Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


RAPORT DE ACTIVITATE AL INSPECTIEI SOCIALE

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE

INSPECTIA SOCIALA
Str. Vasile Lascar, nr.87, sector 2 Bucuresti, tel.021/2119420

RAPORT DE ACTIVITATE

AL

INSPECTIEI SOCIALE

In ultimul deceniu, evolutia sistemului de asistenta sociala din Romania s-a realizat fara a avea o orientare clara a constructiei administrative, cu un deficit de institutionalizare globala, in conditiile unei descentralizari rapide a responsabilitatilor si a alocarii de fonduri pentru sustinerea si dezvoltarea acestuia.

In cadrul Strategiei Uniunii Europene, definita la Lisabona, subliniind caracterul pluridimensional al politicilor de incluziune sociala, Romania s-a angajat sa reformeze sistemul national de asistenta sociala, prin abordarea globala a politicilor de dezvoltare sociala.

Acest demers raspunde si directivelor Programului de Guvernare pentru perioada 2004 – 2008, privind accelerarea procesului de reforme structurale in concordanta cu nevoile actuale ale cetateanului roman si ale societatii romanesti in ansamblul ei.

In acest context, in Planul de masuri prioritare de integrare a Romaniei in UE pentru anul 2005, la sectiunea << Capacitatea de raspuns la obligatiile de stat membru >>, capitolul 13 < Politici sociale si ocuparea fortei de munca > a fost prevazut si Programul PHARE 2003 derulat in cadrul Conventiei de infratire institutionala RO 03/IB/SO/06 privind ,, Intarirea capacitatii administrative a Inspectiei Sociale,,

Partenerii proiectului au fost Ministerul Muncii Familiei si Egalitatii de Sanse si Inspectia Generala a Afacerilor Sociale – Ministerul Afacerilor Sociale din Franta.

Proiectul a fost structurat pe 3 componente, respectiv:

 • componenta institutionala – care a permis crearea cadrului normativ privind infiintarea, organizarea si functionarea Inspectiei Sociale;
 • componenta formare – prin care s-a asigurat formarea unui numar de 120 inspectori sociali pe problematica specifica Inspectiei Sociale si a unui numar de 32 inspectori sociali formatori, precum si organizarea unui stagiu de formare si schimb de bune practici in Franta, pentru un numar de 20 de persoane;
 • componenta comunicare – care a contribuit la informarea si sensibilizarea actorilor implicati sau care au avut legatura cu crearea Inspectiei Sociale, precum si la promovarea imaginii acesteia ca organism nou infiintat in ansamblul administratiei publice centrale.

*

Crearea Inspectiei Sociale in Romania se inscrie in procesul de reforma a sistemului national de asistenta sociala sustinut si in Memorandumul Guvernamental aprobat de Primul Ministru in anul 2005, care prevede o noua pozitionare a institutiilor asistentei sociale si a politicilor familiale prin:

infiintarea Colegiului pentru coordonarea politicilor de asistenta sociala la nivelul Ministerului Muncii Familiei si Egalitatii de Sanse;

dezvoltarea cadrului institutional prin infiintarea a trei noi institutii:

Inspectia Sociala;

Observatorul Social;

Agentia Nationala de Plati a Prestatiilor Sociale.

Prin infiintarea acestor institutii se urmareste cresterea capacitatii autoritatii centrale, de a defini politicile sociale adecvate situatiei din Romania, de a lua decizii cu adresabilitate directa si in acord cu nevoile persoanelor aflate in dificultate, de a asigura un sistem unitar de plata si gestiune a tuturor serviciilor si prestatiilor sociale care sa conduca la imbunatatirea de fond si forma a sistemului national de asistenta sociala.

II. CADRUL LEGISLATIV

Reforma in domeniul asistentei sociale si al politicilor familiale a fost initiata prin Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala, care prevede realizarea unei noi constructii institutionale, in scopul stabilirii unui mecanism unic de organizare a sistemului de asistenta sociala, a modalitatilor de finantare, a tipurilor de servicii si prestatii sociale, a beneficiarilor, precum si o abordare globala a problematicii sociale a individului, familiei, grupurilor si a comunitatilor locale, centrata pe nevoilor concrete ale acestora.

Astfel, in conformitate cu prevederile art. 29 din Legea 47/2006, la data de 01.01. 2007, se infiinteaza Inspectia Sociala ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse. Inspectia Sociala are drept scop controlul implementarii legislatiei in domeniu, precum si inspectarea activitatii institutiilor publice si private, responsabile cu furnizarea prestatiilor si serviciilor sociale.

Pentru a raspunde cerintelor Planului de masuri prioritare pentru integrare europeana si angajamentelor asumate de Romania, au fost necesare adoptarea unor masuri imediate pentru stabilirea cadrului normativ in vederea organizarii si functionarii Inspectiei Sociale.

Prin urmare, in cadrul proiectului RO 03/IB/SO/06 privind ,, Intarirea capacitatii administrative a Inspectiei Social’’, a fost elaborat proiectul de Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Inspectiei Sociale, imbunatatit si aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2006 privind Inspectia sociala, aprobata cu modificari si completari de Legea 211/2007, care reglementeaza:

functiile si atributiile Inspectiei Sociale;

modul de organizare;

personalul incadrat in cadrul noii institutii.

Legea nr. 211/2007 aduce modificari si completari in ceea ce priveste domeniul de competenta – eliminarea politicilor de incluziune sociala – si organizarea teritoriala, respectiv infiintarea, in subordinea Inspectiei Sociale, a 8 inspectorate sociale regionale, cu personalitate juridica, pe structura celor 8 regiuni de dezvoltare a Romaniei. Totodata, in cadrul fiecarui inspectorat social regional, la nivelul fiecarui judet arondat acestuia, se organizeaza compartimente judetene de inspectie sociala, fara personalitate juridica.

Conform actului normativ mentionat mai sus, Inspectia Sociala reprezinta:

un instrument de sprijin al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse in vederea asigurarii unei mai bune complementaritati a politicilor sociale;

un instrument de conformitate cu reglementarile juridice si financiare actuale, util in egala masura atat structurii controlate cat si statului;

un instrument esential de evaluare a politicilor si strategiilor nationale in domeniul asistentei sociale,

un instrument al schimbarii prin formularea de recomandari pentru armonizare, dezvoltare, adaptare la nevoile sociale.

Subordonarea directa fata de minister asigura:

independenta si neutralitatea Inspectiei Sociale;

aplicarea unitara si respectarea reglementarilor din domeniul sau de competenta;

un plus de valoare in functionarea institutiilor sociale in vederea ameliorarii costurilor si a cresterii calitatii serviciilor oferite;

echitatea si egalitatea in drepturi a tuturor cetatenilor Romaniei;

legitimitate in interventiile sale, indiferent de statutul juridic al entitatilor inspectate care pot fi: autoritati ale administratiei publice centrale si locale, persoane fizice si juridice, publice si private cu atributii si responsabilitati in domeniul asistentei sociale, precum si furnizori de servicii sociale, publici si privati.

contribuie la intarirea autoritatii statului in fata diferitilor actori publici sau privati;

elimina orice conflict de interese intre activitatea de reglementare si cea de inspectie;

separarea functiei de control de functia de gestiune aserviciilor si prestatiilor sociale.

Odata cu definirea cadrului legislativ general de infiintare, activitatea Inspectiei Sociale a fost canalizata spre elaborarea actelor normative secundare, necesare organizarii si functionarii acesteia.

Astfel ca, in conformitate cu prevederile OUG nr. 130/2006 privind Inspectia Sociala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 211/2007, au fost elaborate si inaintate Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, spre analiza si demarare a procedurilor legale de aprobare, urmatoarele proiecte de acte normative:

Regulamentul de organizare si functionare al Inspectiei Sociale, care a fost aprobat prin H.G. 1059/05.09.2007;

Regulamentul propriu de organizare si functionare al aparatului central al Inspectiei Sociale;

Regulamentul propriu de organizare si functionare al inspectoratelor sociale regionale din subordinea Inspectiei Sociale;

Statutul inspectorului social;

Strategia Nationala a Inspectiei Sociale pentru perioada 2008 – 2011.

Totodata, au fost elaborate si aprobate prin decizie a inspectorului general de stat documentele necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii a activitatii Inspectiei Sociale, respectiv:

Regulamentul de ordine interioara al Inspectiei Sociale;

Regulamentul privind circuitul documentelor in cadrul aparatului central al Inspectiei Sociale;

Ghidul metodologic si fisele standard utilizate in activitate de inspectie – pe tipuri de servicii si prestatii sociale;

Principalele modele standard utilizate in misiunile de inspectie, respectiv: ordin de misiune, notificare, raport de inspectie, nota de constatare, proces – verbal de constatare a contraventiilor, instiintare de plata – au aparut in MO nr. 862/17.12.2007 respectiv MO nr. 869/19.12.2007;

Codul etic al inspectorului social;

Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de etica si cariera, organism cu caracter consultativ constituit la nivelul Inspectiei Sociale, avand ca scop asigurarea desfasurarii cu profesionalism a misiunilor de inspectie, precum si solutionarea operativa, eficienta si echidistanta a abaterilor inspectorilor sociali de la principiile si valorile etice promovate de Inspectia Sociala;

Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului de formare profesionala a personalului Inspectiei Sociale, organism cu caracter consultativ constituit la nivelul Inspectiei Sociale, avand ca scop asigurarea, alaturi de compartimentul de specialitate, a unui cadru unitar si coerent de formare profesionala initiala si continua a intregului personal al Inspectiei Sociale si in mod special a inspectorilor sociali;

Planul de formare profesionala specifica a personalului Inspectiei Sociale pentru anul 2008;

Planul de inspectie al Inspectiei Sociale pentru anul 2008.

Referitor la regulamentele de organizare si functionare, regulamentele de ordine interioara, ghidurile si metodologia de control, precum si statutul inspectorului social, acestea sunt proiecte de acte normative complexe a caror elaborare a necesitat un efor maxim, in conditiile in care personalul cu atributii de inspectie de la ANPH si ANPDC a fost preluat cu data de 05 iulie 2007, in conditiile legii.

Pentru elaborarea documentelor mentionate mai sus, au fost constituite grupuri de lucru, formate din inspectorii sociali ai Inspectiei Sociale (din structura centrala si regionala/judeteana) si coordonate de inspectorul general de stat si cei 2 inspectori generali adjuncti.

I.       ORGANIZAREA INSTITUTIONALA

Intrarea in vigoare a Legii nr. 211/2007 reprezinta momentul inceperii organizarii Inspectiei Sociale si al demararii activitatilor de construire a cadrului institutional. Este de subliniat faptul ca aceasta lege modifica intregul sistem de organizare a Inspectiei Sociale, asa cum el a fost aprobat prin OUG nr. 130/2006 ( trecerea de la inspectorate sociale judetene fara personalitate juridica la inspectorate sociale regionale cu personalitate juridica).

La data de 20.04.2007 prin Decizia Primului Ministru a fost numit in functie inspectorul general de stat, in urma concursului organizat pentru ocuparea acestui post, iar prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 423 si respectiv 424/15.05.2007 au fost numiti temporar, pana la ocuparea posturilor prin concurs, cei doi inspectori generali adjuncti. Cei doi inspectori generali adjuncti au fost definitivati pe post la data de 10.08.2007, prin Ordinele ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 707 si 708.

Inspectorul general de stat ajutat de cei doi inspectori generali adjuncti au elaborat proiectul Regulamentului de organizare si functionare al Inspectiei Sociale, au proiectat structura organizatoricea si de personal, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2007, precum si bugetul propriu de venituri si cheltuieli necesar desfasurarii activitatii.

Incepand cu luna aprilie activitatea Inspectiei Sociale a fost canalizata spre indeplinirea urmatoarelor obiective:

intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al Inspectiei Sociale si transmiterea acestuia spre aprobare;

demararea procedurile legale de dobandire a personalitatii juridice;

inregistrarea institutiei la autoritatea publica fiscala si obtinerea codului fiscal;

deschiderea contului la Trezoreria Statului;

identificarea si inchirierea spatiului pentru organizarea sediului central al Inspectiei Sociale;

organizarea Directiei economica – financiara si administrativa si a Compartimentului resurse umane si salarizare din cadrul aparatului central, pentru a se asigura desfasurarea activitatilor de preluare a personalului si asigurarea operatiunilor financiar – contabile;

stabilirea compartimentelor de specialitate din cadrul fiecarei directii a aparatului central, precum si ale serviciilor din structura regionala si aprobarea acestora prin decizie a inspectorului general de stat;

stabilirea si realizarea insemnelor Inspectiei Sociale;

transmiterea adreselor catre toate autoritatile publice judetene (consilii judetene si prefecturi), precum si primariilor din municipiile resedinta de judet, prin care s-a solicitat sprijin pentru identificarea si asigurarea spatiilor necesare organizarii si desfasurarii activitatii inspectoratelor sociale regionale si a inspectiilor sociale judetene;

asigurarea participarii personalului cu atributii de control din cadrul ANPH, ANPDC si structurile deconcentrate ale MMFES la cursurile de formare initiala si formare formatori, organizate in cadrul proiectului ,, Intarirea capacitatii administrative a Inspectiei Sociale’’;

identificarea furnizorilor de servicii sociale acreditati si neacreditati si intocmirea bazei de date;

demararea procedurilor legale de preluare, prin transfer, a personalului cu atributii de control din cadrul ANPH, ANPDC si structurile deconcentrate ale MMFES;

participarea la comitetele de pilotaj organizate cu expertii francezi in cadrul proiectului ,, Intarirea capacitatii administrative a Inspectiei Sociale’’;

intocmirea caietelor de sarcini si demararea procedurilor legale de organizare a licitatiilor pentru achizitionarea de bunuri si servicii necesare desfasurarii activitatii, respectiv:

mobilier de birou pentru sediul central si structurile teritoriale;

echipamente IT pentru dotarea sediului central si structurile teritoriale;

autoturisme;

furnituri de birou si consumabile etc.

incheierea contractelor cu furnizorii serviciilor de telefonie mobila si fixa, internet, salubritate, apa – canal, energie electrica, posta si telecomunicatii etc.;promovarea Inspectiei Sociale la nivel central, regional, judetean, intocmirea de materiale promotionale. Inspectorul general de stat a participat la dezbateri si emisiuni TV cu tematica sociala, ocazie cu care a facut cunoscut scopul si rolul Inspectiei Sociale ca autoritate centrala nou infiintata.

Odata cu intrarea in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 1059/26.09.2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice (centrala si regionala) ale Inspectiei Sociale, au fost desfasurate activitati de organizare a inspectoratelor sociale regionale, respectiv:

incheierea contractelor de inchiriere a spatiilor pentru toate sediile inspectoratelor sociale regionale;

Picture1.png

Regiunea Nord – Est – Municipiul Bacau

Regiunea Sud – Est – Municipiul Galati

Regiunea Sud – Muntenia – Municipiul Pitesti

Regiunea Sud – Vest Oltenia – Ramnicu Valcea

Regiunea Vest – Municipiul Timisoara

Regiunea Nord – Vest – Municipiul Baia Mare

Regiunea Centru – Municipiul Targu Mures

Regiunea Bucuresti – Ilfov – Municipiul Bucuresti

incheierea a 28 de contracte de inchiriere a spatiilor pentru sediile inspectiilor sociale judetene, pentru 5 judete acestea sunt in curs de finalizare, iar pentru 9 judete (Braila, Cluj, Giurgiu, Hunedoara, Ialomita, Neamt, Suceava, Salaj, Vaslui) sunt in curs de desfasurare demersurile pentru gasirea spatiilor, pe piata privata si incheierea contractelor de inchiriere;

stabilirea necesarului privind dotarile si amenajarile interioare ale spatiilor pentru a putea deveni functionale.

dobandirea personalitatii juridice;

inregistrarea la Directiile Judetene a Finantelor Publice si obtinerea codului fiscal;

deschiderea conturilor la trezoreriile judetene;

defalcarea bugetului si alimentarea conturilor inspectoratelor sociale regionale;

amenajarea spatiilor si asigurarea unui minim de dotare a acestora.

In momentul de fata, chiar si in conditiile in care marea majoritate a raspunsurilor la adresele inaintate autoritatilor judetene pentru punerea la dispozitie a spatiilor pentru sedii au fost negative, inspectoratele sociale regionale, precum si cea mai mare parte a inspectiilor sociale judetene au asigurate spatii pentru organizarea si desfasurarea activitatii.

IV. RESURSE UMANE

Structura de personal

In conformitate cu prevederile art. 25 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2006 aprobata prin Legea nr. 211/2007, Inspectia Sociala trebuia sa functioneze in primul an de la infiintare cu un numar de 350 posturi. Insa, prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 862/2007 privind reorganizarea institutiilor aflate in subordinea sau sub autoritatea MMFES, s-a dispus transferarea unui numar de 60 posturi din cadrul Inspectiei Sociale la Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, incepand cu data de 01.11.2007.

La data de 03.07. 2007, Inspectia Sociala a preluat prin transfer, conform art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2006 aprobata prin Legea nr. 211/2007, personalul cu atributii de control din cadrul ANPDC – 8 persoane si ANPH – 42 persoane, in limita numarului de 50 de posturi. Personalul ANPH este dispersat pe fiecare judet si municipiul Bucuresti, iar personalul ANPDC a fost transferat in aparatul central al Inspectiei Sociale.

Dupa aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, a fost elaborat si inaintat spre aprobare ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse (la data de 21.08.2007) statul de functii pentru aparatul central al Inspectiei Sociale, care a fost aprobat in data de 19.10.2007.

De asemenea, au fost aprobate prin decizia inspectorului general de stat, statele de functii pentru inspectoaratele sociale regionale, acestea fiind elaborate in conformitate cu numarul de posturi repartizate fiecarei regiuni, prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse

La momentul de fata, Inspectia Sociala dispune de un numar de 290 posturi, repartizate dupa cum urmeaza:

 • aparatul central – 62 posturi din care: 50 sunt inspectori sociali, 7 functii publice clasa 3, si 5 personal incadrat cu contract individual de munca;

In ceea ce priveste numarul si structura posturilor ocupate situatia se prezinta astfel:

 • inspectorate sociale regionale – 228 posturi din care: 185 inspectori sociali, 19 functii publice clasa 3, iar 24 personal contractual.

Situatia posturilor de inspectori sociali ocupate/vacante la nivel regional la 31 decembrie 2007

Regiunea

Numar total posturi inspectori sociali

Numar posturi inspectori sociali ocupate

Numar posturi inspectori sociali vacante

Obs.

Sud – Est

Nord – Vest

Nord – Est

Vest

Bucuresti Ilfov

Sud – Muntenia

Centru

Sud – Vest Oltenia

TOTAL

Dupa aprobarea statelor de functii activitatea in domeniul resursei umane a constat in:

solicitarea avizelor de la Agentia Nationala a Functionarilor Publici pentru organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante,de conducere si de executie, atat pentru aparatul central cat si pentru structurile regionale si judetene ;

demararea procedurilor legale de organizare a concursurilor.

Astfel, au fost organizate concursuri pentru ocuparea:

functiilor publice de conducere de directori ai directiilor organizate in cadrul aparatului central, respectiv pentru: Directia economica – financiara si administrativa, Directia analiza, sinteze, programe si Directia metodologie, planificare;

functiilor publice de conducere de inspector social sef regional pentru 7 regiuni, respectiv: Regiunea Nord – Est, Regiunea Sud – Est, Regiunea Sud – Vest Oltenia, Regiunea Vest, Regiunea Nord – Vest, Regiunea Centru si Regiunea Bucuresti – Ilfov;

unor functii publice de executie in aparatul central si regional

In urma concursurilor organizate, situatia personalului angajat al Inspectiei Sociale se prezinta astfel:

numar posturi ocupate, din totalul posturilor existente: 101

numar posturi vacante la data de 31.12.2007: 189

Structura personalului angajat pe profesii: se prezinta astfel:

 • asistent social – 6 persoane;
 • auditor –1 persoana;
 • economist – 18 persoane;
 • inginer – 6 persoane;
 • jurist – 16 persoane;
 • jurnalist – 1 persoana;
 • medic – 3 persoane;
 • psiholog – 6 persoane;
 • profesor – 9 persoane;
 • psiho – sociolog – 1 persoana;
 • sociolog – 4 persoane.

Formarea personalului

In perioada 14 mai – 13 iulie 2007, personalul Inspectiei Sociale a participat la Sesiunea de formare initiala, organizata de partenerii francezi in cadrul Conventiei de infratire institutionala PHARE RO.03.IB/SO – 06 privind ,,Intarirea capacitatii administrative a Inspectiei Sociale’’. Sesiunea a fost structurata, conform planului aprobat de ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse, pe 5 (cinci) module de formare initiala pe problematica specifica Inspectiei Sociale, respectiv:

 • modulul 1 – Context si cadru general de competente ale Inspectiei Sociale (16 – 20 aprilie);
 • modulul 2 – Inspectia Sociala si calitatea serviciului catre beneficiarii sistemului de asistenta sociala (14 – 18 mai );
 • modulul 3 – Activitatea de inspectie (4 –8 iunie);
 • modulul 4 – Activitatea de inspectie (25 – 29 iunie);
 • modulul 5 – Activitatea de inspectie (9 – 13 iulie).

Totodata, in cadrul programului mentionat mai sus a fost organizata si Sesiunea de formare formatori la care a participat un numar de 32 inspectori sociali, selectati in urma interviului organizat de reprezentantii partenerilor francezi in proiect si cu aprobarea inspectorului general de stat al Inspectiei Sociale.

Sesiunea de formare formatori a cuprins 4 (patru) module organizate dupa cum urmeaza:

 • modulul 1: Functia de agent de formare – inginerie pedagogica (17 – 21 septembrie);
 • modulul 2: Functia de tutore – sprijinire profesionala (01 – 05 octombrie);
 • modulul 3: Functia de creator – ingineria formarii (15 – 19 octombrie);
 • modulul 4: Formare continua (29 octombrie – 02 noiembrie).

La sfarsitul sesiunii de formare formatori participantilor le-au fost inmanate atestate de formatori in domeniul specific de activitate al Inspectiei Sociale.

Pe parcursul derularii sesiunilor de formare initiala, inspectorii sociali au contribuit, alaturi de expertii francezi, la finalizarea Ghidului de bune practici, document tiparit in peste 500 exemplare si distribuit participantilor. Totodata, a fost formulata si tematica orientativa a misiunilor de inspectie care a stat la baza elaborarii Planului de control, evaluare si consiliere al Inspectiei Sociale pe anul 2008 .

In cadrul atelierelor de lucru organizate pe parcursul celor 4 module de formare formatori, au fost puse bazele infiintarii Colegiului de formare profesionala a personalului Inspectiei Sociale, organism cu caracter tehnic avand ca rol constituirea unui sistem de formare profesionala initiala si continua, precum si fundamentarea strategiilor de formare profesionala si specializare in activitatea specifica inspectorilor sociali.

Tematica de formare profesionala identificata, in cadrul atelierelor de lucru, a fost ulterior analizata si cuprinsa in Planul de formare profesionala specifica a personalului Inspectiei Sociale pentru anul 2008, document aprobat prin decizia inspectorului general de stat.

In cadrul componentei de formare a proiectului ,, Intarirea capacitatii institutionale a Inspectiei Sociale’’ au fost prevazute si organizate 2 stagii de formare in Franta pentru un numar de 20 inspectori sociali.

Astfel, in perioada 18 – 22 iunie 2007 a fost organizat primul stagiu de formare pentru 10 inspectori sociali la Paris si Rennes, iar in perioada 02 – 08 august 2007 un alt grup de 10 inspectori sociali au participat la cel de-al doilea stagiul de formare, organizat la Bordeaux si Angers.

Obiectivele stagiilor de formare au fost :

organizarea si modul de functionare ale Inspectiei Sociale din Franta;intelegerea modului de organizare a institutiilor, organismelor care acorda prestatii si servicii sociale cat si a unitatilor de asistenta sociala care pot face obiectul unei inspectii;

intelegerea conditiile de organizare si de punere in practica a misiunilor de inspectie in Franta;

identificarea strategiile de interventie;

observarea practicilor de inspectie din perspectiva functiei de inspector social in Franta;

identificarea caracteristicilor functiei de inspector social, in vederea unei mai bune intelegeri a acestora si in vederea dezvoltarii de competente pentru a exersa functia de inspector.

In luna decembrie a avut loc evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului Inspectiei Sociale, atat din aparatul central cat si din structurile teritoriale.

V. ACTIVITATEA SPECIFICA DE CONTROL, EVALUARE SI CONSILIERE

Activitatea de inspectie sociala s-a desfasurat cu respectarea prevederilor legale si a cuprins misiunile de control, evaluare si consiliere, realizate in domeniul asistentei sociale.

Tematica misiunilor de inspectie efectuate a fost stabilita de comun acord cu autoritatile publice centrale cu atributii in domeniul asistentei sociale (MMFES – Departamentul Afacerilor Sociale, ANPH si ANPDC) in functie de prioritatile acestora.

In perioada august – decembrie, au fost inspectate un numar de 37 servicii sociale acordate de furnizori publici si privati, fiind organizate un numar de 30 misiuni de inspectie. Pentru fiecare misiune de inspectie au fost organizate echipe de inspectie formate din cel putin 2 inspectori.

Misiunile de inspectie s-au desfasurat la solicitarea: MMFES, ANPDC, ANPH, DMPS, precum si ca urmare a autosesizarii.

I. Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului a solicitat, in vederea acordarii Licenței de funcționare, inspectarea a 14 furnizori de servicii sociale:

7 furnizori publici, respectiv Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului judetene si ale municipiului Bucuresti

7 furnizori privati de servicii sociale respectiv asociatii si fundatii.

Astfel ca, au fost organizate misiuni de inspectie la urmatorii furnizori de servicii sociale:

1. Direcția Denerala de Asistența Sociala și Protecția Copilului , București, sector 2, serviciul inspectat:

Unitatea rezidențiala de tip familial – Apartamentul „ Albinuța”;

2. Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Prahova, serviciile inspectate:

Centrul rezidențial de tip familial Ploiești , str.General Eremia Grigorescu nr.21;

Centrul rezidențial de tip familial Ploiești ,str.Cometului nr.16;

Centrul de zi pentru copii cu dizabilitați din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „ Sfanta Maria”,Valenii de Munte , județul Prahova;

3. Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Cluj, serviciile inspectate:

Serviciul pentru Protecția Copilului de tip Rezidențial pentru Copii cu Dizabilitați din cadrul Complexului de servicii destinat protecției copilului nr.1 Cluj Napoca ,str.Eremia Grigorescu ,nr.37,județul Cluj;

Serviciul pentru Protecția Copilului de tip Rezidențial din cadrul Complexului de servicii destinat protecției copilului nr.1,Cluj Napoca, str.Eremia Grigorescu ,nr.37,județul Cluj;

Serviciul pentru Protecția Copilului de tip Rezidențial pentru Copii cu Dizabilitați din cadrul Complexului de Servicii pentru Recuperarea Copiilor cu Handicap Neuropsihic Sever nr.10, „Pinochio”, Cluj Napoca,str,Eremia Grigorescu,nr.37,județul Cluj;

Serviciul pentru Protecția Copilului de Tip Rezidențial pentru Copii cu dizabilitați din cadrul Complexului de Servicii pentru Recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic ușor și mediu ,nr.9 „Țandarica”,Cluj Napoca , str.Sunatoarei , nr.4 , județul Cluj;

4. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Cluj, serviciile inspectate:

Serviciul „Casa de tip familial – „Buna Vestire” Apahida;

Serviciul „Casa de tip familial – Sf. Elena” Apahida;

5. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, sector 5, Bucuresti:

Serviciul „Adapostul de zi si noapte pentru copii strazii”, Bucuresti, str. Prelungirea Ferentari, nr. 72-74;

6. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Olt:

Casa de tip familial „Mugurel”, Slatina;

Casa de tip familial „Sf. Andrei”, Slatina;

Casa de tip familial „Sf. Nicolae”, Caracal;

Casa de tip familial „Sf. Mihail”, Caracal;

Casa de tip familial „Sf. Valentin”, Slatina;

7.Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, sector 1, Bucuresti:

Serviciul „Centrul de Zi” din cadrul Complexului Social de Servicii „Sf. Maria”, Bucuresti, sector 1.

Referitor la tipurile de servicii supuse inspectiei situatia se prezinta astfel:

15 servicii de tip rezidential:

10 centre de plasament de tip familial;

3 centre de plasament pentru copii cu dizabilitati;

1 centru de plasament pentru copii aflati in dificultate;

1 adapost de zi si de noapte pentru copii strazii.

2 servicii de zi:

1 centru de zi pentru copii cu dizabilitati;

1 centru de zi pentru copii in dificultate.

Furnizorii privati de servicii sociale inpectati au fost:

1 . Asociația Myosotis ,județul Vaslui:

Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Casa Esme” , str.I.L.Caragiale , nr.10,Barlad , județul Vaslui;

2. Fundația „Kiwi Casa Bucuriei” , Targu Mureș ,județul Mureș:

Serviciul de zi „Adopția Naționala - Alternativa pentru Viitor”, str.Papiu Ilarian, nr.7,Targu Mureș, județul Mureș;

3. Fundația „Pro – Homini”, Braila:

Serviciul „ Socializare și petrecere a timpului liber pentru copii aflați in dificultate ” str.Caraiman , nr.4 , Braila ,județul Braila;

4. Fundația „ Bethany House” , Calarași:

Serviciul „ Casa de tip familial ”,str.Tudor Vladimirescu ,nr.28 , Calarași , județul Calarași;

5. Fundația „Surorile Clarise ale Sf. Sacrament”, Braila:

Centrul Rezidențial de tip Familial, str.Al.I.Cuza , nr.20, Braila, județul Braila;

6. Fundația Casa Copilului si Tineretului „Kajanto Maria:

Centrul de tip rezidențial Aleșd, județul Bihor , str.Viilor , nr.30;

7. Fundatia „Romania Outreach to Christ′s Kids” – ROCK, Bucuresti:

Serviciul social de asistenta maternala.

In ceea ce priveste tipurile de servicii supuse inspectiei situatia se prezinta astfel:

3 servicii de tip rezidential, respectiv:

3 centre de plasament de tip familial;

3 servicii de zi:

1 centru de zi pentru copii cu nevoi speciale;

1 centru de zi pentru copiii aflati in dificultate

1 centru de consiliere si sprijin pentru copii si parinti.

1 centru de tip familial

1 serviciu de asistenta maternala

Obiectivele misiunilor de inspectie, stabilite prin ordinele de misiune emise si aprobate de Inspectorul general de stat, au fost urmatoarele:

verificarea respectarii standardelor minime obligatorii aplicabile fiecarui tip de serviciu inspectat;

verificarea respectarii Regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciilor pentru copii, conform Hotararii Guvernului 1438/2004.

Misiunile de inspectie au fost organizate cu respectarea etapelor prevazute de lege, respectiv:

a) Lansarea misiunii

au fost organizate intalnirile de lansare a misiunilor de inspectie cu echipele de inspectori, stabilite prin ordinul de misiune aprobat;

au fost stabilite obiectivele misiunilor de inspectie, documentele ce vor fi utilizate, coordonatorul misiunii de inspectie, activitatile ce se vor desfasura, metode, tehnici, instrumente de inspectie;

a fost realizata documentarea prealabila asupra activitatii entitatii supuse inspectiei.

b) Notificarea prealabila a vizitei de inspectie transmisa entitatii inspectate;

c) Activitatea de inspectie propriu-zisa a constat in:

solicitarea documentelor considerate relevante pentru realizarea obiectivelor inspectiei;

verificari privind respectarea conformitatii;

interviuri individuale cu personalul serviciului;

interviuri individuale cu beneficiarii serviciilor sociale, daca exista acordul acestora, iar in situatia in care acestia sunt copii, adaptate gradului de dezvoltare fizica si psihica a acestora, cu acordul scris al reprezentantului legal, respectiv cu consimtamantul copilului care a implinit varsta de 10 ani si numai in prezenta persoanei de referinta pentru copil sau, dupa caz, in prezenta psihologului;

intalniri sau interviuri cu orice alta persoana care poate detine informatii suplimentare utile atingerii obiectivelor inspectiei;

consultarea cu persoana desemnata sa reprezinte entitatea supusa inspectiei;

incadrarea juridica a faptelor si actelor constatate;

aplicarea de sanctiuni, dupa caz;

formularea de propuneri si recomandari cu privire la deficientele constatate;

inscrierea observatiilor formulate de entitatea supusa inspectiei;

d) Misiunile de inspectie s-au finalizat cu:

analiza constatarilor, a concluziilor si a masurilor preconizate;

intocmirea raportului de inspectie;

prezentarea raportului de inspectie, pentru aprobare, inspectorului general de stat;

transmiterea raportului semnat si asumat de echipa de inspectori sociali la structura responsabila de monitorizarea acestora din cadrul Inspectiei Sociale la nivel central;

comunicarea catre persoanele responsabile pentru luare la cunostinta despre cele constatate, ca urmare a activitatii de inspectie sociala;

In ceea ce priveste respectarea standardelor minime obligatorii, specifice fiecarui tip de serviciu, deficientele constatate cu ocazia inspectiei, vizeaza aspecte care nu afecteaza in mod direct calitatea serviciilor oferite, dar unele cerinte de implementare a standardelor minime obligatorii nu sunt respectate, drept pentru care s-au facut recomandari si s-au stabilit termene care vor fi duse la indeplinire de catre furnizorul de servicii inspectat.

Cele mai frecvente recomandari au fost :

cartografierea serviciilor prin evidentierea relatiilor cu alte servicii sociale si institutii partenere;

desemnarea unei persoane de referinta pentru fiecare beneficiar al serviciului;

intocmirea rapoartelor de monitorizarea a copiilor/tinerilor care au parasit serviciul;

completarea dosarelor de personal;reactualizarea Planurilor Individualizate de Protectie ale tuturor beneficiarilor;

reactualizarea Planurilor de Interventie Specializata pe toate capitolele (sanatate, educatie, recreere, socializare, orientare scolara, deprinderi de viata independenta,etc);

personalizarea camerelor si pastrarea intimitatii si atmosferei calde de familie;

intocmirea si completarea registrului de vizite;

organizarea programelor de educatie a parintilor, in functie de nevoile identificate;

incurajarea si sprijinirea copiilor, de catre personalul serviciilor, pentru organizarea Consiliului Copiilor;

reactualizare/obtinerea autorizatiilor/avizelor de functionare;

intocmirea si completarea registrului de meniuri zilnice;

intocmirea si completarea registrului medical;

intocmirea si completarea registrului de evidenta a situatiilor de absenta fara permisiune a copiilor/tinerilor;

identificarea nevoilor individuale si de grup de formare profesionala a personalului si implementarea planului de formare pentru anul 2008.

II. Ministerul Muncii Familiei si Egalitații de Șanse, Direcția Incluziune și Asistența Sociala – 1 misiune de inspecție inopinata, 1 serviciu inspectat

1. Urmare sesizarii unui grup de foști angajați ai centrului, a fost organizata o misiune de inspecție, la Direcția generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului sector 4, București și la Complexul Sf. Spiridon.

III. Direcția de Munca și Protecție Sociala Tulcea – 1 misiune de inspecție inopinata, 1 serviciu

1. Misiunea a constat in verificarea respectarii prevederilor legale privind organizarea si functionarea Serviciului Public de Asistența Sociala din cadrul Primariei comunei Horia județul Tulcea.

In urma verificarii a fost intocmit un plan de masuri, transmis furnizorului de servicii pentru aducerea la indeplinire si DMPS Tulcea in vederea monitorizarii.

IV. Autoritatea Naționala pentru Persoane cu Handicap

1. Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Giurgiu – misiunea fost realizata de o echipa pluridisciplinara constituita din inspectori sociali si specialisti din cadrul ANPH si a constat in verificarea urmatoarelor centre:

Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihica Bolintin Vale;

Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihica Carpeniș -Gaiseni;

Centrul de integrare prin terapie ocupaționala Tantava;

Misiunea a fost efectuata ca urmare a adresei inaintata de Consiliul Judetean Giurgiu catre MMFES prin care a solicitat sprijin si consilere de specialitate pentru solutionarea problemelor cu care se confrunta centrele mentionate mai sus.

In urma verificarilor la fata locului, au fost intocmite urmatoarele documente:

Raport de inspectie;

Raport sintetic;

Plan de propuneri si recomandari.

Documentele elaborate au fost inaintate spre aprobare ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si transmise Consiliului Judetean Giurgiu si DGASPC. Totodata, echipa de inspectie a organizat o intalnire cu reprezentantii Consiliului Judetean, DGASPC si reprezentanti ai centrelor inspectate, ocazie cu care a fost prezentat planul de masuri si modalitatile de implementare a acestuia.

2. Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Giurgiu - 1 misiune de inspecție organizata la sesizarea unei persoane rezidente in Centrul de integrare prin terapie ocupaționala Tantava.

3. Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Valcea:

Centrul de persoane varstnice Bistrița , județul Valcea

In urma verificarilor si a constatarilor de la fata locului echipa de inspectie a propus Comisiei judetene de acreditare Valcea analizarea oportunitatii suspendarii acreditarii centrului, pana la indeplinirea recomandarilor formularte in planul de masuri.

4. Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Olt:

Centrul rezidențial de Ingrijire si Asistența Șoparlița, județul Olt.

5. Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Alba – la sesizarea formulata de un apartinator al unei persoane cu handicap care beneficiaza de servicii de ingrijire si asistenta la domiciliu din partea unui asistent personal.

6.Oficiul Poștal , Electrica și Romtelecom, satul Petrișor, județul Dolj - verificarea sesizarii inaintate Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap si remisa spre solutionare institutiei noastre, prin care se semnala lipsa rampelor de acces pentru persoanele cu handicap la Oficiul Postal, Electrica, Romtelecom din localitatea Perisor judetul Dolj.

V. Autosesizare – 1 misiune de inspecție ,1 serviciu:

1. Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Iași

Centrul de Plasament „Ion Holban” Iași

Misiunea de inspectie inopinata a fost realizata in baza Ordinului de misiune emis de inspectorul general de stat, urmare a articolului intitulat “Iadul orfanilor” publicat in cotidianul iesean Ziarul de Iasi. Centrul de Plasament ,,Ion Holban’’ Iasi este un serviciu pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati, aflat in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi. Acesta este un centru de plasament mare, clasic, care nu asigura o ingrijire personalizata copiilor.

Atat misiunile de inspectie planificate cat si cele inopinate au fost organizate cu respectarea prevederilor legale, au constat in verificari punctuale la fata locului si au fost finalizate cu rapoarte de inspectie si planuri de masuri. Rapoartele au fost aprobate de inspectorul general de stat si transmise spre insusire entitatilor inspectate.

Urmeaza etapa de monitorizare a modului in care au fost aduse la indeplinire propunerile si recomandarile formulate in planurile de masuri.

VI. REUNIUNI DE LUCRU

1. Reuniunea de lucru cu tema: ,,Armonizarea legislatiei din domeniul asistentei sociale cu obiectivele activitatii Inspectiei Sociale

In vederea aplicarii unitare si respectarii reglementarilor in domeniul activitatii de inspectie, in perioada 07-11 octombrie 2007, Inspectia Sociala a organizat o intalnire de lucru cu intreg personalul avand drept scop: “Armonizarea legislatiei din domeniul asistentei sociale cu obiectivele activitatii Inspectiei Sociale”.

Intalnirea de lucru s-a desfasurat sub coordonarea inspectorului general de stat al Inspectiei Sociale, cu sprijinul inspectorilor generali adjuncti si a cuprins prezentari in plen si activitati pe ateliere de lucru.

Prezentarile in plen au fost axate pe:

rolul Inspectiei Sociale in contextul actual al dezvoltarii institutionale a Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse ;

stadiul de organizare al Inspectiei Sociale ;

prezentarea raportului privind stagiul de formare al inspectorilor sociali desfasurat in Franta.

Temele dezbatute in cele trei ateliere au fost urmatoarele:

Bune practici in controlul gestionarii prestatiilor sociale – coordonator inspector general de stat al Inspectiei Sociale, d-na Maria Muga.

Bune practici in controlul gestionarii serviciilor sociale – coordonator inspector general adjunct al Inspectiei Sociale, d-nul Cristian Spirescu.

Acreditare, licentiere, avizare servicii sociale, Registrul electronic unic al furnizorilor de servicii sociale si Formarea personalului din Inspectia Sociala – coordonator inspector general adjunct al Inspectiei Sociale, d-na Rodica Mitulescu.

Accentul a fost pus pe rolul Inspectiei sociale de a verifica modul de respectare a legislatiei in acordarea prestatiilor, serviciilor sociale si a altor drepturi prevazute de lege, verificarea justetii acodarii lor si evaluarea, in timp, a eficientei acordarii acestora.

Concluziile generale ale reuniunii de lucru au constat in:

formularea propunerilor de completare si modificare a anumitor acte normative din domeniul asistentei sociale care au incidenta cu atributiile Inspectiei Sociale, spre analiza Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse;

finalizarea documentelor proprii Inspectiei Sociale (organigrama, regulament de organizare interna, statutul inspectorului social);

elaborarea instrumentelor de lucru proprii Inspectiei Sociale (ghidul de bune practici, manual de proceduri, metodologia de inspectie);

realizarea bazei de date proprii a Inspectiei Sociale cu furnizorii si serviciile sociale oferite de acestia, in vederea gestionarii registrului electronic unic;

necesitatea formarii profesionale continue a inspectorilor sociali, in functie de temele identificate in practica;

realizarea unui proiect de cercetare pentru identificarea nevoilor de servicii sociale.

2. Reuniunea prilejuita de inchiderea Programului de infratire institutionala, RO.03.IB/SO – 06 ,, Intarirea capacitatii administrative a Inspectiei Sociale’’

13 noiembrie 2007, Bucuresti

Proiectul s-a inscris intr-un context de evolutie a organizarii administrative a asistentei sociale in Romania, care acorda un rol important colectivitatii locale, la diferite niveluri. Prin acest proiect a continuat procesul de reforma institutionala in domeniul asistentei sociale si al politicilor familiale initiat de Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala.

Scopul proiectului a fost de a contribui la crearea si functionarea unei inspectii sociale, dispunand de un personal competent, garantand plata prestatiilor sociale si furnizarea de servicii sociale grupurilor vulnerabile cu respectarea stricta a legislatiei in vigoare.

Parteneri: Ministerul Muncii Familiei si Egalitatii de Sanse;

Inspectia Sociala a Afacerilor Sociale din Franta;

Beneficiar: Ministerul Muncii Familiei si Egalitatii de Sanse;

Durata proiectului: initial 18 luni apoi s-a prelungit la 24 luni;

Perioada de desfasurare: 23 noiembrie 2005 – noiembrie 2007

Inchiderea programului a avut loc in data de 13 noiembrie 2007, la Hotelul J.Howard. Au participat reprezentantii Inspectiei Generale a Afacerilor Sociale din Franta, ambasadei Frantei la Bucuresti, Comisiei Europene, MMFES, ANPDC, ANPH, directorii DMPS, directorii DGASPC, conducerea Inspectiei Sociale, inspectorii sociali. Lucrarile au fost conduse de coordonatorii de proiect d-na Maria Muga si d-l Jean Blocquaux.

Inspectorul general de stat, d-na Maria Muga si inspectorul general adjunct d-l Cristian Spirescu au prezentat materialul ,,Contributia proiectului de infratire institutionala la crearea si functionarea Inspectiei Sociale’’.

Cu aceasta ocazie au fost preluate de la partea franceza documentele realizate pe parcursul proiectului.

 1. Intalnirea de lucru la Sinaia cu directorii DMPS

In data de 19 octombrie 2007 conducerea Inspectiei Sociale a participat la intalnirea de lucru cu directorii DMPS, organizata de MMFES. Scopul intalnirii a fost stabilirea modalitatilor de colaborare intre Inspectia Sociala si DMPS, evitarea suprapunerilor, formularea de propuneri pentru modificarea unor acte normative menite sa contribuie la imbunatatirea cadrului legislativ si institutional, la cresterea eficientei si eficacitatii activitatii.

Doamna Inspector general de stat Maria Muga a prezentat materialul ,,Inspectia Sociala rezultatele obtinute in perioada aprilie – octombrie 2007’’.

Rezultatele obtinute de Inspectia Sociala, chiar si intr-o perioada scurta de timp, au putut fi posibile printr-o buna colaborare in cadrul unei echipe bine organizata si mobilizata pe obiective si termene precise.

Dificultatile intampinate in desfasurarea activitatii:

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Inspectiei Sociale la data de 05.09.2007 si publicarea acestuia, prin Hotararea de Guvern nr. 1059, in Monitorul Oficial, in data de 26.09.2007;

aparitia unor discontinuitati in activitatea de organizare intitutionala a Inspectiei Sociale, datorita participarii obligatorii a intregului personal la cele doua programe de formare profesionala (formare initiala si formare formatori) organizate in cadrul Programului PHARE RO.03.IB/SO – 06 privind ,,Intarirea capacitatii administrative a Inspectiei Sociale’’;

numarul redus al personalului din aparatul central a condus la supraincarcarea acestuia, iar pentru indeplinirea obiectivelor propuse s-a impus deplasarea personalului angajat de la nivelul judetelor la sediul central si cooptarea acestuia in grupuri de lucru

autoritatile locale nu au dispus de resurse pentru a pune in aplicare a prevederilor legale referitoare la alocarea, cu prioritate a spatiilor pentru organizarea sediilor inspectoratelor sociale regionale si inspectiilor sociale judetene, ceea ce a determinat aplicarea procedurilor pentru inchirierea acestora de pe piata imobiliara libera;

aprobarea statului de functii la data de 01.10.2007 a facut ca procesul de recrutare si angajare a personalului sa fie demarat abia spre sfarsitul lunii noiembrie;

nealocarea unui mijloc de transport necesar desfasurarii activitatilor de organizare si functionare a institutiei a determinat desfasurarea cu dificultate a misiunilor de control planificate;

aprobarea listei pentru investitiile de capital la data de 21 noiembrie 2007 a condus la decalarea organizarii si demararii procedurilor de licitatii pentru achizitii publice;

reducerea numarului de personal de la 350 la 290 a determinat scaderea motivatiei personalului in acceptarea sarcinilor suplimentare.

VII. PERSPECTIVE

Desi este o institutie la inceput de drum, Inspectia Sociala va contribui prin activitatea sa la continuarea procesului de reforma privind realizarea unei noi constructii institutionale in domeniul asistentei sociale si al politicilor familiale, propunandu-si sa:

actioneze ca factor al schimbarii in domeniul asistentei sociale (cresterea calitatii serviciilor, identificarea cu rapiditate a serviciilor care nu mai corespund nevoilor beneficiarilor, precum si, identificarea zonelor cu servicii insuficiente si neadaptate nevoilor acestora, etc.).

creeze un sistem unitar si eficient de inspectie a serviciilor si prestatiilor sociale (metodologie unica de inspectie, revizuirea standardelor in sensul armonizarii lor indiferent de grupul tinta la care se refera);

promoveze un sistem de asistenta sociala centrat pe beneficiari, pe respectarea drepturilor sociale ale cetatenilor si a egalitatii acestora in fata legii (scaderea timpului de asteptare a beneficiarilor privind acordarea prestatiilor si serviciilor sociale, verificarea operativa a sesizarilor cetatenilor si rezolvarea acestora la termenele stabilite si cu celeritate unde situatia o impune);

asigure implementarea unitara a politicilor sociale in cadrul unei organizari deconcentrate si descentralizate;

asigure modernizarea administratiei prin misiuni de inspectie referitoare la organizarea si functionarea serviciilor sociale publice sau private, insotite de studierea suprapunerilor de competente, identificarea procedurilor inutile si de propunerea unor modalitati de simplificare;

asigure cresterea eficientei activitatii autoritatilor administratiei publice centrale si locale, a organismelor publice sau private prin evaluari globale a politicilor, procedurilor, tipurilor de management, a proceselor financiare si a calitatii serviciilor furnizate;

transparenta si buna informare a cetatenilor, beneficiarilor, a tuturor factorilor din domeniul social prin publicarea rapoartelor de inspectie (doar daca nu este pusa o conditie specifica de confidentialitate).


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1496
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site