Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

EVIDENTA FLUXURILOR FINANCIARE ALE TREZORERIEI STATULUI SI CONTABILITATEA ACESTORA

finante

+ Font mai mare | - Font mai micEVIDENTA FLUXURILOR FINANCIARE ALE TREZORERIEI STATULUI SI CONTABILITATEA ACESTORA

1 Fluxul incasarii veniturilor bugetare prin Trezoreria Statului
Veniturile bugetare sunt resursele banesti care se cuvin bugetelor componente ale bugetului consolidat , in baza unor prevederi legale. S

Veniturile bugetului de stat sunt constituite din :

- impozite, taxe si contributii incasate de la agentii economici si contribuabili ;

- varsaminte ale institutiilor publice ;

-alte venituri aprobate anual prin legea bugetara de catre Parlament.

Veniturile sunt prevazute in buget pe capitole si subcapitole, corespunzator subdiviziunilor clasificatiei bugetare, ce este aprobata prin ordin al Ministrului Finantelor Publice.

Obligatia calcularii si varsarii la termen a impozitelor, taxelor, contributiei la asigurarile sociale si a altor varsaminte datorate statului, revine agentilor economici indiferent de forma de proprietate, precum si institutiilor publice.

Persoanele fizice varsa impozitele si taxele datorate in baza comunicarii organelor fiscale cu privire la debitele stabilite pentru anul fiscal respectiv.

Veniturile bugetare se incaseaza in contul trezoreriei astfel:

- in numerar, direct la casieria Trezoreriei, precum si incasarea prin agentii fiscali;

- virare din initiativa agentilor economici, institutiilor publice din conturile lor deschise la banci comerciale, respectiv la trezorerii, in contul Trezoreriei in raza careia acestia isi au domiciliul fiscal.

Veniturile incasate prin Trezorerie sunt urmarite si evidentiate distinct pe bugete, si anume:

veniturile bugetului de stat ;

veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat ;

veniturile bugetelor locale .

Pentru veniturile institutiilor publice si cele provenite din fondurile externe rambursabile sau nerambursabile se utilizeaza conturi de disponibilitati .

Fluxurile de incasari pentru fondurile speciale sunt derulate tot prin trezorerii si inregistrate in conturile acestora (conturi de disponibilitati).

In cadrul fiecarui buget se asigura evidenta realizarii veniturilor pe surse de venituri - capitole si subcapitole din clasificatia bugetara precum si pe platitori.

Delimitarea si ordonarea veniturilor bugetare incasate pe bugete si subdiviziuni se asigura cu ajutorul conturilor deschise la trezoreriile teritoriale.

Sistemul informatic de codificare permite cunoasterea incasarilor in functie de cerintele realizarii veniturilor.

1.1 Incasarea veniturilor bugetare

este operatia ce consta in primirea, de catre trezorerie, a unei sume de bani de la agentii economici, institutii publice, populatie, reprezentand venituri bugetare.

I. Agentii economici isi achita impozitele si taxele datorate catre buget, astfel:

a) prin depunere la casieria Trezoreriei a sumelor reprezentand impozite si taxe. Agentul economic se prezinta compartimentului control si evidenta veniturilor in vederea stabilirii sumelor datorate si a termenului de plata , dupa care se intocmeste nota de plata care se prezinta casieriei.

Casierul incaseaza suma si elibereaza chitanta corespunzatoare .

b) prin ordin de plata pe baza caruia banca comerciala vireaza din contul clientului in contul trezoreriei sumele datorate sau in cazul in care agentul economic are cont deschis la trezorerie, aceasta, pe baza ordinului de plata emis de agentul economic, efectueaza plata in contul de venituri aferent.

In nota de plata se trece suma de plata, destinatia platii, incadrarea corecta in termenele de plata, calculandu-se dobanzi pentru intarziere in cazul depasirii acestor termene.

Toate aceste date mentionate in nota de plata de catre lucratorul respectiv se preda casierului incasator care le semneaza. In schimbul sumei primite casierul elibereaza chitanta ca act doveditor al achitarii sumei.

Documentul de plata (ordinul de plata) completat cu toate elementele necesare se depune de platitor la unitatea bancara la care isi are contul. Decontarea privind incasarea veniturilor bugetare se realizeaza prin transmiterea ordinelor de plata de la bancile comerciale unde agentii economici isi au conturile, prin intermediul TransFonD-ului la Ministerul Finantelor Publice – Directia generala a contabilitatii publice si a sistemului de decontari in sectorul public care gestioneaza contul curent general al Trezoreriei statului.

La filiala bancii comerciale, pe baza disponibilului din contul agentului economic se accepta plata, dupa care se inregistreaza in contul contribuabilului diminuarea disponibilului cu suma inscrisa in ordinul de plata. Banca ii emite contribuabilului un extras de cont pentru aceasta operatiune.

II. In cazul institutiilor publice, incasarea veniturilor bugetare se poate realiza in numerar si prin virament. Institutiile publice sunt finantate:

a) integral de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz;

b) din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, dupa caz;

c) integral din venituri proprii;

Institutiile din categoria a) au veniturile transferate in totalitate in conturile deschise la Trezorerie, venituri care servesc la acoperirea cheltuielilor.

Veniturile institutiilor din categoria b) sunt incasate numai prin Trezorerie in timp ce veniturile celor din categoria c) trebuie raportate, nu si incasate, prin Trezorerie, cu toate ca nu provin de la buget.

Institutiile publice finantate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ce desfasoara anumite activitati de prestari de servicii sau executari de lucrari catre agentii economici sau populatie, de la care incaseaza contravaloarea acestora, sunt obligate sa vireze sumele la bugetul care le sustine financiar.

In principiu, o institutie publica finantata integral de la buget, varsa veniturile proprii realizate in contul bugetului din care este finantata reducand efortul bugetar .

In functie de regimul legal al destinatiei veniturilor institutiilor publice, operatiunile de incasare a veniturilor proprii se realizeaza astfel:

1. incasarea veniturilor proprii in numerar prin casieria trezoreriei .

Mecanismul de incasare a veniturilor in numerar este similar cu cel al agentilor economici .

Veniturile incasate prin casierie pe baza foii de varsamant, se depun in conturile deschise la Trezorerie , potrivit destinatiei stabilite de dispozitiile legale.

Astfel, institutiile publice depun la casieria Trezoreriei numerarul ridicat din cont si ramas nefolosit, incasarile provenite din activitatea proprie, precum si numerar in contul datoriilor pe care le au catre buget.

Depunerea numerarului trebuie sa se faca conform prevederilor legale, zilnic sau periodic. In acest scop, institutia comunica Trezoreriei prin adresa scrisa, suma in numerar ce urmeaza a fi depusa in conturi potrivit destinatiei legale. Adresa de comunicare se prezinta serviciului control si evidenta veniturilor din cadrul Trezoreriei, care dupa verificare si stabilirea contului in care se varsa, intocmeste ordinul de incasare pe care il transmite casieriei in vederea incasarii sumei. Acest ordin este controlat de casier, care il semneaza si il inregistreaza in registrul de casa. Pentru numerarul incasat se elibereaza chitanta .

2. incasarea prin virament bancar, pe baza documentelor justificative :

a) ordinul de incasare, reprezentand contravaloarea serviciilor prestate, lucrarilor executate de catre institutii publice, este completat de institutie si se prezinta Trezoreriei;

b) ordinul de plata intocmit de un agent economic sau o institutie publica in favoarea unei institutii publice beneficiara a sumei;

c) cecul barat completat in favoarea institutiei publice beneficiare.

Documentele, dupa verificare si inregistrare in contabilitatea Trezoreriei, se transmit unitatilor bancare la care agentii economici au conturi deschise pentru inregistrarea operatiilor de plata.

Contul de venituri este deschis pe subcapitole din cadrul capitolului 'Varsaminte din veniturile institutiilor de stat' cu desfasurare pe institutiile publice. Pentru inregistrare in contabilitatea institutiilor a veniturilor se elibereaza extrase de cont impreuna cu documentele de incasare.

III. Impozitele si taxele datorate de persoanele fizice din municipii si orase se incaseaza:

a) in numerar prin casieria Trezoreriei .

Pentru achitarea acestora, persoanele fizice prezinta serviciului control si evidenta veniturilor instiintarile de plata primite de la organele fiscale, prin care sunt comunicate debitele din impozite, taxe, amenzi, care urmeaza a fi achitate in anul fiscal respectiv.

Serviciul control si evidenta veniturilor intocmeste pe baza documentelor prezentate de contribuabili , a evidentei nominale condusa de Trezorerie, 'Aviz de plata ' in care se inscriu toate elementele prevazute de formular .

b) prin virament, pe baza ordinului de plata completat de contribuabil.

Fiecare Trezorerie are obligatia de a exercita controlul asupra incasarii la termen a veniturilor datorate bugetului de stat, bugetelor locale si bugetului asigurarilor sociale de stat .

Controlul se exercita de catre compartimentul control si evidenta veniturilor pe baza documentelor de plata prezentate sau intrate in Trezorerie ( chitante sau ordine de plata).

Astfel se verifica si se analizeaza:

 • temeiul legal prin care s-a stabilit obligatia varsarii de impozite si taxe pentru buget ;
 • respectarea reglementarilor in vigoare privind varsarea impozitelor si taxelor pe bugete si incadrarea veniturilor pe capitole si subcapitole prevazute de clasificatia bugetara;
 • respectarea termenelor de varsare a impozitelor, taxelor si altor venituri.

Se considera ziua efectuarii platii :

 • ziua depunerii sumei pentru incasarile in numerar prin casieria trezoreriei;
 • ziua virarii sumei din contul platitorului , cand plata se face cu ordin de plata din initiativa agentului economic.
 • ziua primirii carnetului CEC - cand plata se face prin CEC ;
 • ziua prevazuta de stampila postei cand plata se face prin mandat postal.

Daca nu se respecta termenele se aplica majorari de intarziere prevazute de reglementarile in vigoare.

IV. Incasarea veniturilor bugetare prin executare silita

In cazul in care debitorul nu isi achita la termen, obligatiile de plata, organul de executare silita ii va transmite o instiintare de plata prin care se notifica suma de plata datorata.

Prin expresia la termen, se inteleg termenele legale de plata prevazute pentru diferite tipuri de impozite si taxe, iar in cazul in care termenul de plata a unei obligatii bugetare expira intr-o zi nelucratoare, plata se considera in termen daca este efectuata in ziua lucratoare imediat urmatoare.

Pentru platitorii care au cont bancar, data platii este data la care bancile debiteaza contul platitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, confirmate prin stampila si semnatura autorizata a acestora. Orice obligatie bugetara neachitata la scadenta genereaza plata unor majorari de intarziere calculate pentru fiecare zi de intarziere pana la data achitarii sumei datorate, inclusiv.

Bancile sunt obligate sa vireze sumele reprezentand venituri vegetare in aceeasi zi in care a debitat contul platitorului.

In caz contrar, majorarile de intarziere datorate pentru neplata in termen sunt suportate de catre banci.

1.2 Contabilitatea veniturilor bugetare

Conturile folosite pentru reflectarea in contabilitate a veniturilor   bugetare sunt urmatoarele:

CONTUL 20' VENITURILE BUGETULUI DE STAT'

Contul 20 'Veniturile bugetului de stat' este un cont pasiv. In creditul contului se evidentiaza incasarile de venituri in numerar si prin virament ale bugetului de stat pe capitole, subcapitole si platitori provenite din impozite, taxe si alte drepturi cuvenite bugetului de stat de la agentii economici, contribuabili si institutii publice, iar in debit eventualele sume sau regularizari dupa caz, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Contabilitatea analitica a veniturilor bugetelor de stat se conduce pe surse de venituri (capitole si subcapitole) si platitori potrivit subdiviziunilor si precizarilor prevazute in clasificatia bugetara.

CONTUL 21' VENITURILE BUGETELOR LOCALE '

In creditul contului se evidentiaza pe fiecare buget local, venituri proprii, pe capitole, subcapitole, pe platitori si contribuabili, provenite din impozite, taxe si alte drepturi de la agenti cu sumele vizate trezoreriei din contul de cheltuieli bugetare, de catre institutiile publice finantate din bugetele locale, reprezentand impozite pe salarii, alte taxe si varsaminte.

Contabilitatea analitica a veniturilor bugetelor locale se conduce pe capitole, subcapitole si platitori, potrivit precizarilor prevazute in Clasificatia Bugetara.

CONTUL 22' VENITURILE BUGETULUI

ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT'

Contul 22 'Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat ' este cont de pasiv. In creditul acestui cont se inregistreaza in cursul anului, veniturile proprii ale bugetului asigurarilor sociale de stat, pe capitole, subcapitole, conform clasificatiei bugetare tip, iar in debit sumele restituite ca necuvenite in conformitate cu normele stabilite in acest scop. Contabilitatea analitica a veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat se realizeaza pe surse de venituri, capitole, subcapitole, conform subdiviziunilor din clasificatia bugetului asigurarilor sociale.

CONTUL 60 'CONT CURENT AL TREZORERIEI

LA BANCA NATIONALA

Este un cont bifunctional si se deschide numai in contabilitatea directiei de trezorerie judetene si a municipiului Bucuresti.

In debitul acestui cont se inregistreaza operatiunile de incasari (venituri bugetare, mijloace extrabugetare, fonduri speciale etc.) pentru trezoreriile municipale, orasenesti si perceptii care sunt cuprinse in extrasul de cont primit de la sucursala Bancii Nationale.

In creditul acestui cont se inregistreaza operatiunile de plati dispuse pe baza de documente primite de la trezoreriile din subordine si care se transmit sucursalei Bancii Nationale, pentru care elibereaza extrase de cont cu operatiunile respective.Contul 60 poate prezenta si functiona cu :

 • sold debitor, reflectand disponibilul trezoreriei la sucursala Bancii Nationale;
 • sold creditor, reprezentand insuficienta de disponibilitati in judetul respectiv. Contul functioneaza in continuare cu sold creditor intrucat acesta este acoperit din totalul disponibilitatilor trezoreriei aflate la Banca Nationala. Aceasta problema se solutioneaza pe plan central de catre Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala. 

CONTUL 61 'CONT CORESPONDENT AL TREZORERIEI '

este un cont bifunctional si se deschide in :

a) contabilitatea trezoreriei municipale, orasenesti si perceptii, cu ajutorul caruia se evidentiaza operatiunile de incasari si plati aferente fiecarei trezorerii;

b) contabilitatea directiei de trezorerie judetene si a municipiului Bucuresti, pe baza conturilor analitice pentru fiecare trezorerie, in care inregistreaza operatiunile de incasari si plati. In legatura cu inregistrarea operatiunilor in contul 61 ' cont corespondent al trezoreriei' se vor respecta urmatoarele reguli :

- operatiunile in cont, atat la trezoreriile municipale, orasenesti si perceptii cat si la nivelul trezoreriei judetene si a municipiului Bucuresti se vor inregistra pe baza documentelor specifice intocmite in acest scop;

- activitatea de trezorerie judeteana si a municipiului Bucuresti va transmite zilnic trezoreriilor din subordine extrase de cont, cu documentele anexate care vor fi confruntate cu operatiunile inregistrate in contul 61 al fiecarei trezorerii;

- soldul contului 61 din contabilitatea trezorerie municipale , orasenesti si perceptii trebuie sa corespunda cu soldul aceluiasi cont deschis la trezoreriile judetene si a municipiului Bucuresti. In cazul unor diferente se actioneaza de ambele parti pentru clarificarea si solutionarea acestora .

- in bilantul centralizat al trezoreriei judetene si a municipiului Bucuresti, soldul contului 61 nu apare, intrucat prin centralizare soldul contului debitor trebuie sa fie egal cu soldul contului creditor.

In contabilitatea trezoreriei, pentru evidentierea veniturilor din contabilitatea proprie, functioneaza contul 70 'VENITURI DIN ACTIVITATEA TREZORERIEI', cont de pasiv, care se crediteaza cu dobanzile incasate din plasamente financiare si se debiteaza la finele anului cu totalul cheltuielilor privind activitatea trezoreriei. In cadrul contului se deschid analitice pe surse de venituri.

2 Fluxul finantarii cheltuielilor bugetare

prin Trezoreria Statului

2.1 Sistemul de deschidere si repartizare a creditelor

din bugetul public

Efectuarea cheltuielilor institutiilor publice reprezinta un proces pe care il parcurg ordonatorii de credite in vederea indeplinirii actiunilor si sarcinilor pentru care au fost aprobate creditele bugetare .

Cheltuielile bugetare sunt sume prevazute si aprobate in bugetele componente ale bugetului general consolidat, in limitele si potrivit destinatiilor stabilite prin bugetele respective.

Ordonatorul de credite bugetare este persoana care are calitatea in numele statului, a unei colectivitati sau institutii publice, de a contracta, constata, lichida o creanta sau de a ordona fie incasarea unei creante, fie plata unei datorii.

Fluxul finantarii cheltuielilor din bugetul public prin Trezoreria statului cuprinde doua faze si anume:

deschiderea creditelor bugetare ;

angajarea si utilizarea creditelor .

Creditul bugetar (suma aprobata prin buget) reprezinta limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau in exercitii anterioare pentru actiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni.

Deschiderea de credite bugetare este aprobarea comunicata ordonatorului principal de credite, de catre Ministerul Finantelor Publice prin Trezoreria Statului, in limita careia se por efectua repartizari de credite bugetare si plati.

2.2 Sistemul de deschidere de credite din bugetul de stat

Prin legea bugetara anuala se aproba creditele bugetare ca limita maxima pentru cheltuielile fiecarui exercitiu bugetar, pe actiuni social-culturale, aparare nationala, ordine publica, autoritate publica, actiuni economice etc.

Pe baza bugetului aprobat, ordonatorii principali de credite repartizeaza institutiilor din subordine creditele bugetare necesare finantarii cheltuielilor pentru intregul an.

Creditele bugetare pe subdiviziunile clasificatiei bugetare prin bugetul fiecarei institutii, reprezinta limita maxima, deci nu pot fi depasite.

Potrivit reglementarilor in vigoare, cheltuielile se pot angaja si efectua de catre ordonatorii de credite numai pe baza creditelor deschise de catre ordonatorul principal de credite. De asemenea, orice cheltuiala din sumele alocate prin bugetul de stat se poate aproba de catre ordonatorul de credite si efectua numai daca a fost in prealabil avizata, potrivit legii, de catre conducatorul compartimentului financiar-contabil sau alte persoane insarcinate cu efectuarea controlului financiar preventiv.

Ordonatorii principali de credite solicita Ministerului Finantelor Publice - Directia generala a contabilitatii publice si a sistemului de decontari in sectorul public - deschiderea de credite bugetare prin activitatea proprie si a unitatilor subordonate pentru cheltuieli curente si cheltuieli de capital.

Elementele pe baza carora se stabileste volumul creditelor bugetare sunt:

gradul de utilizarea creditelor acordate anterior ;

disponibilitatile ramase la finele anului la cheltuielile curente si de capital ;

cheltuielile necesare ce urmeaza a se efectua in perioada urmatoare pentru activitatea curenta si pentru investitii ;

veniturile proprii prevazute a se realiza si care potrivit legii se folosesc la acoperirea cheltuielilor aprobate ordonatorilor principali de credite stabilite pentru unitatile subordonate, termenele la care sa prezinte cererile de fonduri si modul de justificare a solicitarii creditelor bugetare, cereri care urmeaza a fi analizate de catre acestia.

Creditele bugetare privind cheltuielile aprobate pe capitole in buget, se deschid trimestrial in doua transe :

 • prima transa intre 20-25 din ultima luna a trimestrului in curs pentru primele doua luni ale trimestrului urmator, fara a depasi 65% din prevederea trimestrului ;
 • a doua transa, pentru diferenta, intre 20-25 din a doua luna a trimestrului in curs pentru creditele bugetare eferente ultimei luni a trimestrului.

Cererile de deschidere a creditelor bugetare se intocmesc la nivel de capitol de cheltuieli. Pe verso-ul cererii pentru deschidere de credite bugetare se mentioneaza separat suma creditelor cu defalcare pe cheltuieli curente, din care - cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si subventii - detaliate potrivit structurii aprobate prin buget si cheltuieli de capital .

Odata cu cererile pentru deschiderea de credite, ordonatorii principali prezinta Ministerului Finantelor Publice o nota justificativa precum si dispozitiile bugetare pentru repartizarea creditelor pentru :

 • cheltuieli proprii ;
 • cheltuielile ordonatorilor secundari din subordine ;
 • cheltuielile institutiilor publice direct subordonate ai caror conducatori sunt ordonatori tertiari.

Cererile de credite se verifica in vederea deschiderii creditelor avandu-se in vedere principalele aspecte :

 • incadrarea sumelor solicitate in volumul creditelor aprobate pentru perioada pentru care se solicita deschiderea ;
 • completarea corecta a elementelor din formular, verificarea semnaturilor autorizate, codificarea corecta a conturilor conform clasificatiei bugetare si a planului de conturi al trezoreriei ;
 • verificarea notelor justificative pentru categoriile de cheltuieli din cererile de deschidere de credite ;
 • incadrarea valorii totale a dispozitiilor bugetare in totalul creditului bugetar, cat si pe subdiviziunile acestuia.

La primirea dispozitiilor bugetare Activitatea de trezorerie si contabilitate publica verifica existenta tuturor documentelor inscrise in borderou, semneaza de primire exemplarul 2 al borderoului pe care il inapoiaza Trezoreriei Centrale .

In continuare, Activitatea de trezorerie si contabilitate publica procedeaza astfel:

 • grupeaza dispozitiile bugetare pe localitatile in care isi au sediul institutiile respective;
 • intocmeste borderoul in dublu exemplar pentru dispozitiile bugetare aferente fiecarei localitati din judet;
 • expediaza prin posta sau curier, dupa caz, Trezoreriei municipale, orasenesti si perceptiilor comunale dispozitiile bugetare impreuna cu borderoul intocmit pentru institutiile publice care au la acestea conturi deschise ;
 • retine dispozitiile bugetare pentru institutiile publice care au conturi deschise la Activitatea de trezorerie si contabilitate publica judeteana.
 • Ordonatorii principali, dupa primirea comunicarii privind deschiderea creditelor, procedeaza la repartizarea creditelor la institutiile din subordine. Repartizarea are loc pe baza urmatoarelor elemente fundamentare :
 • necesarul de finantat in limita creditelor aprobate si repartizate pe trimestre;

disponibilul de credite ramas din perioadele precedente.

Repartizarea se efectueaza pe baza intocmirii documentului 'dispozitie bugetara ' care cuprinde :

denumirea institutiei;

conturile bugetare;

trezoreria prin care isi deruleaza operatiile de plati;

creditele bugetare repartizate atat in suma totala cat si pe subdiviziuni ale clasificatiei bugetare .

Pe verso-ul dispozitiei bugetare se inscrie repartizarea creditelor bugetare pe conturi analitice care se formeaza din urmatoarele:

cod 01- credite deschise si repartizate bugetului de stat;

cod capitol cheltuieli;

cod 00- camp rezervat pentru codificari speciale;

cod titlu cheltuieli , si anume: - 02 ' cheltuieli de personal'

- 20 'cheltuieli materiale si servicii'

cod fiscal al institutiei publice .

Creditele deschise se inregistreaza in contabilitatea trezoreriei de la toate nivelele pe baza cererilor de deschidere si a dispozitiilor bugetare in conturile din afara bilantului 01 ' Credite deschise si repartizate pe seama ordonatorilor de credite finantati din bugetul de stat'.

Acest cont se conduce in analitic pe trezorerii, pe capitole de cheltuieli si pe subcapitole, pe categorii de cheltuieli, si el este utilizat in executia bugetara pentru ca reprezinta limita maxima pana la care pot fi admise plati catre institutiile publice respective.

2.3 Deschiderea de credite din bugetele locale

Potrivit legii, fiecare comuna, oras, municipiu, sector al municipiului, judet sau municipiul Bucuresti, intocmeste buget propriu in conditii de autonomie.

Administratia bugetelor locale este asigurata de catre consiliile locale potrivit legii finantelor publice.

Primarii indeplinesc atributiile de ordonatori principali de credite.

Platile dispuse de ordonatorii de credite au loc prin trezorerii numai dupa deschiderea creditelor bugetare din bugetul local respectiv. In vederea derularii si executarii bugetelor locale, deschiderea creditelor din bugetul local este prezentata mai jos:

Ordonatorul principal de credite stabileste volumul creditelor bugetare in limita carora urmeaza sa se faca platile prin trezorerii atat pentru nevoile bugetului local cat si pentru institutiile publice din subordine.

In acest scop, fiecare ordonator principal de credite intocmeste necesarul de credite ce urmeaza a se deschide pentru luna respectiva completand formularul 'comunicare de deschiderea creditelor'.Acest document se intocmeste in doua exemplare si se transmite pana in ziua de 20 in fiecare luna pentru credite aferente lunii urmatoare. Documentele se prezinta compartimentului 'elaborare bugete locale si dari de seama' din cadrul administratiei circumscriptiei si Trezoreriei.

Dupa analiza si verificare acest compartiment transmite documentul vizat serviciului control si evidenta cheltuielilor dupa care se inregistreaza operatiunile din contul din afara bilantului 02 'Credite deschise si repartizate pe seama ordonatorilor finantati din bugetele locale' .

Acest cont se desfasoara in analitic pe fiecare unitate administrativ -teritoriala. Repartizarea creditelor are loc pe baza documentului 'dispozitie bugetara' care se intocmeste pe capitol de cheltuieli, document care se prezinta odata cu comunicarea de deschidere a creditelor.Aceste dispozitii bugetare, dupa ce sunt verificate de compartimentul control si evidenta cheltuielilor se vizeaza, iar creditele deschise sunt inregistrate pe seama unitatilor administrativ-teritoriale .

In limita creditelor deschise si inregistrate, ordonatorii de credite por dispune efectuarea de cheltuieli.

Deschiderea de credite pentru transferurile catre bugetele locale, in cadrul limitelor prevazute in bugetul de stat, se efectueaza de Ministerul Finantelor Publice prin directiile generale ale finantelor publice, la cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale in functie de necesitatile executiei bugetare, cu respectarea destinatiei.

2.4 Angajarea si utilizarea creditelor bugetare

Angajamentul bugetar este orice act prin care o autoritate competenta potrivit legii, afecteaza fonduri publice unei anumite destinatii, in limita creditelor bugetare aprobate.

Institutiile publice centrale si locale isi asigura fondurile de baza necesare functionarii lor pe seama bugetului general consolidat si intr-o anumita masura pe cea a fondurilor speciale si din mijloace extrabugetare . Pentru finantarea unor actiuni si obiective de interes public prin bugetul de stat si bugetele locale se sustin financiar si unele regii autonome nationale sau locale si, in unele situatii chiar societati comerciale (acoperirea unor diferente de pret, prime, dobanzi subventionate).

In aceasta situatie, institutiile publice care efectueaza platile din resurse bugetare, varsa integral la bugetul din care sunt finantate veniturile pe care le obtin din diferite surse .

Agentii economici obtin resurse bugetare numai daca executa si realizeaza servicii publice de interes national sau local.

Finantarea de la buget, destinata acoperirii cheltuielilor institutiilor publice centrale locale , se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi:

 • este nerambursabila, in general ;
 • nu se face automat ci pe masura indeplinirii sarcinilor pe care le au institutiile in cauza si in functie de gradul de folosire a resurselor puse la dispozitia lor ;
 • finantarea se face de la un singur buget in functie de importanta institutiei respective .

Finantarea propriu-zisa a cheltuielilor se face numai pe baza bugetelor de venituri si cheltuieli, aprobate de catre organele in drept, a caror prevederi pentru respectarea principiului specializarii bugetare trebuie incadrate in subdiviziunile clasificatiei bugetare .

Pentru ca o cheltuiala sa fie efectuata, trebuie sa aiba o baza legala, sa fie oportuna, necesara si economicoasa.

Prin contul general al Trezoreriei statului sunt derulate platile determinate de cheltuielile publice privind investitiile si actiunile economice de interes public, invatamantul , ocrotirea si asigurarile sociale , sanatate, cultura, tineretul si sportul, ordinea publica si siguranta nationala, apararea, finantarea administratiei publice centrale si locale si a altor cheltuieli prevazute de lege.

Este interzis sa se efectueze plati direct din incasarile cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau bugetelor locale si din veniturile fondurilor speciale si mijloacelor extrabugetare, cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege .

Ordonatorii principali de credite pot dispune retragerea creditelor bugetare deschise si neutilizate din conturile proprii sau ale institutiilor subordonate, numai in cazuri temeinic justificate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, anterior datei de 25 ale fiecarei luni.

In situatiile in care, in timpul exercitiului bugetar, pe baza dispozitiilor legale, au loc treceri de unitati, actiuni sau alte sarcini de la un ordonator principal de credite la altul, Ministerului Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare in bugetele acestora si in structura bugetului de stat, fara efectuarea echilibrului bugetar si a fondului de rezerva bugetara.

Creditele bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile au caracter previzional si se deruleaza conform acordurilor incheiate cu partenerii externi.

Fondurile externe nerambursabile sunt acumulate intr-un cont distinct si sunt cheltuite numai in limita disponibilitatilor existente in acest cont si in scopul in care au fost acordate .

Creditele bugetare trebuie utilizate de ordonatorii de credite cu eficienta si economicitate, sa respecte destinatiile acestora.

In ceea ce priveste controlul executarii bugetului general consolidat, acesta se realizeaza la nivel central, prin intermediul Directiei generale a contabilitatii publice si a sistemului de decontari in sectorul public, si local prin Trezoreriile operative din cadrul Directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti.

Astfel Directia generala a contabilitatii publice si a sistemului de decontari in sectorul public elaboreaza metodologia privind procedeele si tehnicile de lucru referitoare la operatiunile derulate prin Trezoreria statului .

Trezoreria Centrala stabileste metodele de lucru pentru prelucrarea si transmiterea informatiilor catre si/sau intre unitatile operative ale Trezoreriei statului .

In cazul bugetului de stat, Directia generala a contabilitatii publice si a sistemului de decontari in sectorul public, ca organ central, verifica daca cererile de deschidere a creditelor se incadreaza in volumul si structura celor aprobate pe subdiviziunile clasificatiei bugetare si daca clasificarea acestor cheltuieli s-a realizat in conformitate cu clasificatia bugetara si cu planul de conturi al Trezoreriei.

Pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, Trezoreria Centrala verifica propunerile pentru credite, repartizarea pe trimestre a prevederilor si conturile de executie .

In legatura cu bugetele locale , Directia generala a contabilitatii publice si a sistemului de decontari in sectorul public verifica si aproba deschiderile de credite pentru transferurile catre bugetele locale de la bugetul de stat .

De asemenea Directia generala a contabilitatii publice si a sistemului de decontari in sectorul public :

 • controleaza si indruma Trezoreriile operative ;
 • asigura acoperirea deficitelor bugetare ;
 • ramburseaza imprumuturile interne si externe ;
 • acopera temporar golurile de casa ale bugetelor locale ;
 • efectueaza plasamente financiare pe termen scurt , prin Banca Nationala a Romaniei.

Platile din creditele bugetare deschise se efectueaza in toate cazurile din initiativa ordonatorilor de credite ce poarta raspunderea asupra utilizarii mijloacelor bugetare in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Plati pot fi dispuse :

in numerar, respectiv la cererea institutiei in cauza, Trezoreria elibereaza numerarul solicitat ;

prin decontare din cont in favoarea agentilor economici care au prestat servicii sau au livrat bunuri unor institutii publice. In acest caz, Trezoreria, pe baza ordinului de plata emis de ordonatorul de credite si a verificarilor de rigoare, dispune plata din contul institutiei catre furnizorul de servicii .

Platile prin Trezorerie se realizeaza pe baza urmatoarelor documente :

 • cecuri pentru eliberarea numerarului ;
 • ordine de plata prin care ordonatorul de credite dispune efectuarea platilor;
 • factura cu dispozitie de incasare intocmita de furnizor pentru institutia publica pentru plata energiei electrice, telefoane si alte servicii. 

La documentele de plati efectuate prin Trezorerie, ordonatorii de credite bugetare au obligatia sa prezinte fundamentari din care sa rezulte necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor propuse.

Organele Trezoreriei executa controlul financiar preventiv asupra platilor dispuse de ordonatorii de credite bugetare, urmarind incadrarea platilor in creditele bugetare deschise si repartizate in structura clasificatiei bugetare.

Platile din creditele bugetare deschise se efectueaza in toate cazurile din initiativa ordonatorilor de credite ce poarta raspunderea asupra utilizarii mijloacelor bugetare in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Platile pot fi dispuse :

in numerar, respectiv la cererea institutiei in cauza, Trezoreria elibereaza numerarul solicitat ;

prin decontare din cont in favoarea agentilor economici care au prestat servicii sau au livrat bunuri unor institutii publice. In acest caz,Trezoreria, pe baza ordinului de plata emis de ordonatorul de credite si a verificarilor de rigoare, dispune plata din contul institutiei catre furnizorul de servicii .

2.5 Contabilitatea cheltuielilor bugetare

CONTUL 23 ' CHELTUIELILE BUGETULUI DE STAT'

Este un cont de activ cu ajutorul caruia se evidentiaza platile de casa efectuate, dispuse de ordonatorii de credite finantati din bugetul de stat prin trezorerie in limita creditelor deschise sau repartizate, dupa caz. Contabilitatea analitica a cheltuielilor bugetului de stat se desfasoara in conturi analitice pe capitole, subcapitole si categorii de cheltuieli, ministere si institutii subordonate, conform clasificatiei cheltuielilor bugetului de stat.

CONTUL 24 ' CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE '

Contul 24 ' Cheltuielile bugetelor locale' este un cont de activ cu ajutorul caruia se evidentiaza platile dispuse de ordonatorii de credite finantati din bugetele locale prin trezorerii, in limita creditelor aprobate si deschise ordonatorilor respectivi .

Contabilitatea analitica a cheltuielilor bugetelor locale se desfasoara pe conturi analitice formate conform clasificatiei bugetelor locale .

CONTUL 25 ' CHELTUIELILE BUGETULUI

ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT'

Contul 25 ' Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat ' este un cont de activ, cu ajutorul caruia se evidentiaza platile efectuate din bugetul asigurarilor sociale de stat prin trezorerii, in limita creditelor aprobate si deschise ordonatorilor de credite finantati din acest buget .

Contabilitatea analitica a cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat se desfasoara in conturi analitice deschise pe capitole si subcapitole , conform clasificatiei bugetare.

La nivelul trezoreriei functioneaza CONTUL 71 ' CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA TREZORERIEI ', cont de activ care se debiteaza cu dobanzi, comisioane platite pentru imprumuturi, alte cheltuieli aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli al trezoreriei si se crediteaza cu venituri din activitatea trezoreriei la sfarsitul anului .

In cadrul acestui cont se deschid analitice pe categorii de cheltuieli.

3 Fluxuri financiare privind certificatele de trezorerie pentru populatie

si constituire de depozite pentru institutii si agenti economici

La nivelul trezoreriilor judetene, a municipiului Bucuresti si a trezoreriilor municipiilor resedinta de judet s-a infiintat in anul 1999 un serviciu ,,Titluri si certificate de trezorerie’’ care a asigurat efectuarea operatiunilor de incasare a contravalorii certificatelor de trezorerie (in perioada 14.04.1999-24.12.2004). In prezent certificatele de trezorerie vandute si nerascumparate s-au transformat si depozite, iar serviciul ,,Titluri si certificate de trezorerie’’ se ocupa cu rascumpararea acestora, calculul si plata dobanzilor, asigurarea contabilitatii certificatelor de trezorerie si de depozit, intocmirea balantelor de verificare precum si celelalte lucrari prevazute de normele Ministerului Finantelor Publice.

In prezent, Trezoreriile statului, municipale si orasenesti au obligatia de rascumpara certificatele de trezorerie prin ghisee incadrate cu referenti si casieri special imputerniciti sa faca fata volumului de activitate.

Conducerea trezorerie statului va exercita permanent controlul zilnic asupra operatiunilor de plati care privesc emisiunile de certificate de trezorerie, precum si inregistrarea zilnica in contabilitate a operatiunilor respective.

Conducerea evidentei analitice se asigura pe baza unui program informatic care completeaza programul trezoreriei

1 Rascumpararea certificatelor de trezorerie si plata dobanzilor aferente acestora

Rascumpararea reprezinta operatiunea prin care trezoreria statului ramburseaza la termenul stabilit, valoarea nominala a certificatelor de trezorerie vandute si prezentate de catre persoanele fizice ce au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie.

Rascumpararea are loc in prima zi de la indeplinirea scadentelor. Odata cu restituirea valorii nominale se restituie si dobanda aferenta.Fiecare trezorerie va asigura in ziua rascumpararii sumele necesare de numerar la nivelul valorii certificatelor de trezorerie vandute la care se adauga sumele pentru dobanzile aferente .

Certificatele de trezorerie neprezentate de beneficiari pentru rascumparare in ziua stabilita se transforma in depozite la trezoreria statului. La prezentarea titularului pentru rascumparare se achita suma nominala din certificatele de trezorerie plus dobanda aferenta perioadei subscrise iar pentru perioada de maximum pana la 30 de zile stabilita de la data fixata pentru rascumparare si ziua prezentarii la ghiseu se calculeaza dobanda la vedere.

Rascumpararea la scadenta a certificatelor de trezorerie inclusiv a celor devenite certificate de depozit se efectueaza de fiecare trezorerie din sumele incasate din aceeasi emisiune si inregistrate in contul analitic din cadrul contului 41 ,,Certificate de trezorerie de la populatie pentru finantarea deficitului bugetar’’ sau 42 ,,Certificate de depozit’’ dupa caz.

Dobanzile aferente certificatelor de trezorerie nerascumparate la scadenta si devenite certificate de depozit se suporta din bugetul de venituri si cheltuieli al trezoreriei statului. Pentru dobanzile platite se deschide in contabilitatea fiecarei trezorerii contul 71 ,,Cheltuielile bugetului trezoreriei statului’’, cu contul analitic 71.27.17. Dobanzi platite pentru certificatele de depozit’’, care se debiteaza cu platile efectuate catre titularii certificatelor de depozit prin creditul contului 10 ,,Casa’’. Raspunderea pentru plata dobanzilor de la bugetul de stat revine directorului, directorului adjunct respectiv seful compartimentului titluri si certificate de trezorerie.Contabilitatea operatiunilor de incasari si plati aferente emisiunilor de certificate de trezorerie catre populatie

Conturile contabile folosite sunt urmatoarele:

a)             Contul 10 ,,Casa’’ – se debiteaza cu incasarile de sume din emisiunea de certificate si se crediteaza cu platile privind rascumpararea la scadenta a certificatelor de trezorerie, a certificatelor de depozit, dobanzile aferente.

b)            Contul 41 ,,Certificate de trezorerie de la populatie pentru finantarea deficitului bugetar de stat’’ se desfasoara pe analitice deschise pe emisiuni de certificate de trezorerie. Este un cont de pasiv si se crediteaza prin debitul contului 10 ,,Casa’’ cu incasarile din subscrieri de certificate si se debiteaza cu sumele platite pentru rascumparare la scadenta a certificatelor prin creditul contul ,,Casa’’. Se mai debiteaza cu valoarea certificatelor transformate in urma rascumpararii prin creditul contului 42 ,,Certificat de depozit’’ ;

c)             Contul 42 ,,Certificate de depozit’’ – cont de pasiv. Se crediteaza prin debitul contului 41 cu valoarea certificateler nerascumparate, devenite certificate de depozit. Se debiteaza cu platile efectuate reprezentand rascumpararea certificatelor de depozit prin creditul contului 10 ;

d)            Contul 23 ,,Cheltuielile bugetului de stat, analitic 288.01.01.49. cod 65 « Actiuni centralizate ». Se debiteaza cu platile de dobanzi aferente certificatelor de trezorerie prin creditul contului 10 si cu dobanda platita certificatele de trezorerie transformate in certificate de depozit ;

e)             Contul 71 ,, Cheltuielile bugetului trezoreriei statului’’ cont de activ 71.22.17. – dobanzi pentru certificate de depozit se inregistreza dobanzile platite pe perioada de la implinirea termenului de rascumparare pana in ziua in care s-a efectuat rascumpararea, prin creditul contului 10.

Se interzice angajatilor trezoreriei statului furnizarea de informatii de orice natura altor persoane fizice si juridice in legatura cu sumele subscrise.

3 Constituirea de depozite pentru institutii si agenti economici

De la 1 decembrie 1999, titularii conturilor de disponibilitati pot constitui la trezoreriile statului depozite in suma de 1 milion lei, in multiplu de 100 lei pe termene de 1 luna sau 3 luni, pentru care se incheie conventii cu unitatile de trezorerie la care au deschise conturile dupa modelul anexat.

Nivelul dobanzii acordate la depozitele pe termen de 1 luna este de 12% pe an, iar la cele pe termen de 3 luni este de 15% pe an, procent care ramane in vigoare pana la o data care va fi comunicata ulterior.

In cazul in care titularul depozitului solicita preluarea de sume din depozit inainte de termen, acesta se transforma in disponibilitati la vedere si se aplica dobanda la vedere de 10% pe an.

In vederea efectuarii calculului si platii dobanzii la disponibilitatile pastrate in contul general al trezoreriei statului, unitatile de trezorerie vor proceda astfel:

a)      La disponibilitatile curente se aplica dobanda de 10% pe an, fara a se incheia conventii, iar calculul dobanzii se efectueaza dupa urmatoarea formula:

Soldul contului x nr. zile x cota dobanda

Dobanda = -------- ----- ------ ----- ----- -------

360 x 100

in care luna este de 30 zile iar anul de 360 zile.

Dobanda se calculeaza pe baza soldurilor zilnice si se vireaza in acelasi cont , in prima zi lucratoare a lunii urmatoare.

b)      La depozitele in suma de peste 1 milion lei, in multiplu de 100 lei pentru care trezoreria a incheiat conventie cu titularul, se aplica dobanda in functie de termenul pe care este constituit depozitul (1 luna-12% pe an si 3 luni-15% pe an) si se calculeaza dupa urmatoarea formula:

Valoarea depozitului x nr. zile x cota dobanda

Dobanda = -------- ----- ------ ----- ----- --------------

360 x 100

Dobanda se calculeaza pe perioada de constituire prevazute in conventie (1 luna sau 3 luni).Restituirea depozitului si virarea dobanzii cuvenite se face in ziua lucratoare imediat urmatoare scadentei depozitului in contul de disponibil.

Prin depozit pe termen de 1 luna sau 3 luni se intelege o perioada de 30 respectiv 90 de zile calendaristice.

Depozitele se constituie in baza conventiei incheiate prin transferarea sumelor pe baza de nota contabila, din conturile de disponibilitati in conturile de depozit, dupa caz, astfel:

a) pentru depozitele constituite de agentii economici in contul 43 ”Depozite ale agentilor economici”

b) pentru depozitele constituite de institutiile publice in contul 44 „Depozite ale institutiilor publice”.

Conturile mentionate mai sus se introduc in planul de conturi pentru activitatea trezoreriei statului si se desfasoara in conturi analitice care se formeaza prin completarea cu codul fiscal al titularului de depozit (agenti economici sau institutii publice).

Model anexa

TREZORERIA…………………..

In conformitate cu prevederile art.7 din Ordonanta Guvernului nr.66/1994 republicata si ale Ordonantei Guvernului nr.120/31.08.1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, intre TREZORERIA………………

si ……………………………………………….se incheie prezenta

CONVENTIE

1…………………………………constituie din contul nr…………………

un depozit in suma de…………………..milioane lei la trezoreria statului, pe o perioada de…………..zile, incepand cu data de …………………..

2. Nivelul cotei dobanzii este de……..% pe an. Dobanda se calculeaza dupa urmatoarea formula:

Soldul contului x nr. de zile efective x cota dobanda

Dobanda = -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- --------

360 x 100

Trezoreria statului va restitui suma de ..milioane lei in data

……………….., iar dobanda se va calcula si vira in aceeasi zi in contul de disponibil.

4. Prezenta conventie s-a incheiat in 2(doua) exemplare, cate unul pentru fiecare dintre parti.

DIRECTOR TREZORERIE, DIRECTOR,

(titular depozit)

4 Fluxuri financiare privind cheltuielile proprii ale Trezoreriei

Activitatea trezorerie si contabilitate publica poate efectua cheltuieli din bugetul Trezoreriei Statului pe urmatoarele subdiviziuni conform clasificatiei bugetare:

A. Bunuri si servicii :

 • Furnituri de birou – hartie, rechizite, materiale consumabile ;
 • Materiale pentru curatenie ;
 • Incalzit, iluminat si forta motrica – contravaloarea energiei termice/ electrice, a combustibilului lichid/solid/gazos ;
 • Apa, canal, salubritate – contravaloarea serviciilor canal, salubritate si apa;
 • Carburanti si lubrifianti – contravaloarea carburantilor si lubrifiantilor pentru mijloacele de transport etc. ;
 • Piese de schimb – piese de schimb achizitionate in vederea inlocuirii celor defecte ;
 • Transport – cheltuieli pentru transportul efectuat cu alte mijloace de transport decat cele din dotare pentru transportul numerarului etc. ;
 • Posta, telecomunicatii, radio, TV,internet – timbre, mandate, abonament radio-TV, internet etc. ;
 • Materiale si prestari servicii cu caracter functional – comisioanele platite institutiilor de credit pentru incasarea veniturilor bugetului de stat si pentru prestarea de servicii de casierie pentru unitatile Trezoreriei Statului care nu au organizate casierii tezaur ;
 • Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare – contractele de service pentru intretinerea sistemelor de alarmare si paza, lift, transport valori, tehnica de calcul, auto, aparatura de birou, servicii de paza a sediilor si transportul numerarului si valorilor, igienizare etc. ;

B. Reparatii curente – reparatii la mijloacele de transport, tehnica de calcul, aparatura de birou, sisteme de paza si alarme, lift, mobilier, cladiri etc.;

C. Bunuri de natura obiectelor de inventar

 • Uniforme si echipament – veste si casti antiglont ;
 • Alte obiecte de inventar – masini de calcul, fax, copiatoare, case de bani, rafturi, mobilier ;

D. Carti, publicatii si materiale documentare – abonament la Monitorul Oficial ;

E. Alte cheltuieli

 • Prime de asigurare non-viata – prime de asigurare prin efectul legii si facultative (CASCO) pentru autovehiculele de transport numerar si cele de insotire ; 
 • Chirii – contravaloarea chiriilor aferente spatiilor in care functioneaza activitatea de trezorerie .

F. Despagubiri civile – acoperirea prejudiciului creat ca urmare a afectarii integritatii disponibilitatilor banesti pastrate in Trezoreria Statului, potrivit legii ;

G. Active fixe (inclusiv reparatii capitale)

 • Masini, echipamente si mijloace de transport – statii emisie-receptie, statii radio, calculatoare si echipamente periferice etc. ;
 • Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale – sisteme de protectie a valorilor, aparatura birotica.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1173
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site