Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica


EFICIENTA INVESTITIILOR

Statistica

+ Font mai mare | - Font mai micEFICIENTA INVESTITIILOR

Conceptul de eficientǎ economicǎEficienta economicǎ este o notiune complexǎ care exprimǎ in modul cel mai cuprinzǎtor rezultatele ce se obtin intr-o activitate economicǎ, evaluate prin prisma resurselor consumate pentru desfasurarea acelei activitǎti.Prin intermediul ei se stabileste legǎtura dintre volumul si calitatea eforturilor.

Eficienta activitǎtii economice are un caracter general, insumand eficientele partiale din unitǎti economice, subramuri si ramuri ale economiei nationale.Fiecare dintre acestea din urmǎ poate apǎrea ca eficientǎ generalǎ in raport cu eficienta unitǎtilor componente.

Nivelul eficientei economice depinde de volumul si calitatea atat a resurselor cat si a rezultatelor.Eficienta se calculeazǎ ca un raport intre mǎrimea efectelor si a eforturilor sau intre mǎrimea eforturilor si cea a efectelor :

e = E / ε → max ; e' = E / ε → min ;

e, e' - eficienta economicǎ;

E - efectele obtinute (rezultate);

ε - eforturile depuse (resurse consumate);

Eficienta economicǎ trebuie sǎ constituie o componentǎ de bazǎ a intregii activitǎti economice, deoarece volumul resurselor are un caracter limitat si numai printr-o mai bunǎ folosire a acestora se poate asigura cresterea economicǎ.Deci, eficienta economicǎ trebuie privitǎ atat la nivel microeconomic, cǎt si la nivel macroeconomic.

Eficienta economicǎ, in special a investitiilor, are un caracter de previziune, ceea ce ii asigurǎ o importantǎ deosebitǎ in luarea unor decizii economice.De asemenea, adoptarea deciziei trebuie sǎ se bazeze pe existenta mai multor variante de proiect, astfel incat sǎ se creeze posibilitatea alegerii variantei cu eficientǎ maximǎ.In urma efortului de investitii se obtin diverse efecte economice, reflectate si pe plan financiar.Nivelul acestor efecte, in raport cu efortul investitional, dǎ mǎsura eficientei investitiei.

Efectele economice obtinute, in functie si de caracteristicile investitiei, pot fi :

reducerea costurilor de functionare a utilajelor (cheltuieli de intretinere si reparatii) pe seama investitiei de inlocuire a masinilor si utilajelor;

diminuarea cheltuielilor cu forta de muncǎ, obtinute mai ales pe baza investitiilor de modernizare si de aplicare a inovatiilor;

sporirea rentabilitǎtii activitǎtii firmei prin investitii de expansiune;

obtinerea unor efecte in perioade mai indepartate, adesea indirecte la investitii strategice sau de interes general;

Eficienta investitiilor unei firme trebuie apreciatǎ in corelatie cu interesele de ansamblu ale economiei nationale, adicǎ sǎ se tinǎ seama de multiplele efecte create in avalul si in amontele domeniului respectiv al productiei materiale.

Eficienta economicǎ are caracter complex, fapt care impune o analizǎ detaliatǎ a tuturor eforturilor depuse si a efectelor obtinute atat din punct de vedere al volumului, cat si al structurii si importantei sociale.De asemenea, in conditiile unei economii de piatǎ, eficienta economicǎ trebuie calculatǎ atat la nivel microeconomic, cat si la nivelul economiei nationale.Mai mult decat atat, ea trebuie privita si la nivelul tǎrilor cu care economia noastrǎ intrǎ in relatii economice, deoarece imbunǎtǎtirea activitǎtii partenerilor nostrii duce la obtinerea unor produse cu un efort mai scazut.

Eficienta economicǎ a investitiilor

Investitiile constituie economii pe care generatia actualǎ le face la fondul de consum an vederea asigurǎrii dezvoltǎrii capitalului fix in perioadele urmǎtoare de timp.In aceste conditii, nu ne poate fi indiferent modul cum se consumǎ aceste economii, aceste eforturi, fapt ce impune compararea rezultatelor economice, a efectelor economice cu eforturile

investitionale fǎcute.Aceastǎ comparatie se realizeazǎ prin intermediul eficientei economice.

Prin eficienta economicǎ a investitiilor intelegem relatia care se stabileste intre cantitatea si structura efortului, pe de o parte, ca generator de efecte, si nivelul rezultatelor economice in urma desfǎsurǎrii procesului investitional.

In categoria eforturilor se cuprind eforturi care se referǎ la procesul investitional (valoarea investitiei, volumul lucrarilor, numarul de utilaje si personal atras in procesul investitional), dar si cele referitoare la procesul de productie (costuri de productie, cheltuieli materiale, numǎr de salariati).

Efectele economice, atat ca volum, cat si ca structurǎ, au un rol deosebit de important in aprecierea eficientei economice.Acestea pot fi directe (rezultate imediat obtinute in urma procesului investitional) si indirecte (care apar la utilizatorul rezultatelor procesului investitional).

In vederea cresterii eficientei economice a investitiilor in conditiile unei economii de piatǎ se impune luarea unor mǎsuri, dintre care mentionez :

analiza temeinicǎ a variantelor propuse, pe baza unui sistem complex de indicatori de eficientǎ economicǎ, imbunǎtǎtirea structurii productiei concomitent cu ridicarea gradului de competitivitate a acesteia;

respectarea termenilor de punere in functiune a obiectivelor economice care sǎ ducǎ la diminuarea imobilizǎrilor de fonduri, recuperarea mai rapidǎ a sumelor investite si obtinerea mai devreme a rezultatelor propuse prin documentatiile de investitii;

realizarea la noile obiective sau la cele modernizate a unor niveluri superioare, fatǎ de obiectivele vechi, in ceea ce priveste productivitatea muncii, indicele de valorificare a materiilor prime;Abordarea eficientei proiectului de investitii intr-o viziune sistemicǎ si dinamicǎ implicǎ, totodatǎ, luarea in considerare a unor premise esentiale cum sunt: gospodǎrirea rationalǎ si protejarea resurselor, mai ales a celor epuizabile, neregenerabile.Pentru toate categoriile de resurse, calculele de eficientǎ trebuie sǎ reflecte rezultatele scontate, posibile de obtinut, in concordantǎ cu volumul si structura nevoii sociale reale, sǎ vizeze efectele atat la nivelul proiectului insusi, cat si la cel al economiei nationale.

Sistemul de indicatori ai eficientei economice a investitiilor

Necesitatea utilizǎrii unui sistem de indicatori este impusǎ de caracterul complex al eficientei economice.

Indicatorii folositi in aprecierea variantelor de investitii se pot clasifica dupǎ mai multe criterii.In principiu, clasificarea indicatorilor de eficientǎ a investitiilor se face dupǎ regulile generale privind indicatorii eficientei economice a intregii activitǎti a soocietǎtii comerciale si regii autonome.

Un fenomen, un proces va fi caracterizat de un numǎr mai mare sau mai mic de indicatori, in functie de gradul sau de complexitate, nefiind exclusǎ posibilitatea ca in cadrul aceleiasi variante unii din indicatori sǎ fie favorabili, iar altii nefavorabili.In aceste situatii, cu atat mai mult se va impune dublarea calculelor economice de o analizǎ economicǎ corespunzatoare.

Unul din aspectele dupǎ care se clasificǎ indicatorii de eficientǎ economicǎ a investitiilor il reprezintǎ sfera de cuprindere in functie de care se impart in :

a)indicatori care reflectǎ efectele economice, si aici se cuprind: capacitatea de productie, valoarea anualǎ a productiei, structura populatiei, profitul anual; incasǎrile valutare etc.

b)         indicatori care cuantificǎ eforturile necesare realizǎrii obiectivelor de investitii si functionǎrii capacitǎtii de productie cum sunt: investitia totalǎ, structura investitiei totale; mǎrimea imobilizǎrilor,cheltuielile anuale de productie, structura costurilor de productie, numǎrul total de salariati si structura acestora etc.

c)   indicatori referitori la perioada de realizare si functionare a obiectivului.Din aceastǎ categorie fac parte indicatorii: durata de executie a obiectivului, durata de executie panǎ la punerea partialǎ in functiune a unor capacitǎti de productie, durata panǎ la atingerea parametrilor proiectati, durata de functionare fizicǎ si eficientǎ a capacitǎtii de productie, etc.

d)   indicatori ai eficientei economice - in concordantǎ cu conceptul de eficientǎ economicǎ, un indicator de acest gen are caracteristica principalǎ faptul cǎ realizeazǎ o comparatie a rezultatelor obtinute cu resursele consumate, tinand seama insǎ si de

celelalte elemente definitorii ale eficientei economice : structura resurselor si rezultatelor, calitatea acestora, gradul de abundentǎ, influienta factorului timp etc.Dintre acesti indicatori mentionǎm: investitia specifica, termenul de recuperare, coeficientul de eficientǎ economicǎ a investitiilor.

Un alt criteriu de clasificare il constituie nivelul la care se face evaluarea si analiza economicǎ, si anume :

a)         indicatori stabiliti la nivel macroeconomic, cei care asigurǎ analiza eficientei economice a investitiilor la nivelul ramurilor sau pe ansamblul economiei nationale;

b)         indicatori calculati la nivel microeconomic, cei care se referǎ, in principal, la evaluarea eficientei economice a obiectivelor de investitii la nivelul agentului economic.

Acestia sunt la randul lor :

indicatori cu caracter general;

indicatori de bazǎ;

indicatori suplimentari;

indicatori specifici;

Indicatorii proprii analizei eficientei economice a investitiilor sunt indicatorii de bazǎ, fǎrǎ de care este de neconceput adoptarea unei judicioase decizii de investitie.

volumul capitalului investit- reflectǎ efortul economic pentru realizarea unui anumit obiectiv de investitie.

It = Id + Ic + M0 + Cs

In care : It - volumul total al capitalului investit;

Id - volumul capitalului destinat investitiilor directe;

Ic - volumul capitalului destinat investitiilor colaterale;

M0 - necesarul initial de mijloace circulante;Cs - cheltuieli suplimentare (legate de pregǎtirea cadrelor, supravegherea lucrǎrilor etc.);

In ceea ce priveste materializarea propriu-zisǎ a investitiilor, aceasta se concretizeazǎ in capitalul activ cǎt si in capitalul fix pasiv.Capitalul fix activ se referǎ la masini, utilaje, instalatii care participǎ nemijlocit la procesul de productie si care, de fapt, hotǎrǎsc soarta acestuia, iar capitalul fix pasiv se referǎ la diverse clǎdiri care asigurǎ functionarea in

bune conditii a capitalului fix activ.

durata de realizare a lucrǎrilor de investitie - in cadrul acestei perioade de timp are loc materializarea eforturilor investitionale in capital fix.Durata de realizare a obiectivelor va trebui sǎ fie cat mai micǎ, atat pentru a atenua efectul imobilizǎrilor capitalului in aceastǎ perioadǎ, cat si pentru a evita risipa si degradǎrile.O duratǎ mare de realizare conduce ca dupa punerea in functiune a capacitǎtii respective de productie, produsul sǎ nu mai fie cǎutat pe piatǎ sau sǎ fie cautat, dar sub alti parametrii tehnico-economici si calitativi.

Durata de functionare a obiectivului - perioada de atingere a parametrilor proiectati, perioada de functionare normalǎ si perioada de declin.Se impune luarea unor mǎsuri concrete pe linia asigurǎrii functionǎrii in bune conditii a utilajelor, efectuarea la timp a reviziilor periodice si reparatiilor curente, astfel incat durata normalǎ sǎ fie prelungitǎ pe cat posibil in detrimentul perioadei de declin, cand profiturile incep sǎ scadǎ.

Investitia specificǎ - sintetizeaza corelatia dintre efortul investitional, pe de o parte, si efectul obtinut sub forma capacitǎtii de productie, pe de altǎ parte, se poate calcula atat pentru constructii noi, cat si pentru modernizǎri, dezvoltǎri, retehnologizǎri de capacitǎti de productie, la care se mai adaugǎ cazul in care se comparǎ mai multe variante.

Termenul de recuperare a investitiei - este un alt indicator sintetic de eficientǎ economicǎ a investitiilor care exprimǎ efortul de capital investit, pe de o parte si efectul obtinut sub forma profitului anual, pe de altǎ parte.

T = It / Ph

T - termenul de recuperare a capitalului investit;

It - valoarea capitalului investit;

Ph - profitul anual;

Coeficientul de eficientǎ economicǎ a investitiilor - sintetizeazǎ corelatia dintre profitul anual obtinut in urma realizǎrii investitiei, pe de o parte, si efortul de capital investit, pe de altǎ parte.

e = Ph / It

Intrucat, din punct de vedere matematic, coeficientul eficientei economice a investitiilor e se calculeazǎ ca raport invers al termenului de recuperare T, in analiza eficientei economice a investitiilor se utilizeazǎ fie e, fie T.

Cheltuieli echivalente sau recalculate.Procedand la evaluarea eficientei economice a investitiilor pentru diverse variante posibil de urmat, frecvent ne intalnim cu situatii in care o variantǎ presupune in faza investitionalǎ un efort de capital mai mare comparativ cu alte variante, insǎ, dupǎ punerea in functiune, costurile de exploatare se aflǎ de fapt in varianta inversǎ.Pe plan general, problema ridicatǎ mai sus poate fi sintetizatǎ astfel :

Ii > Ij dar Chi < Chj

Dificultatea intervine in alegerea variantei : sǎ optǎm pentru o variantǎ cu un efort mai mic de capital investit sau pentru alta cu un cost de exploatare anual mai mic?

Iesirea din impas o oferǎ indicatorul cheltuieli echivalente, care cuantificǎ efortul total, atat de investitii, cat si de exploatare :

K = It + Ch * De

K - cheltuieli echivalente;

Ch - costuri anuale de productie;

De - durata eficientǎ de functionare a obiectivului;

Indicatorul analizat este un indicator de efort economic si indicǎ efortul total (investitii si costuri de productie) necesar pentru realizarea si functionarea viitorului obiectiv.

Indicatorul cheltuieli specifice reflectǎ o situatie cu atat mai convenabilǎ cu cat nivelul sǎu este mai scǎzut.

Randamentul economic al investitiilor - are un grad mare de cuprindere fatǎ de indicatorii prezentati.El asigurǎ comparabilitatea intre profitul net obtinut in urma realizǎrii obiectivului economic si efortul investitional :

R = Pt / It - 1 ; Pt - profitul total; sau

R = Pf / It ; Pf - profitul final al investitiei;

Acest indicator reflecta o situatie cu atat mai convenabilǎ cu cat mǎrimea sa este mai mare.Randamentul economic al investitiilor este mai mare dacǎ se reduce timpul de recuperare a investitiei, se reduc cheltuielile de productie, se prelungeste durata de functionare a investitiilor.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2022
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved