Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


Camera Notarilor Publici

Resurse umane+ Font mai mare | - Font mai micCamera Notarilor Publici


Camera Notarilor Publici este compusa din toti notarii publici care functioneaza în circumscriptia fiecarei Curti de Apel (art. 26 alin. 2 din Legea nr. 36/1995).Camera Notarilor Publici, are personalitate juridica, sigiliu, patrimoniu si buget proprii.

Organele de conducere ale Camerei Notarilor Publici sunt:

51           adunarea generala a notarilor publici;

52           Colegiul director;

53           Presedintele.

Organizarea si functionarea tuturor organelor Camerei se realizeaza potrivit normelor statornicite de Statutul Uniunii si de regulamentul propriu al acestuia.


A. Adunarea generala a notarilor publici.


Adunarea generala se întruneste trimestrial în sedinta ordinara si ori de câte ori este nevoie în sedinta extraordinara, la convocarea presedintelui Colegiului director sau la cererea a cel putin o treime din numarul membrilor sai ori la solicitarea Consiliului Uniunii în conditiile prevazute în Statutul Uniunii.

Convocarea adunarii generale în sedinta ordinara se face cu cel putin 15 zile înainte de data stabilita pentru tinerea acesteia, iar în sedinta extraordinara, cui cel putin 7 zile înainte, prin înstiintarea membrilor sai, cu mentionarea datei, a locului desfasurarii si a ordinii de zi. Prezenta notarilor publici la adunarile generale este obligatorie (art. 32 alin. 3 din Statutul Uniunii).

Adunarea generala a notarilor publici este legal constituita în prezenta majoritatii membrilor sai. Notarul public care a fost suspendat nu poate participa cu drept de vot la adunarea generala.

În cazul în care adunarea generala nu este legal constituita din lipsa de cvorum, Colegiul director, de fata cu cei prezenti, stabileste o noua adunare generala în termen de cel mult 7 zile. Adunarea generala, în acest caz, îsi va putea desfasura activitatea în prezenta a cel putin 1/3 din numarul membrilor sai. Adunarea generala adopta hotarâri cu votul majoritatii celor prezenti, cu exceptiile prevazute de Statutul Uniunii.

Adunarea generala a Camerei are urmatoarele atributii principale:

- alege pentru un mandat de 3 ani Colegiul director compus din presedinte, vicepresedinte si 3-5- membri si stabileste indemnizatia acestora;

- îi alege si îi revoca pe membrii Colegiului director, pe reprezentantul Camerei si pe supleantul acestuia în Consiliul Uniunii.

- stabileste anual numarul notarilor stagiari din circumscriptia sa si conditiile de încheiere a contractului individual de munca, la propunerea Colegiului director;

- propune Consiliului Uniunii numarul notarilor publici din circumscriptia fiecarei judecatorii din raza sa de activitate, precum si actualizarea anuala a acestuia, potrivit criteriilor prevazute la art. 20 lit. l din Statutul Uniunii si a art. 26 lit. c din lege;

- alege Comisia de cenzori a Camerei si stabileste indemnizatia cenzorilor;

- aproba bugetul anual si raportul comisiei de cenzori si de descarcare de gestiune;

- îi alege si îi revoca pe reprezentantul Camerei si pe supleantul acestuia în Consiliul de disciplina al Uniunii;

- îi alege si îi revoca pe reprezentantul Camerei si pe supleantul acestuia în Consiliul de administratie al Casei de Asigurari a Notarilor Publici;

- analizeaza anual activitatea Colegiului director;

- îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament si de Statutul Uniunii.

Hotarârile cu privire la îndeplinirea atributiilor prevazute la art. 34 alin. 1 la lit. b,c,d,e, si f din Statutul Uniunii se adopta cu votul calificat a doua treimi din numarul celor prezenti.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 35 alin. 1 din Statutul Uniunii, alegerea presedintelui, a vicepresedintelui, precum si a reprezentantilor si supleantilor acestora în Consiliul Uniunii si în Consiliul de disciplina se face de Adunarea generala a Camerei, prin vot secret, dintre notarii cu prestigiu moral si profesional nestirbit.

Pentru functiile de presedinte, vicepresedinte si de membru al Colegiului director al Camerei notarii publici propusi pentru a fi alesi trebuie sa aiba o vechime de cel putin 5 ani în profesia de notar.

Pentru alegerea în functia de reprezentant al Camerei în Consiliul Uniunii candidatul trebuie sa aiba o vechime de cel putin 5 ani în profesia de notar, pe care a exercitat-o în mod continuu. Reprezentantul  Camerei în Consiliul Uniunii nu poate fi una si aceeasi persoana, adica presedintele acesteia. Pentru functia de reprezentant în Consiliul de disciplina candidatii trebuie sa aiba o vechime în profesia de notar de minimum 5 ani, si odata alesi, ei nu pot îndeplini alte functii eligibile.

În concluzie, analizând atributiile adunarii generale a notarilor publici, consideram ca prevederile art. 32 alin. 1 din Statutul Uniunii referitoare la întrunirea trimestriala a acesteia sunt lipsite de eficienta si chiar de obiect. Pe de alta parte, întruniri trimestriale, pe diferite probleme, în simpozioane, consfatuiri, etc., le calificam absolut necesare.


B. Colegiul Director al Camerei.


Colegiul director al Camerei, este ales de adunarea generala a membrilor Camerei pentru o perioada de 3 ani dintre notarii publici (art. 26 alin. 3 din Legea nr. 36/1995).

Colegiul director lucreaza legal în prezenta majoritatii membrilor sai si adopta hotarâri cu majoritatea simpla a voturilor exprimate. Se întruneste în sedintele ordinare lunar sau în sedinte extraordinare, la convocarea presedintelui. Presedintele Colegiului director  primeste o indemnizatie al carei cuantum se stabileste de adunarea generala.

Colegiul director are un secretar salarizat si personal auxiliar, în numarul si  în structura stabilite de adunarea generala a notarilor publici din judetele ce compun circumscriptia Camerei.

Principalele atributii ale Colegiului director al Camerei sunt prevazute de art. 26 alin. 5 din Legea nr. 36/1995 si respectiv art. 38 alin. 1 din Statutul Uniunii. Astfel, Colegiul director al Camerei are urmatoarele atributii:

- primeste cererile solicitantilor pentru ocuparea posturilor de notar public, împreuna cu documentatia necesara în acest scop, si le înainteaza Consiliului Uniunii cu cel putin 10 zile înainte de data stabilita pentru concurs, daca sunt îndeplinite cerintele prevazute de lege;

- primeste contestatiile formulate împotriva rezultatelor concursului si le înainteaza Consiliului Uniunii;

- întocmeste recomandarile si confirmarile prevazute de regulament privind îndeplinirea conditiilor legale pentru numirea notarului public si înregistrarea biroului notarial;

- primeste certificatul de înregistrare a biroului notarial, eliberat de primul grefier al Curtii de apel, si îl comunica de îndata Consiliului Uniunii  si compartimentului de specialitate notariala din Ministerul Justitiei;

- avizeaza cererea de angajare a notarului stagiar de catre notarul public si verifica semestrial stadiul pregatirii si al formarii profesionale a notarilor stagiari în conditiile statutului;

- solutioneaza sesizarile împotriva notarilor publici si propune, dupa caz, luarea masurilor legale si statuare;

- deleaga, în cazurile prevazute de lege si de regulament, un notar public, cu acordul acestuia, din aceeasi circumscriptie a judecatoriei sau dintr-o alta circumscriptie, care sa asigure functionarea unui birou notarial pentru îndeplinirea actelor care sunt de competenta teritoriala a acelui birou;

- avizeaza cererile notarilor publici de schimbare a sediilor birourilor lor în cadrul aceleiasi circumscriptii si face recomandari Consiliului Uniunii de avizare a cererilor de schimbare a sediilor în circumscriptia altei judecatorii;

- reprezinta Camera în relatiile cu tertii, prin presedinte, iar în lipsa acestuia, prin vicepresedinte;

- difuzeaza Buletinul notarilor publici, aduce la cunostinta notarilor publici din circumscriptia sa masurile privind unificarea practicii notariale;

- exercita actiunea disciplinara împotriva notarilor publici;

- în vederea exercitarii controlului profesional-administrativ desemneaza notarii publici care vor verifica birourile notariale din circumscriptie o data pe an;

- desemneaza biroul notarial din circumscriptia fiecarei judecatorii, care va tine opisul de evidenta a procedurilor succesorale înregistrate în întreaga circumscriptie teritoriala, registrul de renuntari la succesiune si care primeste sesizarile secretarilor consiliilor locale pentru deschiderea procedurilor succesorale, cu exceptia municipiului Bucuresti si a altor circumscriptii în care se va stabili ca aceste registre sa fie pastrate la Camera;

- stabileste modul de repartizare a cauzelor succesorale vacante;

- stabileste organigrama secretariatului, schema de functii si de salarizare, precum si conditiile de angajare a personalului de specialitate si administrativ;

- prezinta adunarii generale rapoarte privind modul în care au fost realizate veniturile si cheltuielile prevazute în bugetul Camerei si informeaza în acest sens birourile notariale;

- asigura, prin personalul propriu de specialitate si administrativ, efectuarea lucrarilor de personal, a dosarelor de pensie, concedii si alte drepturi de asistenta sociala privind personalul angajat al Camerei;

- îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament si de Statutul Uniunii.


C. Presedintele Colegiului director al Camerei.


Presedintele Colegiului director este ales de Adunarea generala a Camerei, prin vot secret, dintre notarii publici cu o vechime de cel putin 5 ani în profesia de notar si care se bucura de aprecierile membrilor adunarii generale, de un prestigiu moral si profesional nestirbit.

În exercitarea sarcinilor care îi revin, presedintele Colegiului director al Camerei are urmatoarele atributii:

- reprezinta Camera în raporturile cu tertii;

- aduce la îndeplinire hotarârile Colegiului director si rezolva lucrurile curente;

- angajeaza personalul de specialitate si administrativ al secretariatului Camerei;

- prezinta periodic adunarii generale si Colegiului director al Camerei rapoarte privind activitatea desfasurata si propuneri pentru îmbunatatirea activitatii;

- convoaca si conduce sedintele Adunarii generale si ale Colegiului director al Camerei;

- ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Camerei. Presedintele poate delega aceasta atributie vicepresedintelui;

- comunica notarilor publici actele normative ale Colegiului director si actele cu caracter normativ adoptate de Consiliul Uniunii si, dupa caz, de Biroul executiv;

- îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament si de Statutul Uniunii.

De asemenea, retinem ca functia de presedinte al Colegiului director al Camerei nu se subordoneaza reprezentantului Consiliului Uniunii. Pe de alta parte, functia de presedinte nu poate fi exercitata decât cel mult doua mandate. În lipsa presedintelui, vicepresedintele exercita atributiile acestuia, precum si responsabilitatile stabilite de Colegiul director sau de adunarea generala.


D. Patrimoniul si bugetul Camerei Notarilor.


Potrivit art. 42 alin. 1 din Statutul Uniunii Camera Notarilor Publici are patrimoniu si buget proprii. De asemenea, fondurile Camerei sunt formate din contributii banesti, taxe, bunuri mobile, imobile si din beneficii rezultate din activitati economice conexe. Pe de alta parte, pentru înscrierea la concursul de ocupare a unui post de notar public candidatul va plati o taxa stabilita de Consiliul Uniunii, care se face venit la bugetul Camerei în circumscriptia careia se afla postul vacant de notar public pentru care candidatul s-a înscris la concurs.


E. Comisia de cenzori a Camerei Notarilor.


Potrivit art. 34 alin. 1 lit. e, Adunarea generala a Camerei Notarilor Publici alege comisia de cenzori si stabileste indemnizatia cenzorilor. Comisia de cenzori a Camerei Notarilor este compusa din 3 membri, dintre care doi notari publici si un expert contabil. Comisia de cenzori a Camerei verifica modul de executare a bugetului Camerei Notarilor Publici si prezinta anual un raport adunarii generale a notarilor.

Personalul cu atributii financiar-contabile al Camerei este obligat sa puna la dispozitia comisiei de cenzori toate evidentele si datele necesare pentru efectuarea verificarilor.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 71
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved