii normale/liceu pedagogic sau ai scolii postliceale pedagogice cu diploma/certificat de absolvire

6 p

B. * Absolventi ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diploma de

absolvire

8 p

C. Maistri-instructori, absolventi de:

1. scoala postliceala cu diploma/certificat de absolvire/certificat de competente

profesionale

5 p

2. liceu + scoala de maistri cu diploma/certificat de absolvire/certificat de

competente profesionale

5 p

D. Absolventi in specialitate ai invatamantului postliceal, respectiv scoala

postliceala sau scoala de maistri, cu a doua specializare.

6 p

E. Absolventi in specialitate, ai invatamantului universitar de scurta durata sau ai institutului pedagogic cu diploma de absolvire.

8 p

F. Absolventi in specialitate, ai invatamantului universitar de lunga durata, cu

diploma de licenta.

10 p

G. Absolventi in specialitate ai invatamantului universitar de lunga durata cu

diploma de licenta si cu:

1. o alta licenta

3 p

2. studii postuniversitare de specializare cu durata de cel putin 3 semestre

2 p

3. studii academice postuniversitare cu durata de cel putin 3 semestre

2 p

4. studii aprofundate de specialitate cu durata de cel putin 3 semestre

1,5 p

5. masterat

1 p

6. cursuri de perfectionare postuniversitara cu durata de cel putin 3 semestre

1 p

7. studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mica de 3 semestre

1 p

8. studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfectionare postuniversitara cu

durata mai mica de 3 semestre

0,5 p

NOTA

*1. Educatoarele si invatatorii care au dobandit functia de institutor prin absolvirea invatamantului superior de scurta/lunga durata.

Pentru institutorii aflati in restrangere care solicita trecerea in specializareadobandita ulterior prin studii superioare, punctajul se calculeaza astfel:

- la nivelul unitatii scolare se evalueaza ca institutor;

- la nivelul inspectoratului scolar se evalueaza ca absolvent cu studii superioare

de lunga/scurta durata.

Pentru institutorii care solicita trecerea prin pretransfer in specializarea

dobandita ulterior prin studii superioare se acorda punctajul corespunzator studiilor superioare de lunga/scurta durata.

2. Punctajul de la literele A-F nu se cumuleaza.

3. Punctajul de la literele F-G se cumuleaza si se acorda pentru fiecare forma de

pregatire, finalizata, universitara/postuniversitara de la litera G punctele 1-6.

III. (1) Gradul didactic

a) Definitivat  - 6 p;

b) Gradul didactic II   - 10 p;

c) Gradul didactic I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I - 12 p;

d) Grad didactic I obtinut pe baza de examene, urmat de doctorat in domeniul

specializarii/specializarilor inscrise pe diploma de licenta   - 24 p.

(2) Media de absolvire pentru debutanti (0 - 2 ani) conform art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si

completarile ulterioare.

. Media 10   - 5 p;

. Media 9 - 9,99 - 4 p;

. Media 8 - 8,99 - 3 p;

. Media 7 - 7,99 - 2 p;

. Media 6 - 6,99 - 1 p.

NOTA

1. Se puncteaza ultimul grad didactic/doctorat dobandit.

2. La punctajul corespunzator gradului didactic mai sus mentionat se adauga cate 2 (doua) puncte pentru fiecare grad didactic, daca au fost obtinute cu media 10 (definitivat, gradul didactic II, respectiv gradul didactic I).

3. Personalului didactic caruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza

calificativului "admis" i se echivaleaza acest calificativ cu media 10.

IV. Rezultatele obtinute in activitatea didactica

Calificativele obtinute in ultimii doi ani scolari incheiati (2005/2006 si

2006/2007) si echivalentul acestora in puncte:

- Foarte bine   - 10 p;

- Bine   - 7 p;

- Satisfacator - 2 p;

- Nesatisfacator - 0 p.

NOTA

a) Pentru absolventii promotiei 2007 se va lua in considerare calificativul partial din anul scolar 2007-2008.

b) In cazul intreruperii activitatii la catedra, in perioada ultimilor doi ani scolari, se iau in considerare calificativele, pentru ultimii doi ani scolari in care cadrul didactic si-a desfasurat activitatea.

c) In cererea fiecarui cadru didactic se va trece media punctajului celor doua calificative, cu exceptia situatiilor de la punctul a).

