Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


Organele profesiei de avocat – Baroul - Uniunea Nationala a Barourilor din România

Resurse umane+ Font mai mare | - Font mai micOrganele profesiei de avocat – Baroul - Uniunea Nationala a Barourilor din România


A.    Consideratii generale.
Profesia de avocat este o profesie liberala, organizata pe baza principiului autonomiei si se exercita numai în limitele competentelor prevazute de Legea nr. 51/1995, privind organizarea si  exercitarea profesiei de avocat (republicata).

Organele de conducere ale profesiei de avocat sunt alese numai prin vot secret. Pe de alta parte, organele de conducere colegiale iau hotarâri numai prin vot deschis. Atât deliberarile cât si votul constituie un secret profesional.

Structura organizatorica a profesiei de avocat o reprezinta:

- baroul la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti;

- Uniunea Nationala a Barourilor din România (denumita prescurtat U.N.B.R.), la nivel central.

Constituirea si functionarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise, iar actele de constituire si de înregistrare ale acestora sunt nule de drept.


B.    Baroul.


Potrivit art. 48 alin. 1 din Legea nr. 51/1995, republicata, baroul este constituit din toti avocatii dintr-un judet sau din municipiul Bucuresti.

Sediul baroului este în orasul de resedinta al judetului si respectiv în municipiul Bucuresti.

Baroul are personalitate juridica, patrimoniu si buget proprii.

Organele de conducere ale baroului sunt:

- adunarea generala;

- consiliul baroului;

- decanul.

În cadrul baroului se constituie si functioneaza:

- comisia de cenzori

- comisia de disciplina.a.     Adunarea generala.


În conformitate cu prevederile art. 50 alin. 1 din Legea nr. 51/1995, republicata, adunarea generala este formata din toti avocatii înscrisi în Tabloul baroului cu drept de exercitare a profesiei.

Adunarea generala a baroului poate fi:

- ordinara;

- extraordinara.

La sedintele adunarii generale au dreptul sa participe avocatii care sunt înscrisi în Tabloul baroului, cu drept de exercitare a profesiei, care au achitat la zi taxele si contributiile prevazute de lege si nu se afla în situatii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercitiu al profesiei sau dupa caz, nu se afla în executarea unei sanctiuni disciplinare.

Adunarea generala ordinara se întruneste anual, în primul trimestru la o data ce se stabileste de catre Consiliul baroului în prima sedinta din luna ianuarie a fiecarui an.

Adunarea generala extraordinara poate fi convocata de comisia de cenzori a baroului, precum si la cererea a peste o treime din totalul membrilor baroului.

Adunarea generala este legal constituita cu participarea majoritatii avocatilor care au dreptul de a participa la adunarea generala.

Hotarârile adunarii generale se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti, în afara de cazurile în care legea prevede alt cvorum de sedinta si de vot. Adunarea  generala a baroului adopta hotarâri care sunt obligatorii pentru toti membrii baroului, în conditiile legii si Statutului profesiei. De asemenea, adunarea generala, poate adopta rezolutii si motiuni.

Adunarea generala a baroului are urmatoarele competente:

1              stabileste masuri pentru exercitarea profesiei în baroul respectiv, în limitele legii si ale statutului;

2              alege si revoca decanul, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori si pe cei ai comisiei de disciplina.

Decanul este ales pentru un mandat de 4 ani si poate fi reales o singura data. Decanul se alege dintre avocatii cu o vechime de minimum 8 ani în profesie;

3              alege delegatii baroului la Congresul avocatilor;

4              aproba proiectul de buget al baroului  si da descarcare Consiliului cu privire la activitatea si gestiunea sa.


b.     Consiliul baroului.


Consiliul baroului este format din 5 pâna la 15 membri, avocati definitivi cu o vechime neîntrerupta în profesie de cel putin 8 ani. Decanul si prodecanul se includ în acest numar. Alegerea consiliului baroului se face pentru o perioada de 4 ani.

Numarul consilierilor este proportional cu numarul membrilor baroului înscrisi în tablou, dupa cum urmeaza:

5              5 consilieri pentru barourile cu mai putin de 50 avocati;

6              7 consilieri pentru barourile cu numar între 51-100 avocati;

7              9 consilieri pentru barourile cu numar între 100-200 avocati;

8              11 consilieri pentru barourile cu numar între 201-500 avocati;

9              13 consilieri pentru barourile cu numar între 501-1000 avocati;

10           15 consilieri pentru barourile cu peste 1001 avocati.

Fiecare consilier va coordona unul sau mai multe departamente de activitate ale consiliului.

Consiliul baroului are urmatoarele atributii:

11           adopta hotarâri pentru aplicarea si respectarea legii avocaturii si Statutului profesiei;

12           duce la îndeplinire hotarârile Consiliului U.N.B.R. si ale adunarii generale a baroului;

13           întocmeste, modifica si da publicitatii tabloul anual al avocatilor, membrii ai baroului, si îl comunica celor în drept;

14           adopta masuri pentru organizarea controlului profesional disciplinar si deontologic, pentru solutionarea sesizarilor si reclamatiilor, în conditiile legii si Statutului profesiei;

15           verifica si constata îndeplinirea conditiilor legale ale cererilor de primire în profesie si aproba primirea în profesie cu examen sau cu scutire de examen;

16           hotaraste asupra schimbarii de incompatibilitate si asupra încetarii acesteia;

17           solutioneaza cererile de transfer în conformitate cu prevederile legii si ale statutului profesiei;

18           verifica si constata daca actele privind constituirea, modificarea si schimbarea formelor de exercitare a profesiei, precum si conventiile de grupare sau de conlucrare profesionala îndeplinesc conditiile prevazute de lege si de statutul profesiei; organizeaza si tine evidenta acestora;

19           coordoneaza activitatea filialelor sau sucursalelor Casei de Asigurari a Avocatilor din raza de competenta;

20           organizeaza conferinte de stagiu, cercurile de studii si editeaza publicatiile baroului;

21           organizeaza si îndruma activitatea serviciilor de asistenta juridica din judet, potrivit legii si statutului profesiei;

22           sesizeaza comisia de disciplina cu judecarea abaterilor disciplinare ale avocatilor;

23           suspenda din exercitarea profesiei, pe durata neplatii taxelor, avocatul care nu achita taxele si contributiile prevazute de lege si de Statutul profesiei timp de 3 luni de la scadenta acestora, daca a fost avertizat despre neplata si nu s-a conformat obligatiei;

24           solutioneaza contestatiile împotriva deciziei decanului privind onorariile;

25           stabileste cota de contributie a avocatilor la bugetul baroului;

26           accepta donatiile si legatele facute baroului;

27           aproba statul de functii si angajeaza personalul baroului;

28           întocmeste proiectul de buget anual, pe care îl supune adunarii generale si administreaza patrimoniul baroului;

29           prezinta anual adunarii generale, spre aprobare, raportul de activitate al consiliului si al decanului, de gestiune curenta si de gestionare a patrimoniului baroului;

30           alege prodecanul baroului;

31           solutioneaza plângerile si contestatiile împotriva deciziilor decanului baroului;

32           îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau de hotarârile Consiliului Uniunii Barourilor din România.

Consiliul baroului lucreaza legal în prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai si ia hotarâri valabile cu votul majoritatii membrilor prezenti.


c.      Decanul.


Decanul baroului este ales de adunarea generala a baroului dintre avocatii definitivi cu o vechime neîntrerupta în profesie de cel putin 8 ani. El trebuie sa fie membru al baroului în care urmeaza (sau este) ales de cel putin 5 ani.

În conformitate cu prevederile art. 55 alin. 1 din Legea nr. 51/1995, republicata, decanul baroului are urmatoarele competente:

- reprezinta baroul în raporturile acestuia cu persoanele fizice sau juridice din tara si din strainatate;

- convoaca si prezideaza sedintele consiliului baroului;

- aproba cererile de asistenta juridica gratuita;

- exercita caile de atac împotriva hotarârilor comisiei de disciplina si împotriva deciziilor baroului pentru care sunt prevazute cai de atac;

- ordonanteaza cheltuielile baroului;

- ia masuri privind conducerea baroului care nu sunt de competenta adunarii generale sau a consiliului baroului;

- îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau hotarâte de organele de conducere ale U.N.B.R. si date în competenta sa.

Prodecanul îl înlocuieste pe decan  la cererea sau în absenta sa. Daca decanul si prodecanul sunt în imposibilitate temporara de a-si exercita functiile, consiliul baroului poate delega un consilier pentru a îndeplini, în tot sau în parte, atributiile decanului.

La baroul Bucuresti, consiliul baroului alege 2 prodecani. Decanul este înlocuit, la cererea sau în absenta sa, de catre prodecanul pe care îl desemneaza în scris.

În exercitarea atributiilor sale decanul emite decizii. Ele se consemneaza într-un registru special, tinut la sediul baroului, care poate fi consultat de catre orice avocat interesat si de organele U.N.B.R.

De asemenea, decanul va încerca medierea oricarui litigiu dintre avocatii baroului în vederea solutionarii amiabile a litigiului.

În fine, deciziile emise de decan pot fi atacate la consiliul baroului.


C. Uniunea Nationala a Barourilor din România.


Uniunea Nationala a Barourilor din România (U.N.B.R.) este formata din toate barourile din România si are sediul în capitala tarii-municipiul Bucuresti.

U.N.B.R. este persoana juridica de interes public, are patrimoniu si buget proprii. Bugetul U.N.B.R. se formeaza din contributia barourilor în cote stabilite de Congresul avocatilor. Patrimoniul U.N.B.R poate fi folosit si din activitati producatoare de venituri, în conditiile legii.

U.N.B.R. este succesoarea de drept a Uniunii Avocatilor din România.

Potrivit art. 58 alin. 1 din Legea nr. 51/1995, republicata, organele de conducere ale U.N.B.R. sunt:

- Congresul avocatilor;

- Consiliul U.N.B.R.;

- Comisia permanenta a U.N.B.R.;

- presedintele U.N.B.R.


a. Congresul avocatilor.

În conformitate cu prevederile art. 59 alin. 1 din Legea nr. 51/1995, republicata, si respectiv cu art. 80 alin. 1 din Statutul profesiei, Congresul avocatilor este organul suprem de conducere a profesiei de avocat  si este constituit din delegatii fiecarui barou, potrivit normei de reprezentare stabilite de statutul profesiei, si respectiv, din membrii Consiliului U.N.B.R.

La congresele la care sunt alese organele profesiei pot participa, în calitate de delegati si avocatii care nu îndeplinesc conditia de minimum 8 ani vechime neîntrerupta în profesie.

Congresul avocatilor se întruneste anual în sesiune ordinara, la convocarea Consiliului U.N.B.R. De asemenea, la cererea a cel putin unei treimi din numarul barourilor, Consiliul U.N.B.R. este obligat sa convoace Congresul avocatilor în sesiune extraordinara.

Convocarea congresului se face cu cel putin o luna înainte de data stabilita, prin înstiintarea scrisa a barourilor si prin publicare într-un ziar central. Consiliile barourilor au obligatia de a afisa data convocarii si ordinea de zi la sediul baroului si la instantele judecatoresti din raza acestora. Barourile sunt obligate sa-si aleaga delegatii cu cel putin 10 zile înainte de congres. Congresul este legal constituit în prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotarâri cu votul majoritatii membrilor prezenti.

În afara membrilor de drept, din congresul avocatilor mai fac parte si delegatii alesi de adunarile generale ale barourilor potrivit normei de reprezentare de 1 delegat la 200 de avocati (art. 81 alin. 5 din Statutul profesiei).

Congresul avocatilor are urmatoarele atributii:

- analizeaza si aproba raportul anual al Consiliului U.N.B.R.;

- alege Comisia centrala de cenzori si Consiliul de conducere al Casei de Asigurari a Avocatilor;

- face propuneri autoritatilor cu drept de initiativa legislativa privind profesia de avocat;

- adopta si modifica statutul Casei de Asigurari a Avocatilor, în conformitate cu prevederile legii avocaturii si pe baza proiectelor întocmite de Consiliul U.N.B.R.;

- adopta hotarâri privitoare la relatiile dintre barouri, perfectionarea pregatirii profesionale si respectarea regulilor deontologice ale profesiei;

- alege si revoca membrii Comisiei centrale de disciplina. Fiecare barou are dreptul de a propune câte un candidat pentru Comisia centrala de disciplina. Competenta si procedura de judecata ale Comisiei centrale de disciplina se stabilesc prin statut;

- aproba bugetul anual al Casei de Asigurari a Avocatilor si executia bugetara anuala;

- aproba bugetul anual al U.N.B.R. si executia bugetara anuala a acestuia si stabileste cota de contributie a barourilor la formarea bugetului U.N.B.R.

Cheltuielile necesare organizarii congreselor se suporta de fiecare barou în functie de numarul reprezentantilor sai.

Hotarârile, rezolutiile si motiunile se iau prin vot deschis. Hotarârile congresului sunt definitive si obligatorii pentru toate organele profesiei.

Potrivit prevederilor art. 83 alin. 2 din Statutul profesiei, alegerea organelor profesiei se face prin vot secret. Congresul alege o comisie de numarare a voturilor dintre delegatii care nu candideaza, compusa din minimum 5 membri. Votul secret se exprima prin buletine de vot introduse în urne sigilate. Pe buletinul de vot se mentioneaza: numele si prenumele candidatului, functia pentru care candideaza si baroul din care face parte.


b.Consiliul U.N.B.R.


Congresul avocatilor alege Consiliul U.N.B.R.,care este format din decanii barourilor si reprezentantii barourilor alesi potrivit normei de reprezentare stabilite în statutul profesiei (art. 62 alin. 1 din Legea nr. 51/1995, republicata). Norma de reprezentare în Consiliul U.N.B.R. este urmatoarea:

- un reprezentant, pentru barourile cu pâna la 500 de avocati;

- doi reprezentanti pentru barourile care au peste 500 de avocati;

- câte doi reprezentanti pentru barourile care depasesc prima mie de avocati pentru fiecare mie. (art. 84 alin. 2 din Statutul profesiei).

Mandatul de membru al Consiliului U.N.B.R. este de 4 ani. În cazul încetarii mandatului unuia dintre membrii consiliului înainte de împlinirea celor 4 ani, înlocuitorul sau executa diferenta de mandat. În caz de schimbare a decanului unui barou, noul decan îl înlocuieste de drept pe predecesorul sau. Celelalte vacante sunt completate la proximul congres al avocatilor.

Consiliul U.N.B.R. se convoaca trimestrial în sedinte ordinare sau în situatii exceptionale în sedinte extraordinare de catre presedintele U.N.B.R. De asemenea, presedintele U.N.B.R. va convoca Consiliul U.N.B.R. si la cererea a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului U.N.B.R. (art. 84 alin, 3 din Statutul profesiei), în cel mult 10 zile de la data solicitarii sau a evenimentului justificativ.

Consiliul U.N.B.R. îsi desfasoara activitatea în comisii de lucru si în plen, potrivit Regulamentului de desfasurare a sedintei Consiliului U.N.B.R., adoptat de catre acesta. Consiliul baroului adopta decizii  si hotarâri obligatorii. La cererea majoritatii barourilor hotarârile consiliului pot fi atacate pentru ilegalitate, la Congresul avocatilor, în prima sa sedinta.

Potrivit prevederilor art. 63 din Legea nr. 51/1995, republicata,  Consiliul U.N.B.R. are urmatoarele atributii:

- este organul reprezentativ si deliberativ al barourilor din România si asigura activitatea permanenta a U.N.B.R.;

- duce la îndeplinire hotarârile Congresului avocatilor;

- rezolva orice probleme interesând profesia de avocat între sesiunile Congresului avocatilor, cu exceptia acelora care sunt date în competenta exclusiva a Congresului avocatilor;

- exercita controlul asupra activitatii si asupra hotarârilor Comisiei permanente a U.N.B.R.;

- organizeaza examenul de verificare a cunostintelor de drept românesc si de limba româna ale avocatilor straini;

- organizeaza si conduce activitatea Institutului National de Pregatire si Perfectionare a Avocatilor, constituit ca persoana juridica de drept privat nonprofit si care nu face parte din sistemul national de învatamânt si nu este supus procedurilor de autorizare si acreditare;

- adopta hotarâri în toate problemele privind pregatirea si perfectionarea profesionala a avocatilor, precum si recomandari privind relatiile dintre barouri;

- asigura caracterul unitar al examenelor de primire si de definitivare a profesiei;

- organizeaza si supravegheaza serviciul statistic general al U.N.B.R.;

- organizeaza si editeaza publicatiile U.N.B.R. si sprijina publicatiile barourilor;

- întocmeste proiectul de buget al U.N.B.R. si îl supune spre aprobare Congresului avocatilor, precum si executia bugetara anuala a bugetului U.N.B.R.;

- întocmeste raportul anual de activitate si de gestiune a patrimoniului U.N.B.R. si le supune spre aprobare Congresului avocatilor;

- staruie pentru realizarea bugetului U.N.B.R. si executarea de catre barouri a hotarârilor adoptate de Congresul avocatilor si de Consiliul U.N.B.R.;

- alege si revoca presedintele si vicepresedintele U.N.B.R. si membrii Comisiei permanente a U.N.B.R., dintre membrii sai, avocati cu o vechime mai mare de 10 ani în profesie, pentru un mandat de 4 ani;

- verifica legalitatea si temeinicia deciziilor de primire în profesie, date de catre consiliile barourilor, la cererea persoanelor interesate;

- anuleaza hotarârile barourilor pentru cauze de ilegalitate si rezolva plângerile si contestatiile facute împotriva hotarârilor adoptate de consiliile barourilor, în cazurile prevazute de lege si de Statutul profesiei;

- înfiinteaza Casa Centrala de Credit si Ajutor a Avocatilor si controleaza activitatea acesteia;

- coordoneaza activitatea Casei de Asigurari a Avocatilor si adopta regulamentul acesteia;

- îndeplineste si alte atributii prevazute de lege si adopta hotarâri în interesul profesiei, cu respectarea legii;

- acorda, la propunerea Comisiei permanente a U.N.B.R., titlul de membru de onoare, respectiv de presedinte de onoare al U.N.B.R.


c. Comisia permanenta a U.N.B.R.


Comisia permanenta a U.N.B.R. se compune din 15 membri, dintre care 5 membri sunt reprezentanti ai Baroului Bucuresti, iar 10 membri sunt reprezentanti ai celorlalte barouri din tara (art. 64 din Legea nr. 51/1995, republicata).

Presedintele si vicepresedintii U.N.B.R. sunt membri de drept ai Comisie permanente a U.N.B.R., si se includ în cei 15 membri.

În caz de încetare a mandatului unui membru al Comisiei permanente a U.N.B.R., desemnarea înlocuitorului se face pe aceleasi criterii. Înlocuitorul executa diferenta de mandat. Unul dintre membrii Comisiei permanente a U.N.B.R. îndeplineste functia de secretar al acesteia si este desemnat prin vot de Comisia permanenta a U.N.B.R.

Presedintele U.N.B.R. este si presedintele Comisiei permanente a U.N.B.R.

Comisia permanenta a U.N.B.R., în desfasurarea activitatii curente emite decizii si dispozitii, în conditiile prevazute de lege. Deciziile si dispozitiile au caracter obligatoriu si pot fi atacate cu plângere de catre cei interesati în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul U.N.B.R.

În conformitate cu prevederile art. 65 alin. 1 din legea nr. 51/1995, republicata, Comisia permanenta a U.N.B.R., are urmatoarele atributii:

- este organul executiv al Consiliului U.N.B.R., cu activitate permanenta si de legatura cu barourile U.N.B.R.;

- duce la îndeplinire hotarârile Congresului avocatilor si ale Consiliului U.N.B.R si supravegheaza executarea acestor hotarâri de catre barouri, adoptând decizii corespunzatoare;

- organizeaza serviciile Consiliului U.N.B.R. si serviciile proprii si angajeaza personalul acestora;

- asigura executia bugetara si urmareste realizarea resurselor bugetelor U.N.B.R.;

- accepta donatiile si legatele facute U.N.B.R;

- în realizarea atributiilor sale, emite decizii executorii.

Comisia permanenta a U.N.B.R. îndeplineste si alte atributii stabilite de lege sau de organele ierarhice ale profesiei.

Comisia permanenta a U.N.B.R. lucreaza valabil în prezenta majoritatii membrilor sai si tot astfel adopta deciziile.


d.     Presedintele U.N.B.R.


Presedintele U.N.B.R., potrivit prevederilor art. 66 alin. 1 din Legea nr. 51/1995, republicata, are urmatoarele atributii:

- reprezinta U.N.B.R. în relatiile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate;

- încheie conventii, acorduri si contracte în numele U.N.B.R., cu autorizarea Consiliului U.N.B.R;

- convoaca si conduce sedintele Consiliului U.N.B.R. si ale comisiei permanente a U.N.B.R.;

- ordonanteaza cheltuielile bugetare si extrabugetare ale U.N.B.R.;

- semneaza actele Consiliului si ale Comisiei permanente ale U.N.B.R.;

- supravegheaza relatiile dintre structurile centrale ale profesiei si barouri, precum si relatiile dintre barouri;

- acorda sprijin si ajutor barourilor în relatiile lor cu autoritatile centrale si locale;

- vegheaza la asigurarea conditiilor corespunzatoare de desfasurare a activitatii avocatilor la instantele judecatoresti si la organele de urmarire penala;

Presedintele este înlocuit, la cererea sau în absenta sa, de catre vicepresedintele pe care îl desemneaza în acest scop.

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. 2 din Legea nr. 51/1995, republicata, în cadrul U.N.B.R., se constituie si functioneaza:

33           Comisia centrala de cenzori;

34           Comisia centrala de disciplina;

35           Aparatul tehnic-administrativ.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 67
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved