Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Organizarea si desfasurarea concesionarii prin metoda licitatiei publice cu strigare

Comert+ Font mai mare | - Font mai micORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCESIONARII PRIN METODA LICITATIEI PUBLICE CU STRIGARE

1. ORGANIZAREA LICITATIEI CU STRIGARE

1.1. Prin Decizie a Directorului General al A.D.S. se va numi Comisia de licitatie formata din 3 - 5 membri, salariati ai A.D.S. Conditiile de incompatibilitate ale membrilor comisiei vor fi cele prevazute de legislatia in vigoare.

1.2. Comisia este condusa de un presedinte, stabilit prin decizia Directorului General, iar din componenta acesteia face parte in mod obligatoriu un angajat cu pregatire juridica. Unul din membrii comisiei, din cadrul Directiei Fond Funciar, stabilit prin decizie, va indeplini functia de secretar de comisie, intocmind procesele verbale.1.3. Licitatia cu strigare se organizeaza la sediul A.D.S. Bucuresti, la data si ora comunicate in anuntul publicitar si caietul de sarcini (30 de zile de la data aparitiei anuntului publicitar), si se desfasoara intr-o singura sedinta la care poate participa un numar nelimitat de ofertanti, care au cumparat caietul de sarcini al concesiunii, au depus documentele de participare prevazute in caietul de sarcini si au achitat garantia de participare, in cuantumurile valorice si sub formele precizate in anuntul publicitar de concesionare.

1. Garantia de participare pentru concesionarea terenului cu destinatie agricola reprezinta echivalentul in lei al redeventei minime anuale stabilita in caietul de sarcini al concesiunii.

1.5. Ofertantii au obligatia ca, la termenul limita stabilit in anuntul publicitar, sa depuna la sediul A.D.S., la secretariatul Directorului General, intr-un plic inchis, semnat si dupa caz, stampilat, documentele de participare, mentionate la punctul 2. din prezenta procedura. Pe plic vor fi mentionate datele de identificare a ofertantului (nume, prenume/denumire, domiciliu/sediu, numar de telefon si fax), datele de identificare a terenului cu destinatie agricola ce urmeaza a fi concesionat (societatea comerciala din patrimoniul ADS in a carei exploatare s-a aflat terenul, localitatea unde este situat).

1.6. La cerere, inainte de depunerea documentelor de participare, Serviciul Concesionare si Verificare Documente de Participare, va verifica documentele de participare ale ofertantilor si ii va informa pe ofertanti verbal despre documentele lipsa sau incorect intocmite/prezentate. Verificarea documentelor de participare nu este obligatorie pentru ofertanti, ei putand depune documentele de participare si fara ca ele sa fie verificate in prealabil de catre Serviciul Concesionare si Verificare Documente de Participare. Verificarea prealabila a documentelor de participare are rol consultativ si nu influenteaza decizia Comisiei de licitatie referitor la aceste documente, aceasta fiind singura care decide cu privire la respectarea prezentei proceduri. Ofertantii nu vor tine raspunzatori in eventuale contestatii si/sau litigii Agentia Domeniilor Statului cu privire la verificarea prealabila a documentelor de participare.

1.7. La data si ora mentionate in anuntul publicitar de concesionare, in prezenta ofertantilor sau a persoanelor care reprezinta ofertantii la licitatie, in baza imputernicirii acordate de acestia, comisia de licitatie procedeaza la identificarea ofertantilor si la deschiderea plicurilor continand documentele de participare ale ofertantilor prezenti. Neprezentarea ofertantilor la ora si data prevazute in anuntul publicitar conduce la eliminarea acestora de la licitatie.

Licitatia se va organiza doar in cazul in care cel putin doi ofertanti au depus documente de participare in termenul prevazut de procedura. In cazul in care nu sunt depuse cel putin doua oferte, Comisia de licitatie va incheia un proces verbal in care se va consemna neindeplinirea conditiilor pentru organizarea licitatiei si va restitui ofertantului plicul sigilat cu documentele de participare.

1.8. In deschiderea sedintei, presedintele comisiei va instiinta ofertantii despre situatia actuala a terenurilor scoase la concesionare (daca s-a schimbat situatia terenurilor de la data publicarii anuntului sau nu), despre posibilitatea modificarii situatiei de fond funciar datorita aplicarii prevederilor legale referitoare la restituirea terenurilor agricole si, de asemenea, a dispozitiilor Legii nr. 249/2003 si se va incheia un proces verbal preliminar in acest sens, in care se va consemna acordul ofertantilor de a continua procedura de concesionare.

1.9. Presedintele comisiei de licitatie anunta:

Componenta comisiei de licitatie;

Denumirea societatii in a carei exploatare s-a aflat terenul agricol oferit spre concesionare;

Suprafata de teren cu destinatie agricola ce se concesioneaza;

Nivelul de pornire (minim obligatoriu) al redeventei;

Pasul de licitare, stabilit valoric la 5% din nivelul de pornire a redeventei;

Nivelul minim obligatoriu al investitiilor in dezvoltarea exploatatiei agricole;

Denumirea si numarul de ordine al ofertantilor stabilit in functie de data si ora depunerii documentelor in vederea participarii la licitatie.

Modul de desfasurare a sedintei de licitatie cu strigare, asigurandu-se ca fiecare ofertant a inteles aceasta procedura si raspunde la eventualele intrebari puse de ofertanti.

Neacceptarea de obiectii, sugestii sau derogari de la procedura din partea ofertantilor.


1.10. Documentele de participare vor fi semnate, pe verso, de catre toti membrii comisiei de licitatie si de toti contraofertantii. De asemenea, se mentioneaza pe plicul cu documente numarul de file existent in plic si se semneaza de membri, de contraofertanti si se certifica de catre ofertant.

1.11. Comisia de licitatie verifica si analizeaza, pe loc, folosind fisa de verificare a documentelor (Anexa 5 la prezenta procedura), in prezenta ofertantilor documentele de participare si intocmeste procesul verbal de verificare a documentelor de participare. In acest proces verbal vor fi mentionati ofertantii acceptati pentru licitatie (cei care au depus toate documentele cu respectarea conditiilor de forma si de continut cerute prin caietul de sarcini), precum si ofertantii respinsi, mentionand motivele neadmiterii la licitatie. Procesul verbal va fi semnat de Comisia de licitatie si de catre participanti. Un exemplar, in copie, al procesului verbal de verificare a documentelor de participare se va inmana fiecarui ofertant, la cerere.

1.12. Sedinta de licitatie este continuata doar in cazul in care cel putin doi ofertanti au fost acceptati pentru licitarea valorii redeventei. In cazul in care nu sunt acceptati cel putin doi ofertanti pentru licitarea valorii redeventei, presedintele comisiei de licitatie declara inchisa sedinta de licitatie, A.D.S. putand decide organizarea unei noi licitatii publice cu strigare, prin publicarea unei noi oferte de concesionare.

1.13. Ofertantii absenti si cei care nu prezinta toate documentele solicitate potrivit punctului 2. din prezenta procedura, sau prezinta documente incomplete nu vor fi acceptati la sedinta de licitatie cu strigare.

1.1 In continuarea sedintei de licitatie ofertantilor acceptati li se inmaneaza taloane cu numere de identificare. Numarul inscris pe talonul de identificare inmanat fiecarui ofertant va corespunde cu numarul de ordine stabilit in functie de data si ora depunerii documentelor in vederea participarii la licitatie.

1.15. In cursul sedintei de licitatie, ofertantii confirma si accepta, prin ridicarea talonului de participare, valoarea nivelului redeventei anuntata de presedintele comisiei de licitatie.

1.16. Licitatia cu strigare se desfasoara, pe parcursul unei singure sedinte, dupa regula licitatiei competitive, pornind de la nivelul minim stabilit in caietul de sarcini, respectiv la un nivel in urcare, crescand cu cate un pas de licitare (5% din nivelul redeventei minime) pana cand unul dintre ofertanti accepta redeventa astfel majorata si nimeni nu accepta una mai mare.

1.17. In cazul in care nu se inregistreaza nici o oferta sau nivelul redeventei ce va face obiectul licitarii nu se situeaza la nivelul minim precizat in caietul de sarcini ale concesiunii, A.D.S. va putea decide organizarea unei noi licitatii publice cu strigare, prin publicarea unei noi oferte de concesionare.

1.18. In situatia neacceptarii de catre nici un ofertant a nivelului redeventei la un anumit pas in crestere, comisia de licitatie va declara castigator ofertantul care a acceptat redeventa la pasul anterior si are numarul de talon mai mic.

1.19. Comisia de licitatie intocmeste procesul-verbal de adjudecare a licitatiei, semnat de membrii comisiei de licitatie, de adjudecatar si de catre ceilalti ofertanti, dupa caz.

1.20. Se va consemna, daca este cazul, refuzul unor ofertanti, inclusiv a adjudecatarului de a semna procesul-verbal.

1.21. Comisia de licitatie va inmana cate un exemplar al procesului-verbal de adjudecare persoanei careia i s-a adjudecat licitatia, precum si celorlalti ofertanti care solicita in scris acest document.

1.22. Presedintele Comisiei de licitatie declara inchisa sedinta de licitatie si aproba restituirea garantiilor de participare ofertantilor indreptatiti, in baza unei cereri scrise, respectiv restituie scrisoarea de garantie bancara in original.

1.23. Garantiile de participare se restituie integral tuturor participantilor cu exceptia ofertantului declarat castigator al licitatiei cu care se va incheia contractul de concesiune in termen de maxim 2 (doua) zile lucratoare de la data incheierii procesului-verbal de adjudecare/deciziei de solutionare a contestatiilor. In cazul ofertantului castigator garantia de participare constituie plata anticipata a redeventei.

1.2 Pierderea garantiilor de participare intervine in urmatoarele cazuri:

a. ofertantul declarat adjudecatar refuza semnarea procesului verbal de licitatie;

b. ofertantul declarat adjudecatar revoca sau anuleaza oferta sa;

c. ofertantul declarat adjudecatar a facut declaratii false;

d. ofertantul declarat adjudecatar refuza semnarea contractului de concesiune in termenul prevazut in caietul de sarcini, de maxim 10 zile lucratoare de la adjudecare.

1.25. Ofertantii declarati castigatori, care refuza semnarea procesului verbal de adjudecare sau a contractului de concesionare, nu vor fi acceptati la sedintele de negociere sau licitatie organizate ulterior de ADS pentru concesionarea sau arendarea terenurilor agricole aflate in administrarea sa.

1.26. Eventualele contestatii ale ofertantilor se pot depune la sediul A.D.S. Secretariatul Directorului General in termen de 24 de ore de la data incheierii procesului verbal de adjudecare sau a procesului verbal de verificare a documentelor de participare, dupa caz.

1.27. Contestatiile se solutioneaza prin decizie motivata (act administrativ cu caracter jurisdictional) de catre comisia unica de solutionare a contestatiilor, numita prin Decizie a Directorului General, in termen de 5 zile calendaristice de la data depunerii acestora, iar ofertantilor li se comunica in scris, sub semnatura Directorului General, modul de solutionare a contestatiei.


2 DOCUMENTE DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pentru participarea la licitatia publica cu strigare potentialii concesionari depun la sediul A.D.S. urmatoarele documente:

1. dovada privind achitarea pretului caietului de sarcini in copie;

2. dovada privind depunerea garantiei de participare original;

3. imputernicirea acordata persoanei care reprezinta investitorul la licitatie, care trebuie sa fie expresa, iar daca provine din partea unei persoane fizice, sa fie in forma autentica;

declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal ca ofertantul nu are contracte rezolutionate sau reziliate din culpa sa, sau restante la platile datorate in baza unor contracte de vanzare-cumparare actiuni, respectiv in baza unor contracte de concesiune sau a altor contracte de exploatare eficienta a terenurilor agricole incheiate cu A.D.S., cu M.A.P.D.R. sau cu alte institutii publice implicate, si nu a ocupat sau nu ocupa in mod abuziv terenuri proprietate publica sau privata a statului aflate in administrarea Agentiei Domeniilor Statului sau asupra carora aceasta exercita, in numele statului, prerogativele dreptului de proprietate, respectiv nu a refuzat semnarea procesului verbal de adjudecare sau a contractului de concesionare/arendare la sedintele de negociere sau licitatie organizate anterior de ADS pentru concesionarea sau arendarea terenurilor agricole aflate in administrarea sa autentica in original;

5. declaratie2 pe propria raspundere a reprezentantului legal ca ofertantul nu are in componenta nici un asociat/actionar/membru majoritar care sa aiba datorii restante la platile datorate in baza unor contracte de vanzare-cumparare actiuni sau in baza unor contracte de concesiune sau a altor contracte de exploatare eficienta a terenurilor agricole incheiate cu A.D.S., cu M.A.P.D.R. sau cu alte institutii publice implicate autentica in original;

6. declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal ca ofertantul nu este actionar/asociat majoritar in alta societate sau asociatie care are datorii restante la platile datorate in baza unor contracte de vanzare-cumparare actiuni sau a altor contracte de exploatare eficienta a terenurilor agricole incheiate cu A.D.S., cu M.A.P.D.R. sau cu alte institutii publice implicate autentica in original;

7. acte doveditoare privind dotarea tehnica a ofertantului (utilaje necesare exploatarii terenului) prin prezentarea urmatorelor documente: facturi, contracte de vanzare-cumparare, contracte de leasing, acte de donatie, contracte de prestari servicii, contracte de asociere in participatiune (in acest caz se vor anexa documente care sa dovedeasca dotarea tehnica al asociatului) in copie legalizata, potrivit caietului de sarcini.

8. documentele care certifica identitatea si calitatea investitorului, astfel:


A. PENTRU PERSOANE FIZICE :

a) copie de pe actul de identitate;

b) certificat de cazier judiciar valabil original;

c) dovezi3 privind achitarea obligatiilor fiscale catre toti creditorii bugetari, prin prezentarea certificatelor de atestare fiscala in original eliberate de titularii acestor creante bugetare, respectiv:

1. Ministerul Finantelor Publice si unitatile sale subordonate pentru obligatiile catre bugetul de stat si contributiile sociale, conform O.G. nr. 86/28.08.2003, capitolul 1, sectiunea a 5-a, art. 27;

2. Consiliile locale, judetene, municipale sau orasenesti pentru impozite si taxe locale.


B. PENTRU SOCIETATI COMERCIALE

a) sa faca dovada inregistrarii si functionarii legale:

1. act constitutiv (statut si contract de societate) copie legalizata;

sa aiba in obiectul de activitate activitate agricola grupa 01 din Codul CAEN;

2. certificat de inregistrare copie legalizata;

3. acte aditionale relevante copie legalizata.

certificat constatator de la Oficiul Registrul Comertului eliberat cu maxim 30 de zile inainte de data depunerii documentelor in original

b) declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal, potrivit careia ofertantul nu se afla in reorganizare judiciara sau in faliment autentica in original.

c) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o societate bancara romana, conform modelului cadru aprobat de Consiliul de Administratie original;

d) dovezi privind achitarea obligatiilor fiscale catre toti creditorii bugetari, prin prezentarea certificatelor de atestare fiscala in original eliberate de titularii acestor creante bugetare, respectiv:

1. Ministerul Finantelor Publice si unitatile sale subordonate pentru obligatiile catre bugetul de stat si contributiile sociale, conform O.G. nr. 86/28.08.2003, capitolul 1, sectiunea a 5-a, art.27;

2. Consiliile locale, judetene, municipale sau orasenesti pentru impozite si taxe locale.


C. PENTRU COMERCIANTI PERSOANE FIZICE ROMANE SAU ASOCIATII FAMILIALE

a) acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantului:

1. copie a actului/actelor de identitate (pentru toti membrii asociatiilor familiale);

2. copie legalizata a autorizatiei de functionare eliberata de autoritatea competenta sau a actului legal de constituire;

- sa aiba ca obiect de activitate activitate agricola grupa 01 din Codul CAEN;

3. certificat de inregistrare copie legalizata;

b) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o societate bancara romana, conform modelului cadru aprobat de Consiliul de Administratie original;

e) dovezi privind achitarea obligatiilor fiscale catre toti creditorii bugetari, prin prezentarea certificatelor de atestare fiscala in original eliberate de titularii acestor creante bugetare, respectiv:

1. Ministerul Finantelor Publice si unitatile sale subordonate pentru obligatiile catre bugetul de stat si contributiile sociale, conform O.G. nr. 86/28.08.2003, capitolul 1, sectiunea a 5-a, art.27;

2. Consiliile locale, judetene, municipale sau orasenesti pentru impozite si taxe locale.


D. ASOCIATII AGRICOLE CU PERSONALITATE JURIDICA

a) sa faca dovada inregistrarii si functionarii legale:

1. act constitutiv si statut in copii legalizate;

- sa aiba ca obiect de activitate activitate agricola grupa 01 din Codul CAEN;

2. hotararea definitiva a instantei judecatoresti de autorizare a asociatiei copie legalizata;

3. dovada inregistrarii in Registrul special de evidenta a persoanelor juridice tinut de judecatorii copie legalizata;

procesul verbal al adunarii generale constitutive a asociatiei copie legalizata;

5. cod fiscal copie legalizata;

6. acte aditionale relevante copie legalizata

b) actele de proprietate asupra pamantului (proces verbal de punere in posesie, titlu de proprietate) ale tuturor membrilor asociatiei copie legalizata;

c) declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal, potrivit careia ofertantul nu se afla in reorganizare judiciara sau in faliment autentica in original.


d) alte acte care atesta dobandirea dreptului de proprietate, provenit din succesiune, donatie, schimb, vanzare-cumparare, accesiune, vanzare silita sau uzucapiune etc., pentru fiecare asociat copie legalizata;

e) dovada intabularii actelor de proprietate in cartea funciara cu indicarea cotei fiecarui coproprietar, potrivit art. 46 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare copie legalizata;

f) dovezi privind achitarea obligatiilor fiscale catre toti creditorii bugetari, prin prezentarea certificatelor de atestare fiscala in original eliberate de titularii acestor creante bugetare, respectiv:

1. Ministerul Finantelor Publice si unitatile sale subordonate pentru obligatiile catre bugetul de stat si contributiile sociale, conform O.G. nr. 86/28.08.2003, capitolul 1, sectiunea a 5-a, art.27;

2. Consiliile locale, judetene, municipale sau orasenesti pentru impozite si taxe locale.

g) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o societate bancara romana, conform modelului cadru aprobat de Consiliul de Administratie original;


E. PENTRU ASOCIATII AGRICOLE FARA PERSONALITATE JURIDICA

a) sa faca dovada inregistrarii si functionarii legale :

1. act constitutiv copie legalizata;

- sa aiba ca obiect de activitate activitate agricola grupa 01 din Codul CAEN;

2. procesul verbal al adunarii generale constitutive a asociatiei - copie legalizata;

3. acte aditionale relevante copii legalizate.

b) adeverinta eliberata de autoritatea competenta privind constituirea asociatiei - copie legalizata;

c) acte doveditoare privind calitatile si capacitatile fiecarui asociat:

1. copie a actului de identitate;

2. curriculum vitae original;

3. certificat de cazier judiciar pentru fiecare membru al asociatiei original;

d) actele de proprietate asupra pamantului (proces verbal de punere in posesie, titlu de proprietate) ale tuturor membrilor asociatiei copie legalizata;

e) alte acte care atesta dobandirea dreptului de proprietate, provenit din succesiune, donatie, schimb, vanzare-cumparare, accesiune, vanzare silita sau uzucapiune etc., pentru fiecare asociat copie legalizata;

f) dovada intabularii actelor de proprietate in cartea funciara cu indicarea cotei fiecarui coproprietar, potrivit art. 46 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare copie legalizata;


NOTA: Asociatiile agricole fara personalitate juridica pot participa la licitatia publica cu strigare prin persoana desemnata de membrii asociatiei printr-o procura autentificata, relatiile dintre membrii asociatiei urmand a se reglementa conform intelegerii membrilor sau Codului Civil original;


F. PENTRU SOCIETATI AGRICOLE

a) sa faca dovada inregistrarii si functionarii legale :

1. act constitutiv si statut copii legalizate;

- sa aiba ca obiect de activitate activitate agricola grupa 01 din Codul CAEN;

2. copie legalizata a incheierii judecatoresti prin care se dispune inscrierea societatii in Registrul societatilor agricole, cu mentionarea pozitiei din Registru;

3. cod fiscal copie legalizata;

acte aditionale relevante si dovada mentionarii acestora in Registrul societatilor agricole copie legalizata;

b) declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal, potrivit careia ofertantul nu se afla in reorganizare judiciara sau in faliment autentica in original;

c) lista asociatilor intrati/iesiti in cursul anului curent, cu mentionarea valorii partilor sociale subscrise/retrase, dupa caz original;

d) suma maxima admisa de Adunarea Generala a Asociatilor pana la care Consiliul de Administratie al societatii poate angaja societatea in cursul anului curent copie legalizata de pe procesul verbal al Adunarii Generale a Asociatilor;

e) dovezi privind achitarea obligatiilor fiscale catre toti creditorii bugetari, prin prezentarea certificatelor de atestare fiscala in original eliberate de titularii acestor creante bugetare, respectiv:

1. Ministerul Finantelor Publice si unitatile sale subordonate pentru obligatiile catre bugetul de stat si contributiile sociale, conform O.G. nr. 86/28.08.2003, capitolul 1, sectiunea a 5-a, art.27;

2. Consiliile locale, judetene, municipale sau orasenesti pentru impozite si taxe locale.

f) lista membrilor Consiliului de Administratie alesi de Adunarea Generala a Asociatilor care au drept de semnatura care poate angaja societatea copie legalizata a procesului verbal A.G.A.;

g) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o societate bancara romana, conform modelului cadru aprobat de Consiliul de Administratie original.


G. PENTRU PERSOANE JURIDICE STRAINE

a) sa faca dovada inregistrarii si functionarii legale copii traduse si legalizate;

- sa aiba in obiectul de activitate activitate agricola sau echivalent asa cum sunt ele specificate in grupa 01 din cod CAEN;

b) declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal, potrivit careia ofertantul nu se afla in reorganizare judiciara sau in faliment autentica in original;

c) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o societate bancara romana sau de o banca straina cu care o banca comerciala romana are relatii de corespondent, conform modelului cadru aprobat de Consiliul de Administratie original;


Toate documentele depuse de ofertanti, cu exceptia cazului in care acestea reprezinta rapoarte de activitate sau situatii financiare, vor fi prezentate traduse, in copie legalizata.

Garantiile de participare se vor constitui in valuta la cursul comunicat de B.N.R. la data constituirii acestora.


H. PENTRU OFERTANTI PERSOANE FIZICE STRAINE

a) copie de pe pasaport;

b) certificat de cazier judiciar sau echivalent traducere legalizata;


Toate documentele depuse de ofertanti, cu exceptia cazului in care acestea reprezinta rapoarte de activitate sau situatii financiare, vor fi prezentate traduse, in copie legalizata.

Garantiile de participare se vor constitui in valuta la cursul comunicat de B.N.R. la data constituirii acestora.


NOTA I: Toate documentele solicitate, depuse de persoanele fizice sau juridice romane sau straine, vor respecta cerintele de forma si continut stabilite in prezenta procedura, sub sanctiunea excluderii de la licitatie.


NOTA II: Documentele mentionate mai sus vor fi depuse intr-un plic inchis, semnat si, dupa caz, stampilat, pe care se vor inscriptiona urmatoarele:

a) numele sau denumirea ofertantului, domiciliul, respectiv sediul acestuia, numerele de telefon, fax;

b) organizatorul si denumirea societatii comerciale in a carei exploatare s-a aflat terenul care constituie obiectul concesionarii;

c) continutul plicului respectiv: DOCUMENTE DE PARTICIPARE.


NOTA III: Absenta ofertantului, precum si neprezentarea sau prezentarea incompleta a documentelor de participare duce la excluderea respectivului ofertant de la licitatia publica cu strigare.


NOTA IV: Prin acte aditionale relevante se inteleg acele acte aditionale privitoare la schimbarea denumirii, a duratei de functionare, a sediului social, a aporturilor si a structurii capitalului social, a reprezentantilor legali, etc.


NOTA V: Prezentarea unor declaratii pe proprie raspundere, false sau incomplete, da dreptul ADS sa excluda ofertantul din orice faza a procedurii sau, dupa caz, sa rezilieze eventualul contractul incheiat cu ofertantul respectiv, urmand reluarea procesului de concesionare.

Rezilierea contractului de concesiune in aceste conditii, atrage nerestituirea sumelor platite pana la data rezilierii, care vor fi retinute cu titlul de daune-interese.


NOTA VI: In cazul in care in documentele privitoare la obligatiile fiscale ce trebuie achitate de ofertanti catre creditorii bugetari sunt inregistrate debite, ofertantii selectati vor prezenta copia ordinelor de plata prin care s-a efectuat plata acestora. In cazul in care suma datorata este in litigiu si nu exista o hotarare definitiva, ofertantul este exclus de la licitatie.


5. CONTRACTAREA

5.1 Eventualele contestatii referitoare la desfasurarea sedintei de licitatie se pot depune la sediul A.D.S., la secretariatul Directorului General, in termen de 24 de ore de la data intocmirii procesului verbal de verificare a documentelor de participare sau a procesului verbal de adjudecare, dupa caz.

5.2 Dupa solutionarea eventualelor contestatii depuse, in cazul in care acestea au fost respinse, Directia Fond Funciar, prin Serviciul Concesionare si Verificare Documente de Participare, incheie contractul de concesionare, in termen de 10 zile lucratoare, calculate de la data semnarii procesului-verbal de adjudecare, respectiv de la data deciziei de respingere a contestatiei.

5.3 Daca la expirarea termenului de incheiere a contractului de concesionare, adjudecatarul refuza semnarea contractului de concesionare, acesta pierde garantia de participare.

5.4 Contractul de concesiune va fi intocmit de catre Serviciul Concesionare si Verificare Documente de Participare.

5.5 Contractul de concesiune va fi intocmit in doua exemplare originale, unul pentru Agentia Domeniilor Statului si unul pentru adjudecatar. Acestea vor fi semnate de catre persoana care l-a intocmit din cadrul Serviciului Concesionare si Verificare Documente de Participare, membrii Comisiei de licitatie, Sef Serviciu Concesionare si Verificare Documente de Participare, Director Directia Fond Funciar, Director Directia Economica, Director Directia Juridica si Director Directia Executari Contracte. Ambele exemplare vor fi semnate si stampilate de Directorul General, respectiv de Directorul General Adjunct al Agentiei Domeniilor Statului si de adjudecatar. Contractul va purta pe fiecare pagina semnatura presedintelui comisiei de licitatie, a celui care l-a intocmit si a adjudecatarului.

5.6 In vederea semnarii contractului de concesiune vor fi anexate urmatoarele documente, care vor face parte integranta din contract:

Anexa nr. 1 la contract Angajamentul investitional al concesionarului, esalonat pe ani prezentat de concesionar la incheierea contractului, conform prevederilor caietului de sarcini ale concesiunii;

Anexa nr. 2 la contract Scrisoare de garantie bancara pentru realizarea investitiilor necesare dezvoltarii exploatatiei agricole, conform caietului de sarcini ale concesiunii;

Anexa nr. 3 la contract Planul anual de infiintare a culturilor, semnat de catre concesionar;

Anexa nr. 4 la contract Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrul Comertului, ce a fost prezentat de catre concesionar ca document de participare.

5.7 Dupa semnarea contractului de concesiune, anual, pe intreaga durata a concesiunii vor deveni, de asemenea anexe la contract, urmatoarele documente:

Anexa nr. 3 la contract Planul anual de infiintare a culturilor, semnat de catre concesionar;

Anexa nr. 5 la contract Contractul de gaj fara deposedare pe culturile infiintate anual de catre concesionar;

Anexa nr. 6 la contract Politele de asigurare incheiate anual de catre concesionar pentru asigurarea culturilor, in conditiile cesionarii despagubirilor din asigurare in favoarea concedentului;

Alte documente convenite de parti.

5.8 Dupa semnarea contractului de concesionare, Directia Fond Funciar prin Serviciul de Concesionare si Verificare Documente de Participare in termen de 10 zile lucratoare va comunica o copie a contractului incheiat Directiei Executari Contracte si originalul Biroului Administrativ pentru arhivare.


6. VERIFICAREA PROCEDURII

Verificarea respectarii procedurii, conform pistei de audit, se va efectua de catre persoane din cadrul Serviciului Control, in termen de 2 zile lucratoare de la data inaintarii documentelor de catre Serviciul Concesionare si Verificare Documente de Participare.

Verificarea se va efectua in doua etape, in urmatoarele momente ale procedurii de concesionare:

a) dupa intocmirea notei pentru aprobarea in Consiliul de Administratie a concesionarii;

b) dupa intocmirea contractului de concesionare

Pe parcursul procedurii de concesionare se va intocmi o pista de audit (Anexa nr. 6 la prezenta procedura) in care se vor trece toate etapele parcurse ale procedurii, actele intocmite pe parcursul procedurii, data intocmirii acestor acte, persoanele raspunzatoare pentru fiecare etapa a procedurii si pentru intocmirea actelor specifice fiecarei etape, data intocmirii actelor si semnatura persoanelor raspunzatoare.

Cu ocazia verificarii procedurii, persoana insarcinata cu aceasta etapa a procedurii, va verifica procedura pe baza pistei de audit, verificand daca s-a parcurs fiecare etapa, daca s-au respectat termenele stabilite, daca s-au intocmit toate documentele prevazute in procedura, etc.

Persoanele insarcinate cu anumite etape, faze ale procedurii raspund pentru corectitudinea acelor etape, faze prin semnatura lor pe pista de audit, iar persoanele insarcinate cu verificarea procedurii raspund pentru etapele, fazele verificate prin semnarea pistei de audit in rubrica corespunzatoare.


7. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Modificarea contractelor de concesionare se va face in mod obligatoriu in urmatoarele cazuri:

- diminuarea suprafetelor concesionate in urma aplicarii legilor fondului funciar, a Legii 249/2003 sau a Legii nr. 10/2001;

- renuntarea concesionarului la o suprafata concesionata, cu aprobarea Consiliului de Administratie;

- hotarari judecatoresti definitive si irevocabile;

- acte normative care influenteaza clauzele contractuale;


Directia Executari Contracte intocmeste si trasmite catre concesionare in termen de 15 zile o notificare in care se precizeaza diminuarea de drept a suprafetei de teren si invita concesionarul la perfectarea unui act aditional privind diminuarea investitiilor precum si privind modificarea altor clauze contractuale

In toate celelalte cazuri, modificarea contractelor de concesionare se va face numai pe baza acordului comun al partilor cu aprobarea Consilului de Administratie, prin perfectarea unui act aditional.

Actele aditionale vor fi intocmite in doua exemplare de catre Directia Executari Contracte prin Serviciul Urmarire Contracte de Concesionare si vor fi semnate de persoana care le-a intocmit, sef Serviciu Urmarire Contracte de Concesionare, Director Fond Funciar, Director Directia Economica, Director Directia Juridica si Director Directia Executari Contracte. Ambele exemplare vor fi semnate si stampilate de Directorul General, respectiv de Directorul General Adjunct al Agentiei Domeniilor Statului si de concesionar. Actele aditionale vor purta pe fiecare pagina semnatura celui care le-a intocmit si a concesionarului.


8. INCETAREA, REZILIEREA CONTRACTULUI

Contractul de concesionare

- se reziliaza de drept in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre concesionar;

- inceteaza de drept in cazul retrocedarii intregii suprafete de teren ce constituie obiectul contractului, persoanelor indreptatite pe baza legilor fondului funciar si Legii 10/2001;

- inceteaza de drept in cazul concesionarii intregii suprafete de teren ce constituie obiectul contractului, pe baza Legii 249/2003;

- inceteaza la expirarea duratei contractului;

- inceteaza in cazul hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile.


Rezilierea contractelor de concesionare este sarcina Directiei Executari Contracte prin Serviciul Executari Silite si Rezilieri Contracte.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 838
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved