Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


CONTRACT – CADRU PENTRU SERVICII ENERGETICE PRESTATE DE CONSUMATOR SUBCONSUMATORULUI SAU

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACT – CADRU

PENTRU SERVICII ENERGETICEPRESTATE DE CONSUMATOR SUBCONSUMATORULUI SAU

nrdin data..

Partile contractante

Intre, societate comerciala cu sediul in,

judetul, cod postal, telefon, fax, cod fiscal R-.., certificat de inregistrare/cod unic de inregistrare la Oficiul registrului comertului, cont de virament nr.., deschis la.., reprezentata prin ……………(director)…………… si prin…..……….(director economic)………, in calitate de prestator, pe de o parte,

si

……..………, cu sediul in …..………………, judetul…………..….., cod postal.……………., telefon…….………, fax…………….., cod fiscal R-…………………., certificat de inregistrare/cod unic de inregistrare la Oficiul registrului comertului, cont de virament nr.., deschis la, reprezentata prin ……………(director)…………… si prin…..……….(director economic)………, in calitate de client, pe de alta parte, ambele denumite in continuare parti, s-a incheiat prezentul contract.

Obiectul contractului

Art.1.(1)Obiectul prezentului contract il constituie prestarea de catre consumator catre subconsumatorul sau, a urmatoarelor servicii:

distributia energiei electrice;

alte servicii energetice, exceptand masurarea si furnizarea energiei electrice.

(2)Prestarea serviciilor se face la locul de consum………..……………………, din localitatea………….., adresa…..…………………………………………., sau locurile de consum prevazute in anexa……………….. pe perioada de valabilitate a contractului.

Durata contractului si incetarea contractului

Art.2.Contractul pentru servicii energetice se incheie pe o perioada de …….……….

Art.3.Prelungirea duratei contractului este posibila cu acordul scris al ambelor parti, printr-un act aditional, care se va semna cu cel putin 15 zile inainte de expirarea contractului.

Art.4 (1)Rezilierea prezentului contract se poate face din initiativa prestatorului serviciilor in caz de neplata repetata.

(2)Neplata repetata se considera atunci cand clientul ajunge de doua ori in ultimele 12 luni in situatia de a fi deconectat pentru neplata facturii pentru serviciile energetice.

Art.5.Rezilierea prezentului contract se poate face din initiativa clientului cu anuntarea prealabila, in scris, a prestatorului, cu 30 de zile lucratoare inainte de termenul solicitat.

Obligatii financiare si modalitati de plata

Art.6.Clientul plateste prestatorului contravaloarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract, dupa cum urmeaza:

a)      Contravaloarea serviciului de distributie corespunzator energiei electrice active masurate in punctul de delimitare cu clientul, la tariful de distributie aprobat pentru prestator de ANRE, sau la tariful egal cu procentul de ………%, aplicat la pretul mediu lunar al energiei electrice active.

b)      Contravaloarea serviciilor energetice la pretul de…………..…. lei noi/MWh sau lei noi/luna, negociat de parti.

Art.7.(1)Pe intreaga durata a contractului, dar nu mai tarziu de 5 zile financiare dupa inceperea fiecarei luni contractuale, prestatorul va emite catre client o factura cu suma care trebuie platita de client pentru luna contractuala anterioara.

(2)Aceasta cuprinde valoarea seviciului de distributie efectiv prestat si valoarea serviciilor energetice efectiv prestate.

Art.8.Clientul va plati factura in termen de 10 zile lucratoare, de la data emiterii sale.Art.9.Daca ziua limita de plata determinata conform art.7. nu este o zi financiara, atunci ziua limita de plata se considera urmatoarea zi financiara.

Art.10.In cazul neindeplinirii in termen de 8 zile de la data scadentei a obligatiilor prevazute la art.7., clientul va plati in afara sumei datorate, penalitati de intarziere in valoare de 0,1 % pe zi . Valoarea totala a penalitatilor nu poate depasii valoarea sumei datorate.

Art.11.Plata facturii va fi efectuata in lei, conform legislatiei, in contul prestatorului. Se considera drept data de efectuare a platii, data la care apare in extrasul de cont al clientului.

Obligatii si drepturi

Art.12.Prestatorul se obliga sa obtina pe toata durata contractului, toate aprobarile necesare pentru executarea obligatiilor cuprinse in prezentul contract, conformandu-se in acelasi timp tuturor cerintelor legale.

Obligatiile si drepturile prestatorului

Art.13.Prestatorul are urmatoarele obligatii:

sa convina cu clientul programul de revizii si reparatii in instalatiile de distributie a energiei catre acesta;

sa asigure efectuarea reviziilor si reparatiilor programate ale echipamentelor si instalatiilor de distributie;

sa anunte clientul, cu minimum 5 zile lucratoare inainte, despre intreruperile programate in instalatiile de distributie a energiei electrice;

sa factureze clientului contravaloarea serviciilor energetice la preturile negociate;

sa verifice in cel mai scurt timp situatiile deosebite sesizate de client si sa raspunda in termen de maxim 5 zile de la sesizare tuturor reclamatiile si sesizarile acestuia;

sa ia masuri de remediere a defectiunilor si deranjamentelor survenite in instalatiile proprii, semnalate de client.

Art.14.Prestatorul are urmatoarele drepturi:

sa incaseze la termenele stabilite contravaloarea serviciului de distributie si a celorlalte servicii energetice prestate clientului;

sa aiba acces la grupurile de masurare/contoare in vederea decontarii, daca acestea se afla in incinta clientului sau in intretinerea acestuia;

sa pretinda despagubiri clientului pentru pagubele produse in instalatiile de distributie, daca se dovedeste ca acestea s-au produs din vina clientului.

Obligatiile si drepturile clientului

Art 15.Clientul are urmatoarele obligatii:

sa achite integral si la termen facturile emise de prestator, eventualele corectii sau regularizari ale acestora urmand sa se efectueze la urmatoarea facturare;

sa respecte normele si prescriptiile tehnice in vigoare;sa permita accesul prestatorului, reprezentat prin specialistii sai, pentru controlul    echipamentelor aflate in perimetrul propriu;

sa plateasca prestatorului despagubiri pentru pagubele produse acestuia ca urmare a functionarii necorespunzatoare a echipamentelor si a instalatiilor proprii sau datorita unor actiuni ale personalului propriu.

Art.16.Clientul are urmatoarele drepturi:

sa solicite prestatorului masuri pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor    survenite in instalatiile de distributie ale acestuia;

sa pretinda prestatorului despagubiri pentru daunele provocate ca urmare a intreruperilor cauzate din vina acestuia; cuantumul despagubirilor nu va depasi contravaloarea energiei electrice consumate in cursul unei zile medii,ziua medie fiind stabilita pe baza ultimei citiri;

sa aiba acces la grupurile de masurare/contoare, daca acestea se afla in incinta prestatorului, in vederea constatarii si decontarii livrarilor de energie electrica;

Modificarea circumstantelor

Art.17.(1)In sensul prezentului contract, prin modificarea circumstantelor se intelege intrarea in vigoare a unor prevederi legale noi, precum si modificarea sau abrogarea celor existente, ulterior datei incheierii prezentului contract. Contractele incheiate de parti se modifica si/sau completeaza automat daca printr-un act normativ se modifica/completeaza prevederile prezentului contract cadru, partile avand obligatia preluarii modificarii/completarii intr-un act aditional la contract.

(2)Daca apare o modificare de circumstante, partile vor accepta modificarea preturilor de contract, prin incheierea de acte aditionale la prezentul contract, astfel incit sa se asigure recuperarea integrala de catre prestator a costurilor suplimentare.

(3)Modificarea preturilor de contract se poate renegocia intre parti la solicitarea scrisa si motivata a uneia dintre ele.

Raspunderea contractuala

Art.18.(1)Dispozitiile prezentului contract sunt in concordanta cu prevederile legislatiei romane in vigoare.

(2)Pentru neexecutarea, in totalitate sau in parte, a obligatiilor prevazute in prezentul contract, partile raspund in conformitate cu prevederile legislatiei romane.

Art.19.Prestatorul serviciilor intrerupe serviciul de distributie a energiei electrice cu un preaviz de 5 zile lucratoare, dupa trecerea a 30 de zile de la aplicarea penalitatilor, daca factura si penalitatile datorate nu au fost achitate de client.

Art.20. Prestatorul serviciilor intrerupe serviciul de distributie a energiei electrice cu un preaviz de 5 zile lucratoare, daca clientul depaseste valoarea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare sau daca depasesete in mod repetat cantitatea de energie electrica contractata.

Litigii

Art.21. (1) Litigiile care decurg din interpretarea si/sau executarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, vor fi supuse spre solutionare instantei judecatoresti competente.

(2) Litigiile de la alin.(1) pot fi solutionate si prin arbitraj, conform intelegerii partilor.

Forta majora

Art.22. (1) Partile sunt exonerate de orice raspundere pentru neindeplinirea partiala sau totala a obligatiilor ce decurg din acest contract, daca aceasta este rezultatul actiunii fortei majore. Circumstantele de forta majora sunt cele care pot aparea pe perioada derularii prezentului contract in urma producerii unor evenimente deosebite (calamitati naturale, razboi, embargou si altele) care nu au putut fi luate in considerare de parti la incheierea contractului si care sunt in mod rezonabil in afara vointei si controlului partilor.

(2) Partea care invoca forta majora trebuie sa notifice acest lucru in scris celeilalte parti in termen de 48 de ore de la aparitia acesteia, cu confirmarea organelor competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forta majora.

(3) Neindeplinirea obligatiei de comunicare a fortei majore nu inlatura efectul exonerant de raspundere al acesteia, dar antreneaza obligatia partii care o invoca de a repara pagubele cauzate celeilalte parti, prin faptul necomunicarii.

Alte clauze

(Contractul se poate completa cu prevederi specifice conform intelegerii partilor, cu conditia ca acestea sa nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru).

Prezentul contract a fost incheiat la data de ………………… in doua (2) exemplare deopotriva originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta si isi va produce efectele incepand cu data de

SEMNATURI

Prestator,    Client,

……………………………


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2222
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site