Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AdministratieDrept


Studiu de caz la Consiliul Judetean Prahova - organizarea administratiei publice locale

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai mic
Studiu de caz la Consiliul Judetean Prahova
Notiuni cu privire la organizarea administratiei publice locale

In conformitate cu dispozitiile Constitutiei , administratia publica este formata dintr-un sistem de organe si are urmatoarea structura:

administratia de stat centrala:

Presedintele Romaniei;

Guvernul Romaniei;

Ministerele si alte organe subordonate Guvernului;

Autoritati autonome: Avocatul Poporului, Consiliul Suprem de Aparare a

Tarii, SRI, Consiliul Concurentei, Consiliul Legislativ, Curtea de Conturi, etc.

administratia de stat din teritoriu:

prefecturi;

comisiile consultative organizate in judete si municipiul Bucuresti;

serviciile descentralizate ale ministerelor si ale altor organe centrale din

unitatile administrativ – teritoriale, organizate ca directii generale, inspectorate, oficii.

administratia publica locala

Legea nr. 215 / 2001 – privind administratia publica locala , reglementeaza

regimul general al autonomiei locale prin organizarea si functionarea autoritatilor administratiei publice locale.

Administratia publica in unitatile administrativ – teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizarea serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si a consultarii

cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.

Prin autonomie se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta in treburile publice in conditiile legii. Autonomia locala este numai administrativa si functioneaza, fiind exercitata pe baza si in limitele prevazute de lege.

In conformitate cu Constitutia Romaniei si a legii administratiei publice, acest drept se exercita de consiliile locale (comunale, orasanesti, municipale), primarii si consiliile judetene.

Administratia publica locala, ca orice structura publica, are nevoie de mijloace

financiare adecvate, atat pentru propriile cheltuieli administrative, cat si pentru asigurarea resurselor financiare necesare realizarii activitatilor ce i-au fost conferite prin Constitutie si prin Lege.

Finantele publice ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor cuprind veniturile si cheltuielile bugetare si relatiile financiare ce apar in procesul formarii, administrarii si controlului resurselor acestora, precum si a institutiilor publice, regiilor autonome si a societatilor comerciale de sub autoritatea consiliilor locale si judetene.

De asemenea, finantele publice locale privesc si relatiile economice care apar in procesul de constituire si repartizare atat a fondurilor bugetare cat si a celor extrabugetare ale unitatilor administrativ – teritoriale, organizarea si efectuarea controlului financiar preventiv, operativ curent, si ulterior de catre auditorii interni si Curtea de Conturi, prin Camerele de conturi judetene.

Controlul intern asupra utilizarii fondurilor publice si patrimoniului public administrat de institutiile publice se realizeaza prin doua forme:

control financiar preventiv;

audit public intern.

Controlul financiar preventiv (propriu sau delegat) este un control tip ante

(inainte de efectuarea operatiei in faza de angajare sau in faza de plata) si este organizat in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 – privind controlul intern si controlul financiar preventiv si Ordinul Ministrului Finantelor nr. 522/2003 – privind aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv .

La Consiliul Judetean Prahova cat si la institutiile de interes judetean au fost emise dispozitii cu privire la:

operatiunile ce se supun controlului financiar preventiv propriu;

obiectivele si continutul controlului financiar preventiv propriu;

persoane desemnate sa execute controlul financiar preventiv propriu;

conducatorii compartimentelor de specialitate care pot initia operatiunile si responsabilitatile initiatorului.

Auditul public intern este o activitate specializata de asigurarea organizarii si

functionarii legale si eficiente a institutiilor publice, organizat in conformitate cu Legea nr. 672 /2002 – privind auditul public intern[5], caracterizata prin urmatoarele:

este un control ex-post cu privire la operatiune si un control concomitent cu privire la activitate;

are ca scop principal asigurare functionarii institutiei;

are ca obiect intreaga activitate a institutiei;

cuprinde urmatoarele forme principale de exercitare: monitorizarea, verificarea, controlul si opinia.

Auditul public intern este cea mai importanta structura de tip feed back a institutiei publice si constituie principalul consultant al conducatorului institutiei publice in orice problema care priveste organizarea, functionarea sau transformarea institutiei.

Auditul public intern la Consiliul Judetean Prahova

RAPORT DE AUDIT

SCOPUL MISIUNII DE AUDIT

Auditul de regularitate la Consiliul Judetean Prahova

OBIECTIVELE MISIUNII DE AUDIT

1. Auditul sistemului de conducere si control.

2. Auditul Bugetului de venituri si cheltuieli, contul anual de executie.

3. Auditul angajamentelor bugetare si legale derulate prin aparatul propriu al Consiliului Judetean Prahova.

4. Auditul sistemului contabil si fiabilitatea acestuia.

DATE DE IDENTIFICARE A MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN

AUDITOR - Stan Mihaela - auditor in cadrul Serviciului de Audit si

Control Financiar

BAZA LEGALA A MISIUNII DE AUDIT

Legea nr. 672/2002 – privind auditul public intern;

Ordinul nr. 38/2003 – privind Normele generale de exercitare a activitatii de audit public intern;

Normele Proprii de Audit;

Delegatia nr. 64/28.01.2007

PERIOADA DE DESFASURARE A MISIUNII DE AUDIT -

PERIOADA AUDITATA - ianuarie – decembrie 2006

In perioada supusa auditarii conducerea institutiei a fost asigurata de presedintele

consiliului judetean in calitate de ordonator principal de credite si de directorul executiv si directorul executiv adjunct al Directiei economico – financiara.

Obiectivele auditului

Tema misiunii de audit este auditul de regularitate.

Obiectivele testelor de control au fost:

- auditul sistemului de conducere si control.

- auditul Bugetului de venituri si cheltuieli, contul anual de executie.

- auditul angajamentelor bugetare si legale derulate prin aparatul propriu al

Consiliului Judetean Prahova.

- auditul sistemului contabil si fiabilitatea acestuia.

Concluziile auditorului s-au bazat pe urmatoarele:

- cunoasterea activitatii entitatii publice;

- interviuri cu personalul de conducere si cel din cadrul compartimentului contabilitate;

- analiza modului de organizare a compartimentului de contabilitate, organizarea evidentei contabile, operatiunile economice inregistrate in contabilitate;

- verificarea modului de organizare si exercitare a controlului intern.

Tehnicile de audit folosite au fost: e x a m i n a r e a , r e c a l c u l a r e a operatiunilor efectuate si modul de inregistrare in contabilitate, u r m a r i r e a prin verificarea procedurilor de la documentele justificative spre articolul inregistrat. Documentele examinate pe baza carora s-au stabilit constatarile si recomandarile au fost: bugetul de venituri si cheltuieli, contul anual de executie, bilantul contabil, fise de cont bugetare, facturi, registrul de casa, extrasele de cont, state de plata, note contabile, balanta de verificare. Au fost intocmite urmatoarele situatii financiare: situatia salariilor si a contributiilor aferente acestora; situatia privind evolutia mijloacelor fixe in anul 2006; situatia debitorilor si a creditorilor la 31 decembrie 2006; situatia sponsorizarilor; situatia privind contractele de achizitii pentru produsele derulate in cursul anului bugetar 2006; situatia privind programul „ Lapte si Corn”; situatia fondului de rulment; situatia privind aportul de capital la societatile comerciale infiintate de Consiliul Judetean Prahova; situatia privind contractele de asociere (parteneriate).

Auditul sistemului de conducere, organizare si control

Consiliul Judetean Prahova este autoritatea administratiei publice pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale, orasanesti si municipale in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean si functioneaza in baza Legii nr. 215/2001, legea administratiei publice locale[6], pe baza principiilor autonomiei locale si descentralizarii serviciilor publice. Conform legii sus mentionate Consiliul Judetean are urmatoarele competente si responsabilitati :

- aproba, la propunerea presedintelui consiliului judetean, regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean, numarul de personal, organigrama, statul de functii, regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, a institutiilor si serviciilor publice, precum si a regiilor autonome de interes judetean;

- adopta strategii, prognoze si programe de dezvoltare economico - sociala a

judetului;

- coordoneaza activitatea consiliilor locale ale comunelor si oraselor in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean;

- aproba bugetul propriu al judetului, aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar, stabileste impozite si taxe; hotaraste repartizarea pe comune, orase a cotei din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, in conditiile legii;

- administreaza domeniul public si privat al judetului;

- hotaraste infiintarea de institutii publice de interes judetean;

- hotaraste asupra reorganizarii regiilor autonome de interes judetean;

- aproba construirea, intretinerea, modernizarea drumurilor, podurilor;

- aproba documentatiile tehnico – economice pentru lucrarile de investitii de

interes judetean;

- asigura, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare pentru buna functionare a institutiilor din subordinea sa;

- hotaraste cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale pentru realizarea unor obiective comune.

Presedintele Consiliului Judetean exercita functia de ordonator principal de credite.

Conform Legii nr. 189/1999 – privind finantele publice locale[7], ordonatorii principali de credite analizeaza modul de utilizare a creditelor bugetare aprobate prin bugetele locale si prin bugetele institutiilor publice ai caror conducatori sunt ordonatori secundari sau tertiari de credite si aproba efectuarea cheltuielilor prevazute in bugetul propriu, cu respectarea dispozitiilor legale. Ordonatorii de credite raspund de:

elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu;

urmarirea modului de realizare a veniturilor;

angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor aprobate si conform destinatiei aprobate;

integritatea bunurilor aflate in proiectate sau in administrare;

organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor financiare;

organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale;

organizarea controlului financiar preventiv (propriu sau delegat).

Atributiile precizate in actele normative de mai sus sunt prezentate in

Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judetean Prahova aprobat prin hotarare a consiliului judetean .

Consiliul Judetean Prahova aproba Regulamentul de organizare si functionare, numarul de personal, organigrama, statul de functii, bugetul de venituri si cheltuieli pentru aparatul propriu si pentru institutiile subordonate.

Institutiile publice subordonate Consiliului Judetean Prahova, institutii publice de interes judetean, avand personalitate juridica, buget, administrand bunuri, iar conducatorii acestora fiind, dupa caz, ordonatori secundari de credite, ordonatori tertiari de credite, sunt urmatoarele:

Directia Generala Judeteana pentru Protectia Copilului Prahova – serviciu

public specializat functioneaza ca institutie publica de interes judetean cu personalitate juridica. Serviciul public specializat pentru protectia copilului asigura pentru copii aflati in dificultate protectie si asistenta in realizarea si exercitarea drepturilor lor si acorda sprijin si asistenta parintilor pentru prevenirea situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului, potrivit atributiilor care ii revin. Institutie finantata integral din bugetul local.

In structura Directiei Generale Judetene pentru Protectia Copilului Prahova se

afla pe langa aparatul propriu – 9 centre de plasament, care au ca obiect de activitate

ocrotirea de tip rezidential pe o durata determinata a copilului aflat in dificultate pentru care Comisia pentru Protectia Copilului Prahova a emis hotarari de plasament/incredintare la serviciul public specializat.

In perioada ianuarie – decembrie 2006, centrele de plasament au asigurat ocrotirea si ingrijirea copiilor institutionalizati, dupa cum urmeaza:

Complexul de servicii comunitare „ Sf. Andrei ” Ploiesti – unitate destinata

ocrotirii copiilor cu varsta intre 0 – 2 ani si a copiilor cu handicap. Nr. copii existenti la 24.12.2006 - 62 copii .

Centrul de primire si asistenta pentru copilul care a savarsit o fapta penala

Ploiesti – unitate destinata ocrotirii copiilor cu tulburari de comportament. Nr. copii existenti la 24.12.2006 - 22 copii .

Centrul de plasament Baicoi – unitate destinata ocrotirii copiilor cu varste

cuprinse intre 2 – 6 ani. Nr. copii existenti la 24.12.2006 - 22 copii .

Centrul de plasament Sinaia – unitate destinata ocrotirii copiilor de varsta

prescolara si scolara mica. Nr. copii existenti la 24.12.2006 - 55 copii .

Complexul de servicii comunitare Valenii de Munte cu urmatoarele componente :

Centrul de plasament Valenii de Munte – unitatea destinata ocrotirii copiilor de varsta scolara. Nr. copii existenti la 24.12.2006 – 101 copii; Centrul de ingrijire de zi Valenii de Munte - 20 copii; Centrul rezidential de tip familial Izvoarele - 14 copii.

Centrul de plasament si ingrijire de zi Campina – unitate destinata ocrotirii

copiilor prescolari cu cerinte educative speciale. Nr. copii existenti la 24.12.2006 - 10

copii. Tot aici functioneaza si Centru rezidential de tip familial Brebu - 28 copii.

Centrul de plasament si ingrijire de zi Breaza – ocrotirea de tip rezidential pe o

durata determinata si asigurarea serviciilor de ingrijire de zi pentru copilul aflat in dificultate, cu nevoi educationale speciale, incepand cu varsta scolara si pana la iesirea din sistem ( baieti si fete). Nr. copii la 24.12.2006 - 99 copii. Tot aici functioneaza si Centru rezidential de tip familial Secaria - 14 copii.

Centrul de plasament si ingrijire de zi Nedelea – unitate destinata ocrotirii

copiilor cu nevoi educationale speciale si cu tulburari de comportament. Nr. copii la

24.12.2006 - 91 copii.

Centrul de plasament si ingrijire de zi Filipestii de Targ – copii cu nevoi

educationale speciale. Nr. copii la 24.12.2006 - 60 copii.

Centrul de plasament si ingrijire de zi Plopeni – copii cu nevoi educationale

speciale. Nr. copii la 24.12.2006 - 75 copii.

Directia Judeteana de Asistenta Sociala Prahova – functioneaza ca serviciu

public specializat, de interes judetean, cu personalitate juridica, sub autoritatea Consiliului Judetean Prahova si asigura, la nivelul judetului Prahova, aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie. Institutie finantata integral din bugetul local .

Situatia actuala. Numarul persoanelor cu handicap in ingrijire, din judet – total 17.647 persoane, din care: 16.477 persoane neinstitutionalizate si 1.170 persoane in institutii clasice rezidentiale (150 persoane internate in institutii cu capacitate pana la 50 de locuri si 1.020 persoane in institutii cu capacitate peste 50 locuri). In sistem alternativ nu sunt persoane protejate.

Biblioteca Judeteana „ Nicolae Iorga ” – institutie publica de cultura, cu

personalitate juridica, finantata integral din bugetul local.

Biblioteca reprezinta un important sector al culturii nationale, element esential in promovarea identitatii si dezvoltarii spirituale si o conditie de baza a functionarii societatii informationale. In anul 2006 la Biblioteca Judeteana „ Nicolae Iorga ”

numarul de cititori inscrisi a fost de 26.543 iar numarul volumelor citite a fost de 654.574

Muzeul Judetean de Stiintele Naturii – institutie publica de cultura, cu

personalitate juridica. Surse de finantare: - subventii de la Consiliul Judetean Prahova, venituri proprii.

Infiintat in 1956 si aflat, de atunci, intr-un continuu proces de extindere si modernizare, Muzeul Judetean de Stiintele Naturii Prahova se prezinta astazi ca o foarte importanta institutie cultural – stiintifica si educativa a judetului, fiind

recunoscuta, de altfel, pe plan national, ca unul dintre cele mai serioase centre de

acest profil din Romania.

Muzeul Judetean de Arta – unitate de cultura de interes judetean, cu

personalitate juridica. Surse de venituri: subventii de la Consiliul Judetean Prahova si venituri proprii din sursele traditionale si netraditionale.

Participarea muzeului la a V-a editie a „ Primaverii muzeelor” , manifestare aflata sub patronajul Consiliului Europei si initiata de Directia Muzeelor Frantei. Proiectul expozitional cu care s-a participat, intitulat „Restituiri: Georges de Bellio” a marcat aniversarea a 175 de ani de la nasterea colectionarului roman Georges de Bellio.

Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie – institutie publica de cultura cu

functie metodica de interes judetean, cu personalitate juridica. Colaboreaza cu specialistii Ministerului culturii si cultelor, Directiei muzeelor si colectiilor si Directiei pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national Prahova, in realizarea unor manifestari de interes local si national. Obiectul de activitate al Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova, il constituie depistarea, pastrarea, conservarea, valorificarea si punerea in circuitul public al valorilor din patrimoniul national si universal.

Anul 2006 a fost declarat a n u l N i c h i t a S t a n e s c u , astfel ca in martie 2006 muzeul a fost gata sa gazduiasca sirul de manifestari ale Festivalului International de poezie „ Nichita Stanecu ” .

Centrul Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei

Populare Prahova – institutie subordonata Consiliului Judetean Prahova, cu

personalitate juridica , finantata integral din bugetul local.

Activitatea cultural – artistica axata pe cercetare etnofolclorica si pe descoperirea

de noi talente in domeniul creatiei, interpretarii artistice si a mestesugurilor traditionale se desfasoara sub coordonarea directa a Centrului Judetean al Traditiei si Creatiei Populare Prahova.

8. Scoala Judeteana de Arte – institutie publica de cultura, cu personalitate

juridica. Sursele de finantare: subventii de la Consiliul Judetean Prahova, respectiv venituri proprii.

In anul 2006, Scoala Judeteana de Arte a functionat cu 1230 de elevi, la sediul din Ploiesti, precum si in localitatile Drajna, Cerasu, Bertea, Urlati, Ceptura, Ciorani si Aricestii Rahtivani; au absolvit cursurile 161 de persoane, din acre 112 calificandu-se in urmatoarele meserii: tamplarie, croitorie, desing vestimentar, zugravi-vopsitori, foto, operare calcul, contabilitate; au fost organizate 15 expozitii; un numar de 32 de elevi au fost premiati la concursurile judetene si nationale de interpretare si creatie.

9. Scoala Speciala nr. 2 Ploiesti – institutie publica de interes judetean, cu

personalitate juridica, sud autoritatea Consiliului Judetean Prahova, cu finantare integrala din bugetul local.

Directia Generala pentru Protectia Plantelor – institutie cu personalitate

juridica. Finantarea institutiei de la bugetul local. Institutia are si activitate de societate comerciala, prestand servicii de protectia plantelor, veniturile pe care le incaseaza de pe urma cestor servicii virandu-le la Consiliul Judetean Prahova in contul venituri.

Oficiul Judetean de Consultanta Agricola – institutie cu personalitate juridica,

cu finantare integrala din bugetul local. In anul 2006 a realizat actiuni care s-au

concretizat in: sprijinirea procesului de reforma in agricultura prin activitati de popularizare si asistenta tehnica de specialitate, consultanta manageriala, perfectionare profesionala, asistenta tehnica pentru aplicare rezultatelor cercetarii si asigurarea fluxului informational necesar producatorilor agricoli din sectorul privat si specialistilor din agricultura, in vederea organizarii si functionarii unor exploatatii agricole moderne, eficiente si competitive.

Directia Generala Judeteana de Patrimoniu Judetean – institutie de interes

judetean, cu personalitate juridica, finantata integral din bugetul local, insa incaseaza venituri din administrarea patrimoniului, venituri ce se varsa la consiliul judetean.

Serviciul Public Judetean Salvamont Prahova – functioneaza ca serviciu

public specializat de interes judetean, cu personalitate juridica, sub autoritatea Consiliului Judetean Prahova, avand calitatea de ordonator tertiar de credite.

Principala atributie a Serviciului Public Judetean Salvamont Prahova, este sa coordoneze din punct de vedere administrativ si organizatoric activitatea de prevenire a

accidentelor montane si de salvare montana in judetul Prahova si anume:

Valea Prahovei – Sinaia, Busteni, Azuga

Masivul Ciucas – Cheia

Valea Doftanei.

Organigrama pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Prahova, aprobata

prin hotarare a consiliului judetean, cuprinde structura compartimentelor, nivelul de subordonare si relatiile dintre acestea.

Conducerea este asigurata de presedintele consiliului judetean, doi vicepresedinti, secretarul general al judetului. In subordinea lor se afla Directia Juridic Contencios si Administratie Locala, Directia Economico - Financiara, Directia Amenajarea Teritoriului, Urbanism si Gestiunea Locatiilor, Directia Lucrari si Servicii Publice, Directia integrare Europeana. Conducerea acestora este asigurata de directori executivi, directori executivi adjuncti care au in subordine serviciile si compartimentele specializate.

Atributiile directiilor si compartimentelor sunt precizate in Regulamentul de organizare si functionare, atributiile personalului angajat sunt precizate in fisele posturilor.

Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura din venituri proprii, cote si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, subventii de la bugetul de stat.

Activitatea institutiei se desfasoara conform bugetului de venituri si cheltuieli, aprobat de Consiliul Judetean Prahova si are in vedere realizarea obiectivelor de interes judetean.

Controlul intern se realizeaza prin stabilirea unei structuri organizatorice clare cu stabilirea atributiilor, separarea atributiilor de executie, conducere si control,

organizarea unui sistem de documentare si informare permanent, organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu, controlului financiar de gestiune, angajarea personalului conform cerintelor stabilite in fisele posturilor, promovarea autocontrolului, organizarea supervizarii activitatii.

Auditul public intern la Consiliul Judetean Prahova se organizeaza la nivel de Serviciu de Audit si Control Financiar, cu noua posturi, in subordinea directa a presedintelui consiliului judetean.

Serviciul de audit si control financiar, organizat la nivelul consiliului judetean, va asigura si auditarea institutiilor de interes judetean. Prin acest serviciu se verifica activitatile, actiunile sau operatiunile care se efectueaza , se desfasoara sau se executa in cadrul fiecarei sectii si la nivelul fiecarui serviciu din structura organizatorica a consiliului judetean si in institutiile subordonate, avandu-se in vedere urmatoarele caracteristici:

conformitatea operatiilor, activitatilor sau actiunilor, respective daca:

obiectul auditat respecta prevederile legale in materie;

obiectul auditat respecta prevederile legale (regulile) care se refera la proceduri, modalitati, scheme sau la modele de efectuare a executiei sau desfasurare;

obiectul auditului intern se incadreaza in plafon valoric maxim (alocatia bugetara) aprobat pentru acea operatiune, actiune, program sau activitate.

economicitatea operatiunilor, activitatilor sau actiunilor, respectiv daca:

obiectul auditat realizeaza conditia costului minim in conditiile date. Costul minim se evalueaza prin determinarea costului de oportunitate al realizarii obiectivului auditat.

eficacitatea operatiunilor, activitatilor sau actiunilor, respectiv daca:

obiectul auditat realizeaza conditia de atingere a obiectivului stabilit prin realizarea sa. Atingerea obiectivului stabilit sa se realizeze intr-o marja pe care auditorul o considera rezonabila.

eficienta operatiunilor, activitatilor sau actiunilor, respectiv daca:

exista o corelare intre economicitate si eficacitate in sensul unei optimizari a celor doua caracteristici, in conditiile realizarii obiectivului auditat.

oportunitatea temporala a realizarii obiectivului auditat, respectiv se analizeaza

daca documentul in care s-a realizat obiectivul auditat a fost cel mai propice sub

aspectul atingerii obiectului auditat;

oportunitatea structurala a realizarii obiectivului auditat, respectiv se analizeaza

daca obiectivul auditat s-a realizat in acea conjunctura actionala, normativa…, care

sa confere cel mai inalt grad de eficienta;

acoperirea riscului intern asociat realizarii operatiunii, activitatii sau actiunii auditate, respectiv sa evalueze modul si gradul in care realizarea obiectivului auditat a antrenat riscuri interne (economice, tehnice, financiare, functionale …), precum si modul si gradul in care aceste riscuri au fost acoperite a priorii de managementul sistemului auditat.

Auditul Bugetului de venituri si cheltuieli, contul anual de executie

Proiectul de buget al Consiliului Judetean Prahova, se elaboreaza pe baza proiectului de buget al aparatului propriu al consiliului judetean, respectiv a proiectelor de bugete ale institutiilor subordonate ale consiliului judetean.

Proiectul de buget al Consiliului Judetean Prahova pe anul 2006 a fost intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 189/1998 – privind finantele publice locale si a Legii nr. 631/2005 – privind legea bugetului de stat pe anul 2006 si intr-o structura stabilita de Ministerul Finantelor Publice, pe capitole, subcapitole si ordonatori de credite, iar cheltuielile sunt detaliate dupa clasificatia economica pe articole si alineate de cheltuieli.

In conformitate cu anexele nr. 4, 6, 8, 8 a si 8 b, din legea bugetului de stat pe anul 2006, s-au aprobat pentru bugetul propriu al judetului urmatoarele surse de echilibrare:

Sume defalcate din impozitul pe venit

pentru echilibrare –Total, din care 106.960.500 mii lei

- anexa nr. 4 la Legea nr. 631/2005 37.078.500 mii lei

- sustinerea sistemului de protectie a copilului 60.451.200 mii lei

- contributii pentru personalul neclerical 9.430.800 mii lei

Sume defalcate din taxa pe

valoarea adaugata – Total, din care: 72.433.600 mii lei

- pentru finantarea invatamantului special 24.938.800 mii lei

- pentru produse lactate si de panificatie

pentru elevi si prescolari 43.403.000 mii lei

- pentru centrul de consultanta agricola 4.091.800 mii lei

Totodata potrivit legii bugetului de stat pe anul 2006, din impozitul pe venit

incasat la bugetul de stat, incepand cu 01 ianuarie 2006, se aloca o cota de 10% bugetului propriu al judetului si 17% la dispozitia Consiliului Judetean Prahova pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si bugetului propriu al judetului.

Prin Hotararea Consiliului Judetean Prahova nr. / decembrie 2005 s-a

repartizat bugetului propriu al judetului, din cota de 17% suma de 163.000.000 mii lei.

In completarea acestor surse s-au preliminat a se realiza venituri proprii in

suma de 39.500.000 mii lei , cote defalcate din impozitul pe venit (cota de 10%) in suma de 140.000.000 mii lei .

Astfel, prin Hotararea Consiliului Judetean nr. /decembrie 2005, s-a aprobat

bugetul propriu al judetului pe anul 2006, la venituri si cheltuieli totale in suma de 521.894.100 mii lei.

In cursul anului 2006, au fost adoptate 8 hotarari de rectificare a bugetului Consiliului Judetean Prahova. Ca urmare a rectificarilor, la finele anului 2006, bugetul propriu definitiv al judetului a fost in suma de 741.701.118 mii lei, dupa cum urmeaza:   

MII LEI

Nr.

Crt.

Specificatie

Cod

Buget initial 2006

Buget definitiv

2006

VENITURI TOTAL

I. VENITURI PROPRII – Total, din care:

41.280.000

1. VENITURI CURENTE

VENITURI FISCALE

- impozite si taxe de la populatie

- alte impozite indirecteVENITURI NEFISCALE

- varsaminte de la institutii publice

- diverse venituri

2. VENITURI DIN CAPITAL

3. VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA

II. PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata

83.339.400

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

- cote defalcate din impozitul pe venit

- sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

- sume alocate de consiliu judetean pentru echilibrarea bugetelor locale

III. SUBVENTII

- subventii primite pentru bugetele locale pentru drumuri judetene, comunale( Lg. 118/1996)

- subventii primite de bugetele locale pentru finantarea drepturilor acordate pers.cu handicap

CHELTUIELI TOTAL

AUTORITATI PUBLICE – total, din care:

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale

Cheltuieli de capital

INVATAMANT – total, din care:

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale

Transferuri neconsolidabile (burse)

Cheltuieli de capital

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA – total, din care:

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale

Subventii

Transferuri

Cheltuieli de capital

ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII

– total, din care:

1. Directia Generala Judeteana pentru Protectia Copilului – total, din care:

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale

Cheltuieli de capital

2. Directia Judeteana de Asistenta Sociala

- total, din care:

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale

Transferuri

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE – total, din care:

1. Serviciul Judetean de Salvamont

- total, din care:

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale

Cheltuieli de capital

2. Parteneriate – total, din care:

AGRICULTURA SI SILVICULTURA

– total, din care:

1. Directia Generala pentru Protectia Plantelor

- total, din care:

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale

Cheltuieli de capital2. Oficiul Judetean de Consultanta Agricola

– total, din care:

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale

Cheltuieli de capital

TRANSPORTURI SI COMUNICATII

– total, din care:

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale

Transferuri neconsolidabile

Cheltuieli de capital

ALTE ACTIUNI ( A.L.A. + C.M.J) - total, din care:

Cheltuieli materiale

Transferuri

Cheltuieli de capital

FOND DE REZERVA

CHELTUIELI CU DESTINATIE SPECIALA – total, din care:

Cheltuieli materiale

Cheltuieli de capital

Din documentele puse la dispozitie de institutie s-au constatat urmatoarele:

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2006 a fost elaborat si aprobat prin

hotarare de consiliu judetean, la termen conform legii. Modificarea acestuia in cursul anului a fost fundamentata si aprobata prin hotarari de consiliul judetean.

S-au respectat principiile bugetare conform prevederilor legii finantelor publice

locale: includerea in bugetul de venituri si cheltuieli; prezentarea veniturilor pe surse

de provenienta si a cheltuielilor grupate dupa clasificatia economica si functionala; asigurarea echilibrului bugetar; repartizarea pe trimestre.

S-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli la nivelul judetului, pentru aparatul

propriu, respectiv pentru institutiile subordonate consiliului judetean.

Resursele bugetului propriu al judetului in anul 2006 au provenit din venituri

proprii, prelevari din bugetul de stat, dupa cum urmeaza:

MII LEI

Nr

crt

Specificatie

Cod

Prevederi initiale

Prevederi definitive 2006

Realizari la

31 dec.2006

col.5

col.4

VENITURI TOTAL

Venituri proprii

- Total - din care:

- venituri cu destinatie speciala

Prelevari din bugetul de stat

- Total - din care:

- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

- cote def. Din impozit pe venit

- sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

- sume alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale

Subventii - Total - din care

- subventii primite pentru bugetele locale pentru drumuri judetene, comunale( Lg.118/1996)

- subventii primite de bugetele locale pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

Fata de prevederile definitive la partea de venituri, de 741.701.118 mii lei, veniturile realizate au fost in suma totala de 716.351.652 mii lei (96,6%). Pe total buget s-a inregistrat o nerealizare in cifre absolute de 25.349.466 mii lei, respectiv de 3,4 % din totalul veniturilor prognozate a fi realizate.

Aceasta nerealizare s-a inregistrat la :

- venituri proprii, unde se constata o nerealizare in suma de 21.012.831 mii lei, procentul scazut de 49,1 % fiind determinat de neincasarea sursei „venituri din privatizare”, respectiv din intarzierea vanzarii activelor SC Prahova Industrial SA

Valenii de Munte, urmare a neclarificarii in timp util a situatiei juridice a terenurilor;

- subventii pentru bugetele locale, pentru drumuri judetene, comunale, din suma totala prevazuta de 42.200.000 mii lei s-au alocat fonduri de catre M.L.P.T.L. in suma totala de 35.628.049 mii lei, inregistrandu-se un procent de 84,4%.

Contul anul de executie pentru exercitiul financiar 2006 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Prahova nr. /02.2005 respectandu-se termenele legale.

S-au respectat principiile in executia bugetara; s-a efectuat repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli; deschiderea de credite bugetare s-a efectuat in limita sumelor aprobate si conform destinatiei stabilite; la partea de venituri s-au prezentat prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, incasari realizate iar la cheltuieli: credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plati efectuate; s-a stabilit rezultatul exercitiului.

Cheltuielile aprobate in forma definitiva si cele realizate in anul 2006, in structura clasificatiei bugetare se prezinta astfel:

MII LEI

Nr.

crt.

Specificatie

Cod

Prevederi    initiale 2006

Prevederi definitive

Realizari la 31.12.2006

col.5/

col.4

CHELTUIELI TOTALE

AUTORITATI PUBLICE

INVATAMANT

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATIISERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE,MEDIU SI APE

AGRICULTURA SI SILVICULTURA

TRANSPORTURI SI COMUNICATII

ALTE ACTIUNI

FOND DE REZERVA

CHELTUIELI CU DESTINATIE SPECIALA

DEFICIT

Din executia cheltuielilor, se constata ca acestea au fost realizate la 31.12.2006, in suma totala de 725.135.439 mii lei fata de un program definitiv de 741.701.118 mii lei, respectiv in procent de 97,8%.

Se constata ca s-au facut cheltuieli in limita prevederilor din buget si cu respectarea destinatiei prevazute.

La 31 decembrie 2006 executia bugetului s-a incheiat cu un deficit bugetar in suma de 8.783.787 mii lei, rezultat astfel:

Mii lei

Venituri

Cheltuieli

Excedent/Deficit

- curente    710.634.437

- curente    720.669.171

- 10.034.734

- fd. speciale    5.717.215

- fd. speciale    4.466.268

+ 1.250.947

Total    716.351.652

Total    725.135.439

Deficit    - 8.783.787

Deficitul bugetar in anul 2006, in suma totala de 8.783.787 mii lei, este alcatuit din deficitul executiei curente in valoare de 10.034.734 mii lei ti excedent fonduri speciale in valoare de 1.250.947 mii lei.

Deficitul anual al bugetului local, conform Legii nr. 189/1998 – privind finantele

publice locale[10], a fost acoperit din fondul de rulment. La 31 decembrie 2006 fondul de rulment este in suma de 24.982.250 mii lei, suma care se reflecta in contabilitate in soldul contului 102.1 „ Disponibil al bugetului local la trezorerie”.

Consiliul Judetean Prahova, in anul bugetar 2006, a finantat din bugetul local urmatoarele capitole de cheltuieli ( mentionam ca dintre acestea prin aparatul propriu s-a derulat finantarea capitolelor : 51.02, 57.02.03, 63.02.38, 72.02.38, 96.02.20).

Cap. 51.02 Autoritati publice – program 49.150.000 mii lei, plati realizate 47.143.673 mii lei pentru activitatea proprie a aparatului propriu al Consiliului Judetean Prahova.

Cap. 57.02 Invatamant special – s-au inregistrat plati in valoare de 78.990.570 mii lei in limita creditelor definitive aprobate de 79.247.600 mii lei, sume destinate ordinatorului tertiar de credite Scoala Speciala Nr. 2 Ploiesti si actiuni derulate prin Consiliul Judetean, activitate proprie, pentru actiunea „ lapte si corn” 49.665.000 mii lei .

Cap. 59.02 Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva – platile inregistrate in suma de 66.359.617 mii lei, s-au incadrat in limita creditelor alocate de 66.580.800 mii lei.

Cap. 60.02 Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii – s-au inregistrat plati de 218.985.230 mii lei in limita creditelor aprobate definitiv de 221.721.718 mii lei, din care suma de 120.393.700 mii lei a fost acordata ordonatorului secundar de credite Directia Generala Judeteana Protectia Copilului Prahova si suma de 101.328.018 mii lei a fost acordata ordonatorului tertiar de credite Directia Judeteana de Asistenta Sociala Prahova.

Cap. 63.02 Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape - platile nete de casa au fost in suma de 58.096.889 mii lei, in limita creditelor aprobate definitiv de 59.025.000 mii lei, pentru realizarea unor obiective de interes public local in baza unor contracte de asociere cu consiliile locale.

Cap. 67.02 Agricultura si silvicultura - s-au aprobat credite definitive in suma de 11.401.800 mii lei inregistrand-se plati in valoare totala de 11.217.329 mii lei pentru ordonatorii tertiari de credite Directia Judeteana de Protectia Plantelor si Centrul de

Consultanta Agricola Prahova.

Cap. 68.02 Transporturi si comunicatii – s-au aprobat credite definitive in suma de 212.645.000 mii lei pentru ordonatorul tertiar Directia Generala de Patrimoniu Judetean, inregistrandu-se plati de 204.646.262 mii lei.

Cap. 72.02 Alte actiuni – se inregistreaza plati in suma de 35.229.601 mii lei in limita creditelor aprobate de 36.729.200 mii lei pentru urmatoarele activitati:

functionarea Centrului Militar Judetean si Inspectoratul de Protectie Civila Prahova;

aport la capital la societatile comerciale infiintate de Consiliul Judetean Prahova.

Cap. 96.02 Cheltuieli cu destinatie speciala – platile nete in suma de 4.466.268 mii lei se

incadreaza in limita creditelor aprobate definitiv de 5.200.000 mii lei si reprezinta fonduri alocate ordonatorului tertiar de credite Directia Generala Judeteana de Patrimoniu si activitati proprii ale Consiliului Judetean Prahova.

Auditul angajamentelor bugetare si legale derulate prin aparatul propriu al

Consiliului Judetean Prahova

La capitolul 51.02 „ Autoritati publice” bugetul aprobat definitiv , platile efective realizate au fost urmatoarele, conform detalierii de cheltuieli (care se anexeaza la raportul de audit):

Mii lei

Titlul de cheltuieli

Cod

Buget aprobat definitiv an 2006

Plati efective    an 2006

col. plati/buget

AUTORITATI PUBLICE, din care:

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale

20

Cheltuieli de capital

69

Auditul privind angajarea cheltuielilor de personal

Angajarea cheltuielilor de personal s-a facut in baza statului de functii aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Prahova nr. / decembrie 2002, modificat prin Hotararea nr. /iunie 2005.

Pentru anul 2006 prin statul de functii s-au aprobat 150 posturi, din care functii publice 143 de posturi si personal contractual 7 posturi; dintre acestea 1 post pentru categoria inalt functionar public (secretar general), 17 posturi de conducere si 132 de posturi de executie. Dintre acestea, la 31.12.2006, erau ocupate 147 posturi. Se constata respectare numarului de personal aprobat prin statul de functii.

Statele de plata s-au intocmit lunar in baza statelor de functii nominale si a foilor colective de prezenta. Salariile de baza, sporul de vechime, sporul pentru conditii deosebite de munca, plata orelor suplimentare, indemnizatii pentru concediul de odihna, s-au stabilit conform actelor normative in vigoare privind drepturile salariale ale functionarilor publici si cele privind drepturile de natura salariala pentru personalul bugetar contractual.

S-au intocmit situatii privind modul de constituire si virare a contributiilor angajatorului, angajatilor aferente salariilor ( situatii ce se vor anexa raportului de audit). S-a constat ca aceste contributii au fost calculate corect ti au fost virate la termenele legale.

Plata salariilor s-a efectuat prin casieria unitatii sau prin virament pe card-uri.

Procedurile de control intern privind stabilirea si acordarea drepturilor salariale sunt corectate si sunt respectate.

S-au verificat prin sondaj, cheltuielile cu deplasarile, s-a constatat ca exista referate de necesitate aprobate de conducere, s-au prezentat documente justificative care au fost aprobate de controlul financiar preventiv propriu; deconturile de cheltuieli au fost intocmite si s-au respectat prevederile legale cu privire la decontarea cheltuielilor de transport, diurna, cazare. S-a intocmit situatia privind cheltuielile efectuate in strainatate. S-a constatat ca suma reprezentand cheltuieli de deplasare corespunde cu suma din contul de executie de la articolul bugetar 14.02 „ Cheltuieli cu deplasari in strainatate”.

Auditul privind angajarea cheltuielilor materiale

In anul 2006 au fost prevazute pentru cheltuieli materiale si servicii suma de 10.550.000 mii lei iar platile efective au fost in suma de 9.560.013 mii lei, ceea ce inseamna ca aceste cheltuieli se incadreaza in limitele prevazute.

Cheltuielile materiale s-au efectuat pentru energie electrica, apa, incalzire, salubritate, telefoane, furnituri de birou, combustibil, publicatii, monitoare oficiale.

S-au verificat contractele de achizitie pentru produse. Din verificarile efectuate prin sondaj referitor la respectarea prevederilor O.G. nr. 60/2001 – privind achizitiile publice si a normelor de aplicare ale acesteia, nu s-au constatat deficiente.

Institutia a intocmit programul anual de achizitii, in baza referatelor de necesitate, care a fost aprobat de conducatorul institutiei. Procedura aleasa pentru achizitii a fost cererea de ofera, respectandu-se incadrarea in plafonul maxim admis pentru acest tip de procedura. S-a intocmit dosarul achizitiei si s-a numit un responsabil pentru urmarirea derularii acestor contracte.

S-a intocmit situatia contactelor derulate in anul 2006 pentru achizitionarea de produse, s-au verificat contactele pentru : furnizarea de furnituri de birou si produse de curatenie, igienizare respectiv contractul pentru consumabile la echipamente informatice , cum ar fi: toner, cartus de imprimanta.

S-a constatat respectarea procedurilor de efectuare a achizitiei publice, incheierea contactelor de achizitie, derularea acestora cu respectarea clauzelor (termene, pret si actualizarea acestuia, cantitati) , organizarea receptiei produselor si inregistrarea in contabilitate a produselor si inregistrarea in contabilitate a produselor achizitionate.

Consumul de materiale s-a efectuat in baza bonurilor de consum; lunar s-au intocmit situatii privind intrarile, consumurile si stocurile de materiale.

Auditul cheltuielilor de capital

Pentru anul 2006, lista de investitii la capitolul 51.02 „ Autoritati publice” aprobata de conducatorul institutiei prevede efectuarea urmatoarelor cheltuieli:

- realizarea sistemului informatic integrat in administrarea Judetului Prahova cu un program de 10.800.000 mii lei si plati efective de 10.772.773 mii lei;

- dotari independente concretizate in achizitionarea a doua autoturisme si a unei case de bani, program de 2.000.000 mii lei si plati efective de 1.529.627 mii lei.

Se constata ca platile efectuate s-au incadrat in sumele prevazute in buget si s-au respectat destinatiile prevazute.

Auditul angajamentelor bugetare si legale derulate la capitolul 57.02.38 pentru programul „ Lapte si corn”.

La capitolul 57.02.38 „ Invatamant” s-a derulat programul „ Lapte si corn” in baza ordonantei privind producerea si distribuirea produselor lactate si de panificatie pentru elevi si copii prescolari. Pentru anul 2006 s-a prevazut in buget suma de 49.665.000 mii lei si s-au efectuat plati in valoare de 49.665.000 mii lei. Contractele incheiate cuprind clauze referitoare la durata contractului, numar de elevi si prescolari, valoarea unitara a pachetului de produse, valoarea totala a contractului, conditii de livrare si receptie a produselor. S-au constituit garantiile de buna executie.

S-au intocmit situatiile privind platile in cadrul acestor contracte , s-a constatat ca platile s-au efectuat in baza facturilor care au anexate procesele verbale de receptie, care confirma primirea produselor de catre beneficiari, scoli si gradinite de stat. Cantitatile si preturile sunt centralizate si verificate de catre unitatea contractanta, de catre persoana cu atributii in acest sens.

Auditul contractelor de asociere derulate la capitolul 63.02.08 „Servicii si dezvoltare publica”.

In baza legii privind administratia publica locala si a hotararilor Consiliului Judetean Prahova s-au incheiat contracte de asociere, in cursul anului 2006 s-au derulat 22 de contracte de asociere care au avut drept scop realizarea unor obiective de interes judetean, cum ar fi: dezvoltarea retelelor de distributie a apelor potabile, modernizarea infrastructurii rutiere, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii turistice din zona montana a judetului, dezvoltarea si modernizarea zonelor de agrement din jurul Municipiului Ploiesti.

In bugetul de venituri si cheltuieli a fost prevazuta suma de 58.525.000 mii lei pentru derularea acestor contracte iar platile efective pentru realizarea acestora au fost in suma totala de 57.609.325 mii lei, suma ce corespunde cu cea din contul anual de executie la capitolul 63.02.08.

Contractele au fost verificate din punct de vedere al respectarii clauzelor in ceea ce priveste cota de participare a Consiliului Judetean Prahova la realizarea acestor proiecte, termenele de virare a contributiei si sume. Aceste contracte sunt monitorizate de Serviciul Dezvoltare Regionala si Parteneriate.

Auditul sponsorizarilor efectuate de persoane fizice sau juridice

In anul bugetar 2006 Consiliul Judetean Prahova la activitatea proprie figureaza in evidentele contabile la inceputul anului cu un sold de 140.008 mii lei la sponsorizari, iar in cursul anului au fost primite de la diverse persoane fizice si juridice sponsorizari in suma de 233.000 mii lei din care s-a utilizat suma de 360.525 mii lei, ramanand la sfarsitul anului un sold de 12.483 mii lei reflectat in contabilitate in soldul contului 119 „ Disponibil cu destinatie speciala”. Din verificarile efectuate s-a constatat ca s-au intocmit contacte de sponsorizare.

Auditul platilor care decurg din angajamentele bugetare si legale

Din verificarile efectuate s-a constatat ca platile s-au efectuat in limita bugetului aprobat, instrumentele de plata folosite, ordinul de plata si cecul in numerar, sunt semnate de conducatorul compartimentului financiar – contabil si conducatorul institutiei, cu viza de control financiar preventiv propriu. Platile s-au efectuat in conditiile in care au existat credite bugetare deschise.

Exista registru distinct pentru ordinele de plata si se completeaza cronologic, se face verificarea platilor cu extrasele de cont de catre persoana desemnata cu atributii prin fisa postului.

Extrasele de cont sunt indosariate pe luni, in ordine cronologica si au anexate documentele justificative de incasari si plati.

Registrele jurnale de casa au fost intocmite corect si au anexate documentele justificative de incasari si plati efectuate in numerar.

Din verificarile efectuate prin sondaj s-a constatat ca s-a efectuat controlul inopinat al casieriei prin inventarierea valorilor banesti detinute in casierie.

Incasarile si platile efectuate in numerar si prin cont s-au inregistrat in contabilitate pe baza de documente justificative aprobate si avizate pentru controlul financiar preventiv propriu, care confirma primirea bunurilor achizitionate, prestarea serviciilor, achitarea salariilor, plata obligatiilor catre bugete si a altor obligatii legale.

Evidenta analitica a platilor de casa si a cheltuielilor finantate din credite bugetare s-a realizat pe structura clasificatiei bugetare, pe baza datelor din fisele pentru operatiuni bugetare.

Auditul sistemului contabil si fiabilitatea acestuia

In cadrul Directiei Generale Economico – Financiara functioneaza Serviciul

Financiar – Contabil, care organizeaza si conduce evidenta contabila a sumelor primite din bugetul local pentru executarea cheltuielilor proprii si ale unitatilor subordonate, conduce evidenta alimentarii cu mijloace banesti a ordonatorului principal de credite si a celorlalte institutii din subordine.

Intocmeste si transmite trimestrial si anual, darile de seama contabile centralizate, asigura intocmirea si supune spre aprobare contul de incheiere a exercitiului bugetar.

Evidenta contabila este condusa cu ajutorul registrelor contabile obligatorii: registrul jurnal, registrul inventar, a fiselor de cont bugetare, a fiselor de cont sintetice si analitice.

Din verificarea bilantului contabil si a contului de executie incheiat la 31.12.2006 pentru aparatul propriu, s-au constatat urmatoarele:

inregistrarile in contabilitate s-au facut pe baza documentelor justificative care au

viza de control financiar preventiv propriu, in mod cronologic si sistematic in conturile corespunzatoare;

organizarea si conducerea contabilitatii sintetice si analitice s - a facut in

concordanta cu planul de conturi pentru institutii bugetare;

organizarea si conducerea evidentei analitice s - a efectuat in baza fisei de

operatiuni bugetare pentru evidenta platilor de casa si a cheltuielilor efective;

intocmirea balantei de verificare sintetice s-a realizat cu respectarea prevederilor

legale, preluandu-se corect soldurile conturilor sintetice;

evidenta platilor de casa si a cheltuielilor efective s - a realizat pe structura

clasificatiei bugetare;

s-au respectat normele anuale de inchidere a bilantului;

inventarierea anuala a patrimoniului s-a efectuat in baza deciziei nr. / noiembrie

2006 prin care s-a stabilit comisiile de inventariere, termenul de finalizare;

verificarea inventarierii s-a efectuat conform normelor legale in vigoare; in acest

scop s-a incheiat procesul verbal nr. / decembrie 2006; s-a completat registrul inventar cu rezultatele inventarierii la 31 decembrie 2006;

reevaluarea activelor fixe - conform Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 –

privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe[12] aflate in patrimoniul institutiilor publice si ordinului ministrului de finante publice privind aprobarea normelor metodologice, s-a efectuat in baza deciziei nr. / noiembrie 2006; s-a constatat ca s-au organizat comisiile de inventariere, s-au intocmit situatiile pentru reevaluare si s-au reflectat in bilantul contabil incheiat la 31.12.2006.

Din situatia activelor fixe la 31.12.2006 rezulta:

Sold initial ……………………………………….…… 59.320.208 mii lei;

Intrari in cursul anului ……………………………. 163.479.081 mii lei;

Diferente din reevaluare …………………………… 6.404.089 mii lei;

Iesiri in cursul anului ……………………………… 57.924.898 mii lei;

Sold final …………………………………………….. 164.874.391 mii lei.

La 31.12.2006 unitatea nu inregistreaza datorii restante.

Soldul contului 231 „ Creditori” in suma totala de 83.183 mii lei, reprezinta garantii gestionare in valoare de 21.856. mii lei, alti creditori in valoare de 1.660 mii lei.

Soldul contului 220 „ Debitori” este in valoare de 11.737 mii lei.

Bilantul contabil al aparatului propriu a fost vizat de Trezorerie, confirmandu-se in acest fel, pe baza extrasului de cont, platile nete de casa.

In baza bilantului unitatilor subordonate si a aparatului propriu s-a intocmit bilantul centralizat.

X

X X

C O N C L U Z I I

Sistemul de organizare, conducere si control functioneaza corespunzator pentru indeplinirea obiectivelor.

S – a elaborat bugetul de venituri si cheltuieli conform principiilor bugetare precizate in legea privind finantele publice locale, asigurandu-se functionarea tuturor institutiilor din subordinea Consiliului Judetean Prahova si realizarea unor obiective de interes judetean.

Alocarile de credite s-au efectuat in limita sumelor aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli si conform destinatiei stabilite.

Contul de executie a fost intocmit pe baza fiselor pentru operatiuni bugetare deschise conform clasificatiei bugetare, datele corespund cu cele din evidenta contabila sintetica si analitica.

Bilantul contabil a fost intocmit pe baza datelor din evidenta contabila puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarierii generale a patrimoniului.

Preocuparea manifestata de conducerea Consiliului Judetean Prahova in cheltuirea cu maxima eficienta si responsabilitate a creditelor bugetare, ne indreptateste sa apreciem executia bugetara pe anul 2006 ca fiind foarte buna ( venituri totale realizate 716.351.652 mii lei, cheltuieli totale realizate 725.135.439 mii lei, deficit bugetar 8.783.787 mii lei, fond de rulment in suma de 24.982.250 mii lei constituit dupa acoperirea definitiva a deficitului bugetar rezultat la finele anului 2006, conform Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale).

Conducerea institutiei este preocupata de respectarea legalitatii, regularitatii si incadrarea in prevederile bugetare a operatiunilor economice, de cresterea volumului si calitatii activitatii.

Constatarile facute de auditor au fost prezentate conducerii unitatii.

Raportul de audit a fost intocmit in doua exemplare, din care un exemplar inregistrat sub numarul / martie 2007 , a fost lasat unitatii. De asemeni raportul de audit a fost semnat pe fiecare pagina in parte si impreuna cu toate anexele a fost arhivat intr-un dosar special care se va pastra conform legislatiei in vigoare.Constitutia Romaniei din 21 noiembrie 1991 – republicata in MO nr. 767/31 octombrie 2003

Legea nr. 215/ 23.04.2001 – publicata in MO nr. 204/23.04.2001, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordonanta nr.119/31.08.1999 – publicata in MO nr.430/31.08.1999, republicata in MO nr. 799/12.11.2003

Ordin MFP nr.522/16.04.2003 – publicat in MO nr.320/13.05.2003

Legea nr.672/19.12.2002 – publicata in MO nr.953/24.12.2002

Legea nr. 215/23.04.2001 – publicata in MO nr. 204/23.04.2001, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 189/ 14.10.1998 – publicata in MO nr. 404/22.10.1998, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 189/14.10.1998 – publicata in MO nr. 404/22.10.1998, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 631/ 27.11.2005 – publicat[a in MO nr. 863/27.11.2005

Legea nr. 189/14.10.1998 – publicata in MO nr.404/22.10.1998, cu modificarile si completarile ulterioare

O.G. nr. 60/25.04.2001 – publicata in MO nr. 241/11.05.2001, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordonanta nr. 81/2003 – publicata in MO nr. 624/31.08.2003


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1454
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site