V. Activitatea metodica si stiinŃifica dovedita prin documente justificative

1) Se puncteaza activitatea din ultimii 2 ani scolari incheiati (2005/2006 si

2006/2007) la nivelul:

a) unitatii de invatamant (de exemplu: activitate in comisia metodica, in structuri consultative de dialog social, rezultate la concursuri si olimpiade scolare, alte activitati si responsabilitati);

max. 4 p

b) judetului/municipiului Bucuresti (de exemplu: metodist al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti/Casei Corpului Didactic, formator local, membru al comisiei consultative pe discipline, membru al consiliului consultativ, rezultate la concursuri si olimpiade scolare locale/judetene, altele);

max. 4 p

c) national (de exemplu: formator national, membru al comisiei nationale de specialitate sau al altor consilii/comisii nationale mentionate in Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, rezultate la concursuri si olimpiade scolare, altele).

max. 6 p

d) international (performante profesionale, lucrari publicate, rezultate la concursuri si olimpiade scolare, participari la seminarii, simpozioane, conferinte, congrese, altele).

max. 8 p

NOTA

a) Pentru absolventii promotiei 2007 se va lua in considerare activitatea metodica si stiintifica din anul scolar 2007-2008.

b) La nivelul scolii se acorda 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat in ultimii doi ani scolari incheiati la grupa/clasa cu copii/elevi integrati proveniti din invatamantul special, fata de punctajul acordat la punctul V.1.a).

c) In cazul intreruperii activitatii la catedra, in perioada ultimilor doi ani scolari, se ia in considerare activitatea metodica si stiintifica din ultimii doi ani scolari in care cadrul didactic si-a desfasurat activitatea.

2) Participare in colective de elaborare a unor acte normative si legislative vizand calitatea activitatii specifice domeniului invatamant, in ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul scolar):a) programe scolare, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului (participarea in colective de elaborare)

max. 4 p pentru toate programele

b) manuale scolare aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;

7 p / manual / impartite la numarul de autori

c) monografii/lucrari stiintifice inregistrate ISBN;

7 p / lucrare / impartite la numarul de autori

d) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijin

1 p pentru fiecare ghid / auxiliar curricular

dar nu mai mult de 4 p pentru toate

ghidurile / auxiliare curriculare / impartite la numarul de autori

e) articole de specialitate/studii de specialitate, publicate in reviste de specialitate, la nivel judetean sau national inregistrate cu ISSN.

0,5 p / articol/ studiu/impartite la numarul de autori articol,

dar nu mai mult de 3 p pentru toate articolele

1 p / impartit la numarul de autori studiu,

dar nu mai mult de 4p pentru toate studiile

f) carti in domeniul educational/de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent stiintific din domeniu.

5 p pentru fiecare carte publicata /impartite la numarul de autori,

dar nu mai mult de 10 p pentru toate cartile

g) mijloace de invatamant omologate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

max. 5 p / impartite la numarul de autori

h) cabinete, laboratoare si ateliere amenajate prin eforturi proprii, confirmate de inspectoratul scolar.

max. 3 p / impartite la numarul de autori

3) Activitati desfasurate in cadrul programelor de reforma coordonate de

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului (AEL, Phare-VET, Phare, Banca

Mondiala, Socrates, Leonardo da Vinci s.a.), altele decat cele punctate anterior.

max. 3 p

4) Participarea la activitati desfasurate in cadrul programelor de formare continua acreditate de Centrul National de Formare a Personalului din Invatamantul Preuniversitar, finalizate cu Certificat de competenta profesionala sau adeverinta echivalenta:

a) program de lunga durata (90 de credite)   - 3 p;

b) program de durata medie (60 de credite)   - 2 p;

c) program de scurta durata (30 de credite)   - 1 p.

5) Participarea la activitati desfasurate prin Casa Corpului Didactic, in cadrul programelor de formare continua, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si alte institutii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe s.a.), finalizate cu adeverinta/certificat/diploma.

1 p / curs, dar nu mai mult de 5 p.

NOTA:

Pentru cadrele didactice care solicita pretransferul/transferul pentru restrangere de activitate in alta specializare se evalueaza activitatea metodica si stiintifica pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate.

Cadrele didactice care au desfasurat activitate metodica si stiintifica pe doua sau mai multe specializari sunt evaluate pentru intreaga activitate.

Detalierea punctajelor prevazute la punctul V din prezenta anexa se va face in sedinta consiliului de administratie al inspectoratului scolar si se afiseaza odata cu afisarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante pentru etapa de pretransferare si transferare pentru restrangere de activitate.

VI. Criterii de vechime:

- vechime efectiva la catedra, inclusiv perioada rezervarii catedrei

cate 0,1 p / pentru fiecare an intreg de invatamant

NOTA

Se recunoaste vechimea la catedra pentru perioada activitatii desfasurate ca personal didactic calificat.

Dupa totalizarea punctajului, in caz de egalitate, se vor lua in considerare, pentru departajare, criterii social-umanitare, in urmatoarea ordine:

a) sot (sotie) cu activitatea in invatamant, in aceeasi localitate;

b) sot (sotie) cu domiciliul in localitate;

c) parinti cu domiciliul in localitate;

d) starea de sanatate care nu permite parasirea localitatii (certificat medical de la comisia de expertiza a capacitatii de munca);

e) sotul/sotia sa lucreze in invatamant;

f) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic intretinator de familie si cu domiciliul in localitatea respectiva, minori in intretinere, parinti bolnavi, proprietati imobiliare in localitate).

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2413
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